Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Podpora obnovitelných zdrojů energie ze SFŽP v roce 2005 pro podnikatele, obce a neziskové organizace

Předpokládá se, že v nejbližší době bude schválen a vyjde v platnost nový zákon o podpoře výroby energie z obnovitelných zdrojů včetně vyhlášení odpovídajících výkupních cen elektřiny. Zákon by měl do hry vtáhnout investory, zákonné garance by měly oslovit banky a v průběhu roku 2005 by mělo dojít k úpravě, případně zrušení podpory z Fondu pro malé vodní elektrárny, větrné elektrárny, společné výroby elektřiny a tepla z biomasy a bioplynu a fotovoltaické systémy.

Zatím ale zůstává podpora zaměřena na všechny zdroje obnovitelné energie. Možnosti získání podpory jsou někde vyšší, jinde nižší, závisí na investičních a provozních nákladech daného zdroje, popřípadě jiných forem podpory např. výkupní ceny, výhodný tarif pro tepelná čerpadla apod. Především ale záleží na typu subjektu žadatele, který o danou podporu žádá.


Číslo programu Program Typ žadatele Limit podpory
2.A. Investiční podpora environmentálně šetrných způsobů zásobování energií v obcích a částech obcí A
P
80/50
70/0
3.A. Investiční podpora environmentálně šetrných způsobů vytápění a ohřevu vody nebo výroby elektřiny ve školství, zdravotnictví, a objektech sociální péče A
P
90/70
90/0
5.A. Investiční podpora výstavby malých vodních elektráren A
P
70/35
70/0
6.A. Investiční podpora výstavby větrných elektráren A
P
60/30
60/0
7.A. Investiční podpora výstavby zařízení pro společnou výrobu elektrické energie a tepla z biomasy a z bioplynu A
P
70/40
50/25
(60/35)
8.A. Investiční podpora environmentálně šetrných způsobů vytápění a ohřevu TV v účelových zařízeních A
P
80/50
70/0
9.A. Investiční podpora environmentálně šetrné výroby elektrické energie ze sluneční energie A
P
80/80
70/40
Tabulka určující výši podpory je výtažkem ze Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2005 určená pro obce a podnikatelské subjekty.

Vysvětlivky:
Limit podpory
Příklad: 100/80 - podpora může dosáhnout 100 % ze základu pro výpočet podpory, z toho 80 % představuje dotaci a 20 % je půjčka.

Nepodnikatelské subjekty, obce, samosprávné celky, obecně prospěšné organizace, nadace, zákonem registrované církve (typy subjektu A) mají možnost z logických důvodů získat podpory vyšší. Nejoblíbenějšími se staly programy podporujícími obecní výtopny s kotli na biomasu, tepelná čerpadla a solární systémy, výjimkou jsou žádosti o podporu společné výroby el. energie a tepla, větrné nebo vodní energie.

Podnikatelé (typ subjektu P) mají možnost ve většině dotačních programů žádat "pouze" o výhodnou nízkoúročenou půjčku, která je momentálně úročena 4 %. Zde Fond supluje bankovní domy, chová se přibližně stejně, co se týká záruk za daný úvěr. Nepoměrně vyšší je ale doba splatnosti, která může být až 12 let a je zde možný i odklad v prvních dvou letech. Největšího zájmu se v posledním roce těší program 7.A - kombinovaná výroba tepla a el. energie z biomasy a bioplynu, kde mají podnikatelské subjekty možnost získat až 60 % podpory, z toho až 35 % dotace z celkových investičních nákladů. Půjčka je bezúročná. Bohužel množství projektů a objem požadavků již v tuto chvíli několikanásobně překročil finanční možnosti Fondu a podpora řady projektů byla odložena. V posledním roce nebyl téměř zájem o podporu malých vodních elektráren a větrných elektráren, což můžeme pravděpodobně přičítat vyčkávání na připravovaný zákon o obnovitelných zdrojích.

V neziskovém sektoru (program 3.A) v objektech školství, zdravotnictví, sociální péče, církevních objektů lze získat na vytápění a ohřev vody až 90 % z celkových investičních nákladů. Záměrem není pouze podpořit sektor, který se obecně potýká s nedostatkem finančních prostředků, ale také demonstrovat možnosti využití alternativních zdrojů energie. Cílem je náhrada starých dosluhujících systémů především na tuhá paliva. Starosta obce rekonstruující výtopnu, uvažující o výstavbě nových bytových jednotek (program 2.A), přitápění veřejného bazénu, ohřev vody a vytápění v účelovém zařízení (8.A) by měl zvážit využití tepelných čerpadel, solárního systému nebo kotelny na biomasu. Zde je možné z Fondu získat až 80 % podpory, z toho 50 % nevratné dotace z celkových investičních nákladů.

Důležité pro získání podpory je především předložení úplné žádosti, která musí obsahovat především projektovou dokumentaci, energetický audit, údaje o zdrojích financování, neboť Fond zajímá, zdali máte prostředky na dofinancování akce, územní rozhodnutí - podléhá-li akce územnímu řízení. Žádáte-li o půjčku, zajímá Fond návrh na zástavu nebo jiné formy zajištění. Nezbytné je stanovisko krajského úřadu z hlediska potřeb životního prostředí a územního rozvoje a stanovisko České inspekce životního prostředí v případech jedná-li se o spalovací procesy o výkonu nad 200 kWt, podporu MVE nebo větrných elektráren. Ještě než vůbec zahájíte přípravu projektu, měli byste si z vlastního zájmu a ne proto, že to po vás někdo chce, nechat poradit a vyhotovit energetický audit objektu. Ten bývá posléze i stěžejním podkladem k žádosti o podporu a může ho zpracovávat pouze osoba uvedená v seznamu auditorů s tzv. "kulatým razítkem". Aktuální seznam je k nalezení na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu. Energetický audit je zde především od toho, aby poradil majiteli objektu nejefektivnější kroky k úsporám energie a navrhl variantně taková řešení, která přinesou z dlouhodobého hlediska nejlepší ekonomický výsledek. Proto je nutné auditora vybírat s rozvahou. Bohužel je mnoho příkladů nekvalitních auditů, dělaných jaksi na míru pro potřeby získání státní dotace, ale málo těch, které opravdu řeší podstatu problému. Při výběru byste se měli řídit především referencemi, důležitá je i cena. Tentýž audit se stejným výsledkem vás může vyjít na 20 nebo také 100 tis. Kč. Bývá již pravidlem, že čím obsáhlejší "kniha", s množstvím nepodstatných grafů a tabulek, kde si autor doslova libuje v nepřehlednosti a složitosti, tím hlouběji musíte do peněženky sáhnout. Pro žadatele typu A a při úspěšném dokončení akce hradí Fond 50 % celkových nákladů vynaložených na energetický audit.

Po přijetí akce a zaregistrovaní nezbývá než se obrnit trpělivostí a vyčkat na rozhodnutí. Fond má propracovanou metodiku hodnocení projektů, určuje se pořadí a doporučení pro Radu Fondu, která se schází čtyřikrát do roka. Konečné slovo při přidělení podpory má ministr životního prostředí. Z posledních vět vyplývá, že je nutné investiční záměry plánovat dlouhodobě dopředu. Příprava projektu, jeho schválení a konečné rozhodnutí o podpoře mohou zabrat i jeden rok. Žádosti o podporu se přijímají průběžně od 1.1. do 30.9. každého roku.

Pro konzultaci nebo rady, které se týkají přijetí žádostí a problematiky obnovitelných zdrojů energie, má Fond zřízena krajská pracoviště, kde jsou k dispozici vyškolení pracovníci a kde se také předkládají a kompletně vyřizují žádosti o podporu fyzických osob na kotle na biomasu, solární systémy a tepelná čerpadla. Tato problematika je ale na samostatnou kapitolu, proto bych se jí chtěl detailněji věnovat příště.

 
 
Reklama