Potřebujete pro váš bytový dům vyřešit
zateplení
financování oprav
rekonstrukci kotelny
čistou fasádu
Zjisti více
První on-line konference portálu TZB-info
Rekonstrukce a provoz bytových domů
středa 9.12.2020od 10:00 hod.
Registrovat se
Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Bazén roku aneb výstavba a prezentace bazénů v ČR

Autor přináší zajímavou úvahu o výstavbě plaveckých objektů v ČR. Při výstavbě bazénových provozů či nutné rekonstrukci je nutné projektovat uváženě, abychom neměli celou řadu bazénů, které nejenže nebudou vůbec hezké a ani funkční, ale nebudou vůbec třeba, protože jich je již dostatek nebo stojí na nevhodném místě. Jako podporu rozhodování je možné vnímat i soutěž Bazén roku 2004, která je soutěží právě o tom, aby byla možnost se seznámit s dobrými stavebními díly, které přináší pohled jak by se stavět mělo, ale také jak ne. V závěru článku proto uvádíme i podmínky této soutěže.

Vzhledem k tomu, že současná výstavba plaveckých objektů je investičně i provozně velmi náročná (např. venkovní aquapark o celkové velikosti vodní plochy 1100 m2 včetně atrakcí stojí cca 30 milionů, u krytých bazénů lze počítat cca až s čtyřnásobkem ceny; samozřejmě záleží na stupni vybavení a druhu použitých materiálů), musí být jejich počet a typ uvážlivě volen, optimálně projektován a kvalitně realizován, při použití co nejkvalitnějších materiálů.

Usměrnění výstavby se promítá do dvou úkolů. První se týká kapacit plaveckých objektů a tím i jejich počtu v rámci celé republiky. Druhý úkol spočívá v celorepublikovém rozmístění těchto kapacit. Přesné řešení je prakticky nemožné pro složitost různých vztahů a jejich časovou proměnnost. V praxi k těmto úkolům přistupuje ještě jakási nezvládnutelná živelnost, která je charakteristická tím, že pokud má investor dostatek prostředků, nerespektuje známé ukazatele a realizuje projekt podle svých představ a přání bez využití známých podkladů. Výsledkem jsou pak zařízení s nízkým stupněm využití a silně pasivní provozní finanční bilance.

Dílčí nápravou této nezodpovědnosti je dodržování tzv. urbanistického ukazatele, který řeší zmíněné úkoly najednou, jak určení kapacit, tak i jejich rozmístění v rámci České republiky.


Urbanistický ukazatel - velikost vodní plochy

V souvislosti s úvahou o výstavbě bazénu či aquaparku vyvstává otázka jeho velikosti, aby byl úměrný danému místu a využití. Při řešení se používá urbanistický ukazatel, který je definován jako velikost vodní plochy připadající na 1 obyvatele. Pro rozdílnost nároků na kryté a nekryté zařízení je třeba rozlišovat dva různé ukazatele UK - ukazatel krytých objektů a UNK - ukazatel nekrytých objektů. Obecný matematický zápis pro urbanistický ukazatel je:

Použijeme-li hodnoty urbanistického ukazatele uvedené v tabulce k porovnání výstavby v ČR, dostaneme, že v oblasti nekrytých bazénů je U splněn z cca 28% a pro kryté bazény cca 17%. Do splnění 100% urbanistického ukazatele v rámci ČR by bylo potřeba 1,5 mil. m2 vodní plochy pro nekrytá zařízení, což je cca 4000 bazénů o velikosti 350 m2 u každého. Pro kryté provozy odpovídá požadavek 150 000 m2, což je cca 400 bazénů o stejné ploše. Výstavba by si vyžádala investici v řádech několik miliard. Z uvedených údajů vyplývá, že v podstatě stojíme ještě před dosti velkou dostavbou vodních ploch. Je však nutno zdůraznit, že vyčíslené hodnoty urbanistického ukazatele jsou orientační a tak je nutno s nimi i zacházet. Největší váhu má v urbanistickém ukazateli počet obyvatel zájmové a spádové oblasti.

U rodinných bazénů je otázka velikosti vodní plochy dána zpravidla velikostí pozemku, účelem využití bazénu, počtem členů rodiny a finančním zázemím.


Proč soutěž Bazén roku 2004!

Bazén roku 2004 je soutěží právě o tom, aby všichni zainteresovaní měli možnost porovnat výsledky své práce, aby byla možnost se seznámit s dobrými stavebními díly, které přináší pohled jak by se stavět mělo, ale také jak ne. Bazénový trh a výstavba má v posledních letech stoupající tendenci, která se projevuje v celé radě nových děl, za které se není třeba ve srovnání se světem vůbec stydět. Existuje mnoho nových věcí a materiálů jak ve vlastní výstavbě železobetonové konstrukce bazénové vany, ale i opláštění a v neposlední řadě i provozní technologie, která hraje největší roli ve výsledné kvalitě celého díla. Podrobnější informace o celé soutěži najdete na stránkách portálu TZB-info, kde je podrobně celá soutěž popsána. Soutěž je zaměřena nejen na veřejnou sféru, ale i na rodinné bazény, kde je též co nabízet a čím se pochlubit, a nejen v rámci České republiky. Základní kritéria byla volena tak, aby se mohlo dílo ohodnotit v co nejširším a zároveň kvalitativním rozsahu.


Komplexní výstavba

Princip komplexnosti výstavby spočívá v soustředění různých forem plavání, zábavy a odpočinku do jednoho místa, čímž se vytvoří předpoklad optimálního uspokojení nejrůznějších požadavků. Výhoda je oboustranná. Na straně provozovatele je to úspora četných provozních částí (menší počet místností, méně personálu, méně technického zařízení, apod.). Na straně návštěvníka je to výběr různých možností služeb a pohybové rekreace. Různým provozním propojením lze střídavě vyčleňovat jednotlivé provozní okruhy různým skupinám uživatelů, takže každá skupina může najít v kteroukoliv dobu plné uspokojení. Další výhodou je možnost postupného budování, kdy se např. v první etapě realizuje krytý bazén a zázemí, ve druhé etapě venkovní bazén a v dalších etapách různé atrakce a rekreační plochy.


Přehled výstavby veřejných bazénů v ČR

V návaznosti na předešlé informace je v následném grafu znázorněna výstavba plaveckých zařízení od roku 1945 až po rok 2000. Až do roku 1992 jednotlivé počty bazénů zahrnují i Slovenskou republiku, tak jak tomu bylo v rámci Československa. Po tomto datu se jedná o výstavbu pouze v České republice.


Obr. 1 - Přehled výstavby plaveckých zařízení v ČR a SR

Z grafu je názorně vidět snižující se stav přírodních koupališť a nárůst umělých krytých či nekrytých bazénů. Pomineme-li náklady, které jsou spojené s výstavbou těchto celků, byla postavena jen nepatrná část toho, co je potřeba. Toto je pravou příčinou přeplnění některých provozů, a naopak nevyužití jiných, vytváření takového prostředí, které ne vždy plní uvažovaný záměr. Jako by umělé bazény vyřešily potřebu na rekreaci a tím nepřímo vyřešily problém zhoršující se kvality povrchových a podzemních vod. Opak je pravdou. Zdálo by se velmi jednoduché říci, že se navrátíme k výstavbě přírodních koupališť, sportovních areálů, turistických stezek a parků. Věc však není tak jednoduchá, jak se zdá být. Kryté bazény, pro svoji možnost využití i v zimě, se staly jistým životním standardem. Přírodní koupaliště, parky, atd. nelze projektovat tam, kde jsou vzhledem na základní požadavky luxusem. Těžko lze stavět koupaliště v obci se 100 obyvateli, či v místě, kde jsou nevyhovující přírodní předpoklady pro rekreaci. Výsledky lze shrnout do několika bodů plně charakterizujících současný stav:

 • nárůst negativního antropogenního vlivu
 • zhoršující se životní prostředí a s tím i kvalita povrchových vod
 • stagnující a místy snižující se stav přírodních koupališť
 • nárůst výstavby krytých a nekrytých bazénů (vyšší náklady na výstavbu a provoz za nesplnění objektivně nutných prvků pro rekreaci
 • neodbornost a špatná spolupráce jednotlivých odpovědných pracovníků při projektování a realizaci staveb
 • prosazování jiných zájmů na úkor prospěšnosti celého díla

Závěr

Jak již bylo řečeno, výstavba bazénových provozů či nutné rekonstrukce stávajících zastaralých děl bude jistě dále pokračovat. Je však potřeba stavět a projektovat uváženě, abychom neměli celou řadu bazénů, které nejenže nebudou vůbec hezké a ani funkční, ale nebudou vůbec třeba, protože jich je již dostatek nebo stojí na nevhodném místě.
Abychom některým zmíněným nedostatkům předešli, k tomu má sloužit tato soutěž, která nejenže poukáže na jistě zajímavá architektonická a technologická bazénová díla, ale vyvolá určitou odbornou diskusi, které není nikdy dost.


Vyhlášena 1. veřejná celostátní soutěž BAZÉN ROKU

Idea soutěže
Hlavní ideou je prezentace kvalitních projektů v oblasti bazénové výstavby v ČR a přiblížení takových děl nejširší odborné i laické veřejnosti. Současně si soutěž klade za cíl zviditelnit investiční, projekční a dodavatelské subjekty, které realizují zajímavé stavby na území ČR, ale i v zahraničí. Soutěž je vypsána na podporu kvalitní komplexní realizace stavebního díla, od hrubé stavby až po detail. Je určena pro stavby realizované na území celé České republiky bez ohledu na státní příslušnost projektanta, architekta, investora, dodavatele a provozovatele stavby.
Do soutěže mohou být přihlášena stavební díla dokončená a uvedená do provozu v období od 1.1.2003 do 31.12.2004.

Kategorie
 1. veřejné bazény - aquaparky
 2. hotelové bazény
 3. privátní bazény
Základní hodnotící kritéria
 1. Architektonické vyznění díla
 2. Kvalita a jakost stavebních prací
 3. Vhodnost použitých stavebních materiálů, výrobků a použitých technologií
 4. Funkční řešení celého díla
 5. Délka realizace díla
 6. Dosažená kvalita díla ve vztahu k celkovým nákladům
 7. Společenské poslání díla (u veřejných provozů)
 8. Originalita konstrukčního řešení
 9. Ekologické úspory energií
 10. Spokojenost investora, uživatele a okolí
 11. Celková vybavenost díla a jeho přínos
Vypisovatelé soutěže
ABF, a.s., FSv ČVUT Praha, Wellness magazín Bazény a Sauny

Podrobné informace o soutěži

TZB-info jako mediální partner veletrhu Bazény bude podrobně informovat o přihlášených i vyhodnocených bazénech.

Výstava BAZÉNY, SAUNY & SOLÁRIA 2005 se uskuteční v rámci jarního cyklu odborných výstav společně s ECO CITY, CLEAN CITY, INVEST CITY, ZELENÉ MĚSTO, PRAGA FLOREA a EUROTRAFFIC v termínu ve dnech 9. - 12. 3. 2005.

Jeden den bude vyhrazen pouze odborníkům, zahraničním návštěvníkům a novinářům.

Výstava je poslední v ročním cyklu, následující již budou dle modelu podobných zahraničních výstav, to znamená v dvouletém cyklu, tj. až v r. 2007.

 
 
Reklama