Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Instalace solárně-termických kolektorů aneb proč (ne)podporovat malé solární soustavy

Následující článek upozorňuje na nepříliš šťastné nastavení podmínek v rámci nového dotačního programu "Zelná úsporám", které neumožňují získat dotaci na malé instalace solárně termických kolektorů dimenzovaných pro 2 - 3členou rodinu s energeticky úspornou až standardní spotřebou TV.

Výtažek z programu Zelená úsporám

C 3: Instalace solárně-termických kolektorů: "V této oblasti je podporována instalace solárně-termických kolektorů na rodinné a bytové domy, a to jak pouze pro ohřev teplé vody, tak také na přitápění.

Podmínkou pro poskytnutí dotace je dosažení minimálního ročního předpokládaného zisku energie 350 kWh/m2 kolektorové absorpční plochy a celkem 2000 kWh pro instalaci na rodinném domě, nebo celkem 1000 kWh na bytovou jednotku pro instalaci na bytovém domě. U instalace, která slouží zároveň k přitápění se požadované hodnoty předpokládaného zisku za instalaci, zvyšují 1,3krát. Tato podmínka má zabránit neefektivnímu využívání veřejných prostředků pro technicky nevhodné instalace (např. na nevhodně orientovaných na sever)."

K tučně uvedeným hodnotám zpracovali autoři článku příklady, které vycházejí z praktických návrhů ekonomicky smysluplných solárních soustav.

Systém pro ohřev TV - RD ve kterém žijí 2 až 3 osoby.

 1. Uvedená čísla v podmínkách programu "Zelená úsporám" popírají sama sebe. Dobře dimenzovaná solární sestava pro přípravu TV pro 3 osoby (a je jedno zda v RD nebo BD) pracuje s 200 l solárním zásobníkovým ohřívačem a kolektorovou plochou 4 m2. Takováto běžná soustava bude mít zisk cca 400 kWh/m2.rok. Vzhledem k vyššímu podílu tepelných ztrát. Špičkové soustavy pro rodinné domy reálně umožní až 450 kWh/m2.rok. Tyto hodnoty plní požadavek na 350 kWh/m2.rok.
  Zisk z takovéto špičkové soustavy je ale "pouze" 4 x 450 = 1800 kWh/rok.

  Prakticky to znamená, že tyto správně nadimenzované soustavy, bez výrazných letních přebytků, nebudou podpořeny.
 2. Pokud to vezmeme z jiného úhlu pohledu, tak máme rodinný dům, ve kterém žijí dva lidé. Spotřeba každého z nich je kupříkladu 50 l/os.den teplé vody o teplotě 55°C. Což odpovídá (zaokrouhleno) 2,6 kWh/os.den. Spolu tedy denně spotřebují 5,2 kWh na ohřev vody. Nikam nejezdí, takže jejich spotřeba je konstantní během roku, takže celková roční spotřeba 365 x 5,2 = 1898 kWh. I kdyby byl solární podíl 100%, což je prakticky nemožné, nemá tento pár nárok na dotaci.

  Pokud bychom navrhli solární soustavu pro 3členou rodinu (spotřeba 2847 kWh/rok) a pokud navrhneme optimálně (ekonomicky, bez výrazných přebytků) dimenzovanou soustavu na 60 %, lze se dostat s celkovými zisky na 1708 kWh/rok.

  Při předimenzování soustavy, s absolutními zisky nad 2000 kWh/rok, tzn. na pokrytí nad 70 %, se s měrnými zisky dostáváme pod 300 kWh/m2.rok.

Dílčí závěr: Prakticky to znamená, že tyto optimálně dimenzované solární soustavy pro 2 - 3 členou rodinu s energeticky úspornou až standardní spotřebou teplé vody (bez jiného odběru, např. bazén a bez výrazných letních nevyužitelných přebytků) nebudou podpořeny.

Systém pro ohřev TV s přitápěním - nízkoenergetický standard.

 1. Systém s přitápěním v RD: Máme modelový dům o vytápěné ploše 120 m2. Dům je v minimálním nízkoenergetickém standardu, takže měrná potřeba tepla na vytápění je 50 kWh/m2.rok. Celkem tedy dům potřebuje 50 x 120 = 6000 kWh/rok pro vytápění. Dobře navržený solární systém (opět aby byl zajištěn minimální požadovaný zisk 350 kWh/m2.rok a nebylo nutné instalovat další spotřebič, jako bazén či jiné "jistě nedotační" spotřebiče) bude pracovat se solárním podílem cca 30%. Jeho přínos tedy bude cca 6000 x 0,3 = 1800 kWh/rok, čili ani náhodou nedosahujeme v této "bez diskuse technicky vhodné aplikaci" požadovaných 1,3 x 2000 = 2600 kWh.

Dílčí závěr: Solární systém s přitápěním pro rodinné domy stavěné v NERD standardu nemají nárok na dotaci.

Shrnutí a závěr:

Pravidla programu "Zelená úsporám" podporují instalace na větších domech, s vyšší spotřebou energie na přípravu teplé vody a vytápění. Z podpory jsou fakticky vyloučeny:

 • skromné nízkoenergetické domy (malá užitná plocha)
 • úsporné domácnosti, které šetří teplou vodou (úsporné spotřebiče)
 • malé optimálně dimenzované solární soustavy pro přípravu TV do solárního podílu 60 %
 • malé optimálně dimenzované solární soustavy pro přípravu TV a vytápění do celkového solárního podílu 30 %.

Naopak pravidla podporují instalace solárních kolektorů pro:

 • velké rodinné domy (vyšší příjmová skupina)
 • energeticky neúsporné domy (vyšší spotřeba tepla na vytápění)
 • zvýšenou spotřebu teplé vody uživatelů solárních soustav, to vše s přiměřeným dimenzováním

Na základě výše uvedených skutečností lze položit otázku, zda je nutná téměř kontraproduktivní podmínka celkového ročního zisku na instalaci ve výši 2000 kWh, potažmo u soustav pro přitápění 2600 kWh/rok.

Kolektiv autorů:

Ing. Bořivoj Šourek, Bc. Stanislav Němec, Jiří Kalina za Společnost pro techniku prostředí, sekce Alternativní zdroje energie
Ing. Tomáš Matuška PhD, Martin Věžník za Československá společnost pro sluneční energii
Ing. Libor Novák, Ing. David Tauchman za internetový portál TZB-info

Závěrem prosíme všechny výrobce a dodavatele solárních soustavy, aby v rámci DISKUSE k výše uvedenému vyjádřili svůj názor a případnou podporu. Následně vznikne podklad pro jednání s vyhlašovatelem a gestorem programu "Zelená úsporám", tedy MŽP a SFŽP ČR.