Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Při veletrhu Aqua-therm 2007 proběhl seminář na téma "Nástroje státu na podporu úspor energie a obnovitelných zdrojů"

Ještě než se na konferenci OSN o klimatu EU, USA a třetí svět dohodli, že se v Kodani 2009 zkusí dohodnout, než Václav Klaus představil německou verzi své knihy "Modrá nikoliv zelená planeta", byla na veletrhu Aqua-therm cítit všudypřítomná snaha k úsporám energie a většímu využívání obnovitelných zdrojů.

Všichni aktivní účastníci semináře se víceméně shodli, že trend k efektivnějšímu hospodaření s energií již začal a nabírá stále vyšší obrátky. Rostoucí ceny energie, stále patrnější vliv stoupenců teorie globálního oteplování, tlak Evropské komise, větší vliv strany Zelených, to jsou "pozitivní" příčiny momentálního boomu šetrnějšího hospodaření s energií a energetickými zdroji.

Česká Republika jako mnohé další vyspělé země přijímají stále další, nové nástroje na podporu úspor energie a využívání obnovitelných zdrojů. Seminář při konferenci TZB 2007 na veletrhu Aqua-therm si vzal za cíl některé tyto legislativní nástroje státu více publikovat a přiblížit veřejnosti.

Bod první: Ekologická daňová reforma

Dlouho připravovaná reforma, která svou první fází vstupuje již za několik málo dní v platnost.

V podstatě se jedná o nové spotřební a energetické daně, jejichž zavedení k 1.1.2008 je podmíněno Evropskou unií na základě směrnice 2003/96/ES. Česká republika pro tuto fázi využije minimálních sazeb zdanění, ovšem celá reforma se bude zdaněním nešetrných zdrojů energie stále stupňovat. Podle paní Ing. Jarmily Zimmermannové (prezentace) z Ministerstva životního prostředí však bude výnosově neutrální. Znamená to, že o výše vybrané spotřební daně se sníží příspěvek na sociální pojištění placený zaměstnavatelem za zaměstnance, ačkoliv až od 1.1.2009.

Jednou ze skupin, která jistě pocítí vliv EDR již nyní, jsou domácnosti vytápěné tuhými palivy. Proč?

Dle ministerstva zapříčiňuje např. emise poletavých látek (PM10) především vytápění domácností až 38% a emise polycyklických aromatických uhlovodíků (PAHs) dokonce až 66%.

Jaké zdanění lze v průměru u domácností očekávat?

 • Elektřina + 1%
 • Zemní plyn + 0 %
 • Tuhá paliva + 10 %
 • Teplo - v případě že je vyráběno v klasické výtopně

Bod druhý: Zákon č.180/2005 Sb. (zákon o OZE), výkupní ceny a pohled Energetického regulačního úřadu.

O podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie pohovořil v širších souvislostech Ing. Rostislav Krejcar (prezentace).

O platnosti a funkčnosti tohoto zákona, výkupních cenách, zelených bonusech, jeho fixaci ceny na 15 let nemá smysl zde hovořit, ovšem podpora a její stálé "vylepšování" v oblasti této legislativní podpory státu obnovitelným zdrojů je hned dle slov ing. Krejcara v několika věcech.

Aktuální - NOVÉ vyhlášky:

 1. Vyhláška ERÚ č. 150/2007 Sb. o způsobu regulace cen v energetických odvětvích a postupech pro regulaci cen stanoví:
  • výkupní ceny a zelené bonusy jsou uplatňovány po dobu životnosti výroben elektřiny
  • po dobu životnosti výroby elektřiny se výkupní ceny meziročně zvyšují s ohledem na index cen průmyslových výrobců minimálně o 2% a maximálně o 4%, s výjimkou výroben spalujících biomasu, resp. bioplyn.
 2. Vyhláška MŽP č. 5/2007 Sb. o stanovení druhů, způsobů využití a parametrů biomasy při podpoře výroby elektřiny z biomasy
  (vyhláška stanoví podporované druhy a způsoby využití biomasy a dále stanovuje parametry biomasy, dle kterých se stanovují kategorie biomasy s odlišnou podporou výroby elektřiny).

Aktuální výše výkupních cen a zelených bonusů pro rok 2008

Závěrem byly zástupcem Energetického regulačního úřadu prezentovány zajímavá čísla o finančních dopadech podpory OZE, KVET a DZ do cen pro konečné zákazníky. Na pokrytí těchto vícenákladů v roce 2007 budeme muset vydat o cca 1,7 mld. Kč více. Na první pohled velmi vysoké číslo, ovšem srovnáme-li tyto finanční prostředky se zisky energetické společnosti ČEZ pouze za první pololetí roku 2007 (cca 30 mld. Kč), pak se jistě jedná o lepe investované prostředky. Alespoň z pohledu většiny konečných zákazníků.

Bod třetí: Zákon o podpoře výroby tepla z obnovitelných zdrojů - kdy se ho dočkáme?

Podpora výroby tepla z OZE již byla jednou do zákonné podoby připravena. Ze zákona č.180/2005 Sb., tak jak ho v dnešní podobě známe však byla vyjmuta. Teplo vypadlo těsnou většinou při třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Tehdejší spoluautor zákona p. Ing. Martin Kloz (prezentace) si však jeho podporu vzal za své a o uzákonění této podpory obnovitelným zdrojům nadále usiluje.

Podporu tepla bylo, resp. je navrhováno uskutečnit několika možnostmi. Dvě základní myšlenky jsou:

 • Stanovení povinnosti vlastníkům zdrojů tepelné energie zajistit část výroby tepla z obnovitelných zdrojů energie.
 • Stanovení povinnosti vlastníkům domů zajistit část spotřeby tepla z obnovitelných zdrojů energie.

Bod čtvrtý: Dotační politika (podpora) státu a Evropské unie.

V podmínkách našeho státu se o významnější podporu "starají" dvě ministerstva.

Ministerstvo průmyslu a obchodu, kde o aktuálních možnostech financování z národních zdrojů (Státní program - část A) a zdrojů fondů EU informoval ředitel odboru ekologické energetiky Ing. Ladislav Pazdera (prezentace).

Více např. v článku: Podpora ze strukturálních fondů EU na úspory energie a obnovitelné zdroje (I)

O možnostech podpor Ministerstva životného prostředí a o činnosti Státního fondu životního prostředí, kde jsou podpory ze Státního programu - část B, a Operačního programu životní prostředí pojednal ve své obsáhle prezentaci vedoucí oddělení obnovitelných zdrojů Ing. Jaroslav Kubín (prezentace).

Více např. v článku: Zateplování a šetrné vytápění - kdo bude úspěšný v boji o evropské dotace?

Na prezentace o možnostech čerpání různých podpor navázal se svým pohledem bývalý dlouholetý zástupce ředitele České energetické agentury pan Ing. Miroslav Dostál (prezentace), který poukázal na problematiku čerpání finančních prostředků z rámce dotačních titulů v této oblasti a informoval přítomné o přípravě projektových záměrů a žádosti v kontextu daného programu. Tématickým dotazem bylo: "Jak být při čerpání maximálně úspěšný a nezadělat si na problém?"

Součástí semináře byl i pohled na to jak to vlastně u nás s obnovitelnými zdroji v této chvíli vypadá. Jaká je současná produkce a kolik budeme ještě vůbec v budoucnu schopni z obnovitelných zdrojů "dostat"? Na to se snažil ze svých statistik, které vznikají při Ministerstvu průmyslu a obchodu odpovědět pan Ing. Aleš Bufka (prezentace).

Více informací např. v článku: Využití obnovitelných zdrojů energie v roce 2006 z pohledu energetické statistiky

Součástí semináře byla i prezentace jedné z největších ryze českých společností - výrobce a dodavatele solárních kolektorů a dalších technologií využívající obnovitelné zdroje. Společnost Regulus, s.r.o. a systém "Přípravy teplé vody pomocí slunečních kolektorů a průtokového dohřevu ve výrobním závodě ETA Hlinsko" představil pan Jiří Kalina (prezentace).

On-line sledování můžete shlédnout ZDE.

Všechny prezentace:

 
 
Reklama