Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Společnost pro techniku prostředí

pořádá
5. KURZ

HLUK A CHVĚNÍ V TECHNICE PROSTŘEDÍ
tentokrát i se zaměřením na osvětlení, mikroklima, prach a chemické škodliviny


26. 2. 2002
Budova Českého svazu vědeckotechnických společností, Novotného lávka 5, Praha 1
CÍL KURZU:
Seznámení zájemců s legislativou (s platností od 1. 1. 2002) v oblasti ochrany veřejného zdraví ve smyslu zákona č. 258/2000 Sb. a zákona č. 254/2001Sb. (druhá část tohoto zákona je o změnách zákona o veřejném zdraví týkajících se i autorizací ve smyslu tohoto zákona) se zaměřením na autorizaci pro činnost mimo státní zdravotní dozor při zjišťování a měření intenzit hluku, vibrací v komunálním i v pracovním prostředí a zjišťování a měření intenzit osvětlení, mikroklimatických podmínek, koncentrací prachu a chemických škodlivin v pracovním prostředí. Seznámení se s obsahem metodického návodu na měření hluku v mimopracovním prostředí vydaného Ministerstvem zdravotnictví dne 11. 12. 2001 ke sjednocení postupu orgánů a zařízení ochrany veřejného zdraví v této oblasti.

Hlavní část kurzu je zaměřena na problematiku autorizace:

  1. Autorizace pro činnost mimo státní zdravotní dozor - požadavky na způsobilost laboratoře a požadavky na způsobilost pracovníků laboratoře.
  2. Autorizace - požadavky autorizující osoby, dokumentace, systém jakosti.
  3. Autorizace - standardizace laboratorního vyšetřování v oblasti ochrany veřejného zdraví.
  4. Autorizace na rozsah činnosti (předem definováno) laboratoře.

Druhá část kurzu je zaměřena informativně na obsah metodického návodu z 11. 12. 2001 pro měření a hodnocení hluku v mimopracovním prostředí vydaného Ministerstvem zdravotnictví ČR pro sjednocení postupu orgánů a zařízení ochrany veřejného zdraví při měření a hodnocení hluku v mimopracovním prostředí (cílem je první informace veřejnosti o obsahu tohoto metodického návodu s tím, že na toto téma bude zorganizován další kurz po zavedení požadavků metodického návodu do praxe hygienické služby).

KURZ JE URČEN:
zejména projektantům, pracovníkům činným ve výstavbě, osobám provádějícím měření fyzikálních faktorů ve smyslu zákona č. 258/2000 Sb., včetně měření pro kategorizaci, provozovatelům budov a dalším zájemcům.

Přednášející: MUDr. Věra Chaloupková, MUDr. Petr Šišma
Odborný garant: Ing. Olga Mikulová


Program kurzu:
08.30 hod - Registrace účastníků
09.00 hod - Zahájení, Odborné přednášky, Dotazy
11.30 hod - Přestávka na občerstvení
12.00 hod - Odborné přednášky, Diskuse
15.00 hod - Ukončení kurzu


INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY KURZU:

1. Místo a datum konání
Budova Českého svazu vědeckotechnických společností - č. dv. 319, Novotného lávka 5, Praha 1 - 26. 2. 2002. Dopravní spojení: metro trasa "A" - stanice Staroměstská, dále pěšky cca 5 minut směr Národní divadlo (za průchodem doprava na Novotného lávku), nebo 1 stanice tramvají č. 17 a 18 směr Národní divadlo.

2. Závazná přihláška
Závaznou přihlášku s potvrzením o úhradě poplatku zašlete do 20. 2. 2002 na adresu:
Společnost pro techniku prostředí
Hana Jelenová
Novotného lávka 5
116 68 Praha 1
fax: 02/21082201

3. Účastnický poplatek
- pro členy Společnosti pro techniku prostředí - 780,- Kč
- pro ostatní - 870,- Kč
Cena kurzu je stanovena dohodou mezi dodavatelem a odběratelem. Součástí účastnického poplatku jsou náklady spojené s organizací kurzu a občerstvení.

4. Úhrada poplatku
Poplatek uhraďte na konto Společnosti pro techniku prostředí u Komerční banky v Praze 1, číslo účtu 43837- 011/ 0100, variabilní symbol 202 08 01, IČO 499978, DIČ 001-00499978. Společnost pro techniku prostředí není plátcem DPH. Statut společnosti: Sdružení občanů registrované u MV ČR pod č.j. VSP/1-2401/90-R.

5. Při neúčasti přihlášeného
Účastnický poplatek nevracíme, materiály zašleme poštou k rukám přihlášeného.

6. Přijetí přihlášek
Nepotvrzujeme, vyrozumíme Vás pouze nebudeme-li moci Vašemu požadavku vyhovět.

7. Cestovné
Hradí vysílající organizace.

8. Pořadatel
Společnost pro techniku prostředí
Novotného lávka 5
116 68 Praha 1
tel: 02/21082353
fax: 02/21082201
e-mail: stp_set@mbox.vol.cz
Další akce pořádané STP: Nová legislativa v praxi, Zdravotní a průmyslové instalace - novinky v praxi 2využijte výhod členství v STP - nabídka a přihláška členství

 
 
Reklama