Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Fotovoltaika - doba výkupu elektřiny 20 let!

V novém roce opět dochází ke zdražení elektřiny pro malé spotřebitele v průměru okolo 10 % a tento trend bude i nadále nepochybně pokračovat. Z důvodu neexistence reálného tržního prostředí s touto komoditou tak vzrůstá zájem o "autonomní energetické zdroje", mezi které patří i fotovoltaika.

Nebývalý zájem o tuto technologii započal již minulý rok (zejména systémy na rodinných domcích), ještě větší boom se však očekává v následujících měsících. Jedním z důvodů je i změna energetické legislativy, která příznivě ovlivňuje dobu výkupu elektřiny z fotovoltaiky.

Od 1. 1. 2008 nabývá účinnosti vyhláška ERÚ č. 364/2007 Sb., kterou se mění vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů. Zásadním ustanovením pro fotovoltaiku je zde změna indikativních hodnot technických a ekonomických parametrů, především ve smyslu předpokládané životnosti fotovoltaické elektrárny, která se z původních 15 let zvyšuje na 20 let.

Fotovoltaika - technické a ekonomické parametry v příloze č. 3 vyhlášky ERÚ 364/2007 Sb.

  1. Předpokládaná doba životnosti nové výrobny: 20 let
  2. Požadavek účinnosti využití primárního obsahu energie: Předpokládá se konstrukce a umístění fotovoltaických článků tak, aby bylo dosaženo roční svorkové výroby elektřiny alespoň 150 kWh na metr čtvereční aktivní plochy solárního panelu. Současně je uvažován pokles výkonu panelů o 0,8 % jmenovitého výkonu ročně.
  3. Měrné investiční náklady a roční využití výkonu instalovaného zdroje
Celkové měrné investiční náklady [Kč/kWp] Roční využití instalovaného špičkového výkonu [kWh/kWp]
<135 000 <935

Poznámka: Pro výrobny uvedené do provozu přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky platí indikativní
hodnoty technických a ekonomických parametrů podle přílohy č. 3 k vyhlášce č. 475/2005 Sb.

Vyhláška ERÚ č. 150/2007 Sb. pak v § 2 odst. (11) říká: "Úřad stanovuje výkupní ceny a zelené bonusy elektřiny z obnovitelných energetických zdrojů podle zvláštních právních předpisů1). Výkupní ceny a zelené bonusy jsou uplatňovány po dobu životnosti výroben elektřiny". Po dobu životnosti výrobny elektřiny, zařazené do příslušné kategorie podle druhu využívaného obnovitelného zdroje a data uvedení do provozu, se výkupní ceny meziročně zvyšují s ohledem na index cen průmyslových výrobců minimálně o 2 % a maximálně o 4 %, s výjimkou výroben spalujících biomasu a bioplyn."

Veškerou legislativu a další informace o současném stavu fotovoltaiky v ČR lze nalézt na www.czrea.org. Obecně prospěšná společnost Czech RE Agency si touto cestou také dovoluje ještě jednou pozvat všechny zájemce o fotovoltaiku (především projektanty) na seminář Navrhování a projektování fotovoltaických elektráren.

 
 
Reklama