Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Společnost pro techniku prostředíseminář
Větrání a požáry

odborný garant semináře - Prof. Ing. Miloslav Jokl, DrSc.


29. 11. 2001
budova ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1 - klubovna č. 318
Program semináře:

8.30 - Prezence
9.00 - Zahájení semináře, odborné přednášky

 • Úvod do teorie větrání při požárech
  Prof. Ing. Miloslav Jokl, DrSc. - ČVUT
 • Nebezpečí požáru z pohledu hygienika
  MUDr. Ivana Holcátová, CSc. - UK
 • Vliv vnitřního zařízení na zvýšení požárního rizika
  Doc. Ing. Václav Kupilík, CSc. - ČVUT
 • Vznik toxických látek v důsledku rozkladu plastů při hoření
  Doc. Ing. Václav Kupilík, CSc. - ČVUT
 • Vliv bytových jader na šíření požáru v panelových domech
  Doc. Ing. Václav Kupilík, CSc. - ČVUT
 • Zařízení pro odvod tepla a kouře z hlediska technických norem a legislativy
  Ing. Jana Ronešová, gen. ředitelství Hasičského záchranného sboru MV ČR
 • Požární ochrana při bytovém větrání z hlediska anglických předpisů
  Prof. Ing. Dušan Nevřala, PhD. - Cranfield University
 • Požární ochrana při bytovém větrání z hlediska německých předpisů
  Ing. Miloslav Chlum - LUNOS
13.00 Předpokládané ukončení semináře

V průběhu semináře je počítáno s přestávkou na občerstvení.

Účastníci semináře obdrží odborné podklady včetně textu všech přednášek.

Organizační zajištění semináře:
Společnost pro techniku prostředí
Novotného lávka 5
116 68 Praha 1
Tel: 02/21 08 23 53
Fax: 02/21 08 22 01
e-mail: stp_set@mbox.vol.cz
www.csvts.cz/stp/
INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY

1. Místo konání:
Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1 - klubovna č. 318. Doprava: metro trasa "A" - stanice Staroměstská, odtud 5 minut pěšky nebo 1 stanice tramvají č. 17, 18 směr Národní divadlo.

2. Přihláška:
závaznou přihlášku zašlete nejpozději do 22. 11. 2001
(v případě potvrzení přihlášky e-mailem předložíte doklad o zaplacení při prezenci).

3. Účastnický poplatek:
- pro členy STP - 620,- Kč
- pro ostatní - 690,- Kč
Cena je stanovena dohodou mezi dodavatelem a odběratelem, zahrnuje náklady spojené s organizací semináře.

4. Úhrada poplatku:
poplatek uhraďte na konto Společnosti pro techniku prostředí u Komerční banky v Praze, číslo účtu 43837-011/ 0100, variabilní symbol 201 04 01, IČO 499978, DIČ 001-00499978.
Společnost pro techniku prostředí není plátcem DPH.

5. Při neúčasti přihlášeného účastnický poplatek nevracíme, materiály zašleme poštou k rukám přihlášeného.

6. Přijetí přihlášek nepotvrzujeme, vyrozumíme Vás pouze, nebudeme-li moci Vašemu požadavku vyhovět.

7. Pořadatel si vyhrazuje případnou změnu programu.
Další akce pořádané STP:HVAC - technologie pro třetí tisíciletí
 Vytápění, větrání, vnitřní prostředí budov, tepelné spotřebiče a odtahy spalin


 
 
Reklama