Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Zateplování a šetrné vytápění - kdo bude úspěšný v boji o evropské dotace?

Na úsporné projekty a šetrné vytápění čeká v příštím období více než 35 miliard korun! Soutěž o evropské peníze ale již začala. Česká republika se chystá "zateplovat". Tento pojem byl u nás 20 let tabu. Kam se zaměřit? Jakou volit strategii?

První výzvy přijímání žádostí o podporu jsou za námi. Ukázalo se, že nastavená podpora zateplování dokonale rozpumpovala letargii českého národa. Jak ve výzvě Operačního programu průmysl investice (OPPI) programu Eko-energie (až 40% dotace pro podnikatele), tak v rámci Operačního programu životní prostředí (OPŽP) programu SFŽP priority 3.2. (až 90% dotace pro veřejný sektor) se přihlásilo dostatek projektů na to, aby ukrojilo téměř všechny vymezené prostředky určené na zateplování na roky 2007-2013.

Program MPO - OPPI - priorita: Efektivní energie
(Eko energie)
Program MŽP - OPŽP - priorita 3 - Udržitelné využívání zdrojů energie, dílčí opatření 3.2. (úspory energie)
Podporované typy subjektů
Podnikatelské subjekty, Fyzické osoby - podnikající Veřejné subjekty (obce, školy, nemocnice) Fyzické osoby - nepodnikající
Celková alokace fin. prostředků na roky 2007 - 2013
Původní cca 3,8 mld. Kč Původní cca 6,0 mld. Kč
Aktuální cca 8,2 mld. Kč Aktuální cca 8,5 mld. Kč

Zdroj MPO, MŽP, Pozn. MPO má připraveno 8,2 mld. Kč na celý program Eko-energie, kde pouze část prostředků bude poskytnuta na
zateplování objektů. MŽP přímo specifikuje alokaci určenou na zateplování.

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

1. Zateplování - nastal boom

Proč nastal boom?

 • v rámci ČR nebyly doposud pro zateplování vhodné podmínky - žádná státní podpora
 • ceny energií jdou strmě nahoru - v příštím roce nás čeká opět okolo 10% zdražení elektřiny - viz rozhodnutí ERÚ
 • velkolepá výše podpory "až 90%"
 • vysoká povědomost o programech - viz průzkum MMR

Za tímto "úspěchem" stojí též řada firem specializujících se na dotace, která získávala své klienty na oficiálně proklamovanou výši podpory "až 90% dotace" a spíše záměrně, než nevědomky ukazovala zástupcům veřejného sektoru dokumenty, ve kterých se bohužel již tak důrazně nepsalo, že základ pro stanovení podpory má nějaká pravidla (neuznatelné položky - odčítá se např. úspora na provozních nákladech). Realita je někde mezi 65-85%. I to je ovšem celkem slušná podpora, uvážíme-li, že lze u energetických projektů počítat vzhledem ke stoupající ceně energie s reálnou návratností investic. Dá se tedy předpokládat, že vyhlašovatel programu,vzhledem k velké poptávce o podporu, prostě nabídne v dalších výzvách podporu nižší, až k hranici 50%.

Přitom SFŽP mělo přichystáno v programu 3.2. na všechny roky 2007-2013 necelých 6,0 mld. Kč. A tyto prostředky budou z rámce I.výzvy téměř pokryty. Má smysl investovat desítky tisíc do dalších projektů na zateplování a chystat se na výzvu další?

ZATEPLOVÁNÍ DO DALŠÍCH VÝZEV S ROZVAHOU

Velmi opatrně! Střídmě zvažovat zda do přípravy projektů na zateplení investovat. Doporučujeme konzultovat min. s en. auditorem případně specialistou v této oblasti dotací. Vhodné je i sledovat slibované navýšení alokace na programy 2.1. a 3.2., hovoří se o 8,5 mld. Kč, které se přímo zateplování týkají.

Navržená výše alokace - viz tabulka níže

Je třeba podívat se také, jak je program zaměřen, jaké jsou hlavní kritéria hodnocení, kde lze získat nejvíce "bodů" na co je kladena nejvyšší váha. Jistě nejmenší šance budou mít objekty, kde se vytápí plynem, či jiným nízkoemisním zdrojem tepla. Otázkou může být také, kde Vás rozpočtář vezme na hůl - kde bude volit neefektivně drahé materiály, kde bude projekt jednostranně zaměřen - bez dalších energeticky úsporných opatření.

2. Šetrné způsoby vytápění - relativně nízký zájem

Na projekty rekonstrukce či nová instalace zdrojů tepla předpokládal program téměř 4 x více finančních prostředků než na zateplování objektů. Skoro 20 mld. Kč. Tyto prostředky by evidentně (po zkušenosti s I. výzvou) nebylo možné vyčerpat a návrh počítá s jejich přerozdělením. Přesto je alokace stále významná.

Je zde možno žádat jak na obnovitelný zdroj vytápění (TČ, biomasa), či ohřev TV solární soustavou, tak na šetrný zdroj tepla (např. využití zemního plynu nebo zdroje CZT). Výše dotace se pohybuje reálně okolo 80% a je možné i rekonstruovat otopnou soustavu, nebo investovat do její regulace. Vše je uznatelným nákladem. Žádostí v rámci první výzvy přišlo však řádově méně, než na zateplování. Proč?

Jistě je část odpovědi skryta výše v textu - žadatelé se více soustředili na zateplování objektů. Určitou roli hraje stále složitější administrativní příprava i přísnost podmínek, za kterých je možno prostředky čerpat. Absurdní je např. podmínka splnění minimálně požadované hodnoty průměrného součinitele prostupu tepla obálkou budovy. Každý objekt, na který chci uplatňovat žádost o podporu na vytápění šetrným zdrojem (plyn, tepelné čerpadlo, kotel na biomasu) musí splňovat současně platné standardy pro tepelnou izolaci budov. Vzhledem k přísnosti současně aktualizované normy tento požadavek téměř žádný déle stojící objekt nesplňuje a řada objektů vzhledem k jejich historii či umístění splňovat nikdy nebude. Z výše uvedeného jednoznačně vyplývá, že nejprve musím sehnat prostředky na zateplení - což půjde velmi těžce a může trvat desítky let (zatím budeme stále topit uhlím). A pak můžu teprve uvažovat o změně zdroje vytápění.

Zamyslíme-li se nad touto podmínku ve vazbě k životnímu prostředí, zůstává otázkou do jaké míry mu skutečně napomáhá. Efektivita vynaložených finančních prostředků na snížení emisí znečišťujících látek při změně vytápění (např. uhlí s přechodem na TČ) je nesrovnatelně vyšší, než efektivita těchto finančních prostředků vynaložených na zateplení takto vytápěného objektu.

Nezbývá než doufat, že poskytovatel podpory přestane takto diskriminovat potencionální příjemce podpory z řad vlastníků objektů, které ať již z historických souvislostí či finančních možností momentálně zateplovat nelze. (Zateplení objektu je většinou investičně náročnější než změna vytápění tohoto objektu. Taktéž platí, že bez zateplení a nové fasády se snáze obejdu, než v případě nefunkčního kotle či otopné soustavy v nepřetržitě havarijním stavu.)

NOVOSTAVBY MAJÍ ZELENOU

A vzhledem k tomu, že stávající objekty normy nesplňují, pak se jako velmi vysoká pravděpodobnost získání podpory na vytápění týká všech novostaveb. Každý nový objekt veřejného sektoru splňuje platné normy (stavební zákon) a vzhledem k převisu prostředků, které na vytápění můžeme čerpat předurčuje úspěšnost žadatele. Samozřejmě, za předpokladu, je-li kvalitně připravená a vzhledem k maximalizaci výše dotace i optimálně nastavená projektová žádost.

3. Rodinné a bytové domy - dočkáme se podpory?

10 mld korun - tolik se předpokládá "rozdat" každému majiteli rodinného nebo bytového domu, který se rozhodne požádat na zateplení svého domu, nebo jeho vytápění šetrným zdrojem energie. Zvažuje se i podpora výstavby nízkoenergetických nebo pasivních domů.

Brusel se prozatím podpory bydlení z Operačních programů bránil. Podle posledních signálů z vyjednávání o programu se tato podpora stává stále reálnější. Program podpory byl již dokonce detailně rozpracován, ale v této podobě Bruselem smeten. Nyní došlo k přeřazení programů pro podporu fyzických osob na rodinné domky do oblastí podpory 2.1 a 3.2. Nevržené programy 2.3. a 3.3. byly zrušeny.

Oblast podpory (program) Podporovaná opatření Výše alokace (mil EUR)
2.1
 • pořízení nízkoemisního zdroje a realizace energetických úspor
 • rekonstrukce či výstavba nového CZT
 • výsadba a regenerace izolační zeleně
348,4
2.2
 • rekonstrukce spalovacích zdrojů větších než 5 MW
 • rekonstrukce zdrojů vedoucích ke snížení emisí NOx či VOC
285,7
3.1
 • výroba elektřiny - výstavba elektráren (VE, MVE, FV, biomasa, geotermální)
 • výroba tepla - využití slunečních kolektorů, TČ, kotle na biomasu
 • výstavba kogeneračních jednotek na biomasu
362,3
3.2
 • zateplovací systémy
 • řešení výplňových otvorů
 • zrušení tepelných mostů
 • měření a regulace
 • využití odpadního tepla
310,4
  CELKEM 1 307,12

Alokace finančních prostředků 2007-2013 (Zdroj: MŽP)

Pro více informací sledujte náš portál případně webové stránky www.energy-benefit.cz.

KDO MI PORADÍ?

Především platí, že příprava projektových záměrů a čerpání finančních prostředků z fondů nejenom EU vyžaduje stále více odborný a profesionální přístup. S očekávanými financemi, které k nám z Bruselu mají plynout se na trhu objevila i řada firem specializujících se na "dotace" ... bohužel mnohdy bez jakékoliv známky odbornosti a specializace. Jsme přesvědčeni, že základem není jen perfektně přečtený program, dotační titul, ale vysoké odborné znalosti. Klíčová je pak cesta jak tyto odborné znalosti kombinovat s dotačními tituly a provázat s hodnocením projektů.

Věříme, že jednou z možností pro Vás bude i obecně prospěšná společnost Energy Benefit Centre, která vznikla při odborném portálu TZB-info.

 
 
Reklama