Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Aktuální výběr novinek ze Sbírky zákonů za měsíc červen 2004

Nejdůležitější novinkou ve Sbírce zákonů za měsíc červen je úplné znění zákona o obecné bezpečnosti výrobků, který zajišťuje, aby výrobky uváděné na trh nebo do oběhu byly z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví pro spotřebitele bezpečné. Z pohledu výrobků pro TZB je velmi důležité jeho vymezení vůči další platné legislativě, například zákonu o technických požadavcích na výrobky a zákonu o ochraně ovzduší.

Částka 112, rozeslaná dne 7. června 2004

Úplné znění zákona č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků), jak vyplývá z pozdějších změn.
Datum účinnosti od: 1. května 2004, částka: 112/2004 Sb.

Částka 114, rozeslaná dne 7. června 2004

Vyhláška 353/2004 Sb., kterou se stanoví bližší podmínky osvědčení o odborné způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví, postup při jejich ověřování a postup při udělování a odnímání osvědčení.
Datum účinnosti od: 7. června 2004, částka: 114/2004 Sb., Vydáno na základě: 100/2001 Sb. § 19 odst. 13

Částka 128, rozeslaná dne 30. června 2004

Vyhláška 391/2004 Sb. o rozsahu údajů v evidencích stavu povrchových a podzemních vod a o způsobu zpracování, ukládání a předávání těchto údajů do informačních systémů veřejné správy.
Datum účinnosti od 1.července 2004, částka 128/2004 Sb., vydáno na základě: 254/2001 Sb. § 21 odst. 2.

Poznámky k zákonu 102/2001 Sb.:

 • "Tento zákon se pro posouzení bezpečnosti výrobku nebo pro omezení rizik, která jsou s užíváním výrobku spojená, použije tehdy, jestliže požadavky na bezpečnost nebo omezení rizik nestanoví příslušná ustanovení zvláštního právního předpisu,5) který přejímá požadavky stanovené právem Evropských společenství."
  V případě stavebních výrobků se zvláštním předpisem rozumí například zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší).

 • Obecné požadavky na bezpečnost výrobku
  Bezpečným výrobkem je výrobek, který za běžných nebo rozumně předvídatelných podmínek užití nepředstavuje po dobu stanovenou výrobcem nebo po dobu obvyklé použitelnosti nebezpečí, nebo jehož užití představuje pro spotřebitele vzhledem k bezpečnosti a ochraně zdraví pouze minimální nebezpečí při užívání výrobku, přičemž se sledují z hlediska rizika pro bezpečnost a ochranu zdraví spotřebitele zejména tato kritéria:
  a) vlastnosti výrobku, jeho životnost, složení, způsob balení, poskytnutí návodu na jeho montáž a uvedení do provozu, dostupnost, obsah a srozumitelnost návodu, způsob užívání včetně vymezení prostředí užití, způsob označení, způsob provedení a označení výstrah, návod na údržbu a likvidaci, srozumitelnost a rozsah dalších údajů a informací poskytovaných výrobcem; údaje a informace musí být vždy uvedeny v českém jazyce,
  b) vliv na další výrobek, za předpokladu jeho užívání s dalším výrobkem,
  c) způsob předvádění výrobku,
  d) rizika pro spotřebitele, kteří mohou být ohroženi při užití výrobku, zejména děti a osoby s omezenou schopností pohybu a orientace

 • Za bezpečný výrobek se považuje výrobek splňující požadavky zvláštního právního předpisu (pro stavební výrobky např. 22/1997 Sb. a 86/2002 Sb.) , který přejímá právo Evropských společenství a kterým se stanoví požadavky na bezpečnost výrobku nebo na omezení rizik, která jsou s výrobkem při jeho užívání spojena.
  Jestliže však zvláštní právní předpis stanoví pouze některá hlediska bezpečnosti, ostatní hlediska se posuzují podle zákona 102/2001 Sb.