Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Systémy podpor využívání obnovitelných zdrojů energie (V)

"Energetická politika a OZE v Japonsku"

Závěrečný díl série článků o různých systémech podpor OZE ve světě navazuje na minulý díl zabývající se energetickou politikou Japonska. Významné investice plynou nejenom do výzkumu, ale Japonci také využívají všechny známé již popsané systémy podpor v minulých dílech. Patří tak mezi absolutní špičku ve využívání obnovitelných zdrojů.

Obnovitelné zdroje energie nejsou závislé na dovozu a také produkují, ve světle Kjótského protokolu, i zanedbatelné množství nebo žádné emise. V současné době pokrývají OZE v Japonsku pouze zlomek tuzemské energie, ale je kladeno velké úsilí na jejich podstatné navýšení. Brzdou jejich prudkého rozvoje je zejména nízká konkurenceschopnost vůči klasickým zdrojům způsobená vysokými vstupními náklady a nízkým zatížením. Navíc, na větrné a sluneční elektrárny působí faktor počasí způsobující nestálou produkci energie a zároveň vymezuje oblasti efektivní výstavby.

Nicméně na konci roku 2003 bylo Japonsko světovým lídrem ve výrobě energie využívající sluneční záření. Téměř 50 % využité sluneční energie bylo získáno v Japonsku - 637 000 MW z celkové světové produkce 1 311 700 MW. Ačkoliv cena tohoto druhu energie poklesla, činí stále 46-66 jenů (10-15 Kč) na kWh, což je více než dvoj až trojnásobek ceny elektřiny dodávané do domácností.

Prudký boom provází větrné elektrárny, jejichž instalovaný výkon vzrostl mezi lety 1999 až 2002 šestinásobně. V roce 2002 bylo vyrobeno 46.3 MW energie a postupný rozvoj technologií prudce snížil i cenu tohoto druhu energie na 9-14 jenů na kWh. Větrné elektrárny jsou v Japonsku rozšířeny převážně v severně položených prefekturách - na Hokkaido a Tohoku. I zde však počasí hraje velkou roli v efektivitě procesu, a proto je věnována přednostní péče výzkumu stabilizace produkce energie z větrných elektráren.

Devíti procenty se na celkové produkci energie podílí vodní elektrárny. Z dalších obnovitelných zdrojů energie je kladen důraz na výzkum v oblasti využití energie z oceánů (přílivové elektrárny, energie z vln, technologie OTEC). Desetinou procenta se podílí na celkové bilanci geotermální energie, atd.

PROGRAMY NA PODPORU ROZVOJE OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

Pokud se podíváme na podporu OZE v USA, Evropě a dalších ekonomicky vyspělých zemích, lze ji rozdělit zhruba do čtyř základních skupin, z nichž většina se v Japonsku vyskytuje:

1) Podpora výchozích nákladů

a) dotace (podpora investic)
Dotace zahrnující část nebo veškeré náklady spojené s nákupem a vlastní výstavbou zařízení je poměrně běžná v Evropě, např. ve Velké Británii, Německu, Nizozemí, Švédsku, Belgii, Itálii, atd. V Japonsku lze do této kategorie zařadit podporu výstavby fotovoltaických článků NEF (New Energy Foundation) anebo NEDO (New Energy and Industrial Technology Development Organization) podporu zavádění alternativních zdrojů energie v lokálním měřítku.

b) finanční pobídka
V Evropě známé např. v Německu, Dánsku nebo Nizozemí. V Japonsku je tento způsob aplikován systémem nízkých úrokových sazeb od finančních institucí pro ty, kteří se při výstavbě vlastního bytu rozhodnou využívat jako zdroj energie fotovoltaické články.

c) snížení daní
Asi nejběžnější a nejrozšířenější způsob v Americe i v Evropě spočívá např. v osvobození ve snížení nebo v refundaci daní pro projekty spojenými s OZE. V Japonsku je poskytována sleva 7 % na pořizovací náklady pro OZE projekty anebo je snížena (odpuštěna) lokální daň.

2) Podpora nákupu/prodeje

a) nákup za pevnou cenu
Místní továrna vykupuje energii získanou z obnovitelných zdrojů za fixní cenu. V Evropě se tato podpora praktikuje např. v Německu, Dánsku, Španělsku, atd., v Japonsku zatím rozšířena není.

b) kvóta
Vládní nařízení, které stanovuje, že dodavatelé energie koupí přinejmenším pevně stanovené množství energie vyrobené z obnovitelných zdrojů. Vedle Evropy (Velká Británie, Švédsko, Nizozemí, Itálie, atd.) je podobný systém rozšířen i v Austrálii anebo v některých členských státech USA. V Japonsku je tato podpora realizována pomocí tzv. RPS zákonu (Renewable Portfolio Standard).

3) Uvalení daně na fosilní paliva

Systém v Evropě zavedený ve Velké Británii a Německu uvaluje daň na fosilní paliva a dotuje placení daní energie z obnovitelných zdrojů pro snazší proniknutí této energie na trh. V Japonsku fungují pro tyto účely speciální účty - Oil special account a Power-supply special account.

4) Dobrovolné příspěvky

a) dobrovolný a/nebo přednostní nákup
Bez jakéhokoliv nařízení nebo omezení dobrovolný a/nebo přednostní nákup energie vyrobené z obnovitelných zdrojů je v Japonsku realizován odkupem přebytečné energie (vodní el., fotovoltaické články, atd.) zhruba deseti možnými způsoby.

b) zelený fond
Zelený fond je v Evropě znám snad pouze v Nizozemí, kde funguje formou investic. Zelené investiční fondy jsou vytvořeny investorem, který financuje zajímavé projekty OZE. Výnosy poté získává formou dividend. V Japonsku nejsou tyto fondy známé v investiční formě, ale v příspěvkové. Ta spočívá ve vytvoření fondu odběrateli anebo řadovými občany a v praxi funguje zhruba v deseti prefekturách.

c) zelené ceny
Zelené ceny nejsou v Japonsku doposud zaváděny, můžeme se s nimi však setkat např. v USA, Německu, Velké Británii, Nizozemí a Švédsku. V praxi se jedná o vytvoření rozličných tarifů dodavatelem energie s určitým procentuálním zastoupením energie získané z obnovitelných zdrojů, z nichž si zákazník vybere svoje menu, ale rozhodne se platit více, než je v tarifech uvedeno.

d) certifikát zelené energie
V Evropě je tento certifikát znám pod zkratkou RECS (Renewable Energy Certificate System), je ale rozšířen i v USA a v japonském soukromém sektoru.

Většina grantových programů a projektů rozvoje obnovitelných zdrojů energie pochází z japonského Ministerstva ekonomie, obchodu a průmyslu (METI) a z Organizace pro rozvoj průmyslových technologií a nových zdrojů energie (NEDO). Z množství programů jsou nejdůležitější asi tyto:

PODPORA ZAVÁDĚNÍ ALTERNATIVNÍCH ZDROJŮ ENERGIE V LOKÁLNÍM MĚŘÍTKU

V roce 2003 bylo rozděleno 13.2 miliardy jenů mezi veřejnoprávní subjekty, nevládní organizace a soukromé společnosti, které mohou zažádat o dotaci na výstavbu projektů spojených s obnovitelnými zdroji energie. NEDO poskytuje finanční dotaci více než 50% na vlastní výstavbu a na reklamní podporu obecného povědomí. Dotace jsou poskytovány pro následující obnovitelné zdroje energie - sluneční (tepelné i fotovoltaika), větrné, výrobu vodíku z OZE a využití energie biomasy.

Fond pro uplatnění fotovoltaických článků v obytných zařízeních

Dotace jsou poskytovány prostřednictvím nadace NEF (New Energy Foundation) a částečně finančně pokrývají cenu, distribuci a instalaci fotovoltaických článků. Dotace v letech 1997 - 1999 činila třetinu jejich ceny. V roce 2002 bylo takto rozděleno 23 miliard jenů.

NEDO grant pro mezinárodní spolupráci ve výzkumu

V roce 2004 z něj bylo na podporu obnovitelných zdrojů vyčleněno 532 miliónů jenů (zhruba 2.5 miliardy korun). Program je vyhrazen pro vědecké skupiny z minimálně dvou zemí zahrnující Japonsko a je zaměřen na zefektivnění využití stávajících fosilních zdrojů energie a na nalézání alternativních zdrojů energie; z průmyslových technologií je kladen důraz zejména na nanotechnologie a informační technologie. Grant není nikterak omezen odvětvími průmyslu a je přístupný pro všechny technologie.

Podpora nových obnovitelných zdrojů energie

Japonská vláda si předsevzala v roce 2001 navýšit množství energie získané z obnovitelných zdrojů (s výjimkou vodní a geotermální energie) na 3 % z celkových energetických potřeb do roku 2010. V roce 2000 činil podíl takto získané energie 1.2 %. Předpokládaná navýšení shrnuje následující tabulka:

Podpora malých a středních vodních elektráren

NEDO se rozhodla od roku 1999 finančně podporovat rozvoj malých a středních vodních elektráren, protože v porovnání s ostatními potenciálními zdroji obnovitelné energie mají tyto vodní elektrárny vysoké vstupní náklady při jejich výstavbě.

Projekt pro podporu rozvoje geotermálních elektráren

Pro výstavbu geotermálních elektráren je nutná vysoká vstupní kapitálová investice a nutný dlouhý čas k jejich zapracování. Z těchto důvodů se od roku 1999 vláda rozhodla finančně participovat na jejich výstavbách.

Japonsko patří k lídrům využívání OZE především z důvodu vlastní energetické nesoběstačnosti. Zelenou zde dostávají projekty spojené s novými zdroji energie a množství peněz je vydáváno na jejich výzkum a ověřování. Při stále větších energetických nárocích a postupném zužitkování veškerých fosilních zdrojů se zdají být tyto investice velice vhodnou alternativou do budoucna.

Seznam použité literatury:

Nuclear Power in Japan, Uranium Information Centre Ltd, Australia,
http://www.uic.com.au/nip79.htm

Energy Supply in Japan Today, Agency for Natural Resources and Energy (ANRE), Japan
http://www.enecho.meti.go.jp/english/energy/japan/supply.html

Electric and Gas Industry Development, Agency for Natural Resources and Energy (ANRE), Japan
http://www.stat.go.jp/data/nenkan/pdf/

Ministry of Economy, Trade and Industry (METI)
http://www.meti.go.jp/

New Energy and Industrial Technology Development Organization (NEDO)
http://www.nedo.go.jp/

International Energy Agency
http://www.iea.org/

The Energy Conservation Center, Japan
http://www.eccj.or.jp/

The New Energy Foundation
http://www.nef.or.jp/

The Institute of Energy Economic, Japan
http://eneken.ieej.or.jp/en/data/pdf/205.pdf

 
 
Reklama