Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Zvláštní úprava výtahů pro zajištění přístupnosti

Převzetím této normy se u nově dodávaných výtahů docílí možnosti jejich užití i osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. Je velmi žádoucí, aby ustanovení této normy bylo bráno v potaz při záměru vybudovat kdekoli nový výtah a přiměřeně jí použít v případě provádění podstatných změn podle ČSN 27 4011.

Převzatou evropskou normou EN 81-70:2003, vydanou v listopadu 2003 jako ČSN EN 81-70, jsou specifikovány požadavky na zvláštní úpravu výtahů za účelem zajištění jejich přístupnosti včetně osob s omezenou schopností pohybu a orientace.

Pro vytvoření obrazu o pojetí a obsahu normy uvádíme některé citace, resp. výklad pojmů.

Přístupnost

je základním charakteristickým znakem prostředí stavby. Je to cesta, kterou mohou být přístupné a užívané domy, veřejné budovy, pracovní místa atp. Přístupnost umožňuje lidem, včetně osob s omezenou schopností pohybu a orientace, podílet se na sociálních a ekonomických činnostech, pro které je prostředí stavby určeno. Toto pojetí spočívá na obecných projekčních zásadách. Tyto zásady platí pro projektování budov, zařízení a vybavenost, infrastrukturu a výrobky.

Cílem je poskytnout prostředí, které je přívětivé, bezpečné a příjemné při užívání kýmkoliv, včetně osob s omezenou schopností pohybu a orientace.

Obecné projekční zásady odmítají dělení lidské populace na osoby tělesně nepostižené a tělesně postižené. Obecné projekční principy zahrnují doplňující opatření tam, kde je to vhodné. V kontextu této evropské normy "Přístupnost" je definována jako "vlastnost výtahu, která umožňuje osobám (včetně osob s omezenou schopností pohybu a orientace) přístup k výtahu a jeho užívání stejným dílem a nezávisle".

Obecné projektování se týká základní přístupnosti. Cílem je: každý musí mít možnost používat prostředí stavby nezávislým a rovným způsobem.

POZNÁMKA: Velká většina osob používající pomocné prostředky pro chůzi není schopna se pohybovat pozpátku. Velikost šířky klece v této evropské normě je proto důležitým kritériem. Zkoušky prokázaly, že šířka 1 200 mm je nutná, aby bylo možné se otočit pří užívání pomůcky pro chůzi; a to dokonce i tehdy, když uživatelé musí dopravovat pomůcky pro chůzi se sebou. Nejmenší výtah v této normě nebere v úvahu potřebu prostoru pro otáčení.

Každý člověk

Termín "každý člověk" se vztahuje na neomezený počet různých osob, z nichž každá má svoje individuální vlastnosti. Samozřejmě také v případě výtahů je prakticky nemožné znát, zda ve skutečnosti každý může využít svoje dovednosti. Také toto znamená částečnou závislost na stavu technického vývoje. Aby se vyhovělo těmto kritériím jsou formulovány požadavky v této normě.

Nezávislost

Cílem není, že lidé mohou užívat výtah v absolutním významu slova, ale aby ho mohli dělat tak nezávisle, jak je to jen možné, bez pomoci jiných osob. Požadavky související s nezávislostí se nemohou doslova vztahovat na každého. V obecném smyslu to ovšem zaručuje, že každý může používat výtah, i když někdy může potřebovat pomoc pomocníka, spolucestujícího, vrátného nebo kolemjdoucího.

Rovnost

Nestačí jenom to, že lidé, včetně lidí s omezenou schopností pohybu a orientace, mohou používat výtah nezávisle, ale že se nedělá rozdíl v užívání výtahu mezi různými kategoriemi lidí. Samozřejmě rovnost neznamená, že nemohou být provedena opatření pro zvláštní potřeby různých lidí, jako jsou kontrastní materiály a nápisy, které jsou důležité pro osoby s postižením zraku. Tento přístup způsobuje, že v principu také osoby s omezenou schopností pohybu a orientace mohou používat výtah za stejných podmínek jako kdokoliv jiný.

Norma předpokládá, že se při každé smlouvě projedná mezi zákazníkem a dodavatelem/montážní firmou:

  • uvažované používání výtahu;
  • dočasná úprava provozu výtahu;
  • podmínky prostředí;
  • stavební problémy;
  • ostatní aspekty mající vztah k místu instalace.

Norma v textu stanoví požadavky, které mohou přicházet v úvahu v zájmu zajištění přístupnosti a použití včetně osobami se sníženou schopností pohybu a orientace.
Kromě uvedených požadavků je norma doplněna o přílohy, z nichž některé jsou informativní, které vysvětlují či doplňují text a filosofii normy nebo doporučují určitá provedení, některé jako normativní, které předpokládají dodržení požadavků na provedení v nich uvedených.

Příloha A /informativní/ podává výklad pojmů přístupnost, každý člověk, nezávislost, rovnost.
Příloha B /normativní/ popisuje kategorie postižení (fyzické, smyslové, intelektuální)
Příloha C /normativní/ obsahuje přehled nebezpečných situací, které mohou vést k riziku a měly by proto být předmětem analýzy rizik
Příloha D /informativní/ uvádí výčet materiálů, které mohou způsobovat u uživatele alergie
Příloha E /informativní/ zahrnuje zásady pro úpravu výtahů pro osoby s postižením zraku
Příloha F /normativní/ stanoví požadavky na provedení klávesnicových ovládačových kombinací
Příloha G /informativní/ dává návod na provedení zvlášť velkých ovládačů.

 
 
Reklama