Poznatky z konference: CNG autobusy – nejlepší řešení pro bezprašná čistá města

Datum: 6.12.2014  |  Autor: Ing. Jan Schindler, redakce

Konference se konala 19. listopadu v Praze, pořádal ji Český plynárenský svaz ve spolupráci s Inchebou Expo Praha v rámci veletrhu Czechbus. Akce se zúčastnila řada odborníků a zástupců měst, kteří se podělili o svoje zkušenosti a názory.

Konference byla pořádána v rámci veletrhu CzechBus
Konference byla pořádána v rámci veletrhu CzechBus
Konference byla pořádána v rámci veletrhu CzechBus

Zemní plyn není již jen energetickou komoditou nebo chemickou surovinou. V prognózách na nejbližší roky vzrůstá jeho význam jako pohonné hmoty. To si uvědomují přední světové a evropské energetické společnosti jako Gazprom, E.ON nebo RWE a snaží se hrát v rozvoji tohoto odvětví významnou roli. I výrobci vozidel se přizpůsobují tomuto trendu, zájemce si již nemusí vozidla upravovat, naopak výrobci nabízí celou škálu vozidel s pohonem CNG. To platí i o autobusech určených pro hromadnou dopravu.

Elektrobusy nebyly mezi exponáty výjimkou
Elektrobusy nebyly mezi exponáty výjimkou

Kromě významných finančních úspor je nutné vidět i velký přinos pro životní prostředí. V celkem 37 českých městech ČR byly vloni překročeny povolené imisní limity na 100 procentech jejich území. Hlavním důvodem, proč byly překročeny, je vysoká koncentrace jemných částic prachu a také rakovinotvorného benzo[a]pyrenu. Míra urbanizace v ČR je 73 procent, proto je negativnímu působení emisí z městské dopravy vystavena většina obyvatel. „Koncentrace benzo[a]pyrenu, který se nachází ve výfukových plynech, jsou dlouhodobě překračovány u 60 procent populace ČR. Je silně karcinogenní a představuje nejvýznamnější riziko znečištěným ovzduším u nás. A největší zátěž benzo[a]pyrenu ve velkých městech způsobuje právě doprava,“ říká Radim Šrám z Ústavu experimentální medicíny Akademie věd ČR.

Proto není divu, že počet vozidel na CNG se neustále zvyšuje. Podle nejnovější zprávy Navigant Research světový prodej CNG autobusů a nákladních vozů má stoupnout ze 170,2 tisíce/rok v roce 2013 na téměř 400 tisíc v roce 2022 V ČR jezdí již 523 CNG autobusů ve více než 35 městech a do roka si města zakoupí nejméně 300 dalších.

Josep Sarrato Ariña ze společnosti TMB, která provozuje městskou veřejnou dopravu v Barceloně, se na konferenci podělil o zkušenosti s provozováním autobusů na CNG.

Josep Sarrato Ariña při prezentaci dopravy CNG v Barceloně
Josep Sarrato Ariña při prezentaci dopravy CNG v Barceloně

Barcelona patří mezi města, kde se dlouhodobě snaží zlepšit životní prostředí a zároveň šetřit finanční prostředky.

Pohon CNG není v Barceloně žádnou novinkou, před tím vyzkoušeli i jiné alternativní pohony. První autobus na LPG jezdil po ulicích města již v roce 1986. Veřejnost se mohla prvně svézt autobusem na CNG v roce 1995. Tehdy plnění zásobníků trvalo 8 hodin. V roce 1999 provozovali již 15 autobusů MAN a IRISBUS.

V letech 2003 až 2007 bylo město zapojeno do projektu CUTE, což v dnešní terminologii znamená využití technologie P2G. Elektřina ze solárních panelů byla elektrolýzou přeměňována na vodík a ten sloužil pro pohon tří autobusů. Bohužel tento projekt předčasně skončil, protože výroba vodíku touto cestou nestačila uspokojovat potřebu provozu.

V roce 2012 předělali 70 autobusů z původně naftového pohonu na CNG, nakoupili 28 elektrobusů a 21 nových autobusů na CNG. Zkoušeli i autobusy na bionaftu (30%), ale autobusy nenašly svoje uplatnění.

Nyní provozují 400 autobusů na CNG, jedná se o různé motory o výkonu 165 až 230 kW se sondou lamda a s trojcestným katalyzátorem. Bohužel v letošním roce nemohli nakupovat další. Důvodem je nedostatek peněz v důsledku krize.

Mají plnicí stanici, která je schopna natankovat autobus za 4 minuty, má 5 plnicích řad. Plnicí stanice byla postavena v roce 2001 a v roce 2010 rozšířena. O dodávky plynu se smluvně stará místní dodavatel plynu GAS NATURAL FENOSA.

Zajímavé z pohledu ochrany životního prostředí je, že si postavili zařízení na vyprazdňování metanu z vozidla před opravou, aby zabránili jeho úniku do ovzduší. Přístrojové vybavení jim dodal německý výrobce.

Velkou rekonstrukcí musely projít i dílny vzhledem k bezpečnostním normám platným pro opravy vozidel na CNG. Jedná se především o automatické otevírání střešních oken, odpojování el. proudu nebo spouštění ventilátorů. Podnik dbá na školení zaměstnanců na všech úrovních řízení podniku.

Co přinesl CNG Barceloně:

Úspory nákladů na provoz se pohybují okolo 20 až 25 %, snížily se emise NOx o 85 % a pevných částic o 97 %. Snížila se rovněž hlučnost přibližně o 2 dB. Nyní již mají 15leté zkušenosti, pracují s velmi vyspělou a spolehlivou technikou.

Ve srovnání s naftovými autobusy jsou však vyšší náklady na údržbu zhruba o 10 % a rovněž náklady na pořízení jsou přibližně o 10 % vyšší.

Barcelona v plánech do budoucna již neuvažuje o nákupu dopravních prostředků s konvenčním pohonem.

Lubomír Landa z ČSAD Kladno
Lubomír Landa z ČSAD Kladno

Zkušenosti ČSAD Kladno shrnul Lubomír Landa. Ta dopravně obsluhuje západní část Středočeského kraje. Vlastní 170 autobusů, má na starosti MHD na Kladně a ve Slaném a obsluhuje též v rámci PID Prahu 5 a 6. Z tohoto počtu je 28 autobusů na CNG. Při jejich nasazení je zohledněn vliv dopravy na životní prostředí. Jsou nasazovány do silně znečištěných lokalit, do center měst nebo naopak tam, kde je čisté životní prostředí, jako např. v přírodních parcích a rekreačních oblastech.

Provozní parametry autobusů jsou podobné těm naftovým, dojezd mají 550 km a doba plnění je 15 minut. Na jejich pořízení je možno čerpat dotace, bohužel dotace není plošná, je poskytována v oblastech se zhoršenou kvalitou ovzduší.

Podle Jiřího Valníčka z Brna velkou motivací pro nákup autobusů na CNG bylo snížení vypouštěných emisí. Argumentace potřeby zavedení CNG pro představitele města byla jednoduchá, byla to tzv. Kapesníková zkouška. Srovnávali znečištění kapesníků přiložených k výfuku naftového a CNG autobusu. Kapesník u CNG autobusu zůstal čistý.

Autobusy pořizují s předpokladem životnosti 12 let a odhadují, že 100 autobusů za svojí životnost ušetří 250 mil. Kč. Testovali různé autobusy, v průběhu testů byla průměrná spotřeba CNG 41,82 Kč/100 km, uspořili asi 5 Kč/km, v době, kdy CNG nebyl zatížen daní. Výsledky po prvních měsících ostrého provozu ukazují na úsporu 3,7 Kč/km.

Naopak se u nich neosvědčily malé autobusy na CNG pro svoji malou dojezdovou vzdálenost.

Využití CNG ve společnosti KOMMET PLUS prezentoval Petr Pistulka. Společnost vznikla privatizací ČSAD Tábor v roce 1988. Zabývá se MHD, dálkovou dopravou, kamionovou dopravou, cestovní kancelář, provozuje plnící stanici CNG a servisní středisko.

V době pořizování dostali dotaci. V roce 2006 byl zakoupen první kloubový autobus IRISBUS – IVECO na CNG, plnění nejdříve obstarávala malá plnička s dobou plnění 20 hodin. V roce 2007 byla otevřena veřejná plnící stanice. CNG lze čerpat také na karty vydané plynárenskými společnosti.

K dnešnímu dni provozují 39 autobusů, provozují též kamiony na CNG, jeden dokonce jezdí do Německa, kde ale musí tankovat. Mimoto mají 11 malých dodávkových automobilů na CNG.

V roce 2013 ujely v MHD autobusy na CNG 960 tis. km, letos najedou asi 1100 tis. km a bude dosaženo úspor ve výši 1,4 mil. Kč. (úspora na PHM po odečtení zvýšených nákladů na údržbu). Podobné parametry má i linka Tábor–Planá.

Autobusy jsou nasazovány v celé síti MHD Tábora na trase Tábor–Sezimovo Ústí–Planá nad Lužnicí. Dopravce počítá s dojezdem asi 400 km. Mimoto mají 3 MidiBusy, které mají dojezd 130 km a využívají se na turnusové jízdy, takže je možno je v průběhu dne doplnit palivem.

V roce 2011 byla dokončena stavba dílen, které splňují všechny potřebné normy.

Do budoucna plánují nákup dalších autobusů na CNG a též výstavbu nové plnicí stanice v areálu podniku.

Ukazuje se, že se vyplatí si pořídit CNG autobusy i bez podpory. Například společnost ČSAD Tišnov si pořídila v letošním roce 5 CNG autobusů bez dotací. Vzhledem k tomu, že každý rok počítají s obnovou vozového parku v počtu 3 až 6 autobusů, do 5 let by dopravní podnik rád dosáhl celkového počtu 20–25 autobusů s pohonem na CNG. Současně si společnost ČSAD Tišnov vybudovala i plnicí CNG stanici.

Roman Koblása z Iveca vyzdvihl vlastnosti motorů používaných v autobusech IVECO, jako je nepřímé sekvenční vstřikování paliva a stachiometrické spalování plynu, které umožňuje snížení hluku motoru proti naftovým motorům o 3 až 5 dB. Toto řešení rovněž má vliv na snížení vibrací motoru. Autobusy se vyrábějí v normě EURO VI.

Jiří Jedlička z Centra dopravního výzkumu ve své přednášce poukázal na přínos autobusu CNG pro lepší životní prostředí. Veřejná silniční doprava se podílí 18 % na znečištění ovzduší NOx a 15 % na znečištění pevnými částmi. Provedené studie pokazují na pozitivní vliv prováděné výměny vozového parku, dochází k poklesu všech sledovaných znečišťujících látek s výjimkou celkových nespálených uhlovodíků. Tento nedostatek je možno eliminovat nákupem vozidel CNG s emisní normou Euro VI, které mají snížený limit pro metan na 55 %.

Zdá se, že tempo rozvoje veřejné dopravy autobusy na CNG nabírá na tempu. Myslím, že i tato konference svým dílem k tomu přispěje. Pro přehled ještě uvádím přehled dotací na autobusy CNG.

Mezi skupinou schválených žádostí figuruje celkem osm projektů v oblasti Alternativní doprava. V 57. výzvě OP ŽP byly podpořeny:

  • Projekt – Nákup CNG autobusů pro Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a.s. (dotace 47 113 400 Kč).
  • Pořízení autobusů MHD s pohonem na CNG – Brno-město (dotace 394 146 882 Kč)
  • Projekt – Autobusy CNG v DPO – Dopravní podnik Ostrava a.s. (dotace 645 671 251 Kč).
  • Projekt – Pořízení CNG autobusů – ČSAD Havířov a.s. (dotace 110 665 460 Kč).
  • Projekt – Nákup CNG autobusů – Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. (dotace 128 787 028 Kč).
  • Projekt – Pořízení CNG autobusů – ČSAD Karviná a.s. (dotace 67 431 707 Kč).
  • Projekt – Pořízení CNG autobusů – ČSAD Frýdek-Místek a.s. (dotace 96 732 151 Kč).
  • Projekt – Zelená Opava – CNG – Městský dopravní podnik Opava, a.s. (dotace 90 881 284 Kč).
 

Hodnotit:  

Datum: 6.12.2014
Autor: Ing. Jan Schindler, redakce   všechny články autoraSdílet:  ikona Facebook  ikona Twitter  ikona Google+  ikona Linkuj.cz  ikona Vybrali.sme.skTisk Poslat e-mailem Hledat v článcíchDiskuse (žádný příspěvek, přidat nový)

Mohlo by vás také zajímat


Kam dál


Témata 2018

 
 

Aktuální články na ESTAV.czSilniční mosty ze dřeva? Proč ne!Stát chce půjčit mladým rodinám na bydlení až dva miliony korunDo 3. ročníku České ceny za architekturu se přihlásilo 145 realizacíDveře bez rušivých detailů pro dokonalý interiér