Společnost pro techniku prostředí na prahu dalšího volebního období

Datum: 3.12.2017  |  Autor: Ing. Josef Hodboď, čestný člen STP, Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D., ředitelka TZB-info, redakce

Ve znamení konce roku a blížících se Vánoc budou členové Rady STP 12. prosince 2017 volit předsedu. Tradice Společnosti pro techniku prostředí sahá do minulého století. Prof. Ing. Karlu Kabelemu, CSc., současnému předsedovi, jsme s ohlédnutím za končícím volebním obdobím obdobím položili pár otázek.

Prof. Ing. Karel Kabele, CSc. (na fotografii uprostřed), předseda STP a REHVA, v diskusi s účastníky kongresu Clima 2013 v Praze. Foto: archiv STP
Prof. Ing. Karel Kabele, CSc. (na fotografii uprostřed), předseda STP a REHVA, v diskusi s účastníky kongresu Clima 2013 v Praze. Foto: archiv STP

Ve znamení konce roku a blížících se Vánoc probíhají tak, jako každé 3 roky volby členů Rady Společnosti pro techniku prostředí (STP), nejvyššího orgánu více než 1100členného společenství odborníků zabývajících se tvorbou vnitřního prostředí budov z hlediska projektování, provozování, realizace, výuky, výzkumu a vývoje a legislativy.

STP vznikla v roce 1990 po oddělení Slovenské Společnosti pro techniku prostředí a navazuje na tradici Českého komitétu životního prostředí působícího od roku 1955 v rámci Českého svazu vědeckotechnických společností. STP je v současnosti moderní odborný spolek vytvářející prostor pro vzájemnou komunikaci nejen mezi odborníky z vysokých škol, projekce, výroby a realizace ale i mezi jednotlivými profesemi TZB, které spoluvytvářejí dnešní budovy.
Oborné veřejnosti je znám především jako pořadatel celé řady odborných seminářů, kurzů nebo populárních konferencí Vytápění v Třeboni, Klimatizace a větrání v Praze, Obnovitelné zdroje energie v Kroměříži nebo nejmladší akce – Symposia INHOB v Praze a Brně. Vedle pořádání akcí vydává STP časopis VVI (Vytápění, větrání instalace) a řadu dalších odborných publikací a svým členům poskytuje tak nejen možnost získání informací, setkávání se při diskusích ale i řadu podkladů k jejich odborné práci. Činnost STP je založena na přísně demokratickém principu, který plně odpovídá zásadám Nového občanského zákoníku a řídí se Stanovami Společnosti. STP je otevřený, nezávislý spolek, jehož členem se může stát každý občan souhlasící se stanovami.
Členství je zpoplatněno symbolickým ročním poplatkem s výjimkou studentů, jejichž členství je zdarma. Rada STP vzniká dvoustupňově demokratickým procesem, kde jednotlivé odborné sekce a územní centra zvolí minimálně 10 hlasy členů své zástupce do Rady a ti pak zvolí v tajné volbě tajemníka, hospodáře, místopředsedu, předsedu STP a členy dohlížecího výboru na další volební období. Volby zástupců odborných sekcí a územních center proběhly v září a říjnu a tito členové Rady STP pro další období 2018-2020 jsou již známi, tajná volba funkcionářů se bude konat na jednání Rady STP v úterý 12. prosince.

Několik otázek pro předsedu STP prof. Ing. Karla Kabeleho, CSc.

TZB-info: Pane profesore, na závěr volebního období bychom se rádi s Vámi trochu ohlédli. STP pod tímto názvem funguje od r. 1990, vy Společnost vedete od roku 2000. STP sdružuje mnoho odborníků, kteří se potkávají zejména na odborných akcích a oceňují STP jako stabilní a důvěryhodnou platformu pro sdílení novinek, zkušeností a vzdělávání. Chystají se volby vedení Společnosti a je právě ta správná chvíle na ohlédnutí za uplynulou dobu. STP je společností s vysokým odborným kreditem, kalendář akcí je plný, rozpočet stabilizovaný, noví členové přibývají. V nadsázce řečeno, tím bychom mohli skončit, protože to je asi nejlepší vizitka.

Prof. Ing. Karel Kabele, CSc.: Těžiště činnosti STP je v aktivitách jednotlivých odborných sekcí. Mám velkou radost z toho, že v letošním roce se počet odborných sekcí a územních center nesnížil i přes fakt, že tři celkového počtu devíti odborných sekcí si ze svého středu zvolily do čela nové tváře. Platná, poměrně jednoduchá pravidla STP vytvářejí široký prostor pro realizaci nápadů vzniklých v jednotlivých sekcích a územních centrech, a tak spektrum denních aktivit je od pravidelných schůzí odborných sekcí a pracovních skupin, přes přípravné výbory a pořádání jednotlivých akcí, po přípravu publikací a připomínek k návrhům zákonů a vyhlášek. Při pohledu na výčet akcí a aktivit vždy pociťuji obdiv a úctu k těm členům STP, kteří jsou ochotni věnovat svůj volný čas na organizaci akcí či přípravu publikací, podělit se o své odborné zkušenosti s ostatními členy i odbornou veřejností a svým osobním přínosem tak přispět k naplnění poslání STP.

Zleva: Předávání ocenění na konferenci Třeboň 2017, Kongres Clima Praha 2013 navštívilo během 4 dnů 1000 účastníků - na fotografii prof. Kabele s Pavlem Hermanem ze společnosti Korado a.s., předávání ocenění na kongresu Clima Praha. Foto: archiv STP
TZB-info: v roce 2013-2016 jste také byl prezidentem REHVA

Prof. Ing. Karel Kabele, CSc.: Současný odborný svět je vzájemně propojený. Jsme členy EU, přebíráme evropské normy, naše zákony reagují na evropské směrnice a direktivy a vědecké výkony jsou naším státem měřeny podle kritérií stanovenými mezinárodními společnostmi, a tak uzavřít se v české kotlině a nevidět co se děje o 250 km dál od Prahy a čekat s obavami, co k nám zase přijde z Bruselu, by bylo krátkozraké. Z těchto důvodů považuji za důležité udržovat a pěstovat na přiměřené úrovni mezinárodní kontakty s našimi zahraničními partnery.
STP měla to štěstí, že se stala v roce 2002 zástupcem České republiky v Evropské federaci společností pro techniku prostředí REHVA sdružující 27 zemí s více než 130 000 odborníky z celé Evropy. Výsledkem dlouhodobého aktivního působení STP byla možnost pořádání světového kongresu CLIMA 2013 v Praze a vážím si samozřejmě důvěry, kterou jsem dostal při zvolení prezidentem REHVA na období 2013-2016.
Ve spolupráci s kolegy z Německa a Slovenska jsme vydali příručku REHVA Guidebook 15 Vytápění velkoprostorových hal. Bohaté zkušenosti našich členů se tak dostaly mezi odborníky celé Evropy. Dále pak prostřednictvím vzájemné výměny informací a publikací i do nabídky mezi členy ASHRAE, společnosti, která svými více než 60000 individuálními členy a 150členným profesionálním administrativním týmem patří ke špičkám oboru.
STP je v současnosti asociovaným členem ASHRAE, což nám umožňuje přímý kontakt, zdroj informací a možnost se účastnit tvorby standardů ASHRAE. REHVA ocenila svými profesními cenami i řadu našich členů a evropské soutěže studentských prací se zúčastnili i naši studenti. Po skončení funkčního období prezidenta REHVA naše spolupráce pokračuje v odborných komisích a výborech a potěšitelné je, že v minulých volbách se členem výboru REHVA stal kolega Ing. Miloš Lain, Ph.D. a můžeme tak nejen být přímo u zdroje, ale naše zájmy prosazovat i na této evropské úrovni.

Zleva: Slavnostní večer na Sympoziu INHOB 2015, prof. Kabele s Ing. Ivanem Cifrincem, Ph.D. ze společnosti ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o. na Sympoziu INHOB 2015, Sympozium INHOB 2015. Foto: archiv STP
TZB-info: Vraťme se ještě k běžné činnosti STP. Co dobrého se podařilo nad rámec kvalitního standardu, na který jsme u STP zvyklí, jakkoliv ani to není samozřejmostí.

Prof. Ing. Karel Kabele, CSc.: Už v loňském roce se podařilo zastavit mírný pokles počtu členů STP, který jsme zaznamenali v roce 2015. Za velký úspěch minulého období považuji realizaci nápadu zařadit časopis VVI do mezinárodně uznávané citační databáze Scopus, která se v České republice využívá k hodnocení výsledků vědy a publikační činnosti. Vzhledem ke kvalitě časopisu a splnění požadavků, za což děkuji vedoucímu redaktorovi VVI, redakční radě i všem autorům, se tento záměr podařil a VVI je v současnosti jediným českým technickým odborným časopisem, zařazeným do této databáze s citačním indexem 0,16. Tento fakt nejen zvyšuje zájem akademické obce o publikování v našem časopisu, ale má i výrazně hlubší celospolečenský dopad. Nastavení pravidel financovaní výzkumu v ČR je takové, že výsledky se musí publikovat v časopisech s citačním indexem a pokud bychom takový časopis neměli, většina výsledků se publikuje v zahraničí a naše odborná veřejnost k nim má velmi ztížený přístup.

TZB-info: Pozorujete nějaký vývoj v organizaci spolkové činnosti, která vytváří zázemí pro odborné aktivity?

Prof. Ing. Karel Kabele, CSc.: Určitě ano. Upravili jsme Stanovy STP tak, aby odpovídaly Novému občanskému zákoníku a současně nám umožnily realizovat aktivity, které jsou pro STP tradiční. Samozřejmě při takových změnách vzniká diskuse, a tak hodně času minulého období jsme věnovali konstruktivní výměně názoru a demokratickými postupy jsme hledali řešení, která budou v souladu se zájmy většiny. Tyto diskuse vyústily v úpravu vnitřních pravidel STP, která postupně uvádíme v život a zjišťujeme, zda v praxi fungují tak, jak jsme očekávali. Druhou významnou organizační změnou byla generační obměna sekretariátu. Když původní a dlouholetý vedoucí sekretariátu Ing. Petr Mádr oznámil odchod do důchodu, všem nám zatrnulo, neboť byl pro mnohé tváří STP, znali ho účastníci i firmy a všichni víme, jak taková změna může "bolet". Nicméně sekretariát v novém složení hladce převzal povinnosti a děkuji tak Ing. Markovi Mádrovi i Ivě Baťhové za nasazení, spolehlivost a vždy perfektní organizaci akcí.

Zleva: Letní škola TZB - neformální, přesto odborné setkání se sdílením zkušeností a názorů, jehož tradici se podařilo přenést do Rakouska, ale i pro nás vzdáleného Mongolska, Letní školy TZB se účastní studenti, doktorandi i odborníci z praxe, prof. Kabele s Ing, Petrem Mádrem, dlouholetým vedoucím sekretariátu ST na kongresu Clima Praha 2013, prof. Kabele při předávání ocenění doc. Karlu Papežovi, CSc. na Konferenci Klimatizace a větrání Praha 2017. Foto: archiv STP
TZB-info: Pane profesore, ucházíte se i dále o funkci předsedy STP?

Prof. Ing. Karel Kabele, CSc.: Pokud členové Rady STP ve své tajné volbě rozhodnou o tom, že bych měl být předsedou STP i dalším období, rád bych v této čestné funkci dále pomáhal vytvářet podmínky pro vzájemnou komunikaci, realizaci tradičních akcí i nových nápadů nastupující generace odborníků a přispěl tak k rozvoji našeho oboru, bez kterého by naše budovy byly jen mrtvými, neobyvatelnými konstrukcemi.

TZB-info: Děkujeme za vaše odpovědi a držíme vám i STP palce. Jsme dlouholetým mediálním partnerem STP a úzce spolupracujeme. Mnoho našich pravidelných čtenářů je členem STP, těší nás, že přes TZB-info se hlásí velké množství účastníků odborných akcí STP a na základě dohody s vedoucím redaktorem VVI Ing. Vladimírem Zmrhalem, Ph.D. mají čtenáři TZB-info vždy jeden vybraný článek z čísla k dispozici i na našem portálu. Věříme, že vzájemná podpora STP a TZB-info bude pokračovat i po prosincových volbách a těšíme se na další spolupráci.

STP je velmi kompaktní společenství, které reprezentuje špičku vědomostí o všech aspektech zařízení techniky prostředí včetně problematiky vztahu k životnímu prostředí. Společnost patří tradičně k těm, které fungují na bázi dobrovolnosti, a přitom plní velmi důležitou úlohu nejen po čistě odborné stránce, tedy v úzkém spojení s přírodními zákony, které se v technice prostředí uplatňují, ale i v tom, jaké jsou vzájemné vazby mezi obory patřícími do techniky prostředí. V tomto směru je role Společnosti pro techniku prostředí v České republice nezastupitelná. Význam společnosti dokládá široká členská základna.

Činnost Společnosti pro techniku prostředí však nelze omezovat například jen na roli vzdělávací, se kterou se členové společnosti setkávají nejčastěji a podle které ji zná prakticky i každý, kdo se některou oblastí zařízení techniky prostředí zabývá. Vzdělávací funkce je důležitá jako doplněk ke vzdělávacím procesům na školách a potřebná pro udržení trvale aktuálních a použitelných znalostí.

Zásadním úkolem společnosti, jak ho chápe většina členů, je také vytvářet platformu pro odbornou diskuzi, ve které bude názor každého člena vyslechnut a zvážen. Tato funkce vyžaduje velkou míru demokratického přístupu. Proto je třeba mít ve vedení společnosti osobnosti, které jsou otevřené pro přijímání nových myšlenek, pro změny stylu práce v souladu s rychle se měnícím společenským prostředím, pro netradiční řešení problematiky techniky prostředí, ale i pro udržení přiměřené volnosti k práci těch, kteří projektují, realizují atd. A to znamená diskuzi nejen o požadavcích na kladených na vnitřní prostředí, ale i o účelnosti jejich limitů, nejrůznějších předpisů a rovněž tak o jejich praktické splnitelnosti v praxi. Význam této funkce Rada společnosti chápe, jak dokazují v předstihu poskytované informace o budoucím vývoji legislativy a každoročně dále stoupá.

Důležité je nacházet argumenty proti zavádění nadbytečných předpisů nebo nesprávných a argumenty dokázat prezentovat nejen na národní úrovni, ale pro nás především v Evropské unii. Žádný předpis, norma, vyhláška atp. nemůže plně popsat realitu. Zcela negativní stav je ten, kdy platí předpis, ale většina technické veřejnosti hovoří o jeho neúčelnosti, nesplnitelnosti a složitosti. Co je nutné vyžadovat od velkých veřejných budov, může být zcela nadbytečné a nesplnitelné například u rodinných domů. Vyvažování vzájemných požadavků oborů je proto zásadní, nebo se to vždy bude nějak obcházet.

V čele společnosti nyní stojí Rada společnosti složená ze 17ti členů, a to
 • prof. Ing. Karel Kabele, CSc., Předseda STP
 • Ing. Jiří Frýba, Místopředseda STP
 • Dr. Ing. Petr Fischer, Hospodář STP
 • Ing. Marek Mádr, Tajemník STP
 • Ing. Miloš Lain, Ph.D., OS 01 Klimatizace a větrání
 • prof. Ing. Jiří Bašta, Ph.D., OS 02 Vytápění
 • doc. Ing. Karel Papež, CSc., OS 04 Obytné prostředí
 • Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D., OS05 Zdravotní a průmyslové instalace
 • Ing. Jiří Hubka, OS06 Integrované navrhování a hodnocení budov
 • Ing. Miroslav Kučera, Ph.D., OS 08 Snižování hluku
 • Ing. Bořivoj Šourek, Ph.D., OS 09 Alternativní zdroje energie
 • Ing. Bc. Jaroslav Vychytil, Ph.D., OS 10 Osvětlení
 • Ing. Roman Šmíd, OS 11 Facility management
 • doc. Ing. Jiří Hirš, CSc., Územní centrum Brno
 • Ing. Jiří Melnikov, Územní centrum Liberec
 • Ing. Pavel Gergela, Územní centrum Ostrava
 • Ing. Zuzana Mathauserová, Územní centrum Praha - konzultační středisko
 

Hodnotit:  

Datum: 3.12.2017
Autor: Ing. Josef Hodboď, čestný člen STP, redakce   všechny články autoraIng. Dagmar Kopačková, Ph.D., ředitelka TZB-info, redakce   všechny články autoraSdílet:  ikona Facebook  ikona Twitter  ikona Google+  ikona Linkuj.cz  ikona Vybrali.sme.skTisk Poslat e-mailem Hledat v článcíchDiskuse (žádný příspěvek, přidat nový)


Projekty 2017

 
 

Aktuální články na ESTAV.czŘSD dnes zahájí stavbu dalších úseků D6 na RakovnickuZměny pro stavebníka rodinného domu po novele stavebního zákona od ledna 2018Město pro kaktusy: Budova na místě staré skládky využívá průhledné fotovoltaické skloCeny nemovitostí: Rodinné domy zdražují rychleji než byty