Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Hygiena vnitřních vodovodů - aktuální téma nejen pro zdravotní techniku

Společnost pro techniku prostředí, sekce zdravotní a průmyslové instalace vydává nový sešit projektanta "Opatření pro zajištění hygieny vnitřních vodovodů" a pořádá doprovodný seminář v Praze a v Brně. Sešit projektanta doplněný o speciální CD bude k dispozici pouze na tomto semináři.

Obecně se má za to, že pitná voda nemůže způsobit žádné zdravotní problémy. Již vůbec si nejsme vědomi rizika vyvolaného choroboplodnými zárodky obsaženými ve vodě, přitom kritéria týkající se mikrobiologické kvality pitné vody jsou poměrně nová. S pokračujícím vývojem a rostoucí komplexností zařízení na úpravu vody však vznikají nová, dříve naprosto neznámá rizika, způsobená mikroorganismy, které nepocházejí z odpadních vod. Ani řádně upravená či desinfikovaná voda není sterilní. Stále obsahuje četné organismy, které se mohou rozmnožovat i v případě nízkého obsahu živin.

Následující porovnání ukazuje rozdílný přístup například u profesí elektro a zásobování vodou, přičemž u obou profesí se opatření přímo vztahují k ochraně zdraví.


Porovnání vybraných profesí TZB
Elektro Zásobování vodou
Dodržování norem
Odborná kontrola a údržba
V objektu pojistky
Trvalé sledování stavu, revize
stačí, že teče
stačí, že teče
?????
??????
Předvídatelné riziko Riziko se nepředpokládá,
čeká se na zjištění na pacientovi
Příklad 1

Vzhledem ke skutečnosti, že podstatou nové legislativy je to, že právní regulace týkající se výrobků se omezuje na naléhavé potřeby ochrany života a zdraví osob, majetku, životního prostředí apod., legislativní rámec pro hygienu vody se bude stále rychleji vyvíjet a je třeba mu věnovat náležitou pozornost a připravit se na nové informace a jejich realizaci.

Zvláštní význam pro mikrobiologickou kvalitu pitné vody v zařízeních na pitnou vodu má biofilm. Biofilmy osidlují všechny hraniční plochy, např. stěny potrubí, nádrží, přístrojů, armatur. Mikroorganismy se zde nevyskytují jako monokultura, ale spolu s jinými a odolávají ochranným opatřením. Sanační opatření musí být vždy zaměřena na snížení až odstranění biofilmu.

K růstu biofilmu přispívá:
  • stagnace vody, nízké rychlosti průtoku a obsah živin ve vodě.
Sanace zpravidla vyžaduje:
  • použití instalačních materiálů, ze kterých se neuvolňují živiny
  • zabránění stagnaci vody
  • zabránění zbytečnému hromadění vody
  • vyloučení mezních teplot, které podporují růst choroboplodných zárodků
Z výše uvedeného zcela jasně vyplývá, že na hygienu vnitřních vodovodů je třeba pohlížet koncepčně.

Na obrázku 1 jsou popsány jednotlivé kroky, které z nového pohledu musí být učiněny při navrhování vnitřního vodovodu, zejména při návrhu zásobování teplou vodou.


Obr. 1

Společnost pro techniku prostředí, sekce zdravotní a průmyslové instalace vydává k této problematice nový SEŠIT PROJEKTANTA - Opatření pro zajištění hygieny vnitřních vodovodů.

SEŠIT PROJEKTANTA záměrně obsahuje celou problematiku, tj. zabezpečení pitné vody před kontaminací odpadní vodou a popis problematiky mikrobiologické ochrany u teplé i studené vody.

SEŠIT PROJEKTANTA je unikátním souborem CD:
  1. textové CD
  2. návrh čerpadla
  3. katalog armatur
  4. návrhový SW *)
Poznámka:
*) jedná se o plnou verzi SW s výhodou následných aktualizací, toto CD je součástí SEŠITU PROJEKTANTA jen pro účastníky doprovodného semináře.

Ochraně potrubí pitné vody před zpětným nasátím je věnován text s praktickými příklady, doplněný katalogem armatur. Problematika mikrobiální čistoty je ještě rozsáhlejší. Vzhledem k tomu, že stagnace vody se uvádí jako jedna z hlavních příčin tvorby a růstu biofilmu a sanační opatření bez správné hydrauliky rozvodu je dlouhodobě neúčinné, význam správného návrhu potrubí je jasný.


Obr. 2

Z trefného přirovnání na obr. 2 je zřejmé, jak důležitá je volba čerpadla. Proto je součástí sešitu samostatné CD pro výběr vhodného typu čerpadla včetně návrhu záměn při rekonstrukcích.

Pro hydrauliku nezbytný správný návrh potrubí je zpracován jako rekapitulace platných pravidel a pro účastníky doprovodného semináře obsahuje sešit projektanta i SW pro návrh vodovodního potrubí.

Doprovodný seminář "Opatření pro zajištění hygieny vnitřních vodovodů" k sešitu projektanta je připraven jako pracovní setkání s praktickými příklady řešení. Ukázkou je vytipování kritických míst pro hygienu vody na obrázku 3.


TZB-info je mediálním partnerem projektu
SEŠIT PROJEKTANTA - Opatření pro zajištění hygieny vnitřních vodovodů.Obr. 3

Zdroj:
Obrázky a příklad použité v textu jsou z připravovaného sešitu projektanta a z materiálů k doprovodnému semináři, autor Dr. Ing. Zdeněk Pospíchal.

 
 
Reklama