Potřebujete pro váš bytový dům vyřešit
financování oprav
rekonstrukci kotelny
úspory energií
větrání
registrace
Rekonstrukce a provoz bytových domů
Motto: Nové povinnosti k elektromobilitě a vyúčtování vody a tepla.
Zdroje financí z nových dotací.
středa 3. 11. 2021
Praha
registrace
Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Vplyv vybraných dezinfekčných prostriedkov na domovú čistiareň (I)

Jedným z dôležitých faktorov, ktorý podmieňuje úspešnosť prevádzky domovej ČOV, je aj používanie dezinfekčných prostriedkov v domácnosti napojenej na domovú ČOV. Výrobcovia domových ČOV výrazne neupozorňujú majiteľov ČOV na problematiku používania dezinfekčných prostriedkov v domácnosti. Predložený príspevok poukazuje na možné dôsledky používania dezinfekčných prostriedkov na prevádzku domovej ČOV.

ÚVOD

Vstup Slovenskej republiky do EÚ prinieslo so sebou aj zvyšovanie požiadaviek na kvalitu životného prostredia. Premietlo sa to v sprísnení legislatívnych požiadaviek na znečisťovanie všetkých zložiek životného prostredia. V oblasti vôd prešla slovenská legislatíva za ostatné roky výraznými zmenami. Predovšetkým prijatie nových zákonov a nariadení (Zákon o vodách, Nariadenie vlády č. 491/2002 Z.z. a i.) vytvorili rámec, ktorý dáva predpoklady pre zlepšovanie kvality povrchových a podzemných vôd z hľadiska ich znečisťovania odpadovými vodami.

Výstavba nových resp. rekonštrukcia starých čistiarní odpadových vôd (ČOV) si vyžaduje mimoriadne vysoké finančné náklady. S podporou finančných fondov EÚ sa realizuje resp. pripravuje rekonštrukcia mnohých komunálnych ČOV na Slovensku. Ide predovšetkým o veľké ČOV, ktoré budú slúžiť pre veľké mestské aglomerácie. Napriek týmto možnostiam napojenia zdrojov odpadových vôd na stokové siete, zostáva a aj v budúcnosti zostane pomerne veľké množstvo bodových zdrojov znečistenia odpadovými vodami.

Zmena legislatívy sprísnila napojenosť bodových zdrojov odpadových vôd na povrchové resp. podzemné vody a vynútila si aj rozvoj ČOV pre malé zdroje - domové ČOV. Tieto ČOV slúžia na čistenie odpadových vôd pre malé sídla (obytné domy, hotely, penzióny, priemyselné prevádzky a pod.), v ktorých blízkosti nie je dostupná kanalizácia. Podľa predbežného prieskumu trhu predpokladáme, že na Slovensku je v prevádzke asi 5000 - 6000 domových ČOV, na ktoré je napojených asi 30 - 50 000 obyvateľov.

Názor odbornej verejnosti na domové ČOV nie je jednoznačný, hlavne z dôvodu prevádzky domových ČOV. Aj keď v svojej technologickej podstate domová ČOV je schopná úspešne plniť svoju funkciu, jej účinnosť čistenia je závislá na starostlivosti o prevádzku. Mnoho domových ČOV bolo postavených len kvôli získaniu stavebného povolenia pre dom, hotel a pod. Fyzická kontrola tisícov domových ČOV zo strany štátnej vodnej správy je nereálna, takže miera účinnosti čistenia odpadových vôd v domovej ČOV je závislá iba na "vzťahu majiteľa ČOV k životnému prostrediu".

Jedným z dôležitých faktorov, ktorý podmieňuje úspešnosť prevádzky domovej ČOV je aj používanie dezinfekčných prostriedkov v domácnosti napojenej na domovú ČOV. Výrobcovia domových ČOV výrazne neupozorňujú majiteľov ČOV na problematiku používania dezinfekčných prostriedkov v domácnosti. Predložený príspevok poukazuje na možné dôsledky používania dezinfekčných prostriedkov na prevádzku domovej ČOV.

DEZINFEKČNÉ PROSTRIEDKY

Dezinfekčné (antibakteriálne) prostriedky sú anorganické alebo syntetické organické molekuly využívané na dezinfekciu alebo sterilizáciu objektov a povrchov. Existuje veľmi široký záber chemikálií, ktoré sa používajú na tieto účely (meď, cín, arzeničnan, ako aj organické heterocyklické zlúčeniny ako hydantoín a izotiazoly). Podľa mechanizmu pôsobenia je možné antibakteriálne látky rozdeliť na štyri hlavné skupiny (viď Tabuľka 1).

Antibakteriálne látky
Elektrofilné činidlá Membránovo aktívne látky
Oxidanty Elektrofilné činidlá Lytické látky Protonofóry
Halogény Formaldehyd Fenoly Slabé kyseliny
peroxozlúčeniny Izotianazoly Alkoholy Pyritión
  Bronopol Quarternary  
  Cu, Hg, Ag Zlúčeniny amoniaku  

Tabuľka 1. Základné rozdelenie dezinfekčných prostriedkov

Princíp biologického čistenia odpadových vôd je založený na schopnosti mikroorganizmov rozkladať (najčastejšie oxidovať) organické znečistenie prítomné v odpadových vodách. Ak sa mikroorganizmy dostanú do kontaktu s dezinfekčnými prostriedkami, v závislosti od ich koncentrácie môžu nastať inhibičné procesy, ktoré spomalia resp. úplne zastavia životné funkcie mikroorganizmov.

V prípade veľkej stokovej sústavy (väčšie mestá, dlhé kanalizačné zberače) je zrieďovací efekt veľmi výrazný a vplyv používania dezinfekčných prostriedkov je zanedbateľný. Koncentračné pomery v malej domovej ČOV sú však predpokladom pre výrazné ovplyvňovanie biologických procesov čistenia.

Na slovenskom trhu sa v dnešnej dobe nachádza široký sortiment čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, ktoré pochádzajú od našich, ale aj zahraničných výrobcov. Zloženie týchto výrobkov je vo väčšine prípadov výrobným tajomstvom. Zloženie, ktoré udávajú etikety, nie je úplné a nie je možné identifikovať každú účinnú látku, ktorá sa v danom prípravku nachádza. V Tabuľke 2 sú uvedené vybrané čistiace a dezinfekčné prostriedky ako aj ich zloženie udávané na etikete.

S vybranými dezinfekčnými prostriedkami boli uskutočnené dva druhy testov. Po pridaní skúmanej látky (v reálnych koncentráciách, v akých sa môžu dostať do domových čistiarní odpadových vôd) bol uskutočnený 24 hodinový kinetický test odstraňovania organického znečistenia. Pri kinetických testoch sa sledovali koncentrácie organického znečistenia vyjadreného cez parameter CHSK. Nitrifikácia je najcitlivejším procesom, ktorý pri čistení odpadových vôd prebieha a preto sa pri kinetických testoch sledovala aj koncentrácia NH4-N, ako aj pH a koncentrácie NO2-N a NO3-N na začiatku a na konci testov. Test prebiehal vo valcoch, v ktorých bolo 500 ml kalu s približnou koncentráciou sušiny 1 g/l s prídavkom substrátu a čistiaceho a dezinfekčného prostriedku. Po 24 hodinách boli kaly s prídavkom čistiacich a dezinfekčných prostriedkov podrobené respirometrickému testu, pri ktorom sme sledovali pokles respiračnej aktivity kalu v porovnaní s referenčným kalom. Pre každý čistiaci a dezinfekčný prostriedok bolo uskutočnené samostatné meranie s referenčným kalom za rovnakých podmienok.

Výrobok Distribútor Chemické zloženie
Domestos Unilever ČR, Praha < 5 % neiónových povrchovo aktívnych látok,
< 5 % mydlo,
< 1 % NaOH, chlórnan sodný
Bref duo active Henkel SR < 5 % aniónových povrchovo aktívnych látok,
neiónové povrchovo aktívne látky,
bielidlo alebo chlórová báza (NaClO)
Fixinela Tatrachema < 5 % H3PO4,
< 5 % aniónových tenzidov
Clorox Henkel SR < 5 % chlórnan sodný,
< 1 % NaOH, neobsahuje fosfáty
Dr.Devil Tomil s.r.o. < 5 % neiónových a aniónových povrchovo aktívnych látok,
organických kyselín, antibakteriálne prísady
Savo Bohemia Slovakia < 5 % chlórnan sodný
Cillit WC duo Reckitt Benkiser Poľsko 3,75 % H3PO4,
< 5 % cetrimónium chlorid,
5 - 15 % kyselina amidosírová, konzervačná látka
Asanox ŠK Spektrum s.r.o. Slovensko < 5 % chlórnan sodný,
< 1 % NaOH,
< 5 % neiónové povrchovo aktívne látky , prísady
Tiret Benkiser Slovensko < 5 % chlórnan sodný,
< 5 % NaOH

Tabuľka 2: Zloženie vybraných čistiacich a dezinfekčných prostriedkov podľa etikiet

Množstvo pridávaných čistiacich a dezinfekčných prostriedkov bolo určené podľa jednorazového čistenia sociálnych zariadení v domácnosti. Vychádzalo sa z toho, že v priemernej domácnosti sa pri upratovaní použije 100 - 300 ml čistiaceho prostriedku (v niektorých domácnostiach sa nevylučuje ani vyššia spotreba), čo sa potom dostáva do objemu 1 m3 (priemerný objem domovej ČOV pre 4 - 6 obyvateľov). Objemy čistiaceho a dezinfekčného prostriedku sa prepočítali na objem 1 l, čím sme dostali dávky (0,1 ml/l, 0,15 ml/l, 0,2 ml/l a 0,3 ml/l), ktoré sme pridávali ku kalu.

 
 
Reklama