Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

TZB HAUSTECHNIK

logo časopisu Časopis TZB Haustechnik je významným zdrojem informací, které jsou určeny profesionálům v oblasti TZB.
Ročníky:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2005  2004  2003 

Obsah čísla 5/2004 (říjen 2004)
Datum: 21.10.2004
obrázek titulky

Prof. Ing. Jaroslav Valášek, PhD.
Zdravotnotechnické zariadenia a inštalácie - 7. časť: Vodovody a kanalizácia vo vysokých budovách
V súčasnosti sa v SR po takmer 30-ročnom útlme zvyšuje podlažnosť nových budov. Pre projektantov ZTI je preto zaujímavý článok upozorňujúci na správne nastavenie maximálneho hodinového prietoku pre konkrétnu automatickú tlakovú stanicu (ATS), posúdenie možného priameho pripojenia ATS na verejný vodovod, ako aj aplikácie vhodných rovníc pre návrh častí a príslušenstva ATS.

Preklad redakčného článku Ing. Pavla Ehrenwalda z IKZ-HAUSTECHNIK
Zbernicové komunikačné systémy v automatizácii bytových a rodinných domov
V súčasnosti tak v súkromnom, ako aj vo výrobnom sektore hlavnú úlohu hrajú bezpečnosť, komfort a energetická efektívnosť. Všetky systémy na trhu majú spoločné to, že koncové prístroje alebo armatúry, ktoré sa majú riadiť, musia byť schopné komunikácie. Príspevok ponúka prehľad zbernicových systémov, ďalej sa zmieňuje o komunikácie schopných prvkoch v zdravotnej, vykurovacej a klimatizačnej technike, komunikačných úrovniach, prenosových médiách a výhodách manažmentu budov.

Ing. Peter Galo
Energetické štítkovanie spotrebičov pre domácnosť - aktuálne zmeny v legislatíve
Autor opisuje situáciu v príslušnej legislatíve a uvádza najnovšie dostupné informácie týkajúce sa energetického štítkovania spotrebičov, pričom nezabúda na úlohu harmonizovaných európskych noriem pri energetickom štítkovaní.

Ing. Taťjana Jánošková, Ph.D.
Možnosti zberu údajov o spotrebe energie pri rekonštrukciách budov
Článok sa zaoberá v súčasnosti veľmi aktuálnou problematikou zberu údajov z meračov spotreby jednotlivých druhov energie dodávaných do budov. Po vytýčení požiadaviek na meranie spotreby energie sa prezentujú používané systémy zberu údajov spolu s ich vlastnosťami, ich výhody a nevýhody najmä z hľadiska možnosti realizácie pri rekonštrukciách budov a nadväzujúceho automatizovaného výpočtu platieb za dodanú energiu.

Ing. Marián Flimel, CSc.
Energetické hodnotenie školských stavieb z pohľadu mernej tepelnej straty vetraním
Článok uvádza spôsoby výpočtu mernej tepelnej straty infiltráciou a vetraním pri školských budovách. Analyzuje vplyv rozličných prevádzkových režimov na potrebu vetrania. Uvádza spôsob započítania premenlivého vetrania do tepelnej bilancie budovy.

Doc. Ing. Jozef Víglaský, CSc.
Kondenzácia a jej uplatnenie v bio-energetických systémoch - 2. časť
Aplikácia kondenzačných procesov v bio-energetických systémoch predstavuje medzník vo vývoji nových technológií uvoľňovania a premeny energie, ako aj progresívnych kotlov vychádzajúci z fyzikálnej podstaty deja. Autor mapuje situáciu v problematike kondenzácie a jej uplatnenia v bio-energetických systémoch na báze drevných palív, rozoberá technologické obmedzenia a ekonomické aspekty a zmieňuje sa tiež o technických riešeniach vhodných pre prípad nedostatočného záujmu o nízkoteplotnú energiu.

Ing. Imrich Andrejčák, PhD., akad. prof. Ing. Vladimír Blagodarny, DrSc., Ing. Sidónia Fuchsová, Ing. Juraj Ružbarský, Ph.D.
Návrh projektu prípravy európskych odborníkov pre TZB
Cieľom príspevku je poskytnúť informácie o inovatívnom projekte, ktorý má slúžiť na zvyšovanie kvality pracovnej sily prostredníctvom celoživotného vzdelávania odborníkov a budúcich odborníkov z oblasti TZB.

 
 
Reklama