Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Pokyny pro autory článků zpracovávaných pro TZB-info platné od 1. 6. 2014

Etický kodex portálu TZB-info
Recenzované články
Formát recenzovaného článku
Odborné články
Formát odborného článku
Evidence publikování na TZB-info
Firemní a PR články
Formát firemního a PR článku
Rozsah článků
Definice normostrany
Technické pokyny k textu
Honoráře a smlouvy

Na portálu TZB-info se zveřejňují

• recenzované články,
• odborné články,
• firemní a PR články.

Redakce uveřejňuje příspěvky v češtině nebo ve slovenštině. Pozdější vydání textu v tištěném nebo elektronickém médiu se řídí ujednáním ve smlouvě s autorem.

Etický kodex portálu TZB-info

Etický kodex portálu TZB-info upravuje povinnosti a profesionální vztahy autorů, redaktorů, recenzentů a uživatelů portálu TZB-info.
Všichni uživatelé portálu TZB-info, autoři, recenzenti, redaktoři, přispěvovatelé do diskusí, čtenáři a ostatní uživatelé jsou povinni v souvislosti s činností jakkoliv související s portálem TZB-info dodržovat zákony České republiky a případně své vlastní země a jednat v souladu s dobrými mravy, bez předsudků vůči idejím a osobám.

CELÝ KODEX

Recenzované články

V případě recenzovaných článků se musí jednat o odborné původní vědecké texty, které před uveřejněním a v době uveřejnění na TZB-info nevyjdou v jiném médiu.

Autor předává text redakci, nejlépe redaktorovi příslušného oboru. Po posouzení, zda se přijme ke zveřejnění, se text předává členům redakční rady, kteří rozhodnou o tom, komu bude článek předán k recenzi.

Vstupní recenzi prování člen redakční rady (nikoli redakce) příslušný k danému oboru. Své připomínky předává autorovi ve strukturované formě, obsahové a formální zvlášť.

Druhý recenzent vybraný redakční radou zpracovává připomínky ve strukturované formě, obsahové a formální zvlášť. V případě potřeby recenzent zpracovává i komentář k článku, případně poznámku recenzenta.

Autor recenzovaného článku je povinen reagovat na připomínky recenzentů a v nové verzi textu je zapracovat. Pokud autor nesouhlasí se stanoviskem recenzentů, musí písemně jednoznačně vysvětlit, proč jej nelze akceptovat.

Zájmem redakce je, aby všechny odborné původní vědecké texty připravované pro uveřejnění na TZB-info byly recenzované.

Redakce si vyhrazuje právo v textu provádět jazykové korektury a drobné redakční a formální změny. Redakce si vyhrazuje právo rozdělit rozsáhlý článek na víc částí a uveřejnit jej jako seriál. Významné změny jsou předkládány autorovi k odsouhlasení.

Redakce si vyhrazuje právo zveřejnit u článku vyjádření recenzenta – komentář nebo poznámku.

Formát recenzovaného článku

• Nadpis (maximálně 90 znaků)
• Nadpis v angličtině (maximálně 90 znaků)
• Autor (celé jméno včetně titulů, současná organizace kde autor působí, příp. pozice)
• Anotace (maximálně 300 znaků)
• Abstrakt (v jazyce článku, maximálně 900 znaků)
• Abstrakt (v angličtině, maximálně 900 znaků, výjimečně po dohodě může překlad zajistit redakce)
• Vlastní text článku včetně závěru (strukturovaný text s nadpisy kapitol, maximálně 2 úrovně nadpisů dostatečně odlišené, fotografie, obrázky a grafy číslovány, v textu odkazy na fotografie, obrázky a grafy, při použití zkratek nejprve použít plné znění hesel se zkratkou v závorce, potom již pouze zkratky)
• Seznam literatury (nejlépe podle ČSN ISO 690 Dokumentace. Bibliografické citace: obsah, forma, struktura – obvykle v pořadí podle pořadí odkazů v textu, případně abecedně podle příjmení autorů, a to: PŘÍJMENÍ, Jméno. Název: podnázev. Pořadí vydání. Místo vydání: nakladatelství, rok vydání. Rozsah. ISBN.)

Odborné články

Autor předává text redakci, nejlépe redaktorovi příslušného oboru.

Redakce si vyhrazuje právo v textu provádět jazykové korektury a drobné redakční a formální změny. Redakce si vyhrazuje právo rozdělit rozsáhlý článek na víc částí a uveřejnit jej jako seriál. Významné změny jsou předkládány autorovi k odsouhlasení.

Redakce si vyhrazuje právo zveřejnit u článku vyjádření redakce – komentář nebo poznámku.

Formát odborného článku

• Nadpis (maximálně 90 znaků)
• Autor (celé jméno včetně titulů, současná organizace kde autor působí, příp. pozice)
• Anotace (maximálně 300 znaků)
• Vlastní text článku včetně závěru (strukturovaný text s nadpisy kapitol, maximálně 2 úrovně nadpisů dostatečně odlišené, fotografie, obrázky a grafy číslovány, v textu odkazy na fotografie, obrázky a grafy, při použití zkratek nejprve použít plné znění hesel se zkratkou v závorce, potom již pouze zkratky)
• Seznam literatury (nejlépe podle ČSN ISO 690 Dokumentace. Bibliografické citace: obsah, forma, struktura – obvykle v pořadí podle pořadí odkazů v textu, případně abecedně podle příjmení autorů, a to: PŘÍJMENÍ, Jméno. Název: podnázev. Pořadí vydání. Místo vydání: nakladatelství, rok vydání. Rozsah. ISBN.)

Evidence publikování na TZB-info

• Své články publikované na TZB-info můžete lehce najít v seznamu http://www.tzb-info.cz/autori
• TZB-info je zařazeno v seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice (http://www.tzb-info.cz/6857-tzb-info-na-seznamu-recenzovanych-neimpaktovanych-periodik)
• ISSN 1801-4399
• pro záznam do databází, kde se vykazuje publikování: v roce 2021 vydáváme 23. ročník a číslo "časopisu" je číslo kalendářního týdne, ve kterém článek vyšel

Firemní a PR články

Firemní a PR články na TZB-info jsou placenou reklamou. Redakce nijak nezasahuje do jejich faktického obsahu a za jejich obsah neodpovídá.

Redakce si vyhrazuje právo v textu provádět jazykové korektury a drobné formální změny.

Formát firemního a PR článku

• Nadpis (maximálně 90 znaků)
• Autor (celé jméno včetně titulů, současná organizace kde autor působí, příp. pozice)
• Anotace (maximálně 300 znaků)
• Vlastní text článku včetně závěru (strukturovaný text s nadpisy kapitol, maximálně 2 úrovně nadpisů dostatečně odlišené, fotografie, obrázky a grafy číslovány, v textu odkazy na fotografie, obrázky a grafy, při použití zkratek nejprve použít plné znění hesel se zkratkou v závorce, potom již pouze zkratky)

Rozsah článků

Rozsah recenzovaného a odborného článku se doporučuje 4 až 8 normostran. Výrazně delší články, než je 8 normostran, se doporučuje rozdělit na seriál článků. Rozsah firemních a PR článků se doporučuje max. 2 až 3 normostrany.

Definice normostrany

Rozsah článků se udává tzv. počtem normostran. Normostrana je definována jako 1800 znaků včetně mezer. Aby se zabránilo počítání nadbytečných mezer v textu (např. při odsazování textu pomocí mezerníku), určuje se počet normostran následujícím způsobem:

Počet normostran = (počet znaků bez mezer + počet slov) / 1800

Technické pokyny k textu

Text se do redakce, k recenzi a k zapracování připomínek odevzdává v elektronické podobě, ve formátu MS Word, po dohodě je možný i jiný formát.

Při formátování textu je možné použít styly i manuální formátování.

Fotografie, obrázky a grafy vloženy do textu (dostačuje náhledová kvalita) a dodány také jako samostatné soubory v maximální dostupné kvalitě, grafický formát libovolný, grafy a grafické exporty z jiných programů nejlépe ve vektorovém formátu. Obrázky a fotografie je možné dodat i v kvalitním tištěném provedení.

Honoráře a smlouvy

Honoráře jsou vypláceny na základě autorských smluv. Pro smlouvu potřebujeme v souladu s platnými zákony o účetnictví vaše osobní údaje (jméno, adresu, rodné číslo a číslo účtu). K těmto údajům mají přístup jen oprávněné osoby v rámci společnosti Topinfo s.r.o., jsou archivovány pro účely případné další spolupráce a s údaji je nakládáno v souladu s pravidly na ochranu osobních údajů.

Výše honoráře za recenzovaný článek, odborný článek a za recenzi se stanovuje vždy individuální nabídkou. Možnosti smluv a vyplácení odměn jsou následující:

Autorská smlouva s honorářem do 10 000,- Kč měsíčně

• Společnost Topinfo s.r.o. podepíše s autorem autorskou smlouvu.
• Dohodnutou částku Topinfo s.r.o. vyplácí autorovi sníženou o srážkovou daň ve výši 15%, kterou za autora Topinfo s.r.o. odvede (Příklad - dohodnutá autorská odměna je 2000,- Kč, autor dostane 1700,- Kč, Topinfo s.r.o. odvede 300,- daň). Autor z odměny neodvádí daň z příjmu, ani ji nemusí uvádět do daňového přiznání.
• Z autorského honoráře do 10 000,- Kč se neodvádí zdravotní ani sociální pojištění.

Autorská smlouva + faktura při honoráři nad 10 000,- Kč

• Společnost Topinfo s.r.o. podepíše s autorem autorskou smlouvu.
• Autor zašle společně s podepsanou smlouvou fakturu na dohodnutou částku a celou částku dostane zaplacenou.
• Autor nemusí mít živnostenský list, protože se jedná o činnost podle autorského zákona, která nepodléhá živnostenskému oprávnění.
• Autor je povinen být přihlášen na finančním úřadu, správě sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně jako osoba samostatně výdělečně činná, podávat daňové přiznání a odvádět daň a pojištění, před zdaněním si může uplatnit paušální odpočet nákladů.

 
 
Reklama