Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

ETICS a instalační prostupy z hlediska požáru na konferenci Požární bezpečnost staveb

Na konferenci 21. září zazní informace o revidované ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení, která přináší změny mimo jiné v navrhování a provádění kontaktních zateplovacích systémů (ETICS) a v hodnocení požární bezpečnosti instalačních prostupů.

Oproti původní normě ČSN 73 0810 z dubna 2009 (včetně dalších změn) se požadavky na ETICS, byť se to na první pohled nemusí zdát, zjednodušily a zpřesnily:

Podrobnosti o navrhování a provádění ETICS a instalačních prostupů podle nové ČSN 73 0810:2016 zazní na konferenci Požární bezpečnost staveb, kterou pořádá portál TZB-info v rámci letošních stavebních veletrhů FOR ARCH, 21. září 2016 v kongresovém sále vstupní haly II PVA Letňany.
Přednášející: Ing. Marek Pokorný, Ph.D., Fakulta stavební, ČVUT v Praze
Na konferenci se můžete přihlásit zde.

 1. Změnou je konkretizace podmínek pro zateplení již zateplených objektů. V současnosti totiž nastává doba, kdy se první instalace ETICS v ČR dostávají do doby konce své životnosti (ať technické nebo morální) a vyvstane otázka, jak k takovým fasádám přistupovat.
 2. Změnou je sjednocení požadavků, a to v několika aspektech. Nově jsou požadavky stejné, ať již jde o zateplení dodatečné nebo o zateplení v rámci výstavby novostavby.
  Společně se zrušením různých požadavků pro dodatečné zateplení a zateplení novostaveb došlo i ke sjednocení výškových úrovní, které tvořily rozhraní požadavků. Původně byly hranice požární výšky pro dodatečné zateplení 12,0 a 22,5 m, pro novostavby 12,0 a 30,0 m. Nově jsou kategorie čtyři, a to budovy jednopodlažní specifické, budovy s požární výškou do 12,0 m (včetně), budovy s požární výškou od 12,0 do 22,5 m (včetně) a budovy vyšší.
  Sjednoceny jsou i požadavky v rámci jednotlivých podlaží. V minulosti u vyšších staveb platilo, že do určité výškové polohy požárního úseku hp bylo možno použít kombinaci hořlavého a nehořlavého tepelného izolantu a od vyšších podlaží bylo potřeba použít pouze nehořlavý tepelný izolant. Nově platí pro všechna podlaží řešeného objektu stejné požadavky.
 3. Změnou je možnost umístění ETICS s prokázanými požárně technickými vlastnostmi (dále „certifikovaný ETICS“) bez ohledu na třídu reakce na oheň tepelného izolantu v požárních pásech a v požárně nebezpečném prostoru.
  Původně bylo nutno v místech požárních pásů aplikovat nehořlavý tepelný izolant, což mohlo způsobovat komplikace zejména při rekonstrukcích, při níž vznikly další požární úseky. V takových případech totiž mělo dojít i k rekonstrukci fasády a v místě nového požárního pásu nahrazení hořlavého tepelného izolantu nehořlavým.
  Nově jsou místa s povinnou aplikací nehořlavého tepelného izolantu zcela nezávislá na pozici vodorovných a svislých požárních pásů, tak jak je popisuje norma ČSN 73 0802 [9] nebo ČSN 73 0804 [10].
  Stejně tak je možno použít ETICS s hořlavým tepelným izolantem v požárně nebezpečném prostoru (PNP) jiného požárního úseku stejného objektu. Pokud na fasádu s ETICS zasahuje PNP jiného objektu, pak i nadále platí např. čl. 10.2.2 ČSN 73 0802 [9], tedy že tato fasáda musí mít povrchovou úpravu třídy reakce na oheň nejhůře A2 tloušťky alespoň 20 mm a index šíření plamene po povrchu nulový (is = 0,0 mm/min), což většinou vyústí v použití nehořlavého izolantu nebo nehořlavého obkladu dané tloušťky.
 4. Změnou je rozšíření počtu konkrétních konstrukčních řešení, kdy a jak se musí použít nehořlavý tepelný izolant. Pokryta je většina běžných detailů vyskytujících se na stavbě při zateplování objektu.

Nové znění ČSN 73 0810:2016 přináší z hlediska požadavků na zateplování staveb zásadní změny. Sjednocuje pravidla pro zateplování stávajících a nových staveb, sjednocuje pravidla z hlediska výšky objektu. Pravidla uvedená v této normě jsou minimálními požadavky garantujícími požární bezpečnost bez nutnosti dodatečného zkoušení a záleží zcela na úvaze projektanta, zda bude trpělivě na fasádě kombinovat základní požární pásy s hořlavým tepelným izolantem, zda na celou fasádu použije nehořlavý tepelný izolant, nebo zda použije atypickou úpravou, která splní požadavky požárních zkoušek.