Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Systémy podpor využívání obnovitelných zdrojů energie (III)

"Spojené státy americké, Austrálie"

I další díl o systémech podpor naznačuje vůli všech vyspělých ekonomik světa nadále rozvíjet a podporovat obnovitelné zdroje energie. Jakou váhu znamenají pro USA - ekonomiku s největší spotřebou energie na hlavu a jak je podporována výroba energie z těchto zdrojů v Austrálii? To jsou témata následujícího článku.

USA

Spojené státy americké s populací asi 290 milionů obyvatel jsou v současné době největší ekonomikou na světě. V sektoru energetiky je problém pokrytí narůstající spotřeby, řešení směřuje k otevření nových rafinerií a atomových elektráren. Jakou váhu pro tuto velmoc mají obnovitelné zdroje energie a jak je podporována výroba elektřiny z nich.

Energetická krize v roce 1970 se stala pro mnoho států impulsem začít rozvíjet a využívat technologie výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie. Počáteční motivací bylo snížení závislosti na dovozu fosilních paliv, nicméně se vzrůstajícím povědomím o problematice životního prostředí v průběhu osmdesátých a devadesátých let se stává motivací i ochrana životního prostředí. V současnosti se na pokrytí celkové potřeby energie, včetně dopravy, podílí fosilní zdroje asi 86 %, energie z jádra 8 %, obnovitelné zdroje asi 6 %, zejména energií z biomasy a vodních elektráren. V průměru se spotřeba energie každý rok zvyšuje asi o 2 %, což je pokrýváno zejména ropou a zemním plynem.


Obr.1 - podíl zdrojů na zajištění energetické spotřeby Spojených států amerických, rok 2004

Zaměříme-li se na elektrickou energii z obnovitelných zdrojů, je ji v průměru vyrobeno něco málo přes 9 %, odečteme-li energii z vodních elektráren, pak jsou to asi 2 %. V jednotlivých státech se situace značně liší, jsou státy kde je podíl elektřiny z OZE více než 70 % (Washington, Oregon a Idaho), 35 států má však tento podíl menší než 3 %.


Obr. 2 - Rozložení výrobní kapacity OZE v roce 2004

Spojené státy dosud nemají na federální úrovni vypracovánu žádnou významnější politiku zvýšení energetické účinnosti a využívání obnovitelných zdrojů energie. Nástroje pro podporu výroby z OZE jsou tedy zejména tvořeny politikami jednotlivých států. Federální politika používá finanční pobídky, regulační opatření a financuje výzkumné a vývojové programy. Na úrovni politik jednotlivých států existují značné rozdíly jak při zavádění federální politiky tak při tvorbě vlastních nařízení.

V reakci na energetickou krizi byl vydán energetický zákon tzv. National Energy Act of 1978, který měl zajistit snížení závislosti na zahraničních zdrojích ropy. Šíření OZE bylo zvláště stimulováno prostřednictvím zákona o regulační politice veřejných energetických zařízení (PURPA) vydaném ve stejném roce, který předepisuje energetickým závodům nakupovat energii od nezávislých výrobců (do 80 MW) za stanovené ceny. Jedním z finančních motivačních nástrojů z roku 1978 byla investiční daňová úleva ve výši 30 % na technologie výroby elektřiny z větru a slunce pro domácnosti a ve výši 10 % pro firemní zákazníky na technologie využití větru, slunce a geotermální energie. Ačkoli se zvýhodnění měnila až do úplného zrušení v roce 1988, byl tímto položen základ dalším podobným nástrojům.

Důležitý federální zákon vznikl v letech devadesátých (EPACT of 1992). Zajišťoval daňovou úlevu (přizpůsobitelnou inflaci) 1,5 cent/kWh po dobu deseti let pro soukromé výrobce elektřiny z větru a elektráren spalujících biomasu. Zákon sehrál velmi důležitou roli v obnoveném rozvoji průmyslu větrných elektráren a vedl prakticky k navýšení instalovaného výkonu větrných elektráren z 2 na 6 GW v rozpětí let 1998 až 2003. Zatímco EPACT významně zlepšil ekonomiku větrných elektráren, jiné federální zákony dosud zavedené na státních úrovních byly více zaměřeny na podporu fotovoltaických systémů. Politika zjednodušeného odpočtu elektrické energie (Net Metering Policies) umožňuje zpětný chod elektroměru pomocí elektřiny vyrobené v domech z vlastních obnovitelných zdrojů. Od září 2004, byl systém dostupný ve 33 státech. Většina států má omezení výkonu pro použití tohoto systému obvykle do 25 kW, Kalifornie povolila 1 MW, což vyvolalo rozmach instalací několika set fotovoltaických střešních systémů o výkonu několika set kW (většinou na střechách komerčních budov a parkovišť).

Do poloviny roku 2005 přijalo 22 států tzv. Renewable Portfolio Standard (RPS) - nařízení definující minimální množství energie vyrobeného z OZE v jednotlivých státech, které je v současnosti pokládáno za prvotní politiku, která bude motivovat rozvoj. Pevně stanovený cíl (norma či závazek) rozvoje obnovitelných zdrojů energie na úrovni celého federálního státu dosud neexistuje.

Od roku 1999 platí mimo další i zákonné ustanovení EPact (Energy Policy Act), jímž jsou předepsány zvýšené účinnosti asynchronních motorů ve 2, 4 a 6pólovém provedení s výkony od 0,75 do 150 kW, které představují v USA a na světovém trhu největší podíl. Při předepsaných vyšších účinnostech (třída EFF2) a vysokých účinnostech (třída EFF 1) lze dosáhnout vysokých úspor elektrické energie, zejména za přispění měničů frekvence k plynulému řízení otáček motorů. Asynchronní motory jsou největším spotřebičem elektrické energie v průmyslu, a proto každé i malé zvýšení účinnosti znamená globálně vysoké úspory za dobu jejich provozu.

V současnosti jsou krom výše uvedených využívány v některých státech tyto nástroje

Grant programs

Grantové programy jsou zaměřeny dle států na celou škálu obnovitelných zdrojů případně soustředěny pouze např. na využití energie větru, či alternativní paliva. Granty jsou dostupné komerčnímu, průmyslovému, komunálnímu i vzdělávacímu sektoru. Některé jsou soustředěny na výzkum a vývoj, jiné na komercializaci projektů, příspěvky v rozmezí 500 - 1 000 000 $.

Loans Programs a Leasing Purchase Programs

Nákup technologií formou leasingu, nájemní smlouvy, či financování koupě zařízení formou nízko-úročeného, či bezúročného úvěru. Ve většině států jsou úvěry dostupné pro širokou škálu zdrojů i žadatelů, většinou na dobu 7 - 10 let.

Personal Income Tax Incentives

Úlevy na daních z přijmu osob. Některé státy nabízejí po určitou dobu od instalace odpočet pevné částky, či procentuálního podílu investice do technologie.

Property Tax Incentives

Úprava majetkové daně, zvýhodnění pro zařízení OZE má prozatím 6 států: Connecticut, Iowa, Maryland, New Hampshire, Vermont, a Virginia.

Production Tax credit

Daňová úleva z výroby (viz výše) vztažená k vyrobené kWh představuje ekvivalent evropského opatření povinného výkupu za pevně stanovené ceny.

Rebate Programs

Zpětné vyplacení části nákladů. Programy jsou nabízeny na státní, lokální i komunální úrovni k podpoře instalací OZE. Výše příspěvku od 150 do 4000 $, v některých případech kombinovány s nízko-úročenými půjčkami. Např. v Kalifornii v roce 2003 byl vyplácen po zakoupení fotovoltaického systému rabat ve výši až 4 USD/Watt až do systémů 30 kW.

Kalifornie je na tom při zavádění opatření a plnění cílů nejlépe. Od státem vlastněných elektráren a od producentů a dodavatelů energie např. požaduje zvyšování podílu energie z obnovitelných zdrojů každoročně nejméně o 1 %, s cílem dosáhnout 20 % podílu v r. 2017. Na druhé místo (v pořadí podle celkové kapacity výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů energie) se řadí Texas s požadavkem dosáhnout výroby 2 GW z obnovitelných zdrojů energie do r. 2009. Tento požadavek jako zákon předepsal tehdejší guvernér George W. Bush. Jedním z cílů federální vlády je instalovat do r. 2010 milion solárních střech (solární systémy termální i fotovoltaické).

Austrálie

Vládní nařízení na podporu OZE jsou implementována s různými modifikacemi do jednotlivých států federace. Vzhledem k charakteru území, se politika zaměřuje výrazně na problematiku ostrovních systémů. Vládní programy:

AEST - Advanced Electricity Storage Technologies

Program se věnuje podpoře technologií skladování a zlepšení kvality dodávek energie z OZE (vývoj materiálů s chemickou změnou, akumulace tepla, baterie apod.). Zaveden v červnu 2004.

PVRP - Photovoltaic Rebate Programme

Program na podporu fotovoltaických systémů pro domácnosti i komunální sféru byl zahájen v lednu 2000. Pro nově instalované systémy je příspěvek ve výši 4$/Watt instalovaného výkonu (od ledna 2006 3,5$/Watt), s omezením do 1 kW pro domácnosti, 2 kW pro obecní budovy. Na existující systémy je příspěvek 2,5$/Watt. (1$ = 20Kč)

REDI - Renewable Energy Development Initiative

Grantové programy na inovaci a komercializaci technologií OZE. Vyhlašovány granty v rozmezí 50 000 - 5mil.$ na nové technologie, výzkum a vývoj. Např. v prosinci 2005 byly vyhlášeny granty na velké solární elektrárny, vyhledávání vhodných lokalit k využití bioplynu, projekty na využití geotermální energie a mnoho dalších různorodých projektů s environmentálními přínosy.

RRPGP - Renewable Remote Power Generation Programme

Podpora rozvoje OZE v nepřístupných oblastech. V oblastech kde není zavedena elektrická síť, např. náhrada dieselových agregátů za systémy využívající sluneční a větrnou energii.

 

Příklady realizací OZE v nepřístupných oblastech

LETA - Low Emissions Technology and Abatement

Program snižování emisí skleníkových plynů v průmyslu, obchodní i komunální sféře. Zahrnují mimo jiné i zvyšování účinnosti konvenčních elektráren apod.

MRET - Mandatory Renewable Energy Target

Závazek dosažení cíle 9 500 Gwh roční produkce z OZE k roku 2010.

Závěr:

V Evropě probíhá rozvoj obnovitelných zdrojů energie téměř stálou rychlostí během posledních deseti let, což lze pokládat za výsledek konzistentní politiky. Australská politika podpory OZE je specifická, velký význam je kladen na podporu ostrovních systémů. Spojené státy nemají na federální úrovni vypracovánu žádnou významnější politiku využívání obnovitelných zdrojů energie. Programy jednotlivých států v souhrnu nepředstavují uspokojivou náhradu za federální politiku, v rámci níž se celá federace rozhodne pro významnější přechod k využívání obnovitelných zdrojů energie.

Vhodnou politikou, založenou na federálních cílech podporovaných implementační legislativou, by bylo možno dosáhnout nesrovnatelně lepších výsledků, než bez ní.

Literatura:

http://www.eere.energy.gov
http://www.eia.doe.gov
http://www.iea.org
http://www.dsireusa.org/
http://www.greenhouse.gov.au/renewable/

 
 
Reklama