Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Právní předpisy a technické normy pro nové výtahy nebo podstatné změny výtahů

V článku jsou soustředěny informace, které se váží k legislativě při dodávání a instalaci nových výtahů. Je v něm zdůrazněna vazba na evropské předpisy a samostatně jsou zmíněny okolnosti při projednávání stavebních úprav při provádění podstatných změn výtahů.


V posledním období byla dořešena některá témata z plánu činnosti CEN/TC 10 Výtahy, pohyblivé schody a pohyblivé chodníky a rovněž bylo nutné se vstupem ČR do EU zasáhnout do již vydaných nařízení vlády týkajících se uvádění stanovených výrobků na trh, a tyto přizpůsobit maximálně originálu těch evropských směrnic, které byly do předmětných nařízení vlády dříve implementovány. Celá oblast dodávání nových výtahů a provádění podstatných změn na již provozovaných výtazích v ČR se tak dostala do nové, kvalitativně lepší úrovně. Cílem tohoto příspěvku je seznámit zejména projektanty a architekty se současným stavem předpisové základny tak, aby možné rozpory v rámci realizování nových staveb a provádění rekonstrukcí již existujících staveb byly omezeny na minimum. Autoři uvádějí přehled platných právních předpisů, technických předpisů a českých technických norem, které v současné době ovlivňují dodávané výrobky výtahového průmyslu a mohou při nerespektování působit potíže spolu s potřebným komentářem tam, kde je potřebné vysvětlit souvislosti.

Oblast dodávání nových výtahů

Právní předpisy - platné

Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů
Zákon č. 59/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku
Vyhláška č. 369/2000 Sb., o technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Technické předpisy - platné

Nařízení vlády č. 27/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výtahy ve znění změny č. 127/2004 Sb.
Nařízení vlády č. 24/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení
Nařízení vlády č. 17/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí
Nařízení vlády č. 18/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility
Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky

Technický předpis platný dnem vyhlášení sektorové přílohy pro stavební výrobky k Protokolu PECA

Nařízení vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE ve znění nařízení vlády č. 251/2003 Sb. a nařízení vlády č. 128/2004 Sb.

České technické normy

ČSN EN 81-1, 2 a 3
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů
Část 1: Elektrické výtahy
Část 2: Hydraulické výtahy
Část 3: Elektrické a hydraulické malé nákladní výtahy

ČSN EN 81-28
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Výtahy pro dopravu osob a nákladů
Část 28: Dálková nouzová signalizace u výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů

ČSN EN 81-58
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů
Část 58: Zkouška požární odolnosti šachetních dveří

ČSN EN 81-70
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů
Část 70: Zvláštní úprava - Zvláštní úprava výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů - Přístupnost výtahů včetně osob s omezenou schopností pohybu a orientace

ČSN EN 81-72
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů
Část 72: Požární výtahy

ČSN EN 13015
Údržba výtahů a pohyblivých schodů - Pravidla pro návody pro údržbu

ČSN EN 12015
EMC Norma skupiny výrobků pro výtahy, pohyblivé schody a pohyblivé chodníky - Emise

ČSN EN 12016
EMC Norma skupiny výrobků pro výtahy, pohyblivé schody a pohyblivé chodníky - Odolnost

Pozornost v této oblasti je potřebné věnovat zejména změně nařízení vlády č. 27/2003 Sb., která byla uveřejněna jako nařízení vlády č. 127/2004 Sb. a obsahuje úpravu textu bodu 1.1 přílohy č. 1 v souladu se zněním směrnice 95/16/ES. V podstatě se jedná o to, že požadavky přílohy č. 1 nařízení vlády č. 27/2003 Sb. nahrazují v plné šíři požadavky uvedené v příloze č. 1 nařízení vlády č. 190/2002 Sb. (zavádí stavební směrnici 89/106/EHS) v platném znění a výtahy tak nemusí být zkoumány podle nařízení vlády zavádějící stavební směrnicí. Rovněž výše uvedené nové ČSN EN 81-58 a ČSN EN 81-72 jsou plně harmonizovány ke směrnici 95/16/ES a problematika jak požární odolnosti šachetních dveří výtahů, tak požárních výtahů měla být zcela vypuštěna k datu platnosti nařízení vlády č. 127/2004 Sb. (den vstupu ČR do EU) z nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kde bylo posuzování těchto komodit vyžadováno. Dále je potřebné zaměřit pozornost na souběh vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj ČR č. 369/2001 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace a ČSN EN 81-70, které jsou v těžkém technickém rozporu. V současné době není EN 81-70 ještě harmonizována pro formální závady v příloze ZA (uvádí, k jaké směrnici je norma vypracována), kdy podle již odhlasované změny této přílohy bude tato norma zřejmě harmonizována nejen ke směrnici 96/16/ES, ale rovněž některými uvedenými články i ke směrnici pro strojní zařízení 98/37/ES v platném znění. Po datu uveřejnění harmonizace EN 81-70 v Ústředním věstníku EU zřejmě nastane v ČR povedená taškařice, neboť i přesto, že na skutečnost rozporných technických požadavků mezi těmito dokumenty byla příslušná odpovědná místa upozorněna již koncem roku 2003, nevypadá to, že by vydavatel vyhlášky č. 369/2001 hodlal něco razantně změnit. Pokud se v dohledné době nic nezmění, stane se tento souběh ukázkovým případem pro Evropský soud a státní pokladna může opět o něco zchudnout.

Oblast dodávání podstatných změn výtahů

Právní předpisy - platné

Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
Zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, v platném znění
Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí
Vyhláška MMR č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí ustanovení stavebního zákona
Vyhláška MMR č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu

České technické normy

ČSN EN 81-80
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Existující výtahy
Část 80: Předpisy pro zvyšování bezpečnosti existujících výtahů určených pro dopravu osob nebo osob a nákladů

ČSN 27 4007
Bezpečnostní předpisy pro výtahy - Prohlídky a zkoušky výtahů v provozu

ČSN 27 4011
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Podstatné změny výtahů

V této oblasti se nejedná, mimo výtahy provozované v pracovně právních vztazích, o uložení povinnosti právním ani technickým předpisem, oblast je upravena pouze českými technickými normami. S podporou § 415 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění se však i z nezávazných českých technických norem stává poměrně silný prostředek k prosazování evropské technické politiky v oblasti provozu výtahů, a sice odstraňování zjištěných provozních rizik u provozovaných výtahů podle ČSN EN 81-80. Tato evropská norma je poměrně přelomová a blíže rozvádí výše zmíněnou technickou politiku EU v této oblasti, která je zejména vyjádřena v Doporučení Evropské komise členským státům č. 95/216/ES o odstranění 10 největších provozních rizik u výtahů a zajištění provádění řádné údržby provozovaných výtahů. ČSN EN 81-80 obsahuje již 74 provozních rizik, 8 našich národních provozních rizik reagujících na originální řešení používaná na území ČR, která ale v nebezpečnosti nezůstávají nijak pozadu, a zejména uvádí možná nápravná opatření vycházející z konstrukčních norem ČSN EN 81-1, 2 a 3. Jak ale zjistí majitel výtahu co by měl udělat? Tento krok je popsán v ČSN 27 4007, kdy zde uvedené provedení inspekční prohlídky tzv. "třetí nezávislou stranou" (podle ČSN EN 45004 je to inspekční orgán typu A) by mělo majitele zcela přesně informovat v jakém stavu se výtah nachází, jaká zde byla zjištěna provozní rizika jakých úrovní a zejména jaké je technické řešení nápravy zjištěného stavu tak, aby majitel mohl v případě zájmu provozovat bezpečné technické zařízení.
Vraťme se ještě naposled k technické politice EU, ta je založena na filosofii, že člověk, který se hodlá dopravit výtahem do jiné úrovně budovy, ztrácí po zavření šachetních dveří nejen kontakt s okolním světem, ale nemá žádnou možnost ovlivnit další činnost tohoto zařízení. K tomu, aby výtahem jezdil musí mít důvěru v bezpečnost tohoto zařízení a bezpečným je výtah pouze v tom případě, pokud nevykazuje provozní rizika vysoké a střední úrovně uvedené v EN 81-80. Jednotlivá technická řešení jsou tedy uvedena v ČSN EN 81-80, ale bylo potřebné tato parciální řešení promítnout ještě do větších celků při provádění modernizací nebo rekonstrukcí celých výtahů nebo pouze jednotlivých částí. K tomuto účelu slouží ČSN 27 4011, která vlastně uvádí co jsou podstatné změny na výtazích a jak souvisí s odstraňováním zjištěných provozních rizik, neboť v optimálním případě by např. při provádění potřebných změn klece výtahu měla být odstraněna všechna provozní rizika, která se na kleci nacházejí. Vzhledem ke skutečnosti, že při provádění podstatných změn bude v určitých případech zasahováno do konstrukce budovy, uvádíme na závěr vztah mezi prováděním podstatných změn výtahů a dikcí stavebního zákona, ke kterému musí být přihlédnuto v těchto speciálních případech.

I. STAVEBNÍ POVOLENÍ - § 55 odst. 1 zákona č. 50/1976 Sb. (změny, jejichž realizací se zasahuje do nosných konstrukcí stavby nebo se mění vzhled stavby)

Podstatné změny výtahů
(v souladu s ČSN 27 4011)
Stavební povolení
4.1 a) změny technických parametrů výtahu
 • ZDVIH VÝTAHU - zvětšení
ANO
Pokud dojde ke změně celkové výšky šachty výtahu
4.1 c) změny částí výtahu
 • ROZMĚRY ŠACHETNÍCH DVEŘÍ VÝTAHU - zvětšení,
  v případech, kdy čelní stěna šachty výtahu je nosnou částí
  stavby
 • HYDRAULICKÝ VÁLEC VÝTAHU - výměna,
  v případě, je-li umístěn ve středu šachty
ANOANO
4.1 d) změny stavební části výtahu
 • STROJOVNA VÝTAHU, v případě zásahu do stávajících nosných konstrukcí stavby, nebo změny vzhledu stavby
 • PROSTOR PRO KLADKY VÝTAHU, v případě zásahu do stávajících nosných konstrukcí stavby, nebo změny vzhledu stavby
 • ZDĚNÁ ŠACHTA VÝTAHU - nástavba,
  v případě změn rozměrů šachty
 • PROHLUBEŇ ŠACHTY VÝTAHU - zvětšení,
  v případě zásahu do nosných konstrukcí stavby
ANO


ANO

ANO

ANO

II. OHLÁŠENÍ STAVBY - § 55 odst. 2) zákona č. 50/1976 Sb. (stavební úpravy, kterými se nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se vzhled stavby ani způsob jejího užívání)

Podstatné změny výtahů
(v souladu s ČSN 27 4011)
Ohlášení stavby
4.1 a) změny technických parametrů výtahu
 • NOSNOST VÝTAHU - zvýšení
ANO1)
4.1 c) změny částí výtahu
 • VÝTAHOVÝ STROJ - výměna

 • DRUH NEBO TYP VODÍTEK VÝTAHU
  (pokud jsou zavěšená)
ANO1)


ANO1)
4.1 d) změny stavební části výtahu
 • KOVOVÁ SAMONOSNÁ ŠACHTA VÝTAHU,
  v případě změny výplně ohrazení šachty
 • ZMĚNA PROVEDENÍ (materiálu) NEBO
  DOPLNĚNÍ OHRAZENÍ ŠACHTY VÝTAHU
ANO


ANO

1) Pro úvahu stavebního úřadu, zda postačí ohlášení, nebo zda je důvod určit, že stavební úprava vyžaduje stavební povolení, je účelné k ohlášení připojit statické posouzení dotčených částí stavby prokazující, že provedenou úpravou nedojde k ohrožení bezpečnosti stavby.

 
 
Reklama