Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

SPOLEČNOST PRO TECHNIKU PROSTŘEDÍ
OS Projektování a inženýrská činnost
OS Vytápění
pořádá
Seminář je zařazen do Programu celoživotního vzdělávání
České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
s bodovým ohodnocením 2 body


ÚVODNÍ SLOVO ODBORNÝCH GARANTŮ
Zákony a vyhlášky v našem oboru vytvářejí nezbytné mantinely pro práci velké části odborné i laické veřejnosti. Každá domácnost a všechna odvětví se neobejdou bez tepla a teplé užitkové vody. Při procesu výroby, dopravy a spotřebě energií je nezbytné dbát na hospodárnost a efektivnost. Aby bylo možné technicky zabezpečit přiměřené podmínky a kvalitu při užití energie, byly v souladu se zákonem č.406/2000 Sb. o hospodaření s energií vydány upřesňující vyhlášky. V rámci přípravy vyhlášek vznikly i některé nové pojmy, které byly motivovány i novými záměry v této oblasti.

Vážení projektanti, energetici, provozovatelé a Vy všichni, kteří máte dotazy, nejasnosti, či pochybnosti k praktickému využití vyhlášek, jste srdečně zváni k setkání, kde je možné objasnit podstatu a význam citované legislativy. Na všechny dotazy budou odpovídat především ti odborníci, kteří mají zkušenosti s tvorbou vyhlášek a také mohou prezentovat postoj k nim jako pracovníci Státní energetické inspekce.

Odborní garanti:
Ing. Vladimír Galád, Ing. Jiří Bašta, Ph.D.


UPOZORNĚNÍ PRO FIRMY - VYSTAVOVATELE
Součástí semináře bude výstavka výrobců a dodavatelů techniky pro vytápění a ohřev TUV. Své výrobky a služby můžete v rámci semináře prezentovat na ploše 2 x 2 m (k dispozici stůl a dvě židle) za úhradu 8.000,- Kč. Podrobnější informace Vám poskytne sekretariát Společnosti pro techniku prostředí.

Společnost pro techniku prostředí
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
Tel./fax: 02/210 82 201
e-mail: stp_set@mbox.vol.cz


ČASOVÝ PROGRAM SEMINÁŘE

8.30 hodPrezence
9.00 hodZahájení semináře, odborné přednášky

Vyhláška 150/01 Sb.
Užití energie při výrobě tepla
Ing. František Plecháč - SEI

Vyhláška 151/01 Sb.
Účinnost užití energie při rozvodu energie
Ing. Jiří Bašta, Ph.D. - ČVUT

Zahraniční zkušenosti s uplatňováním legislativy
Ing. Vladimír Říha
10.30 hodPřestávka, občerstvení
11.00 hodOdborné přednášky

Vyhláška 152/01 Sb.
Pravidla pro dodávky tepla a teplé užitkové vody
Ing. Jiří Svoboda - SEI

Vyhlášky z pohledu projektanta
Ing. Vladimír Galád

Odpovědi na otázky (nutno předat písemně v průběhu semináře)
všichni přednášející
12.00 hodDiskuse
13.00 hodZávěr semináře


INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY
1. Místo konání
Svaz českých a moravských bytových družstev, Podolská 50, Praha 4 - Podolí. Doprava: tramvaje č. 3, 17- stanice Dvorce.

2. Závazná přihláška
Závaznou přihlášku zašlete do 26. 2. 2002 na adresu:
Společnost pro techniku prostředí
Novotného lávka 5
116 68 Praha 1
tel./fax: 02/21082201
e-mail: stp_set@mbox.vol.cz

3. Účastnický poplatek včetně sborníku
Pro členy STP - 780,- Kč
Pro ostatní - 880,- Kč

4. Úhrada poplatku
Poplatek uhraďte na konto Společnosti pro techniku prostředí u Komerční banky v Praze 1, číslo účtu 43837-011/ 0100, var. symbol 2021201, IČO 499978, DIČ 001-00499978. STP není plátcem DPH. Doklad o úhradě pošlete poštou s přihláškou nebo v případě přihlášky e-mailem předložíte při prezenci.

5. Při neúčasti přihlášeného
Účastnický poplatek nevracíme, sborník zašleme poštou k rukám přihlášeného.

6. Přijetí přihlášek
Nepotvrzujeme, vyrozumíme Vás pouze nebudeme-li moci Vašemu požadavku vyhovět.

7. Cestovné
Hradí vysílající organizace.

8. Pořadatel
Společnost pro techniku prostředí
Novotného lávka 5
116 68 Praha 1
tel: 02/21082353
fax: 02/21082201
využijte výhod členství v STP - nabídka a přihláška členství

 
 
Reklama