Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

doc. Ing. Jiří Pokorný, Ph.D., MPA, dr. h. c.

Archiv článků autora:doc. Ing. Jiří Pokorný, Ph.D., MPA, konference Požární bezpečnost staveb 2023
2.4.2024
Ing. arch. Martina Dokoupilová, Ing. Petr Bohuslávek, doc. Ing. Jiří Pokorný, Ph.D., MPA, dr. h. c.

Děkan Fakulty bezpečnostního inženýrství VŠB – Technické univerzity Ostrava a předseda TNK 27 Požární bezpečnost staveb doc. Ing. Jiří Pokorný, Ph.D., MPA, dr. h. c., otevřel loňský ročník konference TZB-info Požární bezpečnost staveb. Vedle struktury a úkolů technické normalizační komice komentoval její pohled na přístup k navrhování dřevostaveb z hlediska požární bezpečnosti.

© ambrozinio - Fotolia.com
4.9.2017
doc. Ing. Jiří Pokorný, Ph.D., MPA, doc. Ing. Marianna Tomášková, Ph.D., prof. Ing. Horst Gondek, DrSc., Časopis Vytápění, větrání, instalace

Recenzovaný Hmotnostní průtok kouře je jednou z významných vstupních veličin využívaných při projektování požární bezpečnosti staveb a návrzích požárně bezpečnostních zařízení. V současnosti je prezentováno značné množství metod pro stanovení hmotnostního průtoku kouře, které vytvořili různí autoři, často za značně odlišných podmínek. Článek popisuje některé z aktuálně užívaných metod a jejich výsledky srovnává zvolenými statistickými metodami, které hodnotí jejich vzájemné odchylky. Srovnání bylo provedeno samostatně pro zónu plamene a zónu kouře vertikálního sloupce kouře formujícího se nad ohniskem požáru.

23.5.2016
Ing. Jiří Pokorný, Ph.D., MPA, VŠB – TU Ostrava, Katedra bezpečnostního inženýrství, Časopis Vytápění, větrání, instalace

Recenzovaný Aktivní požárně bezpečnostní zařízení, zejména elektrická požární signalizace, stabilní hasicí zařízení a zařízení pro odvod kouře a tepla, tvoří významnou součást zabezpečení staveb. Pro jejich správnou funkci je nezbytné věnovat pozornost prioritě uvedení zvoleného zařízení do činnosti, jejich vzájemné koordinaci a interakci.

21.3.2016
Ing. Jiří Pokorný, Ph.D., MPA, VŠB – TU Ostrava, Katedra bezpečnostního inženýrství

Recenzovaný Příspěvek popisuje možnosti využití požárně inženýrských metod při zajištění bezpečnosti kulturních památek. Na případové studii obrazárny jsou demonstrovány některé z možností modelů požáru, které jsou jedním z možných nástrojů při použití řešení odchylných od standardů. 
 
Reklama