Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Základní kroky potenciálního žadatele spojené s podáním žádosti o dotaci

ÚVOD

Snahou článku je poskytnout základní informace, které by měl mít potencionální žadatel při podávání žádosti o dotaci. Základním nástrojem při čerpání dotací je mít přehled o aktuálních možnostech čerpání finančních prostředků a mít nastudované základné kroky, které souvisí s podáním žádosti o dotaci z fondů EU.

Pod pojmem „výzva“ je myšlena aktivita řídícího orgánu příslušného operačního programu vyzývající potenciální žadatele k podání žádostí o podporu na základě předem stanovených podmínek. Proto každá výzva obsahuje jak číslo výzvy, tak i název, prioritní osy a oblasti podpory, objem finančních prostředků určených na výzvu, termín/ místo pro podávání žádostí, včetně popisu podporovaných aktivit a subjektů a hlavně jsou uvedeny kontakty na odpovědné organizace případně jednotlivé pracovníky. V každé výzvě je uveden seznam hodnotících kritérií, tzn. každý žadatel je dopředu informovaný, co bude od něho požadováno.

Z časového hlediska dělíme výzvy na:

 • časově neomezené - tzv. výzva průběžná a hodnocení přijatých žádostí je prováděno průběžně
 • časově omezená - tzv. kolová a hodnocení přijatých žádostí dochází až po uzavření výzvy (dopředu uveřejněno)

DŮLEŽITÉ KROKY SPOJENÉ S PODÁNÍM ŽÁDOSTI O DOTACI Z FONDŮ EU

Základem všech žádostí je vytvoření dobrého projektového záměru. Pokud má potencionální žadatel jasno o projektovém záměru a má nastudované základní informace o operačním programu může začít zpracovávat žádost o dotaci. Při zpracování žádosti o dotaci je důležité sledovat aktuální informace, které jsou zveřejňované na internetových stránkách zvoleného operačního programu, případně jsou organizovány semináře nebo osobní konzultace se subjektem poskytujícím dotace. Veškeré základní informace jsou obsažené ve zveřejněné dokumentaci, zejména ve formě Příručky – např. „Příručka pro žadatele/příjemce“.

V příručce jsou uvedeny základné informace, např.:
 • podporované druhy činností
 • podporované cílové skupiny
 • vymezení pojmu kdo je oprávněným žadatelem včetně informací, kdy žadatelé nejsou oprávněni se účastnit výzvy nebo získat dotaci
 • vymezení způsobilých výdajů (obecně všechny výdaje musí být v souladu s principy účelnosti (na realizaci projektu mají být použity výdaje, které s projektem souvisí - vazba na projekt), hospodárnosti - výdaje v potřebné míře a „efektivnosti“.
 • místo realizace projektu
 • informace o financování projektu - informace o výši způsobilých výdajů projektu, % podíl hrazený ze strukturálních fondů, ze státního rozpočtu ČR a výši způsobilých výdajů projektu z vlastních (jiných) zdrojů
 • doba trvání realizace projektu
 • forma podpory a princip financování
 • termíny výzvy
 • termíny výběrových komisí


Před podáním žádosti o dotaci je nezbytné žádost zkontrolovat jak po obsahové stránce, tak i po stránce formální. Nedoložení všech požadovaných příloh může vést k vyřazení žádostí na základě formálních náležitostí. Po celkové kompletizaci žádosti o dotaci nastává samostatná registrace žádosti a pak její hodnocení dle uveřejněných kritérií. O výsledcích hodnocení jsou žadatelé písemně informování, nebo jsou vyzváni k doplnění (dle stanovených pravidel).

Schválením žádosti o dotaci administrativní práce na projektu nekončí, naopak je rozběhnutý projektový cyklus, který se řídí jasnými postupy. Vzhledem k tomu, že projekt je hrazen z veřejných zdrojů, potřebné informace najde příjemce podpory např. v „Příručce pro příjemce“.

Po ukončení fyzické realizace projektu (cyklus realizace může být členěný do jednotlivých etap projektu), předkládá příjemce dotace žádost o platbu a monitorovací zprávu, které jsou podrobeny kontrole. Pokud byly dodrženy všechny stanovené podmínky operačního programu/výzvy, je příjemci dotace proplacena. Tímto ovšem administrace projektu nekončí. Příjemce musí počítat s tím, že roky (počet let závisí na podmínkách programu) je příjemce povinen udržovat výsledky projektu a pravidelně o nich informovat formou monitorovacích zpráv.

ZÁVĚR

Samostatná realizace projektu je složitý proces. Mnohokrát se žadatel dostává do problémů hned zpočátku tím, že nemá jasnou představu o projektu, neví, jak bude nejefektivněji realizovat a jak bude projekt financovat včetně cashflow. Ne vždy žadatel zvolí správný dotační titul ovšem nejčastější chybou je povrchné/nedostatečné prostudování dokumentů zveřejňovaných na internetových stránkách.

Oblast podpory Typ oprávněného žadatele Ukončení příjmu žádostí www
OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST
2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji Vysoké školy, veřejné výzkumné instituce, další výzkumné organizace max. do 29.4.2011 www
OPERAČNÍ PROGRAM PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE ČESKÁ REPUBLIKA - POLSKÁ REPUBLIKA
I. Posilování dostupnosti, ochrana životního prostředí a prevence rizik Kraje, obce, svazky obcí, Euroregiony, organizace zřizované státem, kraji, obcemi, nestátní neziskové organizace, vzdělávací a výzkumné instituce, hospodářské komory a další. Příjem žádostí bude ukončen když budou alokovány veškeré prostředky. www
OPERAČNÍ PROGRAM PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE ČESKÁ REPUBLIKA - BAVORSKO
II. Rozvoj území a životního prostředí Veřejnoprávní subjekty, subjekty ovládané veřejnoprávními právnickými osobami, nestátní neziskové organizace Termín nejbližšího zasedání Monitorovacího výboru byl stanoven na 16. a 17. 3. 2011, termín pro předložení projektových žádostí byl 1. prosince 2010. Další termín zatím nezveřejněn. www
OPERAČNÍ PROGRAM PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE ČESKÁ REPUBLIKA - RAKOUSKO
I. Socioekonomický rozvoj, cestovní ruch a transfer know-how Veřejnoprávní instituce a neziskové organizace. 16.3.2011 - konec předkládání žádostí pro 9. Monitorovací výbor. www
OPERAČNÍ PROGRAM PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE ČESKÁ REPUBLIKA - SASKO
III. Zlepšení situace přírody a životního prostředí Územní samospráva, její organizační složka a příspěvková organizace, stát, organizační složka státu a příspěvková organizace, státní podnik, neziskové organizace, komory, školy a školská zařízení, veřejné výzkumná instituce, Správa železniční dopravní cesty, akciová společnost a společnost s ručením omezeným s definovaným minimálním podílem ovládaným subjekty veřejného sektoru apod. Od 1. října 2010 je možné opět podávat projektové žádosti v oblastech podpory prioritní osy 2, 3 www
OPERAČNÍ PROGRAM PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE ČESKÁ REPUBLIKA - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
II. Rozvoj dostupnosti přeshraničního území a životního prostředí Veřejná správa, neziskové organizace, hospodářské a agrární komory apod. Poslední termín uzávěrky příjmu žádostí byl 5. únor 2010, další výzva zatím nezveřejněna. www
 
 
Reklama