Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Dodavatel versus investor

Obnovitelné zdroje energie a jejich zavádění s sebou přinášejí řadu netechnických komplikací, plynoucích z jedinečnosti tohoto nově a dynamicky se rozvíjejícího odvětví. A realizace těchto projektů s sebou přináší řadu problémů ve vazbě mezi dodavatelem a investorem. OZE a zamyšlení autora.

V čem jsou projekty OZE jiné?

 • prudce se rozvíjejí, přinášejí výrazný pokrok, jsou relativně nové, chybí pravidla, normativy, zkušenosti oproti konvenčním
 • jsou investičně velmi náročné, projekty mají dlouhodobou návratnost, jsou často závislé na externích subvencích, například v podobě státních podpor
 • díky charakteru OZE chybí zpětná vazba

K jednotlivým bodům podrobně:

Rozvoj a pravidla

OZE jsou velmi moderní a prudce se rozvíjející obor, ve kterém je stále něco nového v oblasti materiálů, regulace a řízení a také v komplexních řešeních, objevují se nová efektivnější zařízení a zejména komplexnější řešení pro zdánlivě odtržené problémy. Dodavatelé a projektanti často nejsou ochotni souběžně reagovat, studovat nové materiály a opouštět své již ověřené zvyklosti. Z toho plyne, že investor zpravidla nedostává nejkvalitnější informace o tom, jak nejefektivněji je možné řešit konkrétní zadání. Chybí také dostatečná komunikace mezi jednotlivými dodavateli a výrobci a přenos kvalitních informací je nesmírně pomalý a nedostatečný. Veškerá komunikace se totiž odehrává zejména na úrovni obchodní. Odborná úroveň obchodních zástupců firem v této oblasti je ubohá. Přijdete-li například na odborném veletrhu Aquatherm ke stánkům renomovaných značek, velmi často narazíte na zástupce, kteří ani nevědí co nabízejí, nemluvě o technických parametrech nových výrobků. Investor se pak může velmi obtížně orientovat a objektivně hodnotit dodavatelův návrh.

Prudce se rozvíjející obor nemá příliš rozpracované normy a pravidla hry, podle kterých je třeba se striktně řídit, což komplikuje dodavatelsko-investorské vztahy, chybí zaštítění profesními organizacemi, které by garantovaly kvalitu a určitý standard. Jednotlivá odvětví OZE jsou velmi specifická a mělo by na ně být pohlíženo jako na speciální také z hlediska živnostenského zákona tak, aby se eliminovaly nekvalifikované montáže a projekty. Stále chybí historie tohoto odvětví, dlouhodobé zkušenosti, silná zpětná vazba. Tyto faktory často odrazují potenciální investory.

Investice a jejich návratnost

OZE jsou relativně drahé zdroje energie, respektive zařízení pro jejich získávání, samotné zdroje jsou pak již zpravidla zdarma. Dodavatel v podstatě prodá investorovi produkt, kterým si investor zajistí úsporu na konvenční energii, za kterou musí jinak tvrdě platit, nebo kterým získává zdarma čistou energii, se kterou může obchodovat. Pak jde jen o to, aby investice měla svou ekonomickou návratnost, která je zpravidla delší oproti jiným odvětvím, a aby investice zároveň přinášela optimální řešení pro konkrétní podmínky a požadavky investora. V tom je ten největší problém, protože každý dodavatel a projektant jede v zajetých kolejích, málokdo nabízí více řešení. Důvody jsou velmi prosté - jen na jednom řešení vydělá více peněz a opakovaná zkušenost přináší jistotu a lepší zpětnou odezvu.

Návratnost investic do OZE je často závislá na externích dotacích. Proč tomu tak je? To je téma na samostatný článek. Pokud bychom to chtěli zahustit do jednoho řádku: "protože jsme si zvykli na levnou konvenční "špinavou" energii, která je koncentrovaná a podporovaná státem, který na ní vydělává nemalé prostředky v podobě daní a zisků - prostředků lobbyistických skupin".

Dodavatel musí investora přesvědčit o smysluplnosti vysoké investice, v čemž bývá velký problém, jde totiž o morální a odborný kredit dodavatele. Relativně komplikovaně je možné prokázat investorovi efektivitu zařízení, která pracují se Sluncem, větrem a vodou dopředu, bez exaktních známých podmínek. V poslední době díky expanzi odvětví přilákaly OZE řadu lačných obchodníků s vidinou rychlého zisku. Pro tento typ dodavatelů je primárním cílem prodat co nejvíce a co nejdráž. Aby k tomuto jevu nedocházelo, chybí v prostředí silná a nezávislá odborná seskupení, která by garantovala určitou kvalitu služeb v oboru, tak jako tomu je například v zahraničí a pokud by se dodavatel nechoval korektně v mezích určitého morálního kodexu nebo by některé projekty nezvládl, jednoduše by ztratil možnost pokračovat v této činnosti. U konvenčních projektů je to mnohem snazší, protože se pracuje v exaktnějším prostředí, plyn má stálou výhřevnost a kotel má díky tomu přesnou účinnost, kterou snadno ověříme.

Subvence a podpůrné programy EU a například Státního fondu životního prostředí ČR jsou pozitivní pro rozvoj OZE, nikterak však nejlepším řešením. Mnohem lepší by bylo srovnání podmínek, narovnání cen energií z konvenčních neekologických zdrojů např. ekologickými daněmi tak, aby se OZE a úsporná energetická opatření stala přímo rentabilní. Někteří politici, konzervativci a pragmatici, včetně našeho pana prezidenta, označují aktivity okolo OZE za hysterii a šikanu, což je skutečně nepochopitelné. Jediným důvodem k tomuto chování je lobby za ČEZ, uhelné doly, dovozce ropy a zemního plynu, ... dalším důvodem může být pouze snaha se zviditelnit, vytvořit opoziční názor za každou cenu, být zajímavý, což je pravděpodobně případ našeho pana prezidenta.

K čemu vedou přímé dotace? - zdražení OZE, potlačení tržního hospodářství, nárůst korupce, nepřirozený rozvoj.

K čemu vedou žádné dotace? - potlačení, zánik rozvoje odvětví OZE v současných podmínkách, nárůst devastace přírodního nerostného bohatství.

K čemu by vedlo narovnání cen energií na úroveň konkurenceschopnosti OZE? - ke vzpouře daňových poplatníků - voličů, k úpadku ekonomiky, k přirozenému tržnímu rozvoji odvětví OZE.

Pragmatici a odpůrci čisté energie se ptají - Proč uměle a výrazně napomáhat rozvoji OZE?

 • OZE šetří jedinečné neobnovitelné nerostné bohatství Země
 • OZE nemají negativní vliv na životní prostředí
 • OZE decentralizují zisky a moc
 • OZE přinášejí obrovskou příležitost v oblasti výzkumu, průmyslu a v pozitivním vývoji moderní společnosti
 • OZE znamenají rozvoj pracovních příležitostí, rozvoj umírajícího zemědělství s vysokou přidanou hodnotou

Zpětná vazba

OZE jsou zdroje rozptýlené a i když patří k nejstabilnějším zdrojům energie absolutně, jsou lokálně a v krátkém časovém úseku nestabilní (fouká-nefouká, svítí-nesvítí, teče-neteče). Navíc jsou to zdroje nekonstantních parametrů, tyto vlastnosti také výrazně ovlivňují prosazování projektů OZE a vazby mezi dodavateli a investory. Parametrizování těchto zdrojů a vyřešení určitých technických problémů z těchto vlastností plynoucích je velkým úkolem současnosti. Není to však nic neřešitelného, jen na tyto vlastnosti nejsme zvyklí z konvenčních zdrojů. Slunce září již několik miliard let pořád stejně a tím je garantováno naprosto vše. Jednou svítí a nefouká, podruhé teče a nesvítí, jinak by to totiž nefungovalo, jde jen o dostatek technologií OZE, jejich pestrost, rozptýlenost a vzájemnou vazbu včetně určitých forem potřebné akumulace.

Investor bohužel musí důvěřovat dodavateli, který bohužel neručí investorovi za přínos investice závislé na počasí, což je velká chyba a mělo by se to změnit, na jednotlivé odvětví OZE bude muset existovat způsob, jak garanci vymáhat. Garance bude vypadat např. takto: " V této lokalitě Vám náš systém v dlouhodobém ročním průměru ušetří za těchto podmínek minimálně tolik energie". Podobné věci se samozřejmě již dnes dějí, ale na velmi nízké odborné a hlavně právní úrovni. K prolomení těchto bariér je nezbytné znát statistické vnější podmínky daných lokalit (až padesátileté průměry), několikastupňové parametrické účinnosti jednotlivých zařízení a k tomu využívat nejmodernější výpočetní a simulační metody.

Druhy dodavatelů:

 • Dodavatel fanda (milovník techniky, kterého přitahují nové technologie, nejmodernější technická zařízení, více se zabývá technikou než financemi)
 • Dodavatel zlatokop (našel si OZE jako perspektivní obor v rozmachu a jediné co ho zajímá je prodat co největší a nejdražší systém, nabízí OZE jako hrnce Zepter nebo vysavače Rainbow)
 • Dodavatel odborník profesionál (ctí veškeré pravidla zmiňovaná v tomto článku, nenechá se zmanipulovat ze žádné strany, prioritou jsou pro něj OZE a jejich nejefektivnější využití)

Druhy investorů:

 • Investor fanda (příznivec High-Tech, kterého přitahují nové technologie, složitá technická zařízení se spoustou možností něco řídit, přepínat a sledovat)
 • Investor ekolog (člověk hájící přednosti čistých obnovitelných zdrojů energie, nenávidící Černobyl a kouřící komíny)
 • Investor politik (aktivista bojující proti ČEZu, proti systému, antiglobalista kupující si sluneční kolektor, aby snížil svou závislost na systému)
 • Investor pragmatik (naštěstí přibývá investorů tohoto typu, kteří investují z racionálních důvodů, považující svůj záměr za skutečné úsporné opatření, investují za účelem zisku)

Většina dodavatelů a investorů jsou samozřejmě kombinací jednotlivých typů. Dodavatel & investor by si měli uvědomit do jaké skupiny přibližně protivník patří, aby se jim lépe s protistranou "bojovalo" respektive pokud možno spolupracovalo a odhadli tak dopředu úskalí z toho plynoucí, na která se mají zaměřit.

Příklady nejčastějších choulostivých dotazů investorů do OZE v otázkách a odpovědích?

Vyplatí se mi investice do vakuových trubicových kolektorů oproti plochým?

Záleží na způsobu využití, pro ohřev TV rozhodně nikoli, výkonová cena vakuového trubicového kolektoru je vyšší, respektive za stejné peníze pořídím větší kolektorovou plochu s plochými kolektory, která je schopna produkovat více energie pro ohřev TV. Pro určité využití však nezískám potřebnou kvalitu energie - teplotu, potřebnou například pro přitápění. Solární systémy zpravidla kryjí okolo 60 % energie na TV a mohou pomoci s vytápěním přibližně 15 - 20 %.

Mám si pořídit raději tepelné čerpadlo nebo solární systém nebo obojí?

Každá z technologií má své přednosti, solární systém má uplatnění zejména pro ohřev TV a bazénů, tepelným čerpadlem mohu skutečně efektivně topit v zimním období. Tepelné čerpadlo je relativně složitější zařízení s většími provozními náklady a pravděpodobně kratší životností ve srovnání se slunečními tepelnými kolektory. Kombinace obou technologií je možná a technicky užitečná, ekonomicky však nikoliv.

Jaký typ tepelného čerpadla zvolit?

 • Vrt - znamená zásah do přírody, ovlivnění spodních vod, okolních studní, představuje realizační komplikaci, zajistí vyšší efektivitu TČ
 • Zemní kolektor - vyžaduje dostatečnou plochu pozemku, vyžaduje pečlivé navržení a provedení
 • Vzduch - méně účinné, levnější, rychlé a jednoznačné pro realizaci, v moderních domech v našich klimatických podmínkách s minimálními tepelnými ztrátami však naprosto dostačující.

Kolik mi vyrobí fotovoltaická elektrárna o výkonu 20 kWp energie za rok?

Výkon 20 kWp znamená jen teoretickou idealizovanou hodnotu, které by systém dosáhl při dopadajícím záření 1000 W/m2 a teplotě 25°C. Zjednodušeně se hovoří o zisku 1 MWh/rok z 1 kWp instalovaného výkonu. Záleží pochopitelně zejména na lokalitě u nás ± 30 %, dále na typu modulů a orientaci. Za určitých podmínek by systém o výkonu 20 kWp mohl produkovat pouze 10 MWh/rok. Zejména u velkých investičních záměrů je skutečně vhodné nechat si pro dané podmínky odborně zpracovat studii energetických zisků.

Mám raději investovat do zateplení nebo do tepelného čerpadla?

Záleží koho se budete ptát, zda výrobce TČ či výrobce izolačních hmot. Úvaha dodavatelů TČ - nezateplený dům vybavím výkonnějším tepelným čerpadlem a budu šetřit více energie, je demagogická, pravda je někde uprostřed. Obálku budovy neměním každých pět let a je dobré ji provést s úvahou na budoucnost. Všechny prvky domu by měly mít určitou vyváženost, při určité tloušťce izolace obálky budovy musím řešit kvalitu oken, dalším stupněm je řízené větrání s rekuperací, atd.

Závěr

"Vyspělý" svět, západní civilizace hodnotí vyspělost, úspěch a životní úroveň produkcí spotřebního zboží, hrubým domácím produktem, jinými slovy spotřebou energie, což je primární důvod, proč je to celé začarovaný kruh, ze kterého se jen obtížně hledá cesta k čisté, současné energii, na kterou jedinou máme existenční právo. Největší drogou závislostí člověka je užitečná koncentrovaná energie, západní demokratická kultura je největším dealerem této drogy, protože na ní vydělává nejvíce peněz prostřednictvím spotřebních daní a lobby. Tyto atributy velmi negativně ovlivňují rozvoj OZE a také dodavatelsko - investorské vztahy v tomto odvětví.

 
 
Reklama