Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Metodické doporučení k platnosti posouzení výrobků ve styku s pitnou vodou

Nová vyhláška nijak výslovně nepožaduje testování podle nové vyhlášky, ale odběratelé i kontrolní orgány budou požadovat doklad o ověření, že výrobek odpovídá platnému předpisu tj. vyhlášce č. 409/2005 Sb. Ne vždy výrobky odpovídající vyhlášce č.37/2001 odpovídají i požadavkům nové vyhlášky.

Metodické doporučení Národního referenčního centra pro pitnou vodu (v souvislosti s náhradou vyhlášky č. 37/2001 Sb. vyhláškou č. 409/2005 Sb.)

Dne 15.11.2005 vstoupila v platnost nová Vyhláška MZ č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, která nahradila a ke stejnému datu ukončila platnost předchozí vyhlášky č. 37/2001 Sb. V nové vyhlášce (ani jinde) nebylo stanoveno žádné přechodné období nebo ustanovení, jak je to s platností posouzení výrobků provedených podle vyhlášky č. 37/2001 Sb., zda výrobci nebo dovozci musí nechat své výrobky znovu testovat, resp. zda je možné výrobky posouzené podle předchozí vyhlášky dále uvádět na trh. Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví v platném znění, stanoví v § 5 výrobcům a dovozcům těchto výrobků obecnou povinnost zajistit, aby výrobky odpovídaly hygienickým požadavkům upraveným prováděcím právním předpisem (nově tedy vyhlášce č. 409/2005 Sb.).

Jako reakci na množství dotazů od výrobců, uživatelů i zkušebních laboratoří těchto výrobků vydává Národní referenční centrum pro pitnou vodu toto metodické doporučení. Vzhledem k provedeným rozsáhlým textovým úpravám nebylo možné vyhlášku č. 37/2001 Sb. pouze novelizovat jinou vyhláškou, ale musela být kompletně nahrazena vyhláškou novou. To však neznamená, že by se rovněž kompletně změnil systém testování a posuzování výrobků. Nová vyhláška zpřesňuje některé požadavky a podmínky testování a upravuje způsob hodnocení výrobků více podle toho, jakým způsobem jsou v praxi používány. Obsahuje také širší spektrum vodárenských chemikálií a povolených technologií úpravy vody. Při porovnání s vyhláškou č. 37/2001 Sb. lze konstatovat, že požadavky zůstaly převážně buď zachovány nebo v některých odůvodněných případech i zmírněny (např. u cementových materiálů - ovšem za podmínky dodržení určitých postupů při uvádění do provozu). Zpřísněny byly jen výjimečně u několika výrobků.

Pro výrobky, které byly kladně posouzeny podle vyhlášky č. 37/2001 Sb., to tedy obvykle (ne však vždy!) znamená, že odpovídají i požadavkům nové vyhlášky č. 409/2005 Sb. Nová vyhláška nijak výslovně nepožaduje, že by výrobci či dovozci výrobků pro styk s vodou museli výrobky nyní nechat znovu testovat podle nové vyhlášky. Na druhou stranu odběratelé i kontrolní orgány po nich budou požadovat doklad o ověření, že výrobek odpovídá platnému předpisu (čili vyhlášce č. 409/2005 Sb.). Jak by měli tedy nyní postupovat?

Doporučujeme, aby se výrobce (dovozce) obrátil na laboratoř, která mu provedla ověření shody s vyhláškou č. 37/2001 Sb., s žádostí, aby přezkoumala, zda výrobek odpovídá i požadavkům nové vyhlášky č. 409/2005 Sb. Přirozeně že při tom musí deklarovat, zda u daného výrobku došlo či nedošlo k nějakým změnám při výrobě či ve složení, popř. ve způsobu použití. Laboratoři by měl v naprosté většině případů stačit k přezkoumání protokol zkoušek podle staré vyhlášky. Na jeho základě pak může laboratoř vydat stručné vyjádření, že prověřila výsledky a průběh zkoušky provedené tehdy a tehdy (přesná citace protokolu a posudku), porovnala je s požadavky nové vyhlášky a že lze konstatovat, že předmětný 2 výrobek odpovídá (či neodpovídá) nové vyhlášce. Z vyjádření musí být jasná a přesná identifikace výrobku! Výluhové testy se v takovém případě nemusejí znovu provádět. Negativní vyjádření by mohlo být vydáno snad jen tehdy, pokud při posouzení podle vyhlášky č. 37/2001 Sb. nebyl při výluhové zkoušce vyšetřen dostatečný rozsah ukazatelů, požadovaných nyní jako minimální ve vyhlášce č. 409/2005 Sb., anebo pokud byl test proveden nějakým alternativním způsobem, který znemožňuje porovnání s novou vyhláškou. A samozřejmě v případech, kdy nová vyhláška zpřísnila či změnila požadavky. V případě těchto odlišností musí být posouzení včetně výluhových testů provedeno nově podle požadavků vyhlášky č. 409/2005 Sb.

Vzhledem k tomu, že v době od platnosti vyhlášky č. 37/2001 Sb. (tedy od února 2001) došlo ke změně zákona o ochraně veřejného zdraví v tom smyslu, že v současné době může ověření shody s vyhláškou provádět pouze pracoviště, které je k tomu účelu autorizované nebo akreditované, může dojít k situaci, že ověření podle vyhlášky č. 37/2001 Sb. (v letech 2001 až 2003) provedlo pracoviště, které v současné době nemá ani autorizaci, ani akreditaci k takové činnosti. Takové pracoviště nemůže pak posouzení podle nové vyhlášky provést. Výrobce nebo dovozce se musí zkusit obrátit na jiné pracoviště (autorizované nebo akreditované) s žádostí o posouzení. Záleží na rozhodnutí tohoto pracoviště, nakolik (a zda vůbec) uzná či neuzná zkoušky a protokoly provedené dříve jiným, neautorizovaným a neakreditovaným pracovištěm.

Zdroj: převzato z www.szu.cz, Státní zdravotní ústav

 
 
Reklama