Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Druhý den konference Vytápění Třeboň 2007

Článek přináší shrnutí druhého dne konference Vytápění 2007 v Třeboni.

1. Z odborného programu druhého dne konference

Sekce C - Řízení a regulace (odpolední blok prvního dne)

Po zahájení odpoledního bloku Ing. Zejdou se o zkušenosti z rekonstrukce hotelu - regulace IRC s účastníky podělil Ing. Jan Vidim o řadu zajímavých za provozu realizovaných úprav systému řízení se specifickými požadavky hotelového provozu. Důraz zde není kladen na úspory energie, ale na spokojenost klienta.

Řízení tepelného výkonu podlahové otopné plochy - doc. Ing. Jiří Bašta PhD. Teplovodní vytápění klade na regulaci výkonu podlahové plochy obdobné nároky jako na teplovodní otopné plochy, hlavním rozdílem je akumulační schopnost soustavy a odlišná setrvačnost na regulační zásah. Pro regulaci byly použity AD regulátor (samoadaptivní regulátor), PI regulátor a dvoupolohový regulátor 2P. Na základě porovnání výsledků se jako vhodná alternativa ukazuje užití AD regulátoru.

Specifikace použití kombinovaných zásobníků v alternativních soustavách - Václav Langsinger. Možnost spojení přípravy TV s akumulační nádrží, případně s výměníkem solárního kolektoru do jednoho technologického celku, vede k užití kombinovaných zásobníků. V příspěvku byla uvedena řada zapojení a řízení.


SEKCE C - Obnovitelné zdroje energie

V úvodu odborný garant bloku Ing. Šerks upozornil na příspěvky, které nebudou samostatně presentovány a jsou uvedeny ve sborníku: Kritický pohled na využití větrné energie v podmínkách ČR od Jiřího Erbena; Příspěvek pana doc. Hirše, Ing. Lucie Hořínkové - termovizní snímání solárních kolektorů; Solární kolektory jsou jedním z nejrozšířenějších OZE. Kontrola provozu, analýza chybových stavů, energetických úniků a dalších závad, vede ke snížení účinnosti celého solárního systému. Vyhodnocení může být provedeno pomocí nekontaktní termografické diagnostiky.

Na Ústavu Techniky prostředí se v letech 2001, 2002 řešilo vytápění, větrání a příprava TV pro českou vědeckou stanici v ANTARKTIDĚ. Úkolem bylo zapracování co největšího podílu z OZE. Příspěvek doc. Ing. Karla Brože lze chápat jako průvodce realizací touto velmi zajímavou a ojedinělou stavbou.

Konkrétní aplikace lineárních Fresnelových čoček byla tématem přednášky Ing. Bořivoje Šourka, jako pokračování tématiky přednesené před 2 lety na konferenci VYTÁPĚNÍ 2005. Vyhodnocení budovy se zapracovaným aktivním solárním systémem. Celá koncepce využívá solární energie nejen pasivně jako osvětlení, ale aktivně jako zdroje TV, technologické vody, vytápění, kultivace řas. Byla zachována historická podstata skleníku v kombinaci s nejnovější technologií 21 století. Z dosavadních měření, která byla provedena a vyhodnocena se splnily předpoklady se kterými se počítalo při stavbě modulárního skleníku, navržené stavební konstrukce plní svou funkci.

Příspěvek Ing. Tomáše Matušky PhD. řeší solární soustavu pro 100% pokrytí potřeb tepla na vytápění nízkoenergetického domu. Zkoumaným objektem byl nízkoenergetický dům o celkové užitné ploše 180 m2 a vytápěné ploše 150 m2. Pro návrh této soustavy byl použit simulační program TRNSYS, který zohledňuje dynamiku chování budovy v určitém časovém období. Řešení bylo provedeno pro dvě analýzy a to akumulaci tepla (vodní zásobník, zemský masiv).

Praktická využití a pohled legislativy na využití odpadních kalů při spalování dřevních palet, bylo tématem pana Ing. Petra Šekrse.
Velmi zajímavým příspěvkem je akumulace solární energie pomocí vratných termochemických reakcí od Ing. Evžena Přibyla.


SEKCE E - Ekonomie, ekologie a provoz

Ekonomického hodnocení provozu teplovzdušného vytápění bazénové haly se týkala přednáška Ing. Daniela Adamovského PhD. V programu TRNSYS byl zpracován model VZT jednotky pro existující halu bazénu. Posuzovala se účinnost rekuperace, vlivu objemového průtoku a teploty přiváděného vzduchu.

Prakticky zaměřený příspěvek - zkušenosti s provozem velkoplošných sálavých systémů - Ing. Petr Vávra. Předmětem byl návrh velkoplošného systému pro squashové kurty. Optimalizace systému z pohledu zajištění mikroklimatu v zimním i letním období při minimálních provozních nákladech. Předností navrženého sálavého systému vytápění a chlazení spočívalo v jednoduché montáži, bezúdržbovém provozu, úsporách energie a minimálním nároku na prostor.

Provoz centrální kotelny na biomasu - Ing. Mária Jiroutová. Příspěvek komplexně popisuje financování realizace kotelny na biomasu a její provoz, jak z ekonomického hlediska, tak z hlediska technických parametrů. Navíc je doplněn zkušenostmi provozovatele v letech 2005-2006 a jeho dalšími záměry vzhledem ke zjištěným skutečnostem.

Poslední příspěvek v tomto bloku, který bych chtěla zmínit, je téma STAVEBNÍ ZÁKON Ing. Jaroslav Hodina. Autor vzhledem k omezenému prostoru vybral příklady pojmů a institutů, se kterými upozorňuje na nové pojetí některých procesů přípravy, povolování, provádění a užívání staveb.


SEKCE F - HLUK ZDROJŮ TEPLA A TEPELNÝCH SOUSTAV

Zvuk - Hluk se zaměřeným na platnou legislativu - Ing. Olga Mikulová
Aby bylo možné posouzení míry obtěžování, byly vytvořeny hygienické limity. Ucelený materiál pro účastníky konference provádí současnou platnou legislativou a hygienickými předpisy ve vzájemných souvislostech. Autorka důrazně upozorňuje, že měření hluku může provádět pouze akreditovaná osoba, nebo organizace. Tento požadavek platí pro všechny kolaudace, měření ke kategorizaci prací, ale i měření prokazující po akustických úpravách dodržení hygienických limitů hluku.

Osazení otopných soustav termostatickými ventily je velmi často spojeno s nárůstem hlučnosti OS. Hlukové údaje od výrobců a dodavatelů termostatických ventilů jsou málo vypovídající a někdy nejsou doloženy vůbec. Na základě experimentálního měření byla uvedena celá řada doporučení minimalizující hlučnost, téma přednášky - Hluk termostatických ventilů od Ing. Miroslava Kučery.

Po dohodě s autory se za redakci TZB-info budeme snažit pro naše čtenáře získat zajímavé a prakticky zaměřené příspěvky.


2. Slavnostní večer po skončení prvního dne konference

 
 

 

 
 
Reklama