Potřebujete pro váš bytový dům vyřešit
financování oprav
rekonstrukci kotelny
úspory energií
větrání
registrace
Rekonstrukce a provoz bytových domů
Motto: Nové povinnosti k elektromobilitě a vyúčtování vody a tepla.
Zdroje financí z nových dotací.
středa 3. 11. 2021
Praha
registrace
Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

55 let Katedry technických zařízení budov (TZB) na Fakultě stavební ČVUT v Praze

Katedra technických zařízení budov (TZB) na Fakultě stavební ČVUT v Praze, slaví v letošním roce významné výročí, a to 55 let svého vzniku.

Historie výuky TZB na ČVUT v Praze sahá nejméně do roku 1939


Tehdy na Fakultě architektury a pozemního stavitelství (FAPS) byla ustanovena Katedra výroby staveb a technických zařízení budov, vedená prof. Ing. arch. Vojtěchem Krchem, děkanem fakulty a autorem mnoha publikací v oblasti akustiky, osvětlení, domovní kanalizace a instalačních celků.

V roce 1960, po sloučení Fakulty inženýrského stavitelství s FAPS, vzniká i samostatná Katedra technických zařízení budov vedená prof. Ing. Janem Moravcem, DrSc. Za jeho vedení velmi úzce spolupracovala s Katedrou konstrukcí pozemních staveb, kdy někteří členové řešili různé experimentální objekty jako je na příklad objekt PL-62 a další.


prof. Ing. Karel Kabele, CSc., vedoucí katedry, při zahájení plesu k 55. výročí vzniku katedry TZB na Stavební fakultě ČVUT v Praze

Nové laboratoře a oddělení Fakulty architektury v 70. letech minulého století

V roce 1972 se vedoucím katedry stal doc. Ing. Vladimír Musil, CSc. Za jeho vedení byla navázána úzká spolupráce s projektovými firmami a stavebními podniky, vznikly laboratoře hydrauliky a vytápění v suterénu nově otevřené budovy A Fakulty stavební v Dejvicích. V této době se z tehdejších odborných asistentů Ing. Karla Papeže, Ing. Františka Medka, Ing. Antonína Pokorného a Ing. Václava Bystřického stali docenti a část pracovníků katedry přešla po roce 1977 na nově vzniklou samostatnou Fakulty architektury.

Rozšíření klasického TZB o kvalitu vnitřního prostředí a počátky využití osobních počítačů

V roce 1986 byl vedoucím katedry jmenován prof. Ing. Miloslav Jokl, DrSc. Za jeho relativně krátkého působení ve funkci vedoucího katedry byly tradiční oblasti TZB zaměřené na zdravotně-technické instalace, vytápění, větrání, elektroinstalace a technologická zařízení posíleny problematikou řešení kvality vnitřního prostředí v budovách a vzduchotechniky. V této době vznikla laboratoř vnitřního prostředí, bylo rozšířeno přístrojové vybavení a také vznikla první počítačová učebna se specializovaným sw pro řešení úloh TZB vybavená tehdy revolučními počítači PP-01 a IQ-151, katedra zprovoznila svůj server na bázi 8 bitového stolního počítače MVS 810. Výukové pomůcky v jazyku Basic byly programovány vyučujícími pod vedením Ing. Petra Moose, který na katedře v této době působil.

90. léta minulého století - laboratoře nahradilo počitačové modelování a simulace

V roce 1990 nastoupil do funkce vedoucího katedry doc. Ing. Karel Papež, CSc. odborník v oblasti větrání a vytápění budov. Tehdejší bouřlivá doba přinesla změny studijních plánů, vedení fakulty rozhodlo z ekonomických důvodů o přeměně laboratoří TZB v suterénu budovy A na nové posluchárny a katedra se zaměřila na praktické aplikace, projektování i rozvoj metod počítačového modelování a simulace.
V této době působily na katedře významné osobnosti – kromě prof. Jokla, který pokračoval ve své práci v oblasti vnitřního prostředí to byl např. doc. Ing. Karel Ondroušek, CSc. v oboru zdravotně-technických instalací, doc. Ing. Vladimír Jelínek,CSc. v oblasti plynovodů, komínů a vytápění, prof. Ing. arch. Vladimír Skokan, DrSc. v oboru vytápění a další vynikající pedagogové jako Ing. Markéta Petrová, Ing. Marta Houšková, CSc. Ing. Lidmila Marková, CSc., Ing. Igor Pavlíček i čerstvá absolventka Ing. Dagmar Kopačková.


Výroční konference „Technická zařízení pro chytré, zdravé a úsporné budovy“ při příležitosti 55. výročí vzniku Katedry TZB na Stavební fakultě ČVUT


Úvodní slovo a příspěvky na výroční konferenci pronesli členové katedry i hosté. Zleva prof. Ing. Karel Kabele, CSc., prof. Ing. Petr Hájek, CSc., doc. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D., doc. Ing. Karel Papež, CSc., Ing. Daniel Adamovský, Ph.D., doc. Ing. Bohumír Garlík, CSc.

Výroční konference „Technická zařízení pro chytré, zdravé a úsporné budovy“ při příležitosti 55. výročí vzniku Katedry TZB na Stavební fakultě ČVUT. Na oslavu výročí katedry přijeli hosté s ostatních technických univerzit i odborníci z praxe, řada z nich si vzpomněla na univerzitní léta právě na zdejší katedře TZB.

Po roce 2000 - více studentů, propojení se světem, granty a nové laboratoře

Po roce 2000 se zvýšil počet studentů i absolventů doktorského studia a v souvislosti se zvyšujícím se zájmem o problematiku technických zařízení a energetiku budov začaly vznikat nové předměty a témata závěrečných prací v oblasti energetického auditu a hodnocení kvality vnitřního prostředí.
Od roku 2003 pořádá katedra ve spolupráci se Společností pro techniku prostředí, partnerskými katedrami v Brně, Bratislavě a Košicích a průmyslovými partnery pro nejlepší studenty Letní školu TZB.
Od roku 2004 doposud vede katedru prof. Ing. Karel Kabele, CSc. Byl navázán kontakt a spolupráce s mnoha světovými univerzitami a katedra se aktivně zapojila do mezinárodních i národních grantových projektů. Za jeho vedení byl na stavební fakultě zaveden nový studijní program Budovy a prostředí a mezifakultní program Inteligentní budovy, vznikla Demonstrační a výuková laboratoř TZB a Laboratoř inteligentních budov, katedru pravidelně navštěvují zahraniční experti a probíhá spolupráce s řadou průmyslových partnerů.

V současnosti katedra zajišťuje výuku předmětů oboru technických zařízení budov, který zahrnuje oblasti zdravotně-technických instalací, vytápění a ochlazování budov, vzduchotechniky, elektrických rozvodů, technologických zařízení budov, umělého osvětlení, počítačového modelování a energetického auditu.

Ve školním roce 2014/2015 tým katedry ve složení 1 profesor, 4 docenti, 9 asistentů a 17 studentů doktorského studia vyučoval celkem 86 různých studijních předmětů a pro zajímavost, klasifikoval 4806 zkoušek a zápočtů v bakalářských a magisterských studijních programech.

Katedra vyučuje v programu Stavební inženýrství (Civil Engineering) na oborech Konstrukce pozemních staveb (Building structures); Inženýrství životního prostředí; Management a ekonomika ve stavebnictví; Příprava, realizace a provoz staveb; Požární bezpečnost staveb; Integrální bezpečnost staveb; dále v bakalářském studijním programu Architektura a stavitelství a v navazujících studijních programech Architektura a stavitelství, v mezifakultním studijním programu Inteligentní budovy a programu Budovy a prostředí (Buildings and Environment), kde je těžiště výuky TZB a katedra je garantem zaměření Technická zařízení.

V doktorském studiu jsou studenti katedry zařazeni v programu Pozemní stavby a konstrukce. Výuka probíhá formou přednášek, cvičení, projektů, konzultací, exkurzí, letní školy a laboratorních měření v laboratořích katedry. Studenti mohou využívat Výukovou a demonstrační laboratoř TZB, Laboratoř inteligentních budov a SW centrum vybavené špičkovým specializovaným softwarem pro CAD navrhování a dynamické modelování chování budov (TRNSYS, ESP-r, DesignBuilder a další). Na katedře se zpracovávají bakalářské, diplomové a doktorské disertační práce a výuka na všech stupních je zajištěna v českém a anglickém jazyce. Ve školním roce 2014/2015 obhajuje na katedře své práce 18 bakalářů, 66 inženýrů a 2 studenti doktorského studia.

Věda a výzkum - NKN, Smarthomes, UCEEB, Centrum pro diagnostiku a optimalizaci energetických systémů budov

V oblasti vědecko-výzkumné je činnost katedry zaměřena na řešení úloh převážně aplikovaného výzkumu formou národních i mezinárodních grantových projektů. Na katedře vznikl mj. Národní kalkulační nástroj pro stanovení energetické náročnosti budov NKN, elektronický kulový stereoteploměr, katedra se podílela na vývoji řídicího systému pro inteligentní budovy v projektu Smarthomes a vzniku Univerzitního centra energeticky efektivních budov (UCEEB), kde zajišťuje výzkumnou skupinu „Kvalita vnitřního prostředí“.

Na katedře je zřízeno Centrum pro diagnostiku a optimalizaci energetických systémů budov, které zajišťuje konzultační, expertní a poradenskou činnost pro praxi.

Katedra pořádá kurzy celoživotního vzdělávání pro odbornou veřejnost a specializované kurzy pro zaměstnance firem a od roku 2013 je garantem průběžného vzdělávání energetických specialistů jmenovaných Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR.

Oslavy 55. výročí vzniku Katedry TZB na Stavení fakultě ČVUT Praha

Katedra Technických zařízení budov Stavební fakulty ČVUT v Praze při příležitosti 55. výročí svého vzniku v rámci uspořádala na fakultě dne 13. 2. 2015 ve spolupráci se Společností pro techniku prostředí za výroční konferenci „Technická zařízení pro chytré, zdravé a úsporné budovy“ na kterou volně navázal 2. reprezentační ples TZB v neopakovatelné atmosféře reprezentačních prostor Autoklubu ČR účasti více než 180 zájemců z řad absolventů, partnerů i příznivců oboru.


 
 
Reklama