Etický kodex TZB-info


Tento etický kodex portálu TZB-info upravuje povinnosti a profesionální vztahy autorů, redaktorů, recenzentů a uživatelů portálu TZB-info.

Všichni uživatelé portálu TZB-info, autoři, recenzenti, redaktoři, přispěvovatelé do diskusí, čtenáři a ostatní uživatelé jsou povinni v souvislosti s činností jakkoliv související s portálem TZB-info dodržovat zákony České republiky a případně své vlastní země a jednat v souladu s dobrými mravy, bez předsudků vůči idejím a osobám.

Všichni uživatelé portálu TZB-info jsou povinni dodržovat pravidla pro užívání portálu TZB-info publikované zde.

Uživatelé diskusního fóra na portálu TZB-info jsou povinni dodržovat pravidla pro zadávání diskusních příspěvků uveřejněná zde.

Autoři

Autoři předkládají redakci výhradně své původní rukopisy. Nesmí předkládat plagiáty. Rukopisy musí ctít pravdu, být objektivní a zohledňovat aktuální vědecké a technické poznání svého oboru.

Pokud má rukopis více autorů, musí být v překládaném textu uvedeni všichni.

Autor nesmí předložit rukopis k publikování jinému časopisu/médiu v průběhu recenzního řízení na TZB-info.

Autor souhlasí s tím, že rukopis projde nezávislým recenzním řízením, z kterého vzejde posudek, s připomínkami, na které je povinen reagovat úpravou rukopisu nebo odůvodněním.

Autor je majitelem autorských práv ke všem částem práce (obrázky, fotografie, grafy apod.), případně má licenci nebo výslovný souhlas k jejich užití.

Pokud autor cituje jiné dílo od jiného autora nebo své dílo, je povinen tuto citaci označit a uvést citované dílo ve zdrojích v závěru článku.

Autor nesleduje publikací textu žádné skryté vedlejší zájmy, které by mohly poškodit pověst portálu a které by byly v rozporu s platnými zákony. Jde zejména o zájmy obchodní a osobní povahy.

Autor je povinen reagovat na připomínky k textu i po jeho uveřejnění. V případě odhalení chyby je povinen text opravit, případně pověřit redakci opravou.

Autor dodržuje v souvislosti s předkládáním článku k publikaci veškeré platné zákony České republiky.

Autor se zavazuje dodržovat pokyny pro autory uvedené na stránkách TZB-info.

Recenzenti

Recenzent hodnotí článek zcela nezávisle, objektivně a upřímně, a to z hlediska odborného, formálního a jazykového.

Recenzent oznámí redakci jakákoliv fakta, která by byla v rozporu se zákony ČR, tímto etickým kodexem a s pokyny pro autory.

Recenzent nesleduje přijetím role recenzenta a formulací recenzního posudku žádné skryté vedlejší zájmy, které by mohly poškodit pověst portálu a které by byly v rozporu s platnými zákony. Jde zejména o zájmy obchodní a osobní povahy.

Recenzent odmítne přijetí rukopisu k recenzi, pakliže by mohlo dojít k jakémukoliv střetu zájmů.

Recenzent upozorní redakci na všechna fakta, která by mohla vést k odmítnutí rukopisu.

Recenzent informuje redakci, pokud se necítí dostatečně kvalifikovaný k odbornému posouzení rukopisu.

Recenzent respektuje důvěrnou povahu recenzního řízení. Předložený rukopis neposkytuje třetím osobám a v souvislosti s recenzním řízením komunikuje výhradně s redaktorem, kterým byl pro recenzi osloven.

Recenzent se zavazuje dodržovat pokyny pro autory uvedené na stránkách TZB-info.

Redaktoři

Redaktoři portálu TZB-info jednají nezávisle. Redaktoři posuzují rukopisy na základě jejich odborných kvalit, bez ideových a osobních preferencí k autorům.

Redaktoři usilují o maximální odbornou úroveň jednotlivých textů a celého portálu TZB-info a svou činnost tomuto cíli přizpůsobují.

Redaktoři zajišťují prvotní hodnocení předložených rukopisů, zejména s ohledem na dodržení pokynů pro autory, odbornou úroveň portálu a vlastní odborné znalosti.

Redaktoři vybírají recenzenty anonymně a nestranně na základě jejich předchozí publikace, odborné, akademické a výzkumné praxe, nikoliv na základě vlastní ideové nebo osobní preference.

Redaktoři zajišťují hladký průběh nestranného recenzního řízení.

Redaktoři mají plnou moc k přijímání, odmítání, úpravám textů ve spolupráci s autory a požadování úprav a oprav textů.

Redaktoři jsou povinni zohledňovat a dodržovat tento etický kodex a při jeho porušení vyvodit patřičné důsledky vůči tomu, kdo kodex porušil. V případě závažného a neodstranitelného porušení tohoto kodexu jsou oprávnění rukopisy zcela odmítnout nebo již publikované texty stáhnout.

 

Sdílet:  ikona Facebook  ikona Twitter  ikona Google+  ikona Linkuj.cz  ikona Vybrali.sme.skTisk 

Témata 2018

 
 

Aktuální články na ESTAV.czStát chce půjčit mladým rodinám na bydlení až dva miliony korunDo 3. ročníku České ceny za architekturu se přihlásilo 145 realizacíDveře bez rušivých detailů pro dokonalý interiérSpolečnost HELUZ byla oceněna na veletrhu Coneco