Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Každá nová deska posunuje hranice požární odolnosti

Knauf věnuje požární odolnosti zvýšenou pozornost nejen ve svém požárním katalogu, kterým se musí montážní firmy řídit, ale rovněž odbornými školeními zahrnujícími požární odolnost systémů. Každá firma, která se zabývá montáží desek požární odolnosti, musí mít příslušný certifikát, dokladující, že o problematice něco ví a je schopna dodržovat zásady technologického postupu.

Firma Knauf je jeden z největších poskytovatelů pasivních prvků požární ochrany, neboť sádrokartonové desky jsou z tohoto pohledu nejrozšířenějším materiálem. S nadsázkou můžeme říci, že pokud potřebuje investor nebo projektant zvýšit z nějakého důvodu požární odolnost, pak sáhne po sádrokartonové desce, respektive podhledu nebo příčce. Důvod je prostý, metr čtvereční sádrokartonové desky má v sobě až jeden litr vody, který se nejprve musí při požáru odpařit, aby následně mohla stoupat teplota za deskou. Proto také firma Knauf věnuje požární odolnosti zvýšenou pozornost nejen prostřednictvím svého požárního katalogu, kterým se musí montážní firmy řídit, ale rovněž odbornými školeními zahrnujícími požární odolnost systémů. Dnes platí, že každá firma, která se zabývá montáží desek požární odolnosti, musí mít příslušný certifikát, který je dokladem, že o této problematice něco ví a je schopna dodržovat zásady technologického postupu, který je velmi důležitý.

"Požární odolnost je nikdy nekončící proces, který vyplývá z toho, že se na jedné straně vyvíjejí nové výrobky a systémy, a na straně druhé normy a legislativa, která použití produktů z hlediska požární odolnosti neustále zpřesňuje," říká v této souvislosti Miroslav Nyč, vedoucí produktmanagementu firmy Knauf. Z těchto důvodů se hodnoty požární odolnosti mohou s každým vydáním požárního katalogu Knauf více či méně měnit. "Stejně jako Knauf prostřednictvím zkoušek prohlubuje znalosti o chování vlastních výrobků, činí tak i tvůrci norem sdružených v CEN (Evropský výbor pro normalizaci). Následně potom upravují obsah norem tak, aby co nejpřesněji vystihoval skutečné chování výrobku či systému při požáru. Lze tedy říci, že zhruba s periodou pěti let, se znění evropských norem mění v rozsahu od podstatných po téměř nepodstatné změny. Doba pěti let odpovídá i platnosti požárních zkoušek a klasifikačních protokolů. Po této době se platnost protokolu po posouzení shody s platným zněním normy prodlužuje na dalších pět let", dodává. Ukázkovým příkladem je evropská norma na obklady ocelových sloupů a nosníků ČSN P ENV 13384-1, která od svého vzniku v roce 2004 doznává permanentních změn, a co je ještě zábavnější, má stále status návrhové normy, a není tedy vyloučen souběh s národními normami. Obdobné to bylo v roce 2009 s náběhem platnosti ČSN EN 13381 - 1 Vodorovné ochranné membrány (podhledy), která nahradila tehdy platnou národní ČSN 73 08 21.

Normy a zkoušky požární odolnosti

Dalším zdrojem změn je náběh platnosti evropských norem o tvorbě rozšířených aplikací. Ke každé provedené zkoušce se laicky řečeno vytváří jakési mantinely, v rámci kterých je možné výsledky použít při skutečné stavbě. Mantinely se týkají například maximálních možných rozměrů konstrukce, dimenze jednotlivých prvků a pod. Aktuálně se jedná o ČSN EN 15725 o pravidlech o tvorbě protokolů o rozšířené aplikaci zkoušek požárních vlastností stavebních výrobků a konstrukcí staveb. Zase pro přiblížení praktický dopad. Zatímco před platností tohoto dokumentu si každá země stanovovala tato pravidla individuálně, nyní jsou řízena evropskou legislativou. Knauf věnuje problematice praktických zkoušek požární odolnosti velkou pozornost. Nelze z pochopitelných důvodů odzkoušet úplně všechno, ale zkoušky se provádějí tak, aby vždy charakterizovaly chování určité skupiny příbuzných systémů. Z výsledků takovéto zkoušky lze potom odvodit hodnoty systémů podobných. "Například jestliže víme, jak se při požáru chová příčka se dvěma plášti na každé straně, dokážeme celkem přesně odhadnout, resp. spočítat, chování příčky s jedním pláštěm. Ne však naopak, tedy chování příčky se třemi plášti, protože o požární odolnosti konstrukcí se rozhodně nedá říci, že je lineárně závislá a hodnoty se dají jednoduše sčítat." Podstatou úspěchu takových odhadů je pochopitelně dlouhodobý výzkum a četnost zkoušek. Firma Knauf provedla na českém trhu již kolem 40 praktických zkoušek požární odolnosti, což je velmi slušné číslo.

Podhledy Knauf s klasifikací EI ve funkci samostatných požárních předělů při požáru zdola

Vedle bezpečnosti vlastních konstrukcí se firma Knauf stará také kvalitu "lidského faktoru", kdy firmy, které chtějí montovat protipožární konstrukce Knauf, procházejí nejpozději 1 x za 5 let školením ukončeným závěrečnou zkouškou zaměřenou na znalosti v oblasti montáže i návrhu protipožárních Knauf konstrukcí. Zkoušky probíhají ve spolupráci s Cechem suché výstavby a dokladem o absolvování je Certifikát na cenném papíře o absolvované zkoušce.

Zkoušky požární odolnosti přinášejí podle slov Miroslava Nyče někdy velká překvapení. "Nedávno se například pod záštitou ČVUT zkoušela difúzně otevřená nosná dřevěná stěna, která jako tepelný izolant fasády používala desky na bázi dřevovláknitých desek s minerální omítkou Knauf a z vnitřní strany byly na stěně použity protipožární desky Knauf RED. Podle všech zažitých představ neměla být požární odolnost ze strany fasády nijak valná. K překvapení všech však stěna vydržela bez velkého poškození hodinu a půl! Upozorňuji, že se jednalo o zatíženou stěnu, tvořenou velmi štíhlými aglomerovanými nosníky. Což naprosto bourá zažitý předsudek části laické veřejnosti, která považuje dřevostavbu z hlediska požární bezpečnosti za nedostačující. Touto zkouškou se prokázalo, že to není pravda a že tyto konstrukce, pokud jsou správně postaveny, mohou být velmi bezpečné. Tím chci vlastně říci, že zkoušky požární odolnosti jsou vždy velmi napínavé."

Vlastnosti desek Knauf

Filozofií firmy Knauf je sdružovat vlastnosti konstrukcí tak, aby dodávané materiály nabízely uživateli několik funkcí najednou. Požární odolnost je funkce základní, kterou považuje investor či projektant jaksi za samozřejmost. "My se ale snažíme nabídnout mu i celou řadu dalších, pro něho důležitých, vlastností a funkcí, jako například výborné akustické vlastnosti nebo odolnost proti vlhkosti. Právě tato přidaná hodnota hraje pak v rozhodování investora velkou roli a v posledních dvou letech se těší velké oblibě." To platí dvojnásob u moderních, řekl bych funkcionalisticky zaměřených staveb, které vyžadují integraci mnoha vlastností do jednoho produktu ať již jde o budovy veřejné či občanské vybavenosti nebo například nízkoenergetické rodinné domy. U rodinných domů speciálně navíc pozorujeme vliv generační změny, kdy mladí lidé inklinují k novým technologiím, materiálům a produktům daleko více, než tomu bylo u naší generace či dokonce generace našich rodičů. A to musím upozornit, že mé mládí není tak vzdálená minulost. "Jejich prioritou je především komfort bydlení, který je dán nejen vlastnostmi materiálů, ale třeba i úsporou místa, což naše specifické konstrukce umožňují."

Evropské a české normy v porovnání

V souvislosti s evropskými normami a požární odolností bych využil příležitosti a upozornil ještě na jeden velký a u části laické ale i odborné veřejnosti velmi rozšířený omyl. V roce 2004 se v ČR začaly uznávat pouze výsledky zkoušek provedených podle evropských norem (pokud byly vydány). V této souvislosti vznikl u části odborné veřejnosti pocit, že výsledky uvedené v požárním katalogu Knauf v ČR jsou bez dalšího platné i v dalších státech Evropské unie.

V rámci evropské integrace jsou v současnosti jednotné pouze normy na zkoušení požární odolnosti konstrukcí a pravidla pro tvorbu klasifikací. Pro zabudování zkoušené konstrukce do stavby však platí v každé zemi množství národních pravidel, jejichž shodu musí posoudit autorizovaná osoba v každé jednotlivé zemi.

Vyhlášené jsou tím například Německo, Rakousko nebo Francie, kde výsledek zkoušky musí být zhodnocen na základě platných DIN či Onorm. Rozdílné mohou být potom nejenom jednotlivé skladby, ale i hodnoty požárních odolností. Sousední Rakousko a Německo například nezná pro nás běžné požární odolnosti 15,45 a 180 minut. Nemluvím už vůbec o Francii, která používá i oproti Česku výrazně odlišné konstrukce. Na závěr k tématu požární odolnosti mi dovolte následující úvahu. Je zcela přirozené, že při koupi automobilu vedle vzhledu, ceny a prestiže posuzujeme čím dál více kritérium bezpečnosti a podle toho a stavu naší peněženky vůz kupujeme. A to i přes to, že všechny vozy na našem trhu z hlediska normy vyhovují platnými evropským předpisům.

Obdobně bychom se měli rozhodovat i tehdy, stavíme-li dům. Firma Knauf v tomto chce v rámci programu Bezpečné bydlení představit přehled konstrukcí, které nejenom splňují předepsané požární odolnosti, ale nabízejí i určitou bezpečnostní rezervu. Až při požáru totiž oceníte, má-li vaše střecha nad hlavou 30 minut a 10 sekund nebo 43 minut, což oboje spadá do klasifikace 30 minut. Nejde jenom o ochranu života, ale 13 minut může být podstatných i pro zachování majetku. To vše při rozdílu ceny 30 Kč/ m2. Konstrukce programu Bezpečné bydlení jsou výhradně z desek Knauf RED (červených), které i z hlediska normy EN 520 mají zabudováno podstatně více bezpečnostních prvků (min. hmotnost, množství vláken atd).
Požární katalog Knauf najdete ke stažení na www.knauf.cz.

Podhledy 15 a 45 minut s deskami KNAUF RED

Paleta požárně technických řešení naší firmy byla doplněna o dvě poměrně žádaná a na trhu i četná řešení. Požární zkouškou byla prokázána požární odolnost podhledu Knauf D112 ve funkci samostatného požárního předělu podle ČSN EN 1364-2. Požární odolnost byla prokázána v obou případech bez nutnosti vložení izolace. Vzdálenost závěsů byla zvolena 800 mm, vzdálenost hlavních profilů také 800 mm a vzdálenost montážních profilů 400 mm. Klasifikace podhledů je v obou případech EI zdola. Na oba typy podhledů byly vydány požárně klasifikační protokoly.


Knauf Praha s.r.o.
logo Knauf Praha s.r.o.

Společnost KNAUF Praha s.r.o. působí na českém stavebním trhu od roku 1991. Je jedním z nejvýznamnějších výrobců stavebních materiálů v oblasti sádrokartonových produktů a systémů. Značka Knauf je vždy spojována s vysokou kvalitou a nadstandardním ...