Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Statistika obnovitelných zdrojů energie

Během roku 2005 vypracovalo Ministerstvo průmyslu a obchodu první unikátní statistiky o využívání základních obnovitelných zdrojů energie v naší republice. Následující článek je průvodcem k těmto statistikám, které jsou ke stažení v oboru Obnovitelná energie - Dokumenty.

V České republice je v současnosti statistika obnovitelných zdrojů energie (OZE) prováděna několika státními úřady a sjednocována v podobě ročních přehledů Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO). Její rozsah a kvalita je plně srovnatelná s metodami užívanými v ostatních zemích EU. Na základě předběžných dat je odhadováno, že v roce 2005 činil podíl hrubé výroby elektřiny z OZE na hrubé domácí spotřebě 4,5 %. Hrubá výroba elektřiny z OZE se v roce 2005 podílela na celkové hrubé tuzemské výrobě elektřiny cca 3,8 %. Podíl energie z obnovitelných zdrojů na primárních energetických zdrojích (PEZ) v roce 2004 činil 2,9 % (odhad této hodnoty bude letos pravděpodobně navýšen). Metodika statistiky OZE je stále vylepšována, tak jak jsou postupně získávány nové zdroje dat lépe popisující využívání jednotlivých (méně důležitých) typů OZE. Problémem nadále zůstává odhadování OZE využívaných v domácnostech a malých decentralizovaných zdrojích.

Statistika OZE má sloužit pro potřeby sestavování energetické bilance státu, pro mezinárodní výkaznictví, pro rozhodování orgánů státní správy (mj. o podporách) a jako zdroj informací pro odbornou veřejnost. Statistické přehledy by neměly být jen pouhými tabulkami obsahujícími nepřehledná čísla, ale měly by obsahovat i informace o konkrétních nových instalacích, o faktorech ovlivňujících odvětví apod. tak, aby budoucí generace jejích uživatelů mohly sledovat historický vývoj v dané oblasti. Vzhledem k tomu, že pracovníci připravující data jsou v každodenním kontaktu s respondenty - subjekty vyrábějícími, či užívajícími energii z OZE, s firmami působícími na trhu s biopalivy a technologiemi OZE, měli by upozorňovat na aktuální problémy daného odvětví. Za úspěch této snahy lze považovat otevření nových jednání o možnostech snížení DPH na brikety a pelety z biomasy.

Jednotlivé státní úřady připravují následující data. Energetický regulační úřad (ERÚ) sleduje měsíčně data týkající se výroby elektřiny z OZE licencovanými subjekty. Data statistiky elektroenergetiky jsou publikována na www.eru.cz a v "Roční zprávě o provozu ES ČR za rok ..." Český statistický úřad (www.csu.cz) (ČSÚ) je hlavním zdrojem dat v oblasti spotřeby biomasy v domácnostech (ENERGO 2004), dále připravuje data o zahraničním obchodu a další dílčí statistiky, které lze využít pro souhrnné přehledy využívání OZE (statistika lesního hospodářství aj.). Ministerstvo průmyslu a obchodu připravuje komplexní statistiky využívání biomasy, bioplynu, solární energie, kapalných biopaliv atd. Pouze data o výrobě elektrické energie ve vodních elektrárnách plně přebírá z ERÚ. Souhrnné statistiky MPO umožňují bilanční přístup - sledována je nejen výroba, ale i užití takto vyrobené energie. Statistické zprávy o využívání OZE jsou pravidelně publikovány na webových stránkách MPO (www.mpo.cz). Hlavním přehledem je publikace "Obnovitelné zdroje energie a energeticky využívané odpady v roce ...". MPO ve spolupráci s MŽP a ERÚ bude také podle požadavků zákona č. 180/2005 Sb. každý rok předkládat "Zprávu o plnění indikativního cíle výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů za rok ..."

Při statistice OZE jsou využívány i informace z jiných zdrojů. Data o povinných výkupech elektřiny z OZE a počtech odběratelů v sazbách s tepelnými čerpadly jsou k dispozici od distribučních společností, databáze podpořených projektů vedou Česká energetická agentura (ČEA) a Státní fond životního prostředí (SFŽP). Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) má k dispozici data o spotřebě biomasy a bioplynu u velkých a středních znečišťovatelů ovzduší.

MPO je také ve spolupráci s ČSÚ zodpovědné za mezinárodní výkaznictví OZE. Statistika sestavená na národní úrovni tak slouží pro potřeby mezinárodního vykazování (IEA/EU/UN). Současně je využívána pro potřeby neoficiální evropské statistiky OZE (EurObservER, ESTIF apod.), která je značně využívána nevládními ekologickými organizacemi. Tak je zabezpečena kompatibilita všech statistik týkajících se České republiky. Bilance OZE v metodice IEA byla uvedena v publikaci "Energetická bilance OZE za rok 2004".

Energetické využívání biomasy

Po úpravách statistických dotazníků je rozdělení sledované biomasy standardní pro MPO a ČSÚ na palivové dřevo, dřevní odpad a štěpky, rostlinné materiály, brikety a pelety z biomasy. Nově bude sledováno využívání záměrně pěstované energetické biomasy.

Šetření o výrobě elektřiny z biomasy je vyčerpávající a pokrývá všechny firmy, které sledovanou činnost v daném roce prováděly.

Statistika spotřeby biomasy pro výrobu tepelné energie je prováděna MPO v rámci kombinovaného šetření (s daty ČSÚ a ČHMÚ), jež pokrývá všechny subjekty se společnou výrobou elektřiny a tepla z biomasy, dále tepelné zdroje s instalovaným výkonem nad 200 kW a subjekty s více jak 20 zaměstnanci. Statistika tedy pokrývá veškerou "větší" spotřebu biomasy.

Problematika spotřeby biomasy u malých firem, kterou není možno sledovat klasickými metodami energetické statistiky, bude v budoucnu řešena použitím výběrových metod statistického šetření (ČSÚ ve spolupráci s MPO).

Velkým problémem je odhadování spotřeby biomasy (palivového dřeva) v domácnostech. V současné době provádí ČSÚ ve spolupráci s MPO podrobnější zpracování dat o spotřebě palivového dřeva zjištěných šetřením ENERGO 2004 a současně jsou hledány možnosti, jakým způsobem podchytit trendy při změně palivové základny domácností. Výsledky budou veřejnosti předloženy v polovině roku. Je třeba očekávat navýšení odhadu dosud uváděného (19 PJ), což může značně zvýšit podíl OZE na PEZ. Bohužel lze ve spotřebě biomasy v domácnostech spatřovat největší možnou chybu celého modelu statistiky OZE, je zde nutno počítat s odchylkou čítající řádově snad až 10 PJ. To ovšem také ukazuje na to, jak jsou veškeré odhady využívání OZE složité a labilní. V této souvislosti je však nutno připomenout, že pokud má biomasa v blízké budoucnosti plně nahradit uhlí v domácnostech, je třeba urychleně najít její zdroje ve výši zhruba 3 milionů tun ročně v odpovídající kvalitě. Ovzduší našeho venkova by to jistě pomohlo, otázkou je však, zda je to v dohledné době vůbec reálné.

Zvláštní částí statistiky energetického využívání biomasy je sledování výroby a využití briket a pelet. Šetření bylo dosud založeno na dobrovolné bázi s velmi dobrými výsledky. Podrobnější informace o metodice šetření, jakožto i o jeho výsledcích jsou publikovány v samostatné zprávě "Brikety a pelety z biomasy v roce 2004".

Energetické využívání bioplynu

V rámci energetické statistiky MPO je sledováno energetické využití bioplynu u všech subjektů, které tuto technologii provozují. Zvlášť je vykazována výroba energie v kogeneračních jednotkách. Rozlišován je bioplyn z komunálních ČOV, průmyslových ČOV, ze zemědělských bioplynových stanic a skládkový plyn. Je třeba upozornit, že data o výrobě elektřiny z bioplynu, která jsou publikována ERÚ, jsou pouze za licencované subjekty, tudíž jsou nižší, než je skutečnost v České republice (řada ČOV nedodává elektřinu do sítě).

Solární energie

Využívání solární energie kapalinovými kolektory k přípravě TUV a k přitápění je statisticky sledováno dobrovolným dotazníkem MPO, který je rozesílán velkému počtu firem působících na "solárním" trhu. První ročník této statistiky byl připraven v loňském roce. Vzhledem k tomu, že při přípravě této první statistiky nebylo prakticky na co navázat, byl odhad celkového počtu činných solárních kolektorů podhodnocený. Na základě doplňujících informací a šetření bude tento původní odhad letos navýšen. Zvláštní pozornost je v současné době věnována dovozním a výrobním firmám, aby bylo možno stanovovat celkovou dodávku kolektorů na český trh. Vzhledem k tomu, že některé firmy na šetření nereagují, je třeba využívat dat celní statistiky. Na základě vybraných firem jsou pak sledovány trendy v typech instalací. Zjištěná data jsou doplňována daty o podpořených solárních systémech a publikována ve zprávě "Solární kolektory v roce..." Vzhledem k tomu, že dosud panuje nejistota, kolik je funkčních starých solárních systémů z 80. let, která vede k jejich nekritickému nadhodnocování, bude v letošním roce též publikována historická informace o využívání solární energie v bývalém Československu.

Složitější situace je ve statistice fotovoltaiky. Individuálně jsou sledovány pouze větší instalace, resp. licencované systémy. Známé jsou také charakteristiky dotovaných instalací (především "Slunce do škol"). Odhady celkového instalovaného výkonu jsou pak sestavovány na základě těchto dat a informací (reference, odhady) firem působících v tomto odvětví. V budoucnu však bude nezbytné zahájit speciální šetření.

Tepelná čerpadla

MPO připravilo v loňském roce podrobnou analýzu stávajících zdrojů dat pro statistiku využívání tepelných čerpadel. Na základě této analýzy bude letos poprvé provedeno šetření u dovozních a výrobních firem o dodávkách tepelných čerpadel na český trh podle typu. Toto šetření bude založeno na dobrovolné bázi, závisí na ochotě oslovených firem ke spolupráci. První jednání jsou však pozitivní. Zjištěná data pak budou kombinována s daty o počtech odběratelů ve speciálních sazbách pro tepelná čerpadla a daty zjištěnými z ostatních šetření. Podrobnější informace o metodice šetření a odhadovaných počtech tepelných čerpadel najdete v publikaci "Statistika tepelných čerpadel".

Vodní elektrárny

Jako obnovitelné zdroje energie se obecně ve statistice započítávají všechny vodní elektrárny vyjma přečerpávacích. Při definování "ekologické" elektřiny jsou často vypouštěny elektrárny nad 10 MW a jako "OZE" jsou uváděny pouze vodní elektrárny s nižším výkonem. Pro národní i mezinárodní vykazování OZE se však počítá se všemi vodními elektrárnami a teoreticky by se měl započítávat (zatím se tak neděje) i podíl elektřiny vyrobené v přečerpávacích elektrárnách, který odpovídá přirozenému přítoku do horní nádrže. Statistiku výroby elektřiny ve vodních elektrárnách připravuje ERÚ, MPO ji plně přebírá. Dosud však není podchycena výroba elektřiny v nelicencovaných vodních elektrárnách (velmi malé, či některé podnikové MVE). Je pravděpodobné, že výroba elektřiny v těchto (nelicencovaných) MVE v porovnání s ostatními obnovitelnými zdroji nebude zanedbatelná. Zde je jistě potřeba statistiku OZE posílit.

Větrné elektrárny

V současné době je připravována statistika výroby elektrické energie ve větrných elektrárnách především ERÚ (měsíční data za všechny licencované), částečně MPO (nad 100 kW). V blízké budoucnosti bude tato duplicita odstraněna a jediným garantem této statistiky se stane ERÚ.

Biologicky rozložitelná část spalovaných odpadů

Ačkoliv je spalování jakýchkoliv odpadů považováno veřejností za ne zcela ekologickou výrobu energie, podle mezinárodní praxe se mezi OZE započítává ta poměrná část vyrobené energie, která přináleží biologicky rozložitelné části tohoto spalovaného odpadu. Vzhledem ke značné komplikovanosti této statistiky, jsou dnes jako OZE započítávány (v různých podílech) pouze tuhé komunální odpady, alternativní paliva a spalované odpady živočišného původu.

Kapalná biopaliva

Statistiku kapalných biopaliv provádí MPO od počátku roku 2006 pravidelným měsíčním šetřením a týká se všech výrobců biopaliv, výrobců směsných paliv, dotčených dovozců a vývozců. Sledovanými produkty jsou biopaliva (biosložky) jako FAME (zejména MEŘO) a bio-ethanol, určené pro výrobu motorových paliv a dále směsná motorová paliva, vyrobená z uvedených biosložek a ropných produktů.

Všechny zmíněné statistické přehledy MPO jsou publikovány zhruba v polovině roku na webových stránkách MPO (www.mpo.cz). Vzhledem k rozsahu zpracovávaných dat uvítáme návrhy a doporučení odborné veřejnosti ke zkvalitnění této statistiky.

tepelné čerpadlo zapojené v bivalentním provozu pro vytápění
(po kliknutí se obrázek zvětší)

Popisek k obrázku

Zjednodušený diagram toků energie z obnovitelných zdrojů. Diagram byl vytvořen tak, aby měl maximální vypovídací schopnost pro nejširší skupinu uživatelů, neodpovídá tedy klasickému pojetí energetické bilance.

Pozn. redakce: Jednotlivé statistiky byly umístěny do oboru Obnovitelná energie mezi Dokumenty >>Statistiky OZE

Odkazy

http://www.mpo.cz/cz/energetika-a-suroviny/statistiky-energetika/

Energetická bilance obnovitelných zdrojů energie v roce 2004
http://www.mpo.cz/dokument1261.html

Obnovitelné zdroje energie a energeticky využívané odpady v roce 2004
http://www.mpo.cz/dokument1251.html

Solární kolektory v roce 2004
http://www.mpo.cz/dokument1246.html

Tepelná čerpadla v roce 2004
http://www.mpo.cz/dokument1371.html

Brikety a pelety z biomasy v roce 2004
http://www.mpo.cz/dokument1316.html

Zpráva o plnění indikativního cíle výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů za rok 2004
http://www.mpo.cz/dokument6746.html

 
 
Reklama