Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Stavíme energeticky úsporný dům (I) - Úvod

Nový seriál článků zpracovávaných originálně pro TZB-info nepředkládá "pravdy vyvolených" ale "jen" náměty pro diskuzi o stavbě energeticky úsporného domu pro odborníky a zkušené i nezkušené laiky. V úvodním dílu najdete úvahu o velkých nových rodinných domech, garážích, dlážděných terasách, soukromých bazénech a trávnících na velkých oplocených pozemcích na okrajích našich vesnic a měst a formulaci koncepčních hledisek trvale udržitelného stavění.

Úvod aneb ZA MNOHO PENĚZ MÁLO MUZIKY

Satelitní městečka, vznikající v současnosti na okrajích našich českých vesnic a měst, vyvolávají u většiny odborníků i laiků rozpaky. Je pochopitelné, že ti, kdo si to mohou dovolit, hledají únik z města anebo sídliště, ze znečištěného ovzduší, od protivných a neukázněných sousedů. Je však ale nepochopitelné, že jsou ochotni vynaložit tak velké peníze na bydlení s velkými energetickými nároky na topení a provoz soukromých aut.

Pokud se kriticky zamyslíme nad tím, co vlastně noví majitelé vilek a obyvatelé satelitních městeček získávají, není to vlastně mnoho. Bez veřejné dopravy jsou auta často jediným prostředkem, jak dosáhnout pěšky nedostupné služby, obchody, zábavní a rekreační centra, zdravotní zařízení a často i zaměstnání. Výstavba garáží v předměstských domech je v takové situaci pochopitelná. Náklady na provoz aut jsou však často v takové situaci větší než na jídlo celé rodiny.

Nesprávně pojatý urbanismus zbytečně velkých pozemků způsobuje nízkou hustotu osídlení a tak nevzniká, pro malý počet jejich uživatelů, možnost vzniku bezpečných veřejných pěších a cyklistických komunikací. Chybí snaha o účelné využití pozemku, sjednocení formy domů a použitých materiálů a barev. Budování technických sítí je v takové situaci velmi nákladné. Velké pozemky dávají prostor pro realizaci individuálně pojatých, solitérních domů romantických forem, vyzdobených četnými falešně koncipovanými detaily. Disneyland je proti nim poctivost sama.

Nejhorší dopad na udržitelnost takového konceptu bydlení má však jeho energetická náročnost v energeticky nedostatečně vybavených domech. Nároky na energii potřebnou při provozu domu mohou dosáhnout částky 100 000 Kč za rok. Výčet uvedených nevýhod zde nekončí a bude v budoucnosti větší. S rostoucími cenami energie a imperativem snížení emisí skleníkových plynů bude specializované bydlení v rodinných domech v budoucnu nedostupné. Potom však bude velmi obtížné změnit a rozšířit urbanismus satelitních městeček pro jiné možné využití. Domy navržené exkluzivně pro rodinný život bude velmi obtížné změnit pro vyhovující bydlení svobodných, rozvedených anebo jiné praktické využití.

Sociální předěl způsobený rozdílem v množství majetku "přistěhovalců" a "domorodců" znemožňuje společenskou integraci a vytváří gheta. Jednomu takovému zbohatlickému sídlišťátku u řeky poblíž Prahy se dostalo od "původních okolních obyvatel" přezdívky "Zátoka sviní". Přezdívka se zřejmě týká způsobu, jak přišli noví obyvatelé k penězům. Sociální předěl vzniká dále také mezi obyvateli stávajících sídlišť, kteří nemohou z finančních důvodů "zvednout kotvy" a přestěhovat se do "lepšího".

V porovnání s "organicky rostlou" formou plánu středověkých vesnic a s účelným využitím pozemků, uspořádáním jednotlivých dvorů, domů, chlévů a stodol vhodných pro tehdejší účely jsou současné domy příliš často umístěny na pozemcích bez ohledu na vytvoření soukromého rekreačního prostoru, správnou orientaci obytných místností ke slunci, světlu a výhledu do přírody nebo zahrad. Z různých koutů zeměkoule importované formy domů nesplňují často ani základní funkční požadavky uživatelů a dělá to dojem, že nové domy jsou navrženy především tak, aby stavitelé a investoři uspořili náklady. Takováto výstavba ignoruje potřebu udržet podstatu kulturní tradice naší země.

Mezi odborníky je snaha o zlepšení situace celkových energetických úspor. Hledají správné uplatnění pro nové, ekologicky přijatelné tepelně izolační materiály a technologie větrání, vhodné pro úsporu energie při bydlení. Nová technologie slunečních kolektorů je vhodná zejména pro vyhřívání plaveckých bazénů a teplé užitkové vody. V možnostech veřejné dopravy je hustota osídlení základním kriteriem úspor. Aplikace ekologických strategií nepředstavují pouze finanční úspory, ale v pozitivním působení na životní prostředí představují inspiraci pro účelný život jedince v daném místě.

Ekologická akce vyžaduje víru lidí v možnosti zlepšení okolního prostředí a společnosti. Také v dobrou správu budov a zařízení. Zastavení sociální eroze a znečišťování bezprostředního okolí aplikací mnoha možných prostředků. Zejména zrušením neomezeného přístupu automobilů do obytných pěších částí sídlišť pro bezpečnost dětí a dospělých. Vytvářením veřejné a soukromé zeleně na všech možných místech. Rozvoj potřebných služeb, často závislých na udržení pro obchody zvýhodněných nájmů a dotací. Je totiž levnější udržet v provozu stávající zařízení nebo obchod, než zakládat nové. Systematickým zajištěním bezpečnosti obyvatel v budovách a v jejich okolí. Zajištěním bezpečnosti majetku obyvatel, včetně jejich automobilů. Bezpečnost v budovách je možno zvýšit vytvářením limitovaných přístupových zón, například v jednotlivých podlažích a také částech budov, což obyvatelům dává pocit sounáležitosti a eliminuje vandalismus.

Lidsky vzato je únik do periferních satelitních městeček neúspěšný pokus o únik před vlastní neschopností pomáhat vytvářet trvale udržitelné životní prostředí a kvalitní lidskou společnost ve městech a sídlištích, kde budoucí "uprchlíci" nyní žijí. Taktéž současný způsob života přes týden ve městě a na víkend na chalupě je velmi energeticky náročný na soukromou dopravu. Dopad komplexní lidské činnosti na trvale udržitelné životní prostředí během jednoho ročního intervalu je víc a víc diskutován. Celková vybavenost a kultura měst, v celé šíři jejich atrakcí, je a bude doufejme i nadále magnetem pro obyvatele a tím se zlepší všechny aspekty zde diskutovaného komplexního problému.

Je nezbytné se podívat pravdě do očí. Musejí to udělat nejen vlastní stavebníci, kteří investují do rozvoje satelitních městeček velké peníze, ale hlavně místní politici, úředníci stavebních odborů, kteří rozhodují o územních plánech obcí. Nemohou schvalovat a prosazovat v budoucnu finančně, ekologicky a sociálně neudržitelné vize. Aplikace chybných výchozích konceptů může vést k nenávratným ztrátám a poškodit dokonce prospekt vlastní budoucnosti těchto venkovských sídel.Koncepční hlediska při výstavbě energeticky úsporných nízkoenergetických a pasivních domů a bytovek

Během studia architektury v 60. letech jsme jako školní práce navrhovali atriové a terasové domy umístěné na malých pozemcích o velikosti 150-200 m2. Měly malé zahrádky, aby s nimi nebylo příliš práce. Typologií terasových domků se může docílit poměrně vysoké hustoty osídlení, např. 50 m2 pozemku na osobu. Takové domky nemohly však být realizovány, protože státní výstavba byla založena na velkovýstavbě prefabrikovaných bytových domů.

Pro úspěšný rozvoj městských a venkovských urbanistických celků je tedy třeba zvážit dopad hustoty osídlení na možnosti rozvoje vybavenosti. Současná nízká hustota osídlení satelitních městeček je způsobena výstavbou na pozemcích příliš velkých pro požadavky bydlení a také aplikací nevhodné typologie domů. Je třeba zvážit spojitost zvolené typologie bytové výstavby a jejího vlivu na celkové životní prostředí. Aspekt nízkých nákladů na stavbu musí být splněn, aby nedocházelo nepřímo k plýtvání se zabudovanou energií.

Trvale udržitelné životní prostředí závisí na životním stylu obyvatel a na tom, jak jsou stimulováni vzniklým prostředím. Nejen dostatečná velikost příbytku, jeho vnitřní uspořádání, možnost aktivní rekreace na soukromé zahradě, ale též docílená hustota osídlení, mají podstatný vliv na úspěšné dosažení cílů úspor užívané energie a ekologického chování. Dále je třeba hledat nová vhodná disposiční řešení příbytků ve vztahu k změněnému stylu života, aplikovat vhodnou orientaci budov ke slunci a návaznost obytných místností na otevřený rekreační prostor zahrady.

Ve výstavbě by mělo být vědomě uplatňováno nízko technologické (low-tech) řešení stavby, protože umožňuje participaci obyvatel-majitelů nemovitostí na celkovém řešení bytového problému a to na mnoha úrovních. Malé měřítko stavby umožňuje budoucím obyvatelům účastnit se celého procesu od organizování investice do soukromého stavebního pozemku, cíleného spoření peněz, organizování a výběru designéra, dodavatele prací a také v některých případech i účast na realizaci díla. Většinou jsou to participující soukromí klienti, kteří mají zájem o nízko-energetiku, kvalitu instalovaných isolací, o technická zařízení budov a o náklady spojené s údržbou domu a zahrady.

Urbanistický koncept sídlišť na okrajích velkých měst, vybudovaných v nedávné minulosti, docílil sice dobré oslunění, přirozené osvětlení, efektivní větrání bytů a také nesmyslně velké společné rekreační prostory a to za cenu ztráty soukromého prostoru a také za cenu snížení hustoty osídlení, například 80 m2 na osobu na Jižním městě v Praze. Na ztrátu soukromého prostoru obyvatelé sídlišť reagovali tím, co se dá nazvat trend chalupy nebo chaty, který vznikl pro uspokojení spojení s přírodou, a pravidelně cestují soukromými auty na venkov. Roční spotřeba pohonných hmot jednoho automobilu za tímto účelem tak může dosáhnout 1000 litrů benzínu. Přepočteno v porovnání na spotřebu energie potřebnou na vytápění domu to representuje 98 kWh/m2/rok, což je zhruba dvoj až trojnásobek energetických úspor domu, dosažitelných nízko-energetickým návrhem.

Shora uvedené problémy musí být řešeny komplexně, zejména vývojem nových kompaktnějších urbanistických forem a zvýšením hustoty osídlení.

Úspěch nových urbanistických forem bude muset být tak atraktivní, aby jejich obyvatelé našli kompletní uspokojení v jejich obývání a užívali je trvale. Celková spotřeba energie na bydlení, dopravu a distribuci potravin a zboží bude muset být menší než je v současnosti. Snížení celkových energetických požadavků a dalších ekologických aktivit bude tvořit součást uspokojení jejich obyvatel.

Nepodáváme návod, jak docílit universální urbanistické řešení pro všechna místa. Avšak řešení budou mít mnohé společné prvky z následujícího seznamu:

 • rozvíjet možnosti zaměstnání v sektoru služeb, kultury, sportu a rekreace


 • integrovat ubytování starých lidí do nově vznikajících staveb humanistický prostor


 • bezpečnost chodců a cyklistů


 • popularizace ekologických strategií identifikovatelných s určitým místem a společenstvím


 • integrální chodecké zóny 10 min. chůze mezi centry služeb


 • poezie, hravost, radost a optimismus


 • rozvoj vybavení sportovních zařízení


 • integrální řešení zeleně, soukromých a veřejných rekreačních prostorů dostupných pěšky


 • celkově vyšší hustota osídlení


 • vhodné měřítko rozvoje výstavby


 • odstupňovaná výška zástavby a hustoty osídlení s důrazem na soukromí obyvatel


 • respektování historie a sociologie místa


 • pěší přístup z obytných částí komplexu k obchodům, službám, zdravotním a rehabilitačním zařízením


 • hledat cesty, jak se zbavit závislosti na autech


 • jak zrušit dopravní zácpy, hluk, prach


 • znovu obnovit chůzi, jízdu na kole a veřejnou dopravu


 • postupné snížení celkové automobilové dopravy jako univerzálního dopravního prostředku


 • zrušení parkovišť aut v pochozích zónách a bezprostředním okolí


 • rozvoj infrastruktury veřejné hromadné dopravy


 • decentralizace obchodních center do míst přístupných pěšky a veřejnou dopravou


 • fyzické a optické spojnice veřejných prostor


 • nejdřív snížit tepelné ztráty budov a teprve pak hledat tepelné zisky


 • volit vhodné moderní stavební materiály a konstrukce


 • stavět domy jednoduchého geometrického tvaru bez obestavěného půdního a sklepního prostoru


 • orientovat většinu obytných místností do soukromého prostoru jižně orientované zahrady, přednostně na jižně orientovaných svazích


 • větší okna a terasové dveře na jih, zastíněná proti letnímu slunci


 • minimum oken na východ a západ


 • na sever pouze minimální okna potřebná k osvětlení místností


 • nenavrhovat střešní konstrukce s půdním "skladovacím" prostorem


 • nevolit konstrukční materiály z hlediska atavismu "pevnostních" kvalit


 • používat moderní typy oken s minimálními ztrátami tepla


 • dbát na dobrou ventilaci všech místností


 • využívat ventilační systémy s rekuperací tepla, anebo s kontrolovanou štěrbinovou ventilací
 •  
   
  Reklama