Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Etický kodex TZB-info


Tento etický kodex portálu TZB-info upravuje povinnosti a profesionální vztahy autorů, redaktorů, recenzentů a uživatelů portálu TZB-info.

Všichni uživatelé portálu TZB-info, autoři, recenzenti, redaktoři, přispěvovatelé do diskusí, čtenáři a ostatní uživatelé jsou povinni v souvislosti s činností jakkoliv související s portálem TZB-info dodržovat zákony České republiky a případně své vlastní země a jednat v souladu s dobrými mravy, bez předsudků vůči idejím a osobám.

Všichni uživatelé portálu TZB-info jsou povinni dodržovat pravidla pro užívání portálu TZB-info publikované zde.

Uživatelé diskusního fóra na portálu TZB-info jsou povinni dodržovat pravidla pro zadávání diskusních příspěvků uveřejněná zde.

Autoři

Autoři předkládají redakci výhradně své původní rukopisy. Nesmí předkládat plagiáty. Rukopisy musí ctít pravdu, být objektivní a zohledňovat aktuální vědecké a technické poznání svého oboru.

Pokud má rukopis více autorů, musí být v překládaném textu uvedeni všichni.

Autor nesmí předložit rukopis k publikování jinému časopisu/médiu v průběhu recenzního řízení na TZB-info.

Autor souhlasí s tím, že rukopis projde nezávislým recenzním řízením, z kterého vzejde posudek, s připomínkami, na které je povinen reagovat úpravou rukopisu nebo odůvodněním.

Autor je majitelem autorských práv ke všem částem práce (obrázky, fotografie, grafy apod.), případně má licenci nebo výslovný souhlas k jejich užití.

Pokud autor cituje jiné dílo od jiného autora nebo své dílo, je povinen tuto citaci označit a uvést citované dílo ve zdrojích v závěru článku.

Autor nesleduje publikací textu žádné skryté vedlejší zájmy, které by mohly poškodit pověst portálu a které by byly v rozporu s platnými zákony. Jde zejména o zájmy obchodní a osobní povahy.

Autor je povinen reagovat na připomínky k textu i po jeho uveřejnění. V případě odhalení chyby je povinen text opravit, případně pověřit redakci opravou.

Autor dodržuje v souvislosti s předkládáním článku k publikaci veškeré platné zákony České republiky.

Autor se zavazuje dodržovat pokyny pro autory uvedené na stránkách TZB-info.

Recenzenti

Recenzent hodnotí článek zcela nezávisle, objektivně a upřímně, a to z hlediska odborného, formálního a jazykového.

Recenzent oznámí redakci jakákoliv fakta, která by byla v rozporu se zákony ČR, tímto etickým kodexem a s pokyny pro autory.

Recenzent nesleduje přijetím role recenzenta a formulací recenzního posudku žádné skryté vedlejší zájmy, které by mohly poškodit pověst portálu a které by byly v rozporu s platnými zákony. Jde zejména o zájmy obchodní a osobní povahy.

Recenzent odmítne přijetí rukopisu k recenzi, pakliže by mohlo dojít k jakémukoliv střetu zájmů.

Recenzent upozorní redakci na všechna fakta, která by mohla vést k odmítnutí rukopisu.

Recenzent informuje redakci, pokud se necítí dostatečně kvalifikovaný k odbornému posouzení rukopisu.

Recenzent respektuje důvěrnou povahu recenzního řízení. Předložený rukopis neposkytuje třetím osobám a v souvislosti s recenzním řízením komunikuje výhradně s redaktorem, kterým byl pro recenzi osloven.

Recenzent se zavazuje dodržovat pokyny pro autory uvedené na stránkách TZB-info.

Redaktoři

Redaktoři portálu TZB-info jednají nezávisle. Redaktoři posuzují rukopisy na základě jejich odborných kvalit, bez ideových a osobních preferencí k autorům.

Redaktoři usilují o maximální odbornou úroveň jednotlivých textů a celého portálu TZB-info a svou činnost tomuto cíli přizpůsobují.

Redaktoři zajišťují prvotní hodnocení předložených rukopisů, zejména s ohledem na dodržení pokynů pro autory, odbornou úroveň portálu a vlastní odborné znalosti.

Redaktoři vybírají recenzenty anonymně a nestranně na základě jejich předchozí publikace, odborné, akademické a výzkumné praxe, nikoliv na základě vlastní ideové nebo osobní preference.

Redaktoři zajišťují hladký průběh nestranného recenzního řízení.

Redaktoři mají plnou moc k přijímání, odmítání, úpravám textů ve spolupráci s autory a požadování úprav a oprav textů.

Redaktoři jsou povinni zohledňovat a dodržovat tento etický kodex a při jeho porušení vyvodit patřičné důsledky vůči tomu, kdo kodex porušil. V případě závažného a neodstranitelného porušení tohoto kodexu jsou oprávnění rukopisy zcela odmítnout nebo již publikované texty stáhnout.

 
 
Reklama