Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Cena vody v roce 2011

Spotřeba vody v roce 2009 výrazně poklesla. Cena vody v ČR v 2011 je už v některých regionech stejná jako v Německu. Šest z deseti vodárenských podniků dostalo v r. 2009 při kontrolách pokutu za špatně kalkulovanou cenu vodného a stočného. Zdražení se nevyhneme.

Zvyšování ceny vody je nutné vidět ve dvou rovinách. Na jedné straně jde o neustálý růst cen nákladových položek a druhým faktorem je výrazný pokles spotřeby vody, přičemž fixní náklady zůstávají stejné. Fixní náklady (především platba nájmu za provoz vodohospodářských sítí) totiž tvoří na celkových nákladech vodárenských společností významný podíl, který nelze ani při poklesu výroby a spotřeby vody výrazně snížit. Ani současná výše vodného a stočného ale nezaručuje dostatek prostředků na plynulou obnovu a rozvoj vodovodní a kanalizační sítě, takže lze předpokládat, že cena vodného a stočného v budoucnu ještě poroste.

V ceně vod zůstávají velké rozdíly podle regionů. Podle ředitelka Sovak M. Melounové to je dáno třeba tím, jaký zdroj vody vodárny využívají. "Pokud povrchový, tak je úprava vody dražší. Liší se hodně i poplatky jednotlivým povodím za odběr surové vody," dodala Miloslava Melounová.
Cena vody v Česku už dokonce v některých oblastech dorovnala ceny v Německu. Například lidé na severu Čech zaplatí za tisíc litrů vody i se stočným 70 korun. V Žitavě, pár kilometrů za německými hranicemi, stojí kubík vody v přepočtu jen o pětikorunu více.

6.12.2010 jsme na TZB-info zveřejnili článek Cena vody - předpoklady vývoje,

který kromě srovnání s jinými zeměmi uvedl i slova F. Baráka, předseda představenstva Sdružení oboru vodovodu a kanalizací:

 • V ceně vody jsou značné rozdíly, v řadě případů je cena vodného a stočného politickým nástrojem. Tam, kde o tom rozhodují vodárenské společnosti, tak cena odpovídá více realitě. V průměru bude rozhodně vyšší než inflace.
 • Univerzální optimální výše vodného a stočného neexistuje. Záleží to na místě, je rozdíl třeba ve velkých aglomeracích, kde je na kilometr kanalizace napojeno několik tisíc obyvatel, a venkovem, kde je na kilometr sítí několik spotřebitelů. Vodné a stočné třicet korun je nesmysl, ceny kolem 70 až 80 korun odpovídají potřebě obnovy tam, kde je infrastruktura v pořádku.

Ceny vody 2011 dle Sdružení vodovodů a kanalizací

kraj zás. obyv. vodné s DPH stočné s DPH V+S s DPH nárůst o v % platnost od  
středočeský 1 246 614 34,39 26,00 60,39 6,80 1.1.2011  
ústecký,liberecký 1 124 929 39,42 35,77 75,19 7,39 1.1.2011  
moravskoslezský 729 984 32,08 28,97 61,05 5,48 1.1.2011  
jihomoravský, jihlavský 535 633         1.1.2011  
    36,19 37,24 73,43   1.1.2010  
    35,42 37,73 73,15 9,20 1.1.2010  
    40,50 27,41 67,91 3,30 1.1.2011  
    42,68 29,04 71,72 6,10 1.1.2011  
    39,70 30,20 69,90 2,80 1.1.2011  
    36,81 29,23 66,04 5,50 1.1.2011  
jihomoravský 398 577 28,06 32,11 60,17 5,20 1.1.2011  
zlínský 376 689 38,47 34,68 73,15 2,80 1.1.2011  
    32,71 37,85 70,56 5,61 1.1.2011  
    35,8 29,52 65,32 7,00 1.1.2011  
jihočeský 535 121 39,47 30,45 69,92 0,00 1.4.2010  
    36,63 28,70 65,33 1,87 1.1.2011 dvousložka
    30,23 35,48 65,70 2,00 1.1.2011  
    38,19 30,56 68,75 0,00 1.1.2011  
    34,89 35,53 70,42 0,00 1.1.2011  
    42,55 37,03 79,58 14,25 1.1.2011  
moravskoslezský 314 467 31,06 31,33 62,39 5,00 1.1.2011  
středočeský 251 163 44,44 32,67 77,11 3,85 1.1.2011  
plzeňský 225 007 40,90 27,57 68,46 34,17 1.1.2011  
karlovarský 183 525 35,99 25,45 61,44 6,00 1.1.2011 dvousložka
pardubický 158 699 31,80 39,10 70,90 6,78 1.1.2011  
královehradecký 154 088 36,55 38,82 75,37 5,50 1.1.2011 dvousložka
jihomoravský 131 000 28,05 31,36 59,41 3,32 1.1.2011 dvousložka
jihomoravský 114 125 34,65 35,20 69,85 4,10 1.1.2011  
středočeský 113 300 37,60 34,95 72,55 6,90 1.1.2011  
  6 592 921 36,25 32,50 68,75      

Co je dvousložková cena ?

Dvousložková cena je nepřesné označení pro dvousložkovou formu úhrady dodávky pitné vody a odvádění odpadních vod (vodného a stočného).

Dvousložková forma vodného a stočného obsahuje pohyblivou a pevnou složku.

Pevná složka vodného (resp. stočného) je nezávislá na množství odebrané vody.

Rozdělení na pevnou a pohyblivou složku odráží také rozdělení ceny vodného a stočného. Sazba pevné složky ceny je stanovena v korunách za rok pro každou kategorii.
Odběrné místo je zařazeno do kategorie podle velikosti vodoměru.
Rozhodujícím parametrem pro zařazení je velikost takzvaného normového nebo také trvalého průtoku, který se udává v metrech krychlových za hodinu.
Sazba pohyblivé složky ceny je stanovena v korunách za krychlový metr.
Celková platba za odebranou pitnou (resp.odvedenou odpadní) vodu (vodné resp.stočné) se vypočítá jako součet pevné a pohyblivé složky.

Pevná složka je sazba pevné složky ceny podle příslušné kategorie odběrného místa přepočítaná počtem dnů od posledního vyúčtování nebo - v případě zavedení dvousložkové ceny - od data jejího zavedení.

Pohyblivá složka se vypočítá vynásobením odebraného resp. vypuštěného množství vody sazbou pohyblivé složky ceny.

Zvláštním případem výpočtu pevné složky

je postup uplatňovaný u odpadních vod z jiných zdrojů než je pitná voda dodávaná vodovodem, což jsou především srážkové vody a vody z vlastních studní. V těchto případech se pevná složka vypočítá z fakturovaného množství vynásobeného zvláštní sazbou. Pohyblivá složka je stejná jako u ostatních odpadních vod.

Při výpočtu vodného a stočného se vždy používají ceny bez daně a z celkové vypočtené částky se vypočítá DPH, o kterou se výsledek zvýší.

Regulace ceny

Cenová regulace v ČR probíhá formou tzv. věcného usměrňování. Věcné usměrňování cen má za cíl kontrolovat odpovídající náklady včetně zisku provozovatelů vodohospodářských sítí.

Vedle Ministerstva zemědělství funguje jako cenový regulátor zejména Ministerstvo financí. To vykonává hlavní cenovou kontrolu nad vodným a stočným pomocí věcně usměrňovaných cen. V praxi to znamená, že ministerstvo ve svém věstníku vydává postupy pro tvorbu ceny prostřednictvím započítání oprávněných nákladů a přiměřeného zisku. Následně kontroluje dodržování výše uvedených principů jak na straně vlastníka infrastruktury, tak zejména na straně provozovatele. Případná pochybení jsou postihována finančními sankcemi.

Na cenové regulaci se významně podílejí také vlastníci vodohospodářské infrastruktury, kteří mohou využít smluvních mechanizmů zejména ke kontrolování provozních povinností vůči odběratelům pitné vody. V oblasti cenové politiky má vlastník možnost prostřednictvím schvalování tarifů vodného a stočného omezovat růst ceny a vést provozovatele k dalším úsporám.

Vodítkem pro cenovou regulaci je dále doporučení Světové zdravotnické organizace a Světové banky dodržovat cenový strop sociální únosnosti tarifu za vodné a stočné do výše 2 % průměrného příjmu domácností. Na rozdíl od některých jiných zemí (např. Maďarska) je v ČR dodržování tohoto doporučení bezproblémové.

Seznam zboží s regulovanými cenami je zveřejněn ve Výměru MF č. 01/2010 ze dne 8. prosince 2009, který byl uveřejněn v cenovém věstníku 13/2009.

Obsahuje položky:

 • Povrchová voda1) odebraná z vodních toků2)
 • Pitná voda3) dodávaná odběratelům4)
 • Pitná voda dodávaná do vodovodní sítě pro veřejnou potřebu jiné osobě, než je odběratel
 • ("předaná voda")
 • Odvádění a čištění odpadních vod, z toho jen voda odvedená kanalizací nečištěná, a voda odpadní čištěná

1) § 2 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
2) § 43 zákona č. 254/2001 Sb.
3) Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
4) § 2 odst. 5 a § 8 odst. 7 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů.

Výběr z ustanovení:

 • Ekonomicky oprávněným nákladem je nájemné za pronájem infrastrukturního vodohospodářského majetku (movitého a nemovitého majetku), který je používán výlučně na výrobu a dodání (rozvod) pitné vody nebo na odvádění a čištění, popřípadě zneškodňování, odpadních vod.
 • Nájemné zahrnuje zejména prostředky na obnovu vodovodů a kanalizací (Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů.), investice související s rozvojem (rozšířením) vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu, včetně případného přiměřeného zisku vlastníka vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu.
 • Do ceny nelze zahrnout odpisy infrastrukturního majetku nevyužívaného pro výrobu a dodání (rozvod) pitné vody nebo na odvádění a čištění, popřípadě zneškodňování, odpadních vod.
 • Náklady za výrobky a služby přeúčtovávané v rámci účetní jednotky, které jsou uplatňovány v ceně vody, nesmí obsahovat zisk.
 • Do ceny nelze zahrnout náklady vynaložené na jinou než regulovanou činnost, které jsou zahrnuty v jiných tržbách než za vodné a stočné, např. likvidace odpadní vody ze žump.
 • Pokud je rozhodnuto o uplatnění dvousložkové formy vodného a stočného, může být vyčleněno nejvýše 20 % z celkových ekonomicky oprávněných nákladů a přiměřeného zisku pro dané období pro výpočet pevné složky (§ 20 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb.) .
 • Za každý další započatý den, kromě prvních 24 hodin nefunkčnosti vodovodního nebo kanalizačního systému musí být na žádost kupujícího poskytnuta přiměřená sleva z pevné složky. Na tuto okolnost musí být kupující ve smlouvě výslovně upozorněn.
 • Prodávající je povinen předložit kupujícímu na jeho žádost kalkulaci ceny vytvořené podle této položky. Kalkulace ceny prokazující dodržení pravidel regulace podle § 11 odst. 1 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů,se zpracovává v členění nákladových položek odpovídajícím příloze č. 19 vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů.

Informace Ministerstva financí ČR k cenám vody

Vodárenské společnosti účtují českým domácnostem i firmám více, než na kolik mají ze zákona nárok. Ukazují to výsledky kontrol vodáren za rok 2009. Šest z deseti vodárenských podniků dostalo loni při kontrolách pokutu za to, že špatně kalkulovaly cenu vodného a stočného. "Výše udělených pokut se od roku 2006 zněkolikanásobila," upozornil mluvčí ministerstva financí Ondřej Jakob.
Vodárny většinou drží přirozený monopol a lidé nemají často jinou možnost než být jejich zákazníkem. I proto je výše vodného a stočného státem věcně usměrněná. Firmy si tak nesmějí dát do výpočtu ceny všechny náklady, ale jen ty přesně dané cenovými předpisy.Mezi nepovolené položky patří například výdaje na marketing, výdaje na prezentaci, pokuty, penále, náklady na odpis nedobytných pohledávek.
Kontroly ukázaly, že vodárny do ceny započítávají i to, co nesmí, některé vodárny naopak v kalkulacích podhodnotily předpokládaný objem odebrané vody a tím zbytečně cenu vodného zdražily.
Strop pro pokutu je deset milionů korun. Podle Jakoba se nedá podle výše pokuty odvozovat vážnost porušení cenových předpisů. "Záleží vždy na tom kterém individuálním vodárenském subjektu a rozsahu území, které zásobuje vodou," vysvětlil Jakob. "Občané začínají velmi pozorně sledovat, co vlastně platí a za co," tvrdí Jakob.

Úspory vody

Úsporná opatření v té nejjednodušší formě jsou obecně známa a vždy koncem roku jsou také v textech všech obecných médiích.

 • Místo koupání ve vaně se raději sprchujte. Zatímco plná vana znamená 100 až 150 litrů vody, rohová i 200, při sprchování spotřebujete přibližně třetinu, tedy 30 až 50 litrů vody.
 • I při sprchování můžete ušetřit dalších 30 procent vody tím, že namontujete úsporné hlavice. Starou sprchou proteče i 20 litrů vody za minutu, úsporná propustí jen 12 až 15 litrů.Používejte úsporné sprchové hlavice se stop ventilem.
 • Při mytí rukou, holení a čištění zubů nenechávejte otevřený kohoutek. Pořiďte si perlátory, obohacovaná vzduchem a vytváří tím dojem silného proudu. Pořiďte si pákové, ještě lépe termostatické výtokové armatury.
 • Nejvíce vody v kuchyni spotřebuje mytí nádobí pod tekoucí vodou. Za deset minut vyteče z kohoutku plným proudem až 200 litrů vody. I při rychlém opláchnutí proteče 20 litrů. Pokud tak myjete nádobí několikrát denně, spotřeba vody se vyšplhá na 100, ale i 200 litrů. To je pro srovnání jedna naplněná velká vana. I starší myčka spotřebuje polovinu vody oproti mytí ve dřezu. Nejmodernější myčky třídy A+ mají spotřebu i 10 až 15 litrů na jeden cyklus, tedy čtvrtinovou oproti mytí ve dřezu a dvacetinovou ve srovnání s mytím pod tekoucí vodou.
 • Při výběru nové pračky volte podle spotřeby nejen elektrické energie, ale i vody. Zatímco přes deset let staré pračky spotřebují 80 až 90 litrů na cyklus, nejmodernější si vezmou jen 40 až 45 litrů při teplotě praní 40 stupňů.
 • Při zalévání rostlin a zavlažování trávníku na zahradě se vyčerpá až 20 procent z celkové spotřeby vody v domácnosti, pořiďte si nějakou nádobu či sud na dešťovou vodu. Když na zalévání zahrady spotřebujete více než 30 kubíků vody za rok, můžete požádat o zvláštní vodoměr, pak z této vody neplatíte stočné.
 • Pořiďte si úspornou nádržku, která využívá dvojité splachování, některé už umožňují i tři úrovně. Pokud je v domácnosti více mužů, zvažte investici do pisoáru. Spotřeba vody na jeho spláchnutí je mnohem nižší.
 • Při vaření zeleniny nebo vajec natvrdo stačí dát do hrnce jen polovinu vody a zakrýt jej pokličkou. Pokrm se uvaří stejně dobře i v páře.
Zařízení l/den m3/rok
kapající kohoutek slabě 24 8,76
kapající kohoutek silně 54 19,71
protékající WC slabě 150-1000 54,75 - 365
protékající WC silně 1000-2000 365 - 730

Opomíjeny však trvale zůstávají technické zásahy, které se týkají vodovodu jako celku v bytových domech, školách, administrativních, průmyslových budovách i multifunkčních budovách a které skrývají výrazně větší potenciál úspor.
Například v článcích s tématy bazén, využití dešťové vody, vnitřní vodovod,

PLATBA ZA VODNÉ SE ZAPOČÍTÁVÁ DO NÁKLADŮ NA BYDLENÍ, NA KTERÉ JE MOŽNÉ ČERPAT PŘÍSPĚVEK.

Příspěvek na bydlení je kvartální dávka, žádá se o ni na čtvrtletí. Žádost lze podat kdykoliv, ale musí být prokazatelné náklady k bytu za předchozí čtvrtletí nebo alespoň jeho část. Do nákladů na bydlení se započítává elektřina, plyn, vodné a stočné, vytápění a svoz odpadu, u nájemních bytů také nájemné. Hypotéka tu nehraje žádnou roli. Příjmy se započítávají včetně jiných dávek od státu. Výše příspěvku na bydlení vždy závisí na konkrétní situaci žadatele.

Od ledna vláda zvýšila příspěvek na bydlení. Na uvedenou státní podporu má nárok vlastník nebo nájemce bytu, který je v bytě přihlášen k trvalému pobytu a splňuje další podmínky pro přiznání dávky.

Více informací k příspěvku na bydlení včetně příkladu výpočtu


na TZB-info se tomuto tématu věnujeme dlouhodobě v samostatné rubrice Úspory v oblasti Voda a kanalizace.

English Synopsis
Price of water in 2011

Water consumption in 2009 was significantly lower. Price of water in the CR is already in some regions the same as in Germany. Six of the ten water companies got in r.2009 checks penalty for wrongly calculated the price of water and sewage. Price increase is avoided.

 
 
Reklama