Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Bude konečně zákon o podpoře obnovitelných zdrojů energie?

V rámci 3. česko-rakouské solární konference Slunce 2004 vystoupil na veletrhu Aqua-therm RNDr. Martin Bursík, poradce ministra Ambrozka a bývalý ministr životního prostředí, s novými informacemi o zákoně o podpoře výroby elektřiny a tepla z obnovitelných zdrojů. Při této příležitosti jsme jej požádali o krátký rozhovor.

Jak vypadá současná situace se zákonem o podpoře výroby elektřiny a tepla z obnovitelných zdrojů?
Zákon je v tuto chvíli před druhým čtením v Poslanecké sněmovně. Měl být projednáván ve středu nebo ve čtvrtek, ale byl odložen až na závěr současné schůze Sněmovny. Sněmovna by ho měla projednávat ve znění, které schválil Výbor pro regionální rozvoj, územní správu a životní prostředí. Tento výbor přitom přijal komplexní pozměňovací návrh zpracovaný expertním týmem, a to včetně podpory výroby tepla. Na tomto návrhu se shoduje MŽP, Energetický regulační úřad i MPO – i když MPO více podporovalo tu verzi zákona, která neobsahovala podporu tepla z obnovitelných zdrojů. Hospodářský výbor zákon projednával, ale nepřijal k němu žádné usnesení. To znamená, že do pléna jde znění přijaté Výborem pro životní prostředí. Tým z MŽP, jehož jsem součástí, se v tuto chvíli pod zákon může podepsat. Je tam jedna drobná nuance, která se týká garance výnosů ze systému zelených bonusů, ale to se myslím ještě podaří upravit, má na tom zájem i ERÚ. Jinak nám znění zákona vyhovuje.

Jaká je pravděpodobnost, že bude v této podobě propuštěn do třetího čtení?
Věřím, že poměrně vysoká. Tento týden v úterý se ale objevil úplně nový aspekt: projednávání zákona bylo odloženo na konec schůze, protože v Parlamentu je skupina poslanců, kteří mají zájem do zákona ještě začlenit celý mechanismus přimíchávání biopaliv do benzinu a nafty (tedy to, co upravuje § 3 odst. 10 zákona o ovzduší). Jde o kvótový model, kdy rafinérie budou přimíchávat do benzinu a nafty povinný podíl biopaliv tak, aby se dosáhlo v roce 2010 podílu 5,75 %, které stanoví Směrnice o podpoře biopaliv č. 30. Chybí ale institucionální zakotvení včetně sankcí, a je to třeba upravit v zákoně. V tuto chvíli situaci intenzivně studujeme. Principiálně biopaliva podporujeme, ale do tohoto zákona se moc nehodí.
Musíme i počítat s tím, že se Poslanecká sněmovna rozdělí na lidi, kteří budou podporovat výrobu tepla z OZE, a lidi, kteří ji podporovat nebudou. Byla by škoda, kdyby se hlasy potřebné na schválení zákona roztříštily na těchto dvou variantách. Zákon bude ještě vyžadovat hodně komunikace. Sejdeme se kvůli tomu také se zástupci asociací obnovitelných zdrojů i s nevládními organizacemi 6. 12. na MŽP. Je asi předčasné říkat, jak vše dopadne. Ale nesmíme zapomínat na to, že jde o implementaci evropské směrnice, která už měla být implementována 1. května 2004. Navíc je zde docela unikátní shoda všech předkladatelů, což je také velmi důležité. Takže já věřím, že zákon bude přijat.


Foto: RNDr. Martin Bursík přednáší na konferenci Slunce 2004

Jak by konkrétně vypadala podpora tepla?
Podpora tepla je formulována ve dvou principech. Za prvé stavebníci, kteří staví nové stavby financované minimálně z 50 % z veřejných rozpočtů, mají povinnost zajistit aspoň 20 % tepelné energie z OZE. Jsou tam výjimky – podíl OZE se nepožaduje, je-li zdroj napojen na centrální zásobování teplem, jedná-li se o nízkoenergetický dům nebo kdyby investice do obnovitelného zdroje navýšila náklady na výrobu tepla o více než 50 %. Tento princip by měl popostrčit investory, projektanty i architekty k tomu, aby začali více projektovat využití solárních kolektorů, tepelných čerpadel nebo aby přímo instalovali kotle na biomasu. A druhý princip říká, že vlastníci nových nebo zásadně rekonstruovaných kotlů o instalovaném výkonu 1 – 10 MW musí zajistit aspoň 10 % energie z OZE. Týká se to hlavně zdrojů, které by byly provozovány na uhlí, protože výjimku má zemní plyn i další plyny (koksárenský, kychtový atd). To lze zajistit buď přimícháváním biomasy, nebo se investor nakonec celkově rozhodne pro kotel na biomasu.

Dotkne se tato podpora lidí, kteří si budou chtít pořídit kotel na biomasu třeba pro rodinný domek?
Přímo ne. Jinak ale celý model podpory výroby elektřiny i tepla nevyžaduje nadále investiční podporu akcí – ceny by měl Energetický regulační úřad nastavit tak, aby zajistily návratnost investice a přiměřený zisk, a zároveň by měl zákon poskytnout takovou garanci, aby si podnikatelé mohli dojít do banky pro komerční úvěr. Tím se samozřejmě ušetří finanční zdroje na Státním fondu životního prostředí, který by se měl orientovat na podporu tepla právě v těchto decentralizovaných malých zdrojích.

Kdy by mohl zákon nejdříve začít platit?
Účinnosti nabude vyhlášením ve Sbírce zákonů. Jinak se to dá opravdu těžko předpovědět. Odhadl bych to na 2. čtvrtletí příštího roku.

Děkuji za rozhovor.
Jana Plamínková

 
 
Reklama