Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Státní dotace na obnovitelné zdroje

Informace pro fyzické osoby, které mají zájem získat státní dotaci na obnovitelné zdroje energie

Přehledné shrnutí možností a podmínek na získání dotace ze Státního fondu životního prostředí České republiky. Žádosti se přijímají do 30. 9. 2003 na místně příslušném krajském pracovišti SFŽP, takže je ten nejvyšší čas se o dotace zajímat. Kdo se chystá zažádat o dotaci na obnovitelné zdroje, má poměrně vysokou šanci peníze získat, je však zapotřebí obrnit se notnou dávkou trpělivosti.

Už od roku 1999 je každoročně začátkem roku vyhlašován SFŽP Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie.

Pro fyzické osoby jsou vyhlášeny pro rok 2003 programy:

BIOMASA (program 1A.a.)
ekologicky šetrné způsoby vytápění a ohřevu vody pro byty a rodinné domy pomocí biomasy. Jde výhradně o lokální systémy zajišťující dodávku tepla nebo ohřev vody pro jeden nebo malou skupinu objektů. (patří sem i kotle na dřevoplyn).
Výše příspěvku: až do výše 30 % (maximálně však 50 000 Kč)
objekt prokazatelně zničený povodní v srpnu 2002 - lze poskytnout: při instalaci kotle na biomasu příspěvek až do výše 80 % (maximálně však 150 000 Kč)

TEPELNÁ ČERPADLA (program 4 A)
ekologicky šetrné způsoby vytápění a ohřevu vody tepelnými čerpadly v obytných budovách, včetně rodinných domů pro fyzické osoby. Jde výhradně o tepelná čerpadla pro vytápění jednoho nebo malé skupiny objektů. Jejich technické parametry jsou dokladovány certifikátem instalovaného výrobku.
Výše příspěvku: max. 30 % (maximálně však 100 000 Kč)
objekt prokazatelně zničený povodní v srpnu 2002 - lze poskytnout: při instalaci tepelných čerpadel příspěvek max. 60 % (maximálně však 200 000 Kč).

SOLÁRNÍ SYSTÉMY (program 1A.b. - celoroční ohřev TUV a program 1 A.c. celoroční přitápění a příprava TUV)
ekologicky šetrné způsoby vytápění a ohřevu vody v obytných budovách, včetně rodinných domů pro fyzické osoby na solární systémy. Podporovány budou dva typy opatření: použití solárních systémů pouze pro celoroční přípravu teplé vody, použití solárních systémů pro celoroční přitápění a přípravu teplé vody
Výše příspěvku: příprava TUV: až do výše 30 % (maximálně však 50 000 Kč)
celoroční přitápění a příprava TUV max. 50 % (maximálně však 100 000 Kč)
objekt prokazatelně zničený povodní v srpnu 2002 - lze poskytnout: při instalaci solárního systému příspěvek až do výše 80 % (maximálně však 150 000 Kč)


ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKU
Podpora bude poskytována pouze na ukončené akce, které byly zahájeny po 1. 1. 2002. O podporu je možno žádat maximálně do 9 měsíců po uvedení zařízení do trvalého provozu (od nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí, popř. od data předání zařízení od dodavatele do trvalého užívání).
Žádosti se přijímají do 30. 9. 2003 na místně příslušném krajském pracovišti Fondu.

Základem pro výpočet příspěvku jsou náklady na pořízení, případně instalaci zdroje tepla, včetně příslušenství (bez otopných soustav v objektech).
Fond se bude rovněž podílet na úhradě energetického auditu do výše 50 % celkových nákladů na audit, maximálně do výše 10 000 Kč. Posudek pro kotle na biomasu a solární systémy pro přípravu teplé vody je Fondem hrazen plně, maximálně však do výše 3 000 Kč.

POSTUP A NEZBYTNÉ DOKLADY K ŽÁDOSTI O PODPORU
Žadatel vyplní Formulář žádosti o podporu ze SFŽP ČR a předloží ji se stanovenými doklady na místně příslušném krajském pracovišti Fondu (viz tabulka kontaktních míst).

Doklady, které jsou požadovány jako příloha k Formuláři žádosti:

 • Doklad, kterým je určena osoba pověřená jednáním s Fondem (nemusí to být žadatel o podporu, ale kdokoli, kdo bude s úřadem komunikovat)
 • Dokumentace
 • Energetický audit nebo odborný posudek, včetně dokladu o jeho zaplacení. Odborný posudek může být například zpracován autorizovaným technikem TZB (kotle na biomasu, solární systémy).
 • Předávací protokol o provedení topné zkoušky a uvedení zařízení do trvalého provozu, popřípadě kolaudační rozhodnutí
 • Originály faktur/dle rozpočtu
 • Čestné prohlášení o vlastních zdrojích financování a o tom, že objekt neslouží a ani v budoucnu nebude sloužit ani z části k podnikání minimálně po dobu 10 let po realizaci dané investice (potvrdí žadatel podpisem ve Formuláři žádosti).
 • Tři barevné fotografie formátu 9x13 cm dokládající realizaci zařízení
 • Vyjádření příslušného stavebního úřadu - stavební povolení, popř. ohlášení stavebních úprav
 • Kopie dodavatelských smluv včetně rozpočtu.
 • Certifikát instalovaného zařízení
 • Stanovisko stavebního úřadu, že příslušné zařízení bylo zničeno povodní roku 2002 (pouze v případech nahrazujícím objekt prokazatelně zničený povodní v srpnu 2002)

U jednotlivých programů je Fond oprávněn stanovit další požadavky na doložení údajů uvedených v žádosti specifickými doklady.

Časový horizont vyřízení žádosti a získání finanční podpory

 1. podání žádosti: 1x za 2 měsíce zasedá Rada fondu (která připravuje podklady pro Ministra ŽP, který rozhodne o přidělení nebo zamítnutí žádosti o dotaci)
 2. cca 1 - 2 měsíce trvá, než se příslušné podklady s rozhodnutím vrátí zpět z ministerstva na SFŽP
 3. kladná rozhodnutí jsou předána na právní oddělení SFŽP, kde je připravena smlouva cca 1 - 2 měsíce
 4. po podpisu smlouvy a splnění všech podmínek ve smlouvě uvedených obdrží žadatel přiznanou podporu

Předpoklad tedy je, že celý proces trvá s rezervou cca 6 měsíců. Podle informací, které nám poskytl Ing. Novák (obnovitelné zdroje), tvoří 95% žadatelů o dotaci právě fyzické osoby. Do této doby, jestliže žadatel splnil výše uvedené podmínky, byly všechny žádosti kladně vyřízeny. V letošním roce jsou poprvé dotace pro fyzické osoby poskytovány pouze na realizované a ukončené akce. Žadatel musí tedy akci zainvestovat sám a pak následně maximálně do 9 měsíců od kolaudace nebo uvedení do provozu požádat SFŽP o dotaci.

Asi největší zájem je o získání dotace na tepelná čerpadla (program 4A), proto bych podrobněji popsala náležitosti, které musí žadatel splnit.

 • Předložení energetického auditu zpracovaného dle požadavků uvedených v příloze II. 6 (cena auditu se pohybuje cca 10 000 - 15 000 Kč za rodinný dům s ohledem složitost technického řešení, vybavení a úroveň podkladů)
 • Energetický audit musí potvrdit, že budova, v níž bude tepelné čerpalo instalováno, splňuje tepelně technické parametry v hodnotě 60 % příslušné měrné spotřeby tepla (e VA a e VN) dané vyhláškou č. 291/2001 ze dne 27. července 2001, kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při spotřebě tepla v budovách (tato podmínka neplatí v případě, že je tepelné čerpadlo instalováno v objektu nahrazujícím objekt prokazatelně zničený povodní 2002)
 • Použití technologie s garantovanými parametry a minimálním průměrným ročním faktorem 3,0 (vše musí být doloženo certifikátem státní zkušebny nebo jiného referenčního centra - výzkumný ústav, vysoká škola apod.)
 • Použití tepelných čerpadel neobsahujících látky uvedené v odstavcích 1 a 2 & 23 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší. (Poznámka: To by měla splňovat všechna tepelná čerpadla, která mají vydaný certifikát a splňují všechny podmínky pro uvedení výrobku na trh).
 • Závazek provozovatele provozovat zařízení po dobu nejméně 10 let

Měla jsem možnost být u jednání s žadatelkou, která svoji dotaci vyřizuje už od září 2001. Ing. Novák mi vysvětlil, že v minulých letech byl systém poněkud těžkopádnější a se změnou podmínek přidělení dotací a otevřením krajských pracovišť očekávají poměrně výrazné urychlení vyřízení žádostí.

Podle cenových relací výše uvedených obnovitelných zdrojů se budou žadatelé rekrutovat z kategorie movitějších. V minulých letech byly prostředky uvolňovány postupně na realizaci. Žadatel podal žádost a po uznání dotace mu byly dle smlouvy postupně uhrazovány faktury dle předem připraveného rozpočtu.
Myslím, že by v příštích letech měly být uvedeny pro fyzické osoby programy dva. Na ukončené akce i na akce, které se budou realizovat až na základě dotace. Kombinace přímé dotace a výhodnějšího úvěru by jistě pro mnohé žadatele mohla být zajímavou cestou, jak se rozhodnout pro ekologický způsob vytápění a přípravy TUV.

Kdo se chystá zažádat o dotaci na obnovitelné zdroje, má poměrně vysokou šanci peníze získat, je však zapotřebí obrnit se notnou dávkou trpělivosti, nicméně myslím, že to za to stojí.

ŽÁDOSTI O PODPORU PŘIJÍMAJÍ A PODROBNÉ INFORMACE PODAJÍ:
Státní fond životního prostředí ČR
www.sfzp.cz
Telefon: 267 994 300
Fax: 272 936 597

Krajská pracoviště SFŽP ČR
Kraj Adresa Telefon
Praha a Středočeský Kaplanova 1931/1, Praha 11 148 00 267 994 350
Plzeňský Kopeckého sady 11, Plzeň 306 32 378 033 910
Karlovarský Bud. "B" Závodní 353/88, Karlovy Vary 360 21 353 502 498
Ústecký Velká Hradební 6, Ústí nad Labem 401 00 475 241 432
Liberecký U Nisy 6a, Liberec 3 460 57 485 110 388
Královéhradecký Sušilova 1528, Hradec Králové 500 02 495 859 259
Pardubický Štrossova 44, Pardubice 530 03 466 859 156
Jihočeský Mánesova 3, České Budějovice 371 03 386 351 995
Moravskoslezský Prokešovo nám. 8, Ostrava 702 00 596 282 056
Olomoucký Blanická 1, Olomouc 772 00 585 244 616
Jihomoravský Mezírka 1, Brno 602 00 541 635 613
Vysočina Fritzova 4, Jihlava 586 01 567 308 723
Zlínský Zarámí 88, Zlín 760 01 577 222 762
 
 
Reklama