Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Kontroly tlakových lahví prokázaly nedostatky

Česká obchodní inspekce vyhodnotila kontroly plynových tlakových lahví, které jsou využívány v komerčních zařízeních i domácnostech. ČOI zkontrolovala 5 typů tlakových lahví u 6 distributorů. Nedostatky zjistila u 3 typů.

Kontroly tlakových lahví prokázaly nedostatky, foto ČOI
Kontroly tlakových lahví prokázaly nedostatky, foto ČOI

Kontrola tlakových lahví o objemu 0,6 až 33 kilogramů, které jsou opakovatelně používané

Česká obchodní inspekce vyhodnotila kontroly zaměřené na přepravitelná tlaková zařízení. Kontroly prováděly tři inspektoráty ČOI (Středočeský a Hl. m. Praha, Jihočeský a Vysočina, Olomoucký a Moravskoslezský). Jedná se o tlakové lahve o objemu 0,6 až 33 kilogramů, které jsou opakovatelně používané. Produkty jsou plněné technickými plyny nebo jejich směsí a jsou využívány zejména pro potravinářské účely.

U výrobků bylo kontrolováno značení a dokumentace v souladu s příslušnou legislativou, zejména prohlášení o shodě, kopie certifikátů, protokoly o výsledku inspekcí a zkoušek a další doklady související s posouzením shody. Bylo také kontrolováno příslušné oprávnění související s hospodářskou činností kontrolovaných subjektů – oprávnění k plnění tlakových nádob na plyny, které vydává Technická inspekce ČR. 

Nedostatky u 3 typů z 5 kontrolovaných

Inspektoři ČOI uskutečnili 6 kontrol u distributorů tlakových lahví, u kterých zkontrolovali 5 typů tohoto produktu. Nedostatky zjistili celkem u 3 typů. Ty měly nedostatečné značení, průvodní dokumentaci, včetně nesprávného značení jména vlastníka.
V jednom z těchto případů se jednalo navíc o distribuci výrobku (tlakové lahve), který zcela neodpovídal platným předpisům – byl distribuován jako obal plynu pro potravinářské účely, avšak s označením „HASICÍ PŘÍSTROJ CO2“.
V dalším případě bylo zjištěno neplatné osvědčení k plnění tlakových lahví plyny. Vzhledem k tomu, že problematika takového osvědčení nespadá do pravomoci ČOI bylo toto zjištění postoupeno příslušným orgánům státní správy.

Za zjištěné nedostatky byla uložena tato opatření a sankce: 2× bylo uloženo opatření ve smyslu § 18 odst. 2 písm. b) zák. č. 22/1997 Sb. – odstranit zjištěné nedostatky ve stanovené lhůtě a 2× byly uloženy sankce formou příkazu na místě v celkové hodnotě 11 000,- Kč.

Příslušné právní předpisy:

  • zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění, konkretizované nařízením vlády č. 208/2011 o technických požadavcích na přepravitelná tlaková zařízení
  • požadavky na označení tlakových nádob a nádob pro třídu 2 jsou stanoveny podle mezinárodních úmluv o přepravě nebezpečných věcí pro přepravu plynů třídy 2 a podle nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsi
  • požadavky na označení lahví na přepravu plynu stanoví požadavky evropských norem, resp. českých technických norem (evropské normy převzaty překladem) a to
  1. ČSN EN ISO 13769:2009 Lahve na plyny – Značení ražením, která stanovuje požadavky na značení ražením znovu plnitelných lahví na přepravu plynů a velkoobjemových lahví o vodním objemu > 0,5 litru a ≤ 3 000 litrů, včetně ocelových a hliníkových lahví na plyny
  2. ČSN EN ISO 7225:2007 Lahve na přepravu plynů – Bezpečnostní nálepky, včetně změny A1:2013, která stanovuje požadavky na provedení, obsah (tj. symboly nebezpečí a text) a používání bezpečnostních nálepek určených pro použití na jednotlivých lahvích na přepravu plynů obsahujících jeden druh plynu nebo směsi plynů
  3. ČSN EN 1089 – 3:2012 Lahve na přepravu plynů – Označování lahví na plyny (vyjma LPG) – Část 3: Barevné značení, která stanovuje požadavky na systém barevného značení jako druhou metodu pro identifikování obsahu lahví na technické plyny, na plyny pro dýchací účely a na plyny pro lékařské použití zejména z hlediska odkazu na vlastnosti plynu nebo plynné směsi
 
 
Reklama