Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Drtiče kuchyňských odpadů nelze libovolně vkládat do kanalizačního potrubí

Kanalizace slouží výhradně pro odvádění a zneškodňování odpadních vod a nelze připustit, aby do tohoto sytému byly odváděny odpady - např. rozmělněný kuchyňský odpad. Při instalaci drtiče kuchyňského odpadu odpadní voda významně překračuje povolený limit znečištění a vypouštění do kanalizace je podmíněno dodatkem ke smlouvě s provozovatelem kanalizace, jinak vzniká důvod pro přerušení dodávky vody a odvádění odpadních vod.

1. Drtiče odpadů - stanovisko SOVAK ČR

Domácí kuchyňské drtiče jsou zařízením na likvidaci kuchyňského odpadu, který je tvořen potravinovým odpadem, vznikajícím při přípravě jídel a také zbytky těchto jídel. Stejný účel však plní i průmyslové drtiče, které se snaží jejich výrobci prodat pro používání v objektech veřejného stravování, jako jsou restaurace, vývařovny, hotely, koleje a menzy.

Kuchyňský odpad je podle vyhlášky č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, zařazen pod č. 20 01 08 jako organický, kompostovatelný, biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven a je povinnost s ním nakládat v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb., v platném znění. Takový pevný odpad není běžnou součástí komunálních odpadních vod a způsobuje vážné problémy nejen s odváděním odpadních vod kanalizačních sítí, ale také při jejich čištění a následném vypouštění do toků. Kanalizace slouží výhradně pro odvádění a zneškodňování odpadních vod a nelze připustit, aby do tohoto sytému byly odváděny odpady - např. rozmělněný kuchyňský odpad. Jako s odpadem s ním musí být nakládáno.

Profily kanalizačních přípojek a kanalizací nejsou dimenzovány pro odpady, vznikající při používání drtičů a mnohde nemají vzhledem ke konfiguraci terénu dostatečný spád. Odpady nejsou odpadní vody. Z technických možností kanalizační sítě vychází požadavek omezení zatěžování odpadních vod biologickým a dalším znečištěním. Dochází k sedimentaci a následnému zanášení kanalizace usazenými pevnými látkami, na které se váží zejména tuky, což má za následek omezenou průtočnost kanalizace, u kanalizačních přípojek až do úrovně plné průtočnosti. Úhradu nákladů spojených s likvidací havárie může provozovatel uplatnit v oprávněném případě u původce havárie. Při havárii většího charakteru je možno dohledat zdroj havárie a za pomoci speciální techniky vytipovat zdroj znečištění s následným uplatněním postihu.

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách přesně a jednoznačně definuje v § 38, odst. 1), co se rozumí odpadními vodami:
1) odpadní vody jsou vody použité v obytných, průmyslových, zemědělských, zdravotnických a jiných stavbách, zařízeních nebo dopravních prostředcích, pokud mají po použití změněnou jakost (složení nebo teplotu), jakož i jiné vody z nich odtékající, pokud mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod. Odpadní vody jsou i průsakové vody z odkališť, s výjimkou vod, které odtékají do vod důlních, a dále jsou odpadními vodami průsakové vody ze skládek odpadu.

Podmínky vypouštění odpadních vod do veřejné kanalizace příslušné obce stanovuje Kanalizační řád obce, ve kterém jsou mimo jiné uvedeny jakostní limity odpadních vod.

Způsob stanovení přípustné míry znečištění odpadních vod, vypouštěných do kanalizace včetně orientačních ukazatelů pro stanovení příslušné míry znečištění, stanoví příloha č. 15 vyhl. č. 428/2001 Sb., k zákonu o vodovodech a kanalizacích. Obsah nerozpuštěných látek NL je zpravidla limitován koncentrací 500 mg/l. Při instalaci drtiče kuchyňského odpadu s následným vypouštěním zdrtků do veřejné kanalizace, odpadní voda tento limit významně překračuje (odhadem 4-5 000 mg/l NL). Překračování limitů kanalizačního řádu hodnotí provozovatel veřejné kanalizace jako neoprávněné vypouštění odpadních vod v rozporu s uzavřenou smlouvou, za což může uložit smluvní pokutu.

Vypouštění odpadních vod s vyššími limity znečištění lze mimořádně povolit jen ve zcela výjimečných případech, kdy není pravděpodobné významnější usazování v kanalizaci a kapacita čistírny odpadních vod je dostatečná. Podmínkou je uzavření dodatku ke smlouvě o odvádění odpadních vod, o povolení vyšších nadstandardních limitů vypouštěného znečištění (minimálně v ukazateli NL) a platba za vícenáklady, spojené s nadstandardní údržbou kanalizace a vyčištěním nadstandardně zatížených odpadních vod.

Vypouštění odpadních vod v rozporu s podmínkami, stanovenými kanalizačním řádem je dle ustanovení § 10 odst. 2 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích, v platném znění, (dále jen zákona) neoprávněným vypouštěním odpadních vod, což dle § 9 odst. 6 písm. f) zákona při prokázání neoprávněného vypouštění odpadních vod může být důvodem pro přerušení dodávky vody a odvádění odpadních vod, a dále je to přestupek dle § 34 odst.1 písm. g) zákona č. 200/1990 Sb. v platném znění.


Závěr:

V souladu s platnou legislativou SOVAK ČR doporučuje provozovatelům a vlastníkům kanalizace, aby upozornili vodoprávní úřady, stavební úřady i odběratele na skutečnost, že kuchyňský odpad není odpadní vodou a producent těchto odpadů je povinen postupovat dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech. Vypouštěním těchto odpadů do kanalizace v rozporu s kanalizačním řádem a uzavřenou smlouvou mezi odběratelem a vlastníkem (provozovatelem) se odběratel vystavuje sankcím.

2. Praxe1):
 • "Gymnázium v Českém Krumlově má na likvidaci zbytků drtič s biologickou likvidací," řekla ředitelka gymnázia Jana Cipínová. "Rozdrcené jídlo jde do septiku, který jednou ročně vyvážíme," dodala.
 • Ze ZŠ Linecká v Českém Krumlově zbytky z jídelny odcházejí přes drtič odpadků do kanalizace.
 • "V českokrumlovském podniku Lira si odváží zbytky soukromník v barelech," řekla včera vedoucí kantýny Milena Bidelnicová.
 • V ZŠ Za Nádražím v Českém Krumlově zařízení na drcení vylepšili o dávkovač speciální biologické látky, tedy bakterií odbourávajících tuky z jídla. "Do zařízení jsme investovali přibližně 20 000 korun," upřesnil ředitel školy Dalibor Carda.
 • Město Jindřichův Hradec mělo záměr vybavit drtiči všechny školní jídelny. Vzhledem k charakteru odpadu, který zhoršuje parametry odpadních vod, však z drtičů sešlo.
  Profesní sdružení firem spravujících vodovody a kanalizace vydalo stanovisko, podle kterého "produkt" opouštějící drtič není ve skutečnosti odpadní voda a její vypouštění do kanalizace je v rozporu s kanalizačním řádem.
  "Profily nejsou dimenzované na odpad z drtičů. Vzniká taková pasta, která může vedení zanášet, ale také záleží na čističce odpadních vod, jakou má konfiguraci a podobně," uvedla technická náměstkyně jindřichohradecké divize Vodovodů a kanalizací Jižní Čechy (VaK JC) Olga Štíchová.
  Navíc by bylo v takových případech nutné uzavřít dodatek ke smlouvě, který by zároveň přinesl zvýšení plateb za nadstandardní služby.
 • Podle nových veterinárních předpisů nesmějí nedojedené zbytky zkrmovat hospodářská zvířata. Tyto kuchyňské zbytky by měly v budoucnu svážet specializované firmy, které se postarají o jeho likvidaci.

Zdroj:
1) Anopress z Českobudějovické listy 04.06.2005

 
 
Reklama