Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

TZB HAUSTECHNIK

logo časopisu Časopis TZB Haustechnik je významným zdrojem informací, které jsou určeny profesionálům v oblasti TZB.
Ročníky:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2005  2004  2003 

Obsah čísla 3/2004 (květen 2004)
Datum: 20.5.2004
obrázek titulky

Prof. Ing. J. Valášek, PhD
Zdravotnotechnické zariadenia a inštalácie - 6. časť. Kanalizácia
V tejto časti sa komentujú nové spôsoby stanovenia výpočtového prietoku splaškov a výpočtového prietoku zrážkovej vody z povrchového odtoku (dažďovej odpadovej vody). V knihe sú uvedené výpočtové postupy podľa STN EN 12056 - 2 a 3. Aj keď sú výsledky dimenzovania podľa týchto noriem porovnateľné a vo viacerých prípadoch aj zhodné, musí sa vykonávať výpočet svetlostí potrubia podľa prebranej normy.

Ing. Zdeněk Žabička
Voda, energie a jejich používání v zařízeních ZTI
V dobe prehlbujúcich sa globálnych zmien upriamuje autor pozornosť na vážnosť situácie a sumarizuje ustanovenia vyjadrujúce základné práva a požiadavky na ochranu vodných zdrojov ako neoddeliteľnej súčasti životného prostredia. Zároveň poukazuje na významnú úlohu, ktorú pritom môže zohrať správna aplikácia TZB.

Ing. M. Kotrbatý, O. Hojer
Využití a návrh regulovatelných ejektorů. Požadavky na potrubní síť.
Článok prezentuje problematiku ejektorov, ktorá sa v súčasnosti opäť dostáva do pozornosti. Následne sú definované požiadavky na ejektory vo vykurovacej sústave, pričom sa kladie dôraz na hydraulické pomery samotnej vnútornej siete. Vhodne je dokumentované aplikovanie ejektorov, či už v skupinovom radení, alebo v ejektorových súboroch.

Prof. Ing. D. Petráš, PhD., Ing. D. Koudelková, PhD.
Podlahové vykurovanie - 1. časť. Výpočet teplovodného a elektrického vykurovania
Autori nastoľujú problematiku návrhu a výpočtu podlahového vykurovania. Hlavnou časťou je určenie merného tepelného výkonu podlahovej vykurovacej plochy tak teplovodnej, ako aj elektrickej v súlade s odporúčanou platnou EN STN 12831, ktorá pojednáva o metódach výpočtu projektovaného tepelného príkonu vykurovacích systémov v budovách.

Prof. Ing. A. Smola, PhD., Ing. B. Moško
Osvetľovanie fontán
Autori okrem všeobecnejších informácií o vhodnosti a jednotlivých typoch osvetlenia pre fontány uvádzajú príklad riešenia osvetlenia fontány pomocou svetlovodov a podrobnejšie sa venujú osvetleniu sôch a architektonických prvkov fontány, ako aj riadeniu pripojením zvukových efektov

Ing. I. Mikulecký, CSc., Ing. P. Obdržálek
Zmeny v metrologickej legislatíve pri vstupe SR do EÚ
Od nadobudnutia účinnosti zákona č. 142/2000 Z.z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov uplynuli už štyri roky. Skúsenosti s jeho uplatňovaním v praxi, ako aj aktuálne problémy, ktoré treba vyriešiť pred vstupom SR do EÚ, si vyžiadali jeho novelizáciu, ktorej sa článok obšírne venuje.

Ing. J. Doubrava
Vplyv návrhu trojcestného ventilu na kvalitu regulácie
Autor v článku odvodzuje vzťahy na posúdenie možnosti vzniku obráteného prúdenia v primiešavacej vetve trojcestného regulačného ventilu pri nevhodných tlakových rozdieloch pôsobiacich vo vstupoch ventilu. Nepriaznivý priebeh funkcie ventilu, ktorý môže znehodnotiť funkciu regulácie, ilustruje grafickým znázornením jednotlivých prípadov. Uvádza možnosti úplného riešenia tohto stavu alebo aspoň jeho čiastočnej nápravy.

Prof. Ing. J. Kucbel, PhD.
Protipožiarna bezpečnosť stavieb. Určovanie potreby vody na hasenie požiaru v stavbách
Autor sa zaoberá potrebou vody na hasenie pre stavby na bývanie a stavby na ubytovanie, ďalej potrebou vody na hasenie pre občianske a priemyselné stavby aj otvorené sklady, ako aj sklady v jednopodlažných budovách a uvádza tiež príklad na výpočet potreby vody.

Ing. Andrej Sumec
Voľba menovitej veľkosti zariadení na odlučovanie ľahkých kvapalín (oleja a benzínu)
Autor článku opisuje postup pri určovaní typov a veľkosti odlučovacích zariadení a uvádza výber zo širokého radu odporúčaných zostáv z tejto normy.

Prof. Ing. D. Nevřala, PhD.
Modulární systémy ENPLAN - komplexní řešení modernizace vytápění a ohřevu TUV v bytových domech
Príspevok prezentuje aktuálnu tému modernizácie systémov vykurovania a prípravy TÚV. Predstavuje tzv. modulárny systém ENPLAN, ktorý decentralizuje zásobovanie teplom až na úroveň bytovej jednotky, a to modulárne. Inými slovami, aby každá bytová jednotka bola samostatná a nezávislá s vlastným integrovaným zásobníkom tepla.

Prof. Ing. J. Valášek, PhD.
Nové právne predpisy
Prof. Ing. J. Valášek, PhD. komentuje Vyhlášku č. 151/2004 Z.z. Ministerstva zdravotníctva SR o požiadavkách na pitnú vodu a kontrolu kvality pitnej vody a Vyhlášku č. 94/2004 Z.z. MV SR, ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb.

 
 
Reklama