Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Požadavky na protipožární dveře

Protipožární dveře se od běžných dveří podstatně liší uspořádáním vnitřního souvrství dveřního křídla a také zárubně. Umísťují se podle projektu – požárně bezpečnostního řešení stavby (PBŘ).

Ilustrační obrázek, zdroj CAG s.r.o.
Ilustrační obrázek, zdroj CAG s.r.o.

Základním krokem požárně bezpečnostního řešení stavby je rozdělení většiny budov na menší celky – požární úseky (požárním úsekem musí být chodba bytového domu, samostatný byt, garáž v bytovém domě apod.). Například běžný rodinný dům (byť s integrovanou garáží) se uvažuje ale jako jeden požární úsek a dále se uvnitř nedělí.

Na požární dveře klademe požadavky z několika hledisek. Prvním je požadovaná funkce požárního uzávěru. Druhým je požadovaná doba jejich požární odolnosti v minutách. Třetím kritériem je materiálové řešení požárních dveří. Většina dveří až na výjimky musí být také osazena automatickým zavíráním.

Klasifikační stupnice požární odolnosti požárních uzávěrů je 15, 30, 45, 60 a 90 minut. Jedná se o požadovanou požární odolnost, což je doba v minutách, po kterou si požární uzávěr zachovává svou funkci. Požadovaná požární odolnost je závislá na vyšším požárním riziku dveřmi propojených požárních úseků. Skutečná požární odolnost reálného požárního uzávěru musí dosáhnout alespoň požadované požární odolnosti.

Požární uzávěry bránící šíření tepla označujeme EI (t), kde je:

  • E (t) kritérium celistvosti, které hodnotí schopnost požárních dveří odolávat působení požáru z jedné strany, bez přenosu požáru na neexponovanou stranu prostřednictvím prostupu zplodin hoření, nebo plamene, a to po dobu jejich požadované požární odolnosti t [min]; při porušení kritéria celistvosti dochází zároveň k porušení následujícího kritéria izolace;
  • I (t) je izolační schopnost požárních dveří, tj. zamezení významného přenosu tepla z jedné strany dveří na druhou a tím zamezení přenesení požáru touto cestou, kritérium má být opět výrobkem splněno v požadované době požární odolnosti t [min];
  • dveře EI (t) se používají při vstupu do chráněných únikových cest a na nich nebo tam, kde je tento uzávěr požadován.

Požární uzávěry omezující šíření tepla označujeme EW (t), kde je:

  • E (t) kritérium celistvosti;
  • W (t) kritérium radiace, tedy schopnost stavebního prvku odolávat účinkům požáru z jedné strany tak, aby byla snížena pravděpodobnost přenosu požáru prostupem významného sálavého tepla jak výrobkem tak na sousední materiály, kritérium má být dveřmi zachováno v požadované době požární odolnosti t [min];
  • dveře EW (t) se používají mezi obecnými požárními úseky.

Požární uzávěry těsné proti proniku kouře označujeme S(t), je to schopnost dveří snížit nebo zabránit přestupu kouře a Zplodin hoření z jedné strany dveří na druhou v požadované době požární odolnosti dveří t [min].

Automatické zavírání se označujeme C, samozavírací zařízení dveří, tj. lze je zcela uzavřít do jejich rámů ať už mechanickou cestou, pomocí záložního zdroje či napojením na impulz elektrické požární signalizace. Samozavíračem musí být vybaveny až na výjimky všechny požární uzávěry. Samozavírač není nutné navrhnout například u požárních dveří z požárních úseků bytů.

Více informací v článku Požární dveře – kam se používají a jaké jsou na ně kladeny požadavky?

Jednou ze zajímavých přednášek podzimní konference portálu TZB-info „Požární bezpečnost staveb 2016“ bylo vystoupení, jednoho z předních výrobců dveří v České republice, firmy CAG s.r.o. – držitele titulů „český výrobek“ a „kvalitní firma“.
Vlastní výroba dveří vychází z platné legislativy. Požadavky na požární bezpečnost dveří vycházejí kromě jiného ze zákona č. 133/1985 Sb. (Zákon o požární ochraně), nařízení vlády č. 163/2002 Sb. (Technické požadavky na vybrané stavební výrobky) a z vyhlášky Ministerstva vnitra č. 202/1999 Sb. (Technické podmínky požárních dveří, kouřotěsných dveří a kouřotěsných požárních dveří). Postup výroby dveří, od vlastního nápadu k certifikaci, zakončený tříminutovým sestřihem certifikačního testu přímým ohněm, představuje v reportáži Ing. Michaela Předotová.

 
 
Reklama