Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Protipožární stanice dle normy EN 12845 - UNI 10779

Protipožární systém včetně protipožární stanice s čerpadly vyžaduje pravidelnou údržbu. Zkoušky a údržbu musí provádět kvalifikovaná osoba.

PROTIPOŽÁRNÍ STANICE DLE NORMY EN 12485 – UNI 10779:

 • 1 KDN elektročerpadlo + pomocné čerpadlo
 • 1 KDN čerpadlo s dieselovým čerpadlem + pomocné čerpadlo
 • 1 čerpadlo s dieselovým čerpadlem + 1 KDN elektročerpadlo + pomocné čerpadlo
 • 1 NKV elektročerpadlo + pomocné čerpadlo
 • 2 NKV elektročerpadla + pomocné čerpadlo

Instalace i provoz čerpadla musí být provedeny v souladu s bezpečnostními předpisy a je bezpodmínečně nutné, aby instalace byla provedena jen kompetentním odborným personálem s patřičnou technickou kvalifikací danou legislativou. Použití čerpadla je povoleno jen v případě, že je elektrická instalace provedena v souladu s normami a předpisy.

Stanice musí být instalována na dobře větraném místě, chráněném před nepříznivými povětrnostními vlivy, a s teplotou okolního prostředí ne nižší než 4 °C (10 °C, pokud jsou instalována také motorová čerpadla), a nepřekračující 40 °C. Ponechte kolem stanice dostatek místa pro snadný přístup při její údržbě.

Pro snížení hluku se doporučuje do připojovacích sacích a výtlačných potrubí vložit antivibrační spojky (kompenzátory), zejména u čerpadel s dieselovými motory.

Charakteristiky vodního zdroje musejí neustále zaručovat dostatečný průtok potřebný pro očekávané provozní podmínky. Výškový rozdíl mezi sacím hrdlem čerpadla a minimální hladinou vody nesmí překročit 3,2 metru.
Učiňte veškerá opatření, aby se průtočné ztráty snížily na minimum a zabránilo se tvoření vzduchových kapes, např.:

 • Umístěte zařízení co nejblíže ke zdroji vody.
 • Každé čerpadlo musí být vybaveno vlastním sacím potrubím (EN 12845 – UNI 10779).
 • Horizontální část sacího potrubí musí být instalována v mírném sklonu vzhůru směrem k sacímu hrdlu stanice, aby se zamezilo tvorbě vzduchových kapes (obr. 3.).
 • Vyhněte se nevhodně řešeným přechodům nebo ostrým ohybům potrubí, které mohou průtočné ztráty značně zvyšovat.

Stanice nesmí být spuštěna dříve, než je naplněna dieselovým palivem, motorovým olejem a chladicí kapalinou!

Přestože je dieselový motor spolehlivější než elektročerpadlo (pracuje i při výpadku elektrické energie), vyžaduje příslušná opatření, aby se zabránilo nadměrné hlučnosti, vibracím, kontaminaci výfukovými plyny, přehřátí, atd.

Odveďte výfukové plyny ven z čerpadlových prostor pomocí určeného potrubí, připojeného k tlumiči dodávanému společně s dieselovým motorem čerpadla.
Výfukové potrubí může být vedeno podél stropu nebo podlahy. Musí být chráněno proti nepříznivým povětrnostním podmínkám a vybaveno odvodem pro vyprázdnění kondenzátu.
Aby se zabránilo překročení maximální hladiny zpětného tlaku na výstupu (600 mm H2O u vzduchem chlazených motorů a 100 mm H2O u přeplňovaných vzduchem chlazených motorů), doporučuje se provést následující opatření:

 • Potrubí nesmí být delší než 10 metrů.
 • Tento úsek potrubí musí být udržován stejně jako výstup dodávaného tlumiče.
 • Při výpočtu úseku potrubí delšího než 10 metrů musíte zvážit hodnotu úseku výstupního potrubí tlumiče, vynásobit ji délkou potrubí samotného a vydělit tento výsledek 8.
 • Omezte počet ohybů použitých v potrubí na minimum (maximálně 6) a v každém případě zvolte ohyby s širokým poloměrem.

Ventilace dieselového motoru
Pro optimální provoz musí být teplo vydávané motorem a výfukovým potrubím odvedeno ven z čerpadlových prostor a musí být zajištěn dostatečný průtok spalovacího vzduchu.
Ve většině případů není přirozená výměna vzduchu mezi vnitřním a venkovním prostředím vlivem rozdílu teplot dostačující, a musíte tedy:

 • zajistit přívod vzduchu přes otvor vhodně chráněný pevnou mřížkou,
 • použít ventilátor pro odsátí vzduchu z čerpadlových prostor.

V případě vodou chlazených motorů musí mít povrch vstupních a výstupních otvorů alespoň stejné rozměry jako povrch chladiče vody.
V případě vzduchem chlazených motorů musí být povrch těchto otvorů schopen vypustit množství vzduchu nejméně 50.000 litrů/min. (technické údaje pro největší vzduchem chlazené dieselové motory DAB PUMPS).


PUCARO, zabezpečenie pož.vodou pre následný zásah, protipožární ATS dle EN 12845 DAB.1 KDN 50-200/219-JET
 

Ostrov, sklad a spracovanie osív, Protipožární ATS dle EN 12845 DAB.1 KDN 65-250/250-KVCXOstrov, sklad a spracovanie osív, Protipožární ATS dle EN 12845 DAB.1 KDN 65-250/250-KVCX
 

Rekonstrukce Areálu Ministerstva Vnitra, ATS Stanice DAB 3 KV

Rekonstrukce Areálu Ministerstva Vnitra, ATS Stanice DAB 3 KV

Rekonstrukce Areálu Ministerstva Vnitra, ATS Stanice DAB 3 KV

Rekonstrukce Areálu Ministerstva Vnitra, ATS Stanice DAB 3 KV

Rekonstrukce Areálu Ministerstva Vnitra, ATS Stanice DAB 3 KV
 

BPS Valaliky - čerpacia stanica –protipožiarna ochrana, Protipožární ATS dle EN 12845 DAB.1KDN 50-200/190 MD
 
METRANS-Logistické centrum Košice, ATS s frekvenčním měničem DAB.3 KVE 50/4
 

PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA

Celý protipožární systém dle normy EN 12845 – UNI 10779, včetně protipožární stanice s čerpadly, musí být neustále udržován v bezvadném stavu. Z tohoto důvodu je nutná a obzvláště důležitá pravidelná údržba.
Dle normy EN 12845 bod 20.1.1 – UNI 10779, je uživatel povinen:

 • provádět plánované inspekce a kontroly;
 • zařídit plán zkoušek, asistencí a údržby;
 • zdokumentovat tyto činnosti a provádět o nich zápis, vyplnit dokumenty ve zvláštním registru v budově.

Uživatel musí zajistit, aby byl plán zkoušek, asistencí a údržby prováděn smluvně osobou instalující stanici nebo společností se stejnou kvalifikací.

Týdenní kontrola (musí být prováděna v intervalu ne delším než 7 dní)

Týdenní kontrola protipožární stanice dle normy EN 12845 – UNI 10779 zahrnuje kontrolu a zápis následujících hodnot:

 • tlak na manometrech,
 • hladina vody v nádobách – jímkách vody,
 • správná pozice uzavíracích ventilů.

Proveďte zkoušku automatického spouštění čerpadel:

 • Zkontrolujte množství paliva a mazacího oleje u dieselových motorů.
 • Otevřete manuální spouštěcí ventil čerpadla (bod 5).
 • Zkontrolujte, že se čerpadlo spouští a zapište si spouštěcí tlak.
 • Uzavřete manuální spouštěcí ventil.

V případě dieselových motorů, ponechte motor běžet alespoň 5 minut.

 • Zastavte čerpadlo tlačítkem STOP na elektrickém panelu.

ČINNOSTI PROVÁDĚNÉ POUZE U ČERPADLA S DIESELOVÝM MOTOREM:

 • Ihned po zastavení musí být dieselový motor okamžitě znovu spuštěn manuálním spouštěcím testovacím tlačítkem „OPERATE MANUAL START“ (PROVÉST MANUÁLNÍ START).
 • Vypněte čerpadlo tlačítkem STOP na elektrickém panelu.

Měsíční kontrola

Zkontrolujte úroveň a hustotu kyseliny ve všech článcích nebo spouštěcích bateriích pomocí hustoměru. Pokud je hustota nízká, zkontrolujte nabíječku baterií a v případě potřeby vyměňte baterie.

Čtvrtletní kontrola (musí být prováděna v intervalech ne delších než 13 týdnů – viz EN 12845 bod 20.3.2 – UNI 10779)

 • Zkontrolujte všechny změny v systému, změněnou třídu rizikovosti atd.
 • Zkontrolujte sprinklery, potrubí, držáky potrubí (viz EN 12845 bod 20.3.3.2 – UNI 10779).
 • Spusťte čerpadla a zkontrolujte tlak a průtok.
 • Zkontrolujte provoz všech generátorů – generátorových stanic.
 • Zkontrolujte správnou pozici uzavíracích ventilů.
 • Zkontrolujte správnou pozici sekundárního zdroje elektrické energie od dieselových generátorů.

Půlroční kontrola (musí být prováděna v intervalech ne delších než 6 měsíců – viz EN 12845 bod 20.3.3 – UNI 10779)

 • Zkontrolujte suché alarmové ventily (v systému).
 • Zkontrolujte provoz alarmů v ovládací místnosti a/nebo v protipožární stanici.

Roční kontrola (musí být prováděna v intervalech ne delších než 12 měsíců – viz EN 12845 bod 20.3.4 – UNI 10779)

 • Zkontrolujte tlak a průtok čerpadel oproti hodnotám uvedeným na štítku s technickými údaji.
 • Zkontrolujte alarm nepodařeného spuštění čerpadla s dieselovým motorem dle normy EN 12845 bod 10.9.7.2 – UNI 10779. (proveďte 6 pokusů, aby se spouštěli střídavě na dvou bateriích). Po těchto 6 pokusech, zkontrolujte, že se na elektrickém panelu aktivuje:
  • kontrolka nepodařeného startu,
  • alarmový kontakt nepodařeného startu.

Ihned po otestování, okamžitě znovu spusťte motor pomocí manuálního testovacího tlačítka „OPERATE MANUAL START“ (PROVÉST MANUÁLNÍ START).

 • Zkontrolujte provoz plovákových ventilů a filtrů v nádobách.

Tříletá kontrola

 • Zkontrolujte, zda se zvenčí či UVNITŘ nádob neobjevila koroze, v případě potřeby opravte ochranu proti korozi.
 • Zkontrolujte uzavírací ventily a zpětné klapky, v případě potřeby je vyměňte.

Desetiletá kontrola

Před uplynutím 10 let provozu stanice, vyčistěte všechny nádoby a zkontrolujte vnitřní povrch.


IVAR CS spol. s r.o.
logo IVAR CS spol. s r.o.

Společnost IVAR CS spol. s r.o. působí, jako reprezentant obchodně technického zastoupení řady evropských firem působících v oboru TZB dle kategorizace použití. IVARTRIO - rozvody podlahového vytápění, rozvody k otopným tělesům včetně jejich připojení, ...