Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Dotační programy v Německu

Dotační programy podporující snižování energetické náročnosti a zvyšování využití obnovitelných energetických zdrojů jsou nabízeny nejen v České republice, ale přirozeně i u našich sousedů. Podívejme se, jaké možnosti finanční podpory v oblasti energetické efektivity a obnovitelných zdrojů jsou k dispozici v Německu.

Německo je známé svým intenzivním zájmem o úspory energií za účelem snižování produkce CO2 a nebude tedy žádným překvapením, že dotačních programů se zde nabízí celá řada.

Různé možnosti, různá kritéria

Dotační programy jsou vypisovány jak státem, tak jednotlivými spolkovými zeměmi či obcemi, případně vybranými státními institucemi. Znamená to, že vlastník objektu například v Bavorsku, či Bádensku-Württembersku má za určitých podmínek jiné možnosti, než třeba v Sasku. Odvíjí se to od politických záměrů, regionálních podmínek či ekonomických možností na úrovni jednotlivých spolkových republik, regionů a obcí.

Finanční podporu lze čerpat na rekonstrukce vedoucí ke snížení energetické náročnosti stávajícího objektu, na úpravu technického vybavení objektu s cílem snížit produkci CO2 a v ideálním případě využití obnovitelných zdrojů energie. Vedle rekonstrukcí jsou podporovány také novostavby na pasivní a nízkoenergetické úrovni při dosažení určitých kritérií. Tyto investiční podpory jsou obdobou českého dotačního programu Zelená úsporám.

Kromě dotací pro obytné budovy jsou vyhlašovány i dotační programy pro veřejný sektor (veřejné budovy jako školy, obecní úřady, obecní budovy apod.). Na veřejné budovy se u nás zaměřuje například Operační program životního prostředí (OPŽP).

Hlavními institucemi na celorepublikové úrovni, které finančně podporují snižování spotřeby energie, jsou Bafa - Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (Spolkový úřad pro hospodářství a kontrolu provádění) a KfW - Kreditanstalt für Wiederaufbau (Úvěrová banka pro stavební obnovu).

Bafa podporuje poradce při zhotovování energetického hodnocení stávajících budov a v rámci tržního stimulačního programu rekonstrukce s použitím obnovitelných energetických zdrojů k přípravě tepelné energie. KfW poskytuje se svou paletou programů dotace na rekonstrukce stávajících budov s cílem snížení energetické náročnosti, či dotace na koupi nízkoenergetických a pasivních budov. Na tyto příspěvky mohou dosáhnout investoři v soukromém i ve veřejném sektoru.

Stejně jako u nás jsou z dotačních titulů určených pro obytné budovy vyjmuty chalupy a rekreační objekty, které neslouží k trvalému bydlení.

Finanční podpora je poskytována v různých formách:

  • jako přímý jednorázový finanční příspěvek,
  • jako roční příspěvek k úvěru,
  • jako zvýhodněný úvěr až do 100% investičních nákladů.

Kromě finanční podpory na vlastní investiční záměr jsou nabízeny i finanční příspěvky na energetické ohodnocení budovy s poradenstvím k účelu energetické sanace a různá daňová zvýhodnění. Například při provedení prací kvalifikovanou firmou je možné uplatnit až 20 % z investice, maximálně 3 000 eur u finančního úřadu a získat je tak zpětně.

Podmínky dotačních programů

Parametry, které objekt a jeho dílčí konstrukce musejí po rekonstrukci splnit, vycházejí ve většině případů z EnEV - Energieeinsparverordnung (Nařízení o úspoře energií) a dotační programy se na něj obvykle odkazují.

EnEV je z hlediska energetické náročnosti pro obytné, administrativní a některé provozní budovy základním německým právním předpisem v oblasti stavebnictví a shrnuje standardní stavebnětechnické požadavky. Základní údaje se vyjadřují v roční spotřebě primární energie (Qp) a maximální přípustné měrné tepelné ztrátě prostupem (HT').

V dubnu 2009 byla schválena novelizace EnEV, ve které se upravily a zároveň zpřísnily požadavky na energetickou náročnost budov. V souvislosti s touto změnou v EnEV byly provedeny i úpravy v souvisejících dotačních programech. U již zmiňované KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau) vznikly nové programy, anebo stávající byly upraveny, tak jako Program Energieeffizient Bauen (Energeticky efektivní výstavba) a Energieeffizient Sanieren (Energeticky efektivní sanace). Díky této změně je nově možné využít finanční podporu i na nákup rekonstruované nemovitosti. Program se rozšířil i na objekty postavené před rokem 1995 (dříve se vztahoval pouze na objekty realizované před rokem 1984). Byl vytvořen nový program Altengerechtes Umbauen (Přestavba přizpůsobená pro starší generace a tělesně postižené), který poskytuje financování na odstranění bariér v bytech a domech.

Pro zajímavost uvádíme podrobnější informace k některým dotačním programům.

KfW nabízí:

Energieeffizient Sanieren - Kredit (Energeticky efektivní rekonstrukce - úvěr)

Cílem programu je podpora opatření vedoucích k úsporám energií a ke snižování emisí CO2 u stávajících obytných budov. KfW může přispívat až do výše 100% stavebních nákladů (tj. bez pozemku), maximálně však 75 000 eur na 1 bytovou jednotku v rámci sanačních opatření nebo při koupi již zrenovované budovy. Roční úroková sazba činí cca. 2,32 % nebo se poskytuje finanční příspěvek až do 12,5 % zapůjčené částky.

Energieeffizient Sanieren - Investitionszuschuss (Energeticky efektivní rekonstrukce - dotační příspěvek k investici)

Cíl programu je stejný jako u úvěrového programu. KfW může přispívat na rekonstrukci vlastníkem užívaného objektu s jedním nebo dvěma bytovými jednotkami, nebo na nákup již rekonstruovaného objektu, u kterého bylo vystaveno stavební povolení před 1.1.1995. Příspěvek je až 13 125 eur pro každou bytovou jednotku.

V rámci těchto dvou programů musí objekt po rekonstrukci nebo při koupi splňovat určitý standard - takzvaný KfW-Effizienzhaus (KfW-efektivního domu). Existuje konkrétně 5 dotačních skupin, resp. 5 energetických standardů KfW-efektivního domu: KfW 115, 100, 85, 70, 55. Číselný údaj vyjadřuje procentuální podíl roční spotřeby primární energie (Qp) rekonstruovaného objektu a srovnatelného referenčního objektu novostavby dle EnEV1. Dalším požadavkem je maximální přípustná měrná tepelná ztráta prostupem (HT'). Její limit se opět vztahuje k referenčnímu objektu a vyjadřuje se v [%] (hodnota je o 15 procentuelních bodů vyšší než procentuální limit pro primární energii).

Finanční podpora od KfW může být kombinována s jinými příspěvky od KfW i od jiných subjektů. Žádost musí být podána a schválená ještě před začátkem stavební činnosti. Opatření musí být prováděno kvalifikovanou firmou. Dříve KfW přispívalo i na jednotlivá dílčí opatření jako například výměna oken, která vedla ke snížení energetické náročnosti budovy. Tato dotační oblast však byla od 1.9. 2010 pozastavena.

Z dotačního programu KfW lze čerpat také finanční příspěvek na energeticky zaměřený stavební dozor. Jedná se o přímou dotaci do výše 50 % uznatelných nákladů na dozor, maximálně však 2 000 eur. O dotaci v programu Energieeffizient Sanieren mohou žádat i obce, a to na veřejné budovy jako jsou základní a mateřské školy, sportovní haly či plavecké bazény. Žadatelům bude poskytnut výhodný úvěr. Výše úvěru činí 70 - 100 % uznatelných nákladů. Objekty musejí po opatření splnit standardy některé z kategorií KfW-efektivního domu. Podle toho se zvolí také výše dotace.

Energieeffizient Bauen (Energeticky efektivní výstavba)

Program slouží k dlouhodobému financování výhodných úvěrů na výstavbu obytných budov včetně domů pro seniory a pečovatelských domů, které splňují standardy KfW-efektivního domu 70 nebo lepší. Program se vztahuje i na rozšíření stávajících budov nebo změnu užívání původně neobytných budov.

Podpora se poskytuje formou úvěru s výhodným úrokem, přičemž výše úvěru může činit až 100 % investičních nákladů na výstavbu, maximálně však 50 000 eur na jednu bytovou jednotku. Úroková sazba se řídí aktuálním sazebníkem (momentální úroková míra pro úvěry z programu Energieeffizient Bauen činí dle sazebníku 2,85 - 3,35 %).

KfW-dotační kategorie

Dotační skupina - tj. kategorie KfW-efektivního domu 40 55 70 85 100 115 pasivní dům
Novostavba x x x - - - x
Rekonstrukce - x x x x x -

Zařazení objektu do konkrétní kategorie musí být potvrzeno odborníkem oprávněným vykonávat energetické poradenství. Pro prokázání energetické náročnosti se výpočtem dokládá potřeba primární energie a měrná tepelná ztráta prostupem vztažená k referenčnímu objektu.

KfW - Program Wohnraum Modernisieren (Modernizace obytného prostoru)

Tato dotační oblast se vztahuje na modernizaci i neenergetického charakteru. KfW poskytuje půjčku až do výše 100 % čistých nákladů (maximálně však 100 000 eur na 1 bytovou jednotku) na určitá modernizační opatření obytného prostoru. Na tuto půjčku dosáhne vlastník nemovitosti, ale i osoby v nájemnickém poměru.

POZNÁMKA: VŠECHNY UVEDENÉ INFORMACE PŘEDSTAVUJÍ POUZE PŘEHLED INFORMATIVNÍHO CHARAKTERU. PRO PŘESNÉ INFORMACE JE NUTNO PROSTUDOVAT PŘÍSLUŠNÉ SMĚRNICE AD. PŘEDPISY PRO KONKRÉTNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY. STRUČNOU FORMOU CHARAKTERIZUJÍ POPSANÉ DOTAČNÍ PROGRAMY.

Spolková vláda podporuje výstavbu obnovitelných zdrojů elektrické energie i v rámci nového zákona: Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) - Zákon o obnovitelných energiích. Dotována je výroba elektřiny vodními elektrárnami, důlním plynem, kalovým plynem, biomasou, geotermální energií, větrnou energií a sluneční energií.

KfW-Program Erneuerbare Energien (Obnovitelné energie)

Dotační program umožňuje úrokově výhodné a dlouhodobé financování zařízení využívajících obnovitelné zdroje energie. Program se dělí na dvě dotační kategorie:

  • Standard: podpora zařízení k výrobě elektřiny, případně k výrobě elektřiny a tepla (kogenerace - KVET) z obnovitelných zdrojů energie
  • Premium: podpora zařízení na spalování biomasy, podpora využití geotermie, tepelných sítí, solárních kolektorů, velkých zásobníků tepla, zařízení pro přeměnu bioplynu na kvalitu zemního plynu a plynovodů pro neupravený bioplyn.

Cílem je investiční podporou posílit zastoupení technologií využívajících obnovitelné zdroje energie na trhu s teplem a přispět tak ke snížení jejich nákladů a zlepšit jejich ekonomičnost. Výše úvěru činí až 100 % uznatelných nákladů, obvykle maximálně 10 mil. eur na jeden investiční záměr. Žádat mohou soukromé osoby, podniky i obce a instalovaná zařízení musejí být provozována minimálně 7 let.

Cílem je zvýšit podíl obnovitelných energetických zdrojů z celkové produkce elektřiny na minimálně 30 % do roku 2020 a pak jej nadále plynule zvyšovat, umožnit trvalý rozvoj zásobování energií, šetřit fosilní energetické zdroje, snižovat závislost na dovážených surovinách k vytváření energie a podporovat další vývoj technologií pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů.

Soukromí výrobci elektřiny využívající fotovoltaické články obvykle prodávají vyrobenou elektřinu do veřejné sítě. Díky EEG - Erneuerbare Energien Gesetz (Zákon o obnovitelných energiích) jsou provozovatelé distribučních sítí povinni stát se zákazníkem soukromého výrobce elektřiny. Po dobu 20 let musí regionální provozovatel sítě platit pevnou sazbu za elektřinu z fotovoltaického zařízení.

Cena za výkup "elektřiny ze slunce" se liší podle výkonu konkrétního fotovoltaického zařízení a podle toho, zda soukromý výrobce používá fotovoltaickou elektřinu i pro vlastní spotřebu. Výkupní cena platná k 30.9.2010 například pro fotovoltaickou elektrárnu bez vlastní spotřeby o výkonu do 30 kWp činila 34,05 eurocentů za kWh.

V Německu již došlo na rozdíl od ČR k úpravám výkupních cen a na zařízení, která byla uvedena do provozu po 1.7.2010, se vztahuje nová výkupní cena "elektřiny ze slunce", která byla snížena o 13 %. Od 1.10.2010 platí snížení o další 3 %. Naproti tomu se snižuje pořizovací cena zařízení, takže investice zůstává nadále atraktivní.

Vybrané regionální dotační programy ve spolkové zemi Sasko

Ve spolkové zemi Sasko je v oblasti Energetická efektivita a obnovitelné zdroje energie nabízeno 5 regionálních dotačních programů. Regionální dotace v Sasku vyřizuje Saská banka pro výstavbu - příspěvková banka (SAB - Sächsische Aufbaubank - Förderbank).

Sanierung von Wohnraum (Sanace obytného prostoru)

V programu Sanierung von Wohnraum podporuje spolková země Sasko sanační opatření na stávajících objektech vedoucí k energetickému zhodnocení objektu. Spolufinancovány jsou investice zlepšující tepelnou izolaci, podporující využití obnovitelných zdrojů energie a zvyšující efektivitu využití energie. O podporu mohou žádat vlastníci bytových domů a bytových jednotek. Dům se musí nacházet v intravilánu města anebo v lokalitě vystavěné před rokem 1949. Samotná budova musí být starší dvou let. Objekt musí po realizaci opatření dosahovat lepších parametrů než jaké požaduje EnEV. Pro objekt a jeho otopnou soustavu musí být předloženo energetické hodnocení maximálně tři roky staré zpracované odborníkem. Vlastní topné zdroje musejí mít účinnost minimálně 85 %.

Větrné a solární elektrárny jsou z tohoto dotačního programu vyjmuty. Podpora je poskytována formou půjčky. Na požadované energetické hodnocení od odborníka je udělován finanční příspěvek až do 100 % nákladů na jeho zpracování, avšak maximálně 500 eur na jeden bytový dům.Výše úvěru na samotnou energetickou sanaci je možná až na 90 % výdajů, maximálně se poskytuje 50 000 eur na bytovou jednotku, minimálně 5 000 eur na jeden investiční záměr.

Energieeffizienz und Klimaschutz (Energetická efektivita a ochrana klimatu)

Program podporuje opatření vedoucí ke zvyšování energetické efektivnosti, podporující využití obnovitelných zdrojů, vývoj inovativních technologií, snižování znečištění z dopravy a opatření snižující zatížení životního prostředí energetickými systémy. Žádat v tomto programu mohou fyzické i právnické osoby, dále například také školy a veřejné výzkumné instituce. Základním kritériem při přidělování dotace je snížení emisí CO2 a ochrana zdrojů.

Regionální dotační programy ve spolkové zemi Nordrhein-Westfalen

V této spolkové zemi je v oblasti energetické efektivity a obnovitelných energií nabízeno 5 dotačních programů. Programy jsou však určeny spíše pro veřejný sektor, pro obce, instituce a firmy a zaměřují se především na ekologii a životní prostředí.

Podpora pasivních domů v Německu

Stát, spolkové země i obce a regionální dodavatelé energií podporují novostavbu energeticky úsporných domů. Díky těmto finančním prostředkům jsou dnes pasivní domy lépe finančně dostupné. Podle studie Institutu pro regionální rozvoj a rozvoj měst (ILS-NRW) pokryje dotace zhruba polovinu vícenákladů na dosažení pasivního standardu.

Novostavby v pasivním standardu jsou podporovány například v rámci již zmiňovaného programu Energieeffizient Bauen zajišťovaným KfW. KfW uznává pro prokázání pasivního standardu běžně používanou metodiku výpočtu podle PHPP (PassivHaus Projektierungs Paket). Je nutno prokázat vypočtenou měrnou roční potřebu tepla na vytápění, která smí být max. 15 kWh/(m2a), a nově také potřebu primární energie, která smí být max. 40 kWh/(m2a). Rozšířením požadavků o primární energii je dosaženo sledování hlavního cíle, kterým je ochrana klimatu. Podpora navíc funguje tak, že u domů s nadstandardním ekologickým přístupem, které jsou například vybaveny využitím sluneční energie či dešťové vody nebo je současně prováděna rekonstrukce otopné soustavy, klesá úroková sazba poskytnutého úvěru.

KfW přispívá maximálně 50 000 eur na bytovou jednotku. Příspěvek na umoření úvěru činí max. 10 %. Nově byly zvýhodněny úrokové podmínky pro pasivní novostavbu. Při úroku na dobu 20 let s třemi roky osvobozenými od splátek činí úroková sazba 3,10 % p.a. Výše podpory se tak navyšuje na cca 8 000 eur.

Vylepšení podpory pasivních domů vítá také Dr. Wolfgang Feist, šéf Passivhaus Institutu v německém Darmstadtu: "S novou podporou pasivních domů se jejich výstavba vyplatí od první minuty. Energeticky efektivní výstavba je tím pádem výhodná nejen pro životní prostředí, ale i pro peněženku," říká doktor Feist. Důležité ale je, aby byla zachována vysoká kvalita provádění. Passivhaus Institut počítá s tím, že díky dotačnímu programu vzroste výstavba pasivních domů až o 100 %. Díky tomu lze také očekávat nárůst dodaných komponentů pro pasivní domy, jako jsou vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla, okna s izolačním trojsklem atd.

V Německu je již postaveno přes 3 000 pasivních domů. Ve zvýšené míře se také sanují stávající budovy do standardu pasivního domu. Jedná se nejen o obytné domy, ale i o školy, školky, tělocvičny, administrativní a výrobní objekty. V mnoha spolkových zemích jsou pasivní domy navíc podporovány regionálními dotačními programy, které se ale liší země od země.

Regionální podpora pasivních domů na úrovni spolkových zemí a měst:

Tabulka obsahuje ukázku vybraných dotačních programů pro pasivní domy včetně výše přidělované podpory:

Lokalita Příspěvek na RD Příspěvek na BD
město Friedrichshafen
(Baden-Württemberg)
1-3 bytové jednotky: 5 000 EUR 4-7 bytových jednotek: 7 500 EUR
8 a více bytových jednotek: 10 000 EUR
město Heidelberg
(Baden-Württemberg)
10 000 EUR 70 EUR/m2 obytné plochy,
max. 7 000 EUR na byt
město Ulm
(Baden-Württemberg)
až 5 000 EUR 25 EUR / m2 obytné plochy,
max. 2 500 EUR na byt
město Schwäbisch Gmünd
(Baden-Württemberg)
Jednorázový příspěvek 2 500 EUR
město Augsburg (Bavorsko) Zajištění kvality projektu: 500 EUR Zajištění kvality projektu: 250 EUR na bytovou jednotku, max. 1500 EUR na objekt
Zajištění kvality provádění: 3 000 EUR Zajištění kvality provádění: 2 000 EUR na objekt + 500 EUR na bytovou jednotku, max. 5 000 EUR na objekt
Pozn.: kromě výpočtu v PHPP je požadováno prokázání stavební kvality
město Günzburg (Bavorsko) paušální příspěvek na novostavby 2 500 EUR
město München (Bavorsko) 40 EUR/m2 obytné plochy, max. 4 000 EUR na byt,
příspěvek na Blower-Door-Test max. 1 500 EUR,
pozn.: max. roční dotace na jednoho žadatele 50 000 EUR
spolková země Nordrhein-Westfalen 3 500 EUR 2 200 EUR na byt
+ dodatečný příspěvek na vzduchotechniku: 1 200 EUR
spolková země Rheinland-Pfalz 50 EUR na m2 obytné resp. vytápěné plochy,
max. 5 000 EUR na objekt
25 EUR na m2 obytné resp. vytápěné plochy,
max. 2 500 EUR na byt a max. 25 000 EUR na celý objekt
spolková země Niedersachsen max. 6 000 EUR  
město Oldenburg Investorovi bude poskytnuta sleva z kupní ceny pozemku pro výstavbu pasivního domu, výše slevy: 5 000 EUR
svobodné město Hamburg 200 EUR na m2 obytné plochy, max. na 130 m2
spolková země Sasko Novostavby: 100 EUR/m2 upravené podlahové plochy dle PHPP
Rekonstrukce: 130 EUR/m2 upravené podlahové plochy dle PHPP

Zdroje

www.foerdermittel-auskunft.de/
www.kfw-mittelstandsbank.de
www.energiesparen-im-haushalt.de
www.sueddeutsche.de/geld/energetische-sanierung-noch-mehr-foerderung-1.409947
http://www.passivhaus-magazin.de/foerderung.html
http://ig-passivhaus.de/index.php?page_id=155&level1_id=78


1 Referenční objekt podle EnEV - v Tabulce 1 Přílohy 1 nařízení EnEV jsou specifikovány tepelně technické parametry tzv. referenčního objektu (U jednotlivých ochlazovaných konstrukcí atd.)

Ze zahraničních materiálů a s laskavým svolením uvedených zdrojů přeložila stavební inženýrka a překladatelka Petra Pochmanová, redakčně upravil Vlastimil Růžička, recenzi textu provedl Josef Ponec, Gies Architekten BDA Freiburg.

English Synopsis
Subsidy programs in Germany

Subsidy programs to promote the reduction of energy consumption and to increase the use of renewable energy sources are available not only in the Czech Republic but also in our neighbouring countries. Let's have a look at the possibilities of financial support are available in Germany field of energy efficiency and renewable energy sources.

 
 
Reklama