Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

První den konference Vytápění Třeboň 2007

Článek přináší shrnutí prvního dne konference Vytápění 2007 v Třeboni. Čtenářům nabízíme informace z průběhu konference včetně informace o příspěvcích a prezentujících se firmách.

1. Zahájení jednání konference

Doc. Ing. Jiří Bašta, PhD. - vedoucí Ústavu techniky prostředí Strojní fakulty ČVUT Praha, předseda sekce vytápění STP a odborný garant konference přivítal účastníky, hosty i zástupce firem na konferenci. Letošní ročník je 19. v historii a již potřetí hostí konferenci historické město Třeboň. Právě proto dostal slovo jako první z hostů starosta města Třeboně PaedDr. Jan Váňa, který nabídl účastníkům konference krásy tohoto půvabného lázeňského města nejen pro chvilky volna mezi odborným programem, ale i pro další návštěvu.

 

Z úvodních slov hostů:

Zástupce generálního partnera Korado a.s., Ing. Aleš Zouhar: Velmi oceňujeme odbornou úroveň konference a prostor, který vytváří pro informovanost odborníků o aktuálním dění a je tak velkým přínosem pro praxi. Jsme rádi, že můžeme být partnerem takové akce a jsme připraveni jako dominantní výrobce otopných těles její tradici i nadále podporovat. Jsme jediným českým výrobcem deskových otopných těles a letošní investice 800 mil. Kč do výrobního závodu nám umožní posunout se z 5. na 3. místo v Evropě. Novinkou letošního roku, která je připravena na podzim, jsou designová otopná tělesa.

Prof. Ing. František Hrdlička, CSc., děkan strojní fakulty ČVUT své úvodní slovo věnoval hned odborné tématice:
Energetická koncepce z pohledu odborníka má 5 nosných bodů (* pozn.):

  • jaderná energie: neobejdeme se bez ní, není za ni náhrada, ale nesluší se to nyní říkat nahlas
  • uhlí: mnoho u nás nezbývá, podle EU nemá budoucnost, protože neumíme odstranit negativní vlivy na životní prostředí
  • ropa: je favoritem, problém je závislost na mimoevropských zdrojích
  • zemní plyn: situace je ekvivalentní jako u ropy. EU je závislá na zásobování energií, bez energií není života a zastavitelnost toku energie je vysoké bezpečnostní riziko.
  • OZE: závazek do roku 2010 12% energie z obnovitelných zdrojů je stále diskutovaný, ale platný, plány pokračují dále a do roku 2020 je plánován podíl 20%

* Redakční poznámka: teze jsou zkráceny a celý příspěvek bude následně na TZB-info publikován.

Doc. Ing. Alena Kohoutková, CSc., prorektorka ČVUT pro studium: Témata konference jsou reflexí aktuálního vývoje a jsem ráda, že studium na našich 4 fakultách tato témata pokrývají. Je to pro mne znamením, že nabízíme studentům atraktivní programy. Přeji všem účastníkům hodně odborných zážitků a kontaktů.

Doc. Ing. Otília Lulkovičová, PhD., vedoucí katedry TZB stavební fakulty v Bratislavě přinesla do jednacího sálu konference první milá slova ve slovenštině a pozdravení ze stavební fakulty v Bratislavě. Další tradiční host ze Slovenska Prof. Petráš na letošní konferenci nedorazí, jelikož v současné době na Slovensku vrcholí přípravy na certifikaci osob, které budou zpracovávat energetické hodnocení budov. Doc. Lulkovičová připomněla stále větší provázanost požadavků na vytápění a větrání v moderních úsporných budovách a provázanost problematiky v ČR a SR, což zcela logicky vede k myšlence tuto skutečnost nějakým způsobem odrazit i v další činnosti STP a SSTP.

Prof. Ing.Karel Kabele, CSc., předseda STP a vedoucí katedry TZB stavební fakulty ČVUT poděkoval doc. Baštovi a celému organizačnímu výboru za pokračování tradice odborných konferencí v oboru vytápění, které se doplňují s další velkou událostí konferencí vzduchotechniky a STP tak může nabídnout odborné veřejnosti skutečně prestižní prostor pro výměnu poznatků a názorů.
Ve svém úvodním slově upozornil doc. Kabele na nové mezioborové studium, na kterém se budou podílet fakulty stavební, strojní a elektro ČVUT Praha a které bude připravovat odborníky pro obor inteligentních budov, se znalostí regulace a souvislostí profesí.

Doc. Ing. Jiří Hirš, CSc., vedoucí ústavu TZB stavební fakulty v Brně připomněl 25. výročí ústavu, dříve katedry TZB v Brně a přiblížil aktuální stav odborníků na této katedře. Konferenci Vytápění v Třeboni ocenil jako odborné fórum s příjemnou pracovní a přátelskou atmosférou.

Poděkování pořádající sekce Vytápění STP zaznělo z úst Doc. Bašty generálnímu partnerovi Korado, a.s., hlavním sponzorům - HONEYWELL, s.r.o., Siemens s.r.o., LDM, spol. s r.o., REHAU, s.r.o., PROCOM BOHEMIA, s. r. o. - GEMINOX i dalším sponzorům - BELIMO CZ - Ing. Ivar Mentzl, BUDERUS tepelná technika Praha, spol. s r.o., DANFOSS, s. r. o., KOTRBATÝ V. M. Z., s. r. o., GRUNDFOS s.r.o., ARNEMA, s.r.o., REGULUS spol. s r. o., REFLEX CZ, s. r. o., Richter + Frenzel s.r.o. a Uponor, s.r.o..

Na závěr úvodního bloku prvního dne konference popřál doc. Bašta všem příjemný den.2. Z odborného programu prvního dne konference

Sekce A - Řešení a vytápění u nízkoenergetických domů

V úvodním větách odborný garant sekce prof. Karel Kabele připomenul, že to co bylo před 4 a 2 lety presentováno jako novinky a ojedinělé stavby se stále více a více dostává do podvědomí a to nejen odborné veřejnosti. Vzrůstající zájem investorů, podpůrné programy pro vzdělávání i osvěta přispívá k popularitě tohoto druhu výstavby. Vývoj v této oblasti pak klade vyšší nároky na odbornou veřejnost z řad projektantů, ale i realizačních firem. Blok této konference by mel přinést poznatky pro správný a komplexní návrh všech subsystémů nízkoenergetické stavby.

Stavební fakulta v Brně. Praktickým zkušenostem užití a optimálnímu provozu zemních výměníků se věnovala přednáška Ing. Petra Horáka. Na základě měření a simulace u dvou objektů bylo provedeno vyhodnocení a doporučení optimální rychlosti proudění vzduchu a úpravy či výměny ventilátoru ve větrací jednotce. Autor současně představil software pro návrh zemního výměníku. Tento program je schopen navrhnout zemní výměník a vypočítat tepelnou bilanci v kalendářním roce s celou řadu doplňujících grafických výstupů. Z časových důvodů však nestihl říci podrobnjší informace.

Úvodní slovo prof. Kabeleho patřilo k ENEREGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV a jejímu aktuálnímu stavu zapracování evropské direktivy do našeho právního řádu. Stále ještě není k dispozici prováděcí vyhláška zákona 406/2000 Sb. Upozornil, že výpočtový modelu NKN není ještě ve finální podobě a může doznat ještě některých změn v souvislosti s touto vyhláškou. Více je možno již získat na našich stránkách jako ucelený projekt.

Přednáška prof. Petráše byla přednesena v zastoupení a navazovala na jeho minulý příspěvek z konference Vytápění v roce 2005. Teoretický úvod do problematiky a představení výpočtových vztahů pro stanovení vytápěcího/chladícího výkonu zdroje. Hybridní systém vytápění a chlazení představuje nejnovější trend v oblasti energeticky úsporných, enviromentálně bezpečných a ekonomicky efektivních systémů techniky prostředí.

Přednášku prof. Tywoniaka lze chápat jako úvod do rozsáhlé problematiky udržitelné výstavby. Shrnovala a upozorňovala na rozdílné přístupy k celkovému hodnocení této výstavby. Důležitý prvek, který zde zmínil, bylo celkové koncepční řešení budovy v širších souvislostech včetně pohledu enviromentálního, které ukázal na konkrétních již realizovaných stavbách. Upozornil na chování lehkých staveb v letním období a jejich neschopnost akumulace, nejsou-li použity vnitřní akumulační stěny. Zmínil využití zemních výměníků pro zvýšení tepelné stability nízkoenergetického domu a zapracování fotovoltaických systémů do budovy.

Vlhkostní problematika větrání v podmínkách teplovzdušně větraných domů a zdravé mikroklima bylo tématem Ing. Petra Morávka (firma ATREA s.r.o.). Na základě matematického modelu časových průběhů relativní vlhkosti v závislosti na intenzitě větrání byly pro tři různé hodnoty vyhodnoceny a porovnány výsledky. Za optimální větrání dokonale utěsněných rodinných domů o standardním objemu 400 m3 s 3-4 osobami lze na základě výpočtů považovat systém s nuceným větráním a řízenou intenzitou vzduchu n = 0,2 - 0,3 h-1.

Praktická ukázka návrhu hybridního větrání rodinného domu jako nástroje k zajištění komfortních parametrů prostředí v jednotlivých obytných místnostech bylo tématem Ing. Jiřího Vrby. Hybridní systém není univerzální technologie, praxe však ukazuje, že může u řady objektů vysoce efektivně zajistit hygienické požadavky na výměnu vzduchu.


Sekce B - Soustavy, zdroje tepla a otopné soustavy

Optimální volba zdroje, správně navržená velikost, umístění otopných těles tělesa a hydraulicky stabilní a vyvážená otopná soustava je předpokladem k hospodárném provozu.

V úvodu doc. Jiří Bašta upozornil účastníky konference na příspěvky, které nebyly samostatně presentovány a v krátkosti je provedl zpracovanými tématy, tak, jak jsou uvedeny ve sborníku konference. Jeden z těchto příspěvků má za téma regulovatelné ejektory. Jsou-li správně navrženy již v současnosti splňují náročné podmínky na přesnou a úspornou regulaci. Návrhu a použití regulovatelných ejektorů se věnuje příspěvek Ing. Michala Průdka, doc. Ing. Jiřího Bašty (příspěvek nebyl představen). Hlavní výhodou ejektorů je úspora energie na provoz čerpadla, nižší náklady na údržbu, dlouhá životnost a minimální nároky na prostor. Nevýhodou těchto zařízení je tlaková závislost otopných soustav a nezbytnost hydraulického vyvážení primárních a připojených soustav.

Matematické modelování proudění vzduchu v oblasti OT bylo téma Ing. Ondřeje Šikuly, PhD. Pro řešení porovnání jednotlivých hodnocených variant byl využit simulační softwer FLUENT. Úspěšná práce s těmito softwary je podmíněna jistou úrovní znalostí v oboru mechaniky tekutin a použitých numerických metod řešení. Cílem je presentovat dopad vybraných variant úprav okolí OT na proudění vzduchu, tepelný výkon dlouhého deskového tělesa a možnost eliminace klesajících chladných proudů od okna. Z jednoho dílčího výsledku vyplývá, že přidáním reflexní fólie na stěnu dochází ke snížení tepelných ztrát, ale také ke snížení výkonu OT.

Doc. Ing. Jiří Hirš měl příspěvek na téma - Tepelné zisky a ztráty v koupelnách a kuchyních. Teoretické chování vybraných místností modelované v simulačním programu BSim je porovnáno s naměřenými hodnotami v reálných objektech. Jednotlivé modelované stavy se liší orientací místností, velikostí tepelné ochrany a provozními stavy technických zařízení. Pro tento příklad modelového řešení bylo prokázáno, že tepelné zisky v kuchyních a koupelnách nemají výrazný vliv na tepelnou nepohodu v prostředí. Porovnání systému s odsáváním a bez v těchto prostorách prokazuje v některých případech na neúměrně vysoké odsávání.

Prakticky zaměřený příspěvek doc. Ing. Jiřího Bašty se věnoval Napojení zdroje tepla přes hydraulický rozdělovač nebo přes hydraulický věnec. Vedle klasického napojení přes THR máme i jiné srovnatelné způsoby. Jedním z nich je použití HV, jako zajímavé a cenově dostupné řešení. Příspěvek řeší mimo jiné i výpočtové vztahy pro návrh tohoto zařízení.

Dále bych ráda zmínila i příspěvek Doc. Ing. Otílie Lulkovičové, PhD., s tématem Vyhodnocení hospodárného provozu blokové plynové kotelny. Cílem příspěvku bylo ukázat celkovou tepelnou účinnost středotlaké plynové kotelny z roku 1980 v kontextu nových legislativních poždavků na hodnocení zdrojů.

Téměř v každém předneseném příspěvku jsou užity simulační programy jako jeden z hlavních nástrojů pro vyhodnocení a porovnání s praktickým měřením. Jejich aktivní využití v rámci výzkumných úkolů přináší celou řadu hodnotných výstupů pro praxi.


3. Neformální večer před konferencí

Odborný program začal až dnes 16.5., ale konferenci zahájilo tradičně neformální setkání již včera v podvečer.

 

 Vytápění, které má styl

Společnost ELVL s.r.o. prezentovala účastníkům odborné konference Vytápění Třeboň 2007 designová otopná tělesa BITHERM a elektrické radiátory BITHERM umožňující akumulaci tepla. Značka BITHERM představuje novou dimenzi moderního vytápění a nabízí široké možnosti interiérového uplatnění. Vyznačuje se flexibilní konstrukcí těles a el. radiátorů, tvarovostí, škálou barev, nekonečnou řadou dekorů a v neposlední řadě elegantním projevem přizpůsobujícím se požadavku interiéru.

Dalším prezentovaným produktem jsou elektrická topná tělesa EL.05RK s regulací prostorové teploty a programem sušení. Tělesa jsou určena zejména pro trubková koupelnová otopná tělesa a jejich předností je především elegantní design, barevné přizpůsobení otopnému tělesu, možnost instalace na obě strany otopného tělesa, nastavitelná obslužná poloha, prostorová regulace od 5 - 30°C, 2 hodinový program sušení, možnost útlumového režimu, jednoduchá obsluha a zvýšená mechanická odolnost.

Bližší informace najdete na www.bitherm.cz.


Nové prodejní a logistické centrum

Společnost Richter + Frenzel, jeden z největších velkoobchodů v oblasti topení, sanity a inženýrských sítí otevře v průběhu června nové prodejní a logistické centrum, a to v Praze na Průmyslové ulici. Firma prošla v uplynulých letech dynamických vývojem a otevření nového centra je jen logickým dopadem. Nové centrum umožní zákazníkům realizovat své nákupy v příjemném prostředí, díky rozsáhlým skladovým prostorům se současně zvyšuje objem zboží, které je trvale k dispozic.

Součástí nového centra je i nové koupelnové studio, kdy na rozloze více než 1400 m2 najdou zájemci téměř 50 kompletních projektů. Jedná se bezesporu o jedno z největších koupelnových studií v České republice. Studio je unikátní zejména díky technologii A3, která umožňuje během 30 minut sestavit zákazníkovi jeho koupelnu v reálných rozměrech včetně osazení sanitou. Ve spolupráci s KERAMIKA SOUKUP si zákazník může na místě vybrat i obklady a dlažbu. Dostává tak kompletní službu na jednom místě.Firma Kotrbatý - záruka kvality

Firma Kotrbatý se pohybuje již 17 let na domácím a mnohých zahraničních trzích. Poskytuje návrhy a dodávky výrobků z oblasti průmyslového vytápění a větrání vysoké technické úrovně.

Sálavé panely, plynové zářiče, výměníky tepla pára - voda, jakož i kompaktní výměníkové stanice, jsou výrobky vlastní konstrukce. Plynové teplovzdušné jednotky i kompaktní vzduchotechnické strojovny jsou předmětem spolupráce s holandskou firmou Mark a německou Heber.

Firma Kotrbatý se podílí významnou měrou na technickém rozvoji všech výrobků a systémů souvisejících s vytápěním a větráním průmyslových objektů. Koncem minulého roku byly publikovány poslední poznatky v knize vydané nakladatelstvím Jaga Bratislava, Petráš D.; Kotrbatý M.: Vytápění halových a velkoprostorových objektů.


 
 
Reklama