Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Chystá se novela vyhlášky o hygienických požadavcích na pitnou a teplou vodu

I. Úvod

V současné době probíhá připomínkování novely vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění vyhlášky č. 187/2005 Sb. Vzhledem k tomu, že požadavky vyhlášky jsou závazné, je třeba již návrhu věnovat náležitou pozornost.

II. Návrh vyhlášky: [1]

Návrh

VYHLÁŠKA

ze dne ...,

kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění vyhlášky č. 187/2005 Sb.

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 108 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb. a zákona č. 392/2005 Sb., (dále jen "zákon"), k provedení § 3 odst. 1 a 3 a § 4 odst. 1 zákona:

Čl. I

Příloha č. 2 vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění vyhlášky č. 187/2005 Sb., zní:

"Příloha č. 2 k vyhlášce č. 252/2004 Sb.

Mikrobiologické, biologické, fyzikální, chemické a organoleptické ukazatele teplé vody a jejich hygienické limity

č. ukazatel symbol jednotka limit typ limitu vysvětlivky
        teplá voda vyrobená z pitné vody teplá voda vyrobená z jiné vody než z vody pitné s výjimkou teplé vody pro osobní hygienu zaměstnanců podle § 41a    
1 Legionella species   KTJ/100 ml 100 100 MH 1, 2
2 Legionella species   KTJ/100 ml 0 0 NMH 1, 3
3 počty kolonií při 36 °C   KTJ/ml 200 200 MH 1
4 Escherichia coli   KTJ/100 ml - 0 NMH 1
5 Pseudomonas aeruginosa   KTJ/100 ml - 0 MH 1
6 atypická mykobakteria   KTJ/1000 ml - 100 MH 1, 4
7 barva   mg/l Pt 20 - MH 1
8 celkový organický uhlík TOC mg/l 5,0 5,0 MH 1, 5
9 chemická spotřeba kyslíku (manganistanem) CHSK-Mn mg/l 3,0 5,0 MH 1, 6
10 chlor volný   mg/l 1,0 1,0 NMH 1, 7
11 fosforečnany   mg/l 3,5 3,5 MH 1, 8
12 oxid chloričitý   mg/l 0,8 0,8 MH 1, 7
13 pach     přijatelný pro odběratele přijatelný pro odběratele MH 1, 9
14 pH pH   6,5 - 9,5 6,0 - 9,5 MH 1, 10
15 teplota   °C 55 55 DH 1, 11
16 trihalomethany THM μg/l 100 100 NMH 1, 12
17 zákal   ZF(t,n) 5 5 MH 1, 13

Vysvětlivky k tabulce:

 1. Odběr vzorků pro stanovení ukazatelů teplé vody (s výjimkou cíleného epidemiologického šetření) se provádí po odpuštění vody po dobu 1 minuty.

 2. Limit jako mezní hodnota platí pro zdravotnická a ubytovací zařízení; pro ostatní objekty platí jako doporučená hodnota, o kterou je nutné pomocí technických opatření usilovat.

 3. Limit jako nejvyšší mezní hodnota platí pro oddělení nemocnic, kde jsou umístěni imunokompromitovaní pacienti, jako jsou například oddělení transplantační, nedonošenecká, asnestezioresuscitační, dialyzační, onkologie, hematoonkologie, jednotky intenzivní péče.

 4. Limitní hodnota se vztahuje na součet počtů následujících druhů atypických mykobakterií: Mycobacterium chelonae, M. kansasii, M. avium, M. intracellulare, M. scrophulaceum, M. xenopi, M. fortuitum. Ukazatel se stanovuje pouze v případě výroby teplé vody ze zdroje povrchové vody nebo důlní vody a s centrálním ohřevem a rozvodem.

 5. Ukazatel není nutno stanovovat, pokud je stanoven obsah CHSK-Mn (chemické spotřeby kyslíku).

 6. Ukazatel není nutno stanovovat, pokud je stanoven obsah TOC (celkový organický uhlík).

 7. Neplatí pro řízenou nárazovou dezinfekci, při které lze použít i vyšší dávky dezinfekčního přípravku za podmínky, že pomocí organizačních opatření bude zajištěno, že takto ošetřená voda nebude použita k lidské spotřebě (pití a koupání). Obsah volného chloru a oxidu chloričitého se stanovuje pouze v případě použití těchto látek při úpravě vody.

 8. Vyjádřeno jako PO43-. Ukazatel se stanovuje pouze v případě, že do teplé vody je přidáván chemický přípravek na bázi fosforu.

 9. V případě pochybností se za přijatelné považují stupně 1 a 2 při stanovení podle ČSN EN 1622 Jakost vod. Stanovení prahového čísla pachu (TON) a prahového čísla chuti (TFN).

 10. U vod s přirozeně nižším pH se hodnoty pH 6,0 až 6,5 považují za splňující požadavky této vyhlášky za předpokladu, že voda nepůsobí agresivně vůči materiálům rozvodného systému, včetně vnitřního vodovodu.

 11. Teplota teplé vody po odtočení by neměla klesnout pod 50 °C (optimálně nad 55 °C) z důvodu minimalizace rozvoje legionel v rozvodu vody.

 12. Limitní hodnota se vztahuje na součet kvantitativně zjištěných koncentrací trichlormethanu (chloroformu), tribrommethanu (bromoformu), dibromchlormethanu a bromdichlormethanu. Tam, kde je to možné bez snížení účinnosti dezinfekce, by se mělo usilovat o dosažení co nejnižší hodnoty. Ukazatel se stanovuje pouze v případě dezinfekce vody pomocí chlorového přípravku.

 13. Jednotka se uvádí podle použité metody stanovení: ZF(t) nebo ZF(n), kde (t) znamená turbidimetrickou a (n) nefelometrickou metodu".

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. března 2006.

II. Připomínky k návrhu: [2]

Počty vzorků na mikrobiologické vyšetření:

Počet vzorků - min 4 (teplá do systému, cirkulace, nejvzdálenější bod, sledovaný bod), aby bylo možno vyloučit či potvrdit, že se jedná o systémovou kolonizaci.

Chemické vyšetření

Doplnit sledování chemických parametrů o pH, Fe a Mn - tyto jsou u teplé vody důležité, protože jde také o organoleptickou kvalitu - při překročení obsahu Fe a Mn, zejména v létě, je pak teplá voda až černé barvy.

Zkušenost z praxe: setkali jsme se s tím, že vodárna v létě odstaví odmanganovávací linku, což na studené vodě není vůbec poznat. Při vyšším obsahu oxidu uhličitého ve studené pitné vodě má tato nižší pH, po ohřevu už oxid uhličitý není a pH se zvýší - a voda je černá...

Pro posouzení chemického složení lze požadovat odebrání také vzorku studené pitné vody, přiváděné k ohřevu, zejména při epidemiologickém šetření a provést shodné chemické vyšetření v daném čase - hodnoty udávané dodavatelem studené pitné vody nebudou ze shodného času.

Pokud jde o místo odběru vzorku na chemické vyšetření, mělo by být požadováno, aby vzorek na chemické vyšetření teplé vody byl odebrán v nejvzdálenějším místě distribuční sítě - i zde jde o kvalitu z hlediska uživatele.

Teplota teplé vody:

Cílem legislativy je stanovit požadavky tak, aby byla zajištěna prevence. Odkaz na hodnotu teploty - pro zajištění minimalizace rozvoje legionel v celém systému - zřejmě jen stanovením teploty nestačí.

Bylo by vhodné tento požadavek rozdělit na stav, kdy
a) je dalším ošetřením tento prevenční požadavek zajištěn - pak by teplota v distribučních bodech měla být vždy vyšší než 45°C za předpokladu, že mikrobiologické šetření prokazuje dodržení požadavků výše uvedených, dle druhu obsluhovaného provozu....odpadla by i řada dalších problémů kolem možnosti opaření. Základním předpokladem musí být, že je zajištěna mikrobiologická kvalita...
b) Ve druhém případě, pokud není zabezpečeno další ošetření vyráběné teplé vody, je třeba dodržet teplotu 55°C v každém distribučním bodě po 60s odtáčení.

Obtížné může být naplnění požadavku minimalizace zdravotního rizika při použití termostatických směšovacích baterií nebo směšovacích armatur (pro více výtoků) - jak je požadováno v ČSN EN 806-2 (75 5410), kdy např. pro mateřské školy by teplota na výtoku neměla překročit 38°C. Zde je pak z hlediska celkového přístupu skutečně možné jen trvalé ošetřování vyráběné teplé vody. Konečně je to podloženo i tím, že pro volný chlor je požadována u teplé vody hodnota více než dvojnásobná oproti pitné vodě studené.

Jde také o vazby hodnot zejména teplot s dalšími legislativními požadavky, zejména energetickými. Požadavky by měly být v souladu a prioritu by měla rozhodně mít minimalizace zdravotního rizika.

Vzorkování:

odpouštění po 60s: jistým směrem nemá logiku, bylo by vhodnější zavést kritérium např. odpuštění určitého objemu.

Praktický příklad: jestliže je v potrubí od stoupačky objem vody cca 3 litry, pak by mělo stačit méně než trojnásobek, doporučeno 8 litrů. Těchto 8 litrů volím proto, že řada baterií je takto seřízena, na př. bezkontaktní i na 6 litrů - a je to na př. na mytí dostatečné, sprchové pak na 11 litrů. Toto množství 8 litrů lze odebrat buď kbelíkem nebo lépe nádobkou s otvory, která při puštění vody nepřetéká. Tím budou jasně stanoveny podmínky pro monitoring - nyní lze odpouštět někde i 25 litrů za minutu.

Tím se také vyjasní i vzorkování z potrubí - tedy ze vzorkovacích ventilů v místě výroby teplé vody (jak do systému, tak cirkulace) - důležitost těchto bodů pro znalost stavu je nepochybná.

Doplnění :

Pod tyto požadavky by měly být zahrnuty i sprchy u bazénů: jestliže je zde odebírána voda pro tyto sprchy z bazénového okruhu, měly by být požadavky na mikrobiologickou kvalitu shodné s přílohou 2 výše uvedenou: nemůže být důvodem, aby zde bylo požadováno 0 KTJ legionel ve 100 ml, a to dvakrát ročně. Opět je nutno tuto vodu dále upravovat.

III. Závěr:

Jak již bylo uvedeno v úvodu článku, požadavky vyhlášky jsou závazné, proto je třeba se vyhlášce maximálně věnovat již ve fázi návrhu. Výše uvedené připomínky jsme v řádném termínu předali v rámci připomínkového řízení a věříme, že budou nejen pečlivě zváženy, ale i s požadavky ostatních odborníků i zapracovány.

Zdroj:

[1] Návrh vyhlášky poskytla Asociace montážních firem
[2] Připomínky zpracoval Dr. Ing. Zdeněk Pospíchal, soudní znalec oboru "hygienická rizika technických obslužných vodních systémů"

 
 
Reklama