Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Zákon č. 695/2004 Sb. o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů

PŘEDPIS BYL ZRUŠEN 01.01.2013

se změnami:212/2006 Sb., 315/2008 Sb., 227/2009 Sb., 292/2009 Sb., 164/2010 Sb., 85/2012 Sb., 201/2012 Sb.
uveřejněno v: č. 235/2004 Sbírky zákonů na straně 12294
schváleno:09.12.2004
účinnost od:31.12.2004
zrušeno:01.01.2013
[Textová verze]

695/2004 Sb. ZÁKON ze dne 9. prosince 2004 o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů Změna: 212/2006 Sb. Změna: 315/2008 Sb. Změna: 292/2009 Sb. Změna: 164/2010 Sb. Změna: 227/2009 Sb. Změna: 85/2012 Sb. Změna: 201/2012 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ O PODMÍNKÁCH OBCHODOVÁNÍ S POVOLENKAMI NA EMISE SKLENÍKOVÝCH PLYNŮ HLAVA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ § 1 Předmět úpravy Tento zákon zapracovává příslušný předpis Evropských společenství^1), navazuje na přímo použitelné předpisy Evropských společenství^1a) a v souladu s Rámcovou úmluvou OSN o změně klimatu^1b) (dále jen "Úmluva") stanoví a) práva a povinnosti provozovatelů zařízení, provozovatelů letadel a dalších osob při obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, b) postup při vydávání povolení k emisím skleníkových plynů a rozhodování o jeho změnách, c) postup při vydávání a přidělování povolenek na emise skleníkových plynů a podmínky obchodování s nimi, d) podmínky hospodaření s jednotkami přiděleného množství, e) použití jednotky snížení emisí a ověřeného snížení emisí z projektových činností v systému obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů (dále jen "systém obchodování"), e) působnost orgánů veřejné správy, g) sankce za porušení uložených povinností. § 2 Základní pojmy (1) Pro účely tohoto zákona se rozumí a) zařízením - stacionární technická jednotka, ve které se provozuje jedna nebo více činností uvedených v písmenech A až D přílohy č. 1 k tomuto zákonu a jakékoliv s nimi přímo související činnosti, které mají technickou spojitost s činnostmi provozovanými na daném místě a které mohou mít vliv na emise; za zařízení se nepovažují stacionární technické jednotky používané k výzkumu, vývoji a zkoušení nových výrobků a procesů. Jestliže tentýž provozovatel zařízení provozuje ve stejném zařízení nebo na stejném místě více činností, které spadají pod totéž označení podle výčtu uvedeného v písmenech A až D přílohy č. 1 k tomuto zákonu, kapacity těchto činností se sčítají, b) skleníkovým plynem - oxid uhličitý, methan, oxid dusný a částečně nebo zcela fluorovaný uhlovodík nebo fluorid sírový, c) emisí - vypuštění skleníkového plynu do ovzduší, d) provozovatelem zařízení - osoba, která zařízení skutečně provozuje; není-li taková osoba, považuje se za provozovatele zařízení vlastník zařízení, e) povolením - rozhodnutí, kterým se povolují v rozsahu získaných povolenek emise skleníkových plynů a kterým se stanoví podmínky jejich zjišťování, vykazování a ověřování, f) povolenkou - majetková hodnota odpovídající právu provozovatele zařízení vypustit do ovzduší ekvivalent tuny CO2, g) ekvivalentem tuny CO2 - jedna metrická tuna oxidu uhličitého nebo množství jiného skleníkového plynu, které má stejný účinek globálního ohřevu na klimatický systém Země, h) novým provozovatelem zařízení - provozovatel zařízení, který získal povolení podle tohoto zákona po dni doručení národního alokačního plánu Evropské komisi, nebo provozovatel zařízení, který získal povolení před tímto dnem, avšak z důvodu změn v užívání, způsobu provozu nebo kapacitě zařízení mu bylo povolení po tomto dni změněno, i) stranou přílohy I - strana uvedená v příloze I Úmluvy, která ratifikovala Kjótský protokol^1c) v souladu s článkem 1 bodem 7 Kjótského protokolu, j) projektovou činností - opatření realizované formou projektu schváleného jednou nebo více stranami přílohy I v souladu s článkem 6 nebo článkem 12 Kjótského protokolu a rozhodnutími přijatými na základě Úmluvy nebo Kjótského protokolu, k) jednotkou snížení emisí - jednotka vydaná na základě článku 6 Kjótského protokolu a rozhodnutí přijatých na základě Úmluvy nebo Kjótského protokolu, , odpovídající právu provozovatele zařízení vypustit do ovzduší ekvivalent tuny CO2, l) jednotkou ověřeného snížení emisí - jednotka vydaná na základě článku 12 Kjótského protokolu a rozhodnutí přijatých na základě Úmluvy nebo Kjótského protokolu, odpovídající právu provozovatele zařízení vypustit do ovzduší ekvivalent tuny CO2, m) rozdělením zařízení - taková změna, při níž je zařízení rozděleno na dvě či více zařízení, z nichž každé svými technickými parametry splňuje podmínky uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu, n) sloučením zařízení - taková změna, při níž jsou dvě nebo více zařízení spojena v jedno zařízení, o) jednotkou přiděleného množství - majetková hodnota odpovídající oprávnění České republiky vypustit na základě Kjótského protokolu do ovzduší ekvivalent jedné tuny CO2, p) provozovatelem letadla - osoba, která provozuje letadlo v době, kdy vykonává činnost v oblasti letectví uvedenou v písmeni E přílohy č. 1 k tomuto zákonu, a 1. má provozní licenci vydanou v České republice podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008^1d), nebo 2. spadá pod správu České republiky podle seznamu provozovatelů letadel vydaného Evropskou komisí podle čl. 18a odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES^1e), v případě, že tato osoba není známa nebo ji vlastník letadla neidentifikoval, se za provozovatele letadla považuje vlastník letadla, q) provozovatelem obchodní letecké dopravy - provozovatel letadla, jenž za úplatu poskytuje pravidelné nebo nepravidelné letecké služby veřejnosti za účelem přepravy cestujících, nákladu nebo poštovních zásilek, r) emisemi způsobenými letectvím - emise ze všech letadel v rámci jejich činností v oblasti letectví uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu, s) historickými emisemi způsobenými letectvím - průměrná střední hodnota ročních emisí z letadel vykonávajících v letech 2004 až 2006 činnost v oblasti letectví uvedenou v příloze č. 1 k tomuto zákonu. (2) Prováděcí právní předpis stanoví množství skleníkového plynu, které má stejný účinek globálního ohřevu na klimatický systém Země jako jedna metrická tuna oxidu uhličitého. HLAVA II POVOLENÍ K EMISÍM SKLENÍKOVÝCH PLYNŮ § 3 Provozovatel zařízení, které vypouští skleníkové plyny do ovzduší, jej může provozovat jen na základě povolení vydaného Ministerstvem životního prostředí (dále jen "ministerstvo"). § 4 Náležitosti žádosti o povolení (1) Žádost o povolení musí obsahovat a) popis zařízení a s ním spojených činností, včetně technologií, které jsou nebo mají být používány, b) popis surovin a pomocných materiálů, s nimiž je nakládáno způsobem, který může mít vliv na emise skleníkových plynů, c) seznam a popis zdrojů emisí skleníkových plynů ze zařízení, d) popis dosavadních nebo uvažovaných opatření pro zjišťování a vykazování emisí vypouštěných do životního prostředí, e) stručné shrnutí údajů uvedených v písmenech a) až d). (2) Žádost o vydání povolení podává provozovatel zařízení ministerstvu v elektronické nebo písemné podobě na formuláři stanoveném prováděcím právním předpisem. (3) Žadatel je jediným účastníkem řízení. § 5 Povolení (1) Ministerstvo povolení vydá v případě, že provozovatel zařízení prokáže dostatečné materiální, technické a organizační vybavení ke zjišťování a vykazování emisí skleníkových plynů. (2) Povolení lze vydat pro více zařízení, jsou-li umístěna na stejném místě, jsou provozována týmž provozovatelem zařízení a činnosti v nich provozované spolu po technické stránce souvisejí. (3) Rozhodnutí o povolení obsahuje a) obchodní firmu nebo název, sídlo, identifikační číslo osoby (dále jen "identifikační číslo"), pokud je přiděleno, je-li provozovatelem zařízení právnická osoba, anebo jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě obchodní firmu, místo podnikání a identifikační číslo, pokud je přiděleno, je-li provozovatelem zařízení fyzická osoba, která je podnikatelem, b) jméno, popřípadě jména, příjmení, číslo občanského průkazu, není-li vydán, číslo dokladu, který jej nahrazuje, adresu trvalého pobytu, je-li provozovatelem zařízení fyzická osoba, která není podnikatelem, nebo adresu místa pobytu, je-li provozovatelem zařízení fyzická osoba, která není podnikatelem a není občanem České republiky, c) popis zařízení a s ním spojených činností a identifikační údaje o umístění zařízení (obec, katastrální území a je-li přiděleno též číslo popisné), d) podmínky zjišťování emisí, včetně specifikace metodiky zjišťování a jeho frekvence, e) podmínky zveřejňování a vykazování emisí. (4) Práva a povinnosti z povolení přecházejí na právního nástupce provozovatele zařízení. (5) Dnem nabytí právní moci rozhodnutí o povolení se provozovatel zařízení stává účastníkem systému obchodování. § 6 Změna podmínek povolení (1) Provozovatel zařízení je povinen neprodleně oznámit ministerstvu každou zamýšlenou změnu v užívání, způsobu provozu nebo kapacitě zařízení, která může vyžadovat změnu podmínek zjišťování emisí nebo podmínek vykazování emisí, zejména podstatné zvýšení nebo snížení kapacity zařízení, rozšíření nebo omezení provozu. Dále je povinen do 15 dnů oznámit ministerstvu každou změnu údajů uvedených v povolení podle § 5 odst. 3. (2) Ministerstvo změní nebo zruší jím vydané povolení a) zjistí-li, že došlo ke změně v užívání, způsobu provozu, kapacitě zařízení nebo údajích uvedených v povolení podle § 5 odst. 3, která může mít podstatný vliv na provoz zařízení, zjišťování a vykazování emisí, nebo dojde-li ke změně podmínek rozhodných pro vydání povolení, b) dojde-li při výkonu povolení k závažnému nebo opakovanému porušení povinností stanovených tímto zákonem, c) nevyužívá-li provozovatel zařízení povolení bez zvláštního důvodu po dobu delší 2 let, nebo d) na žádost provozovatele zařízení. (3) Povolení zaniká a) uplynutím doby, na kterou bylo vydáno, b) zánikem právnické osoby nebo smrtí fyzické osoby, které bylo povolení uděleno, pokud nedošlo k přechodu práv a povinností vyplývajících z povolení na právního nástupce provozovatele zařízení, nebo c) dnem nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení povolení podle odstavce 2. (4) Dnem zániku povolení přestává provozovatel zařízení být účastníkem systému obchodování. § 7 Zjišťování, vykazování a ověřování vykázaného množství emisí (1) Provozovatel zařízení zjišťuje a vykazuje množství emisí skleníkových plynů ze zařízení v rozsahu a postupem zjišťování, vykazování a ověřování množství emisí skleníkových plynů stanoveným prováděcím právním předpisem a dále podle podmínek uvedených v povolení. Provozovatel zařízení, který provádí činnosti zahrnuté do systému obchodování až od roku 2013, vykáže ministerstvu řádně podložené a nezávisle ověřené údaje o emisích skleníkových plynů. (2) Provozovatel letadla zjišťuje a vykazuje množství emisí skleníkových plynů a údaje o tunokilometrech v rozsahu a postupem zjišťování, vykazování a ověřování množství emisí skleníkových plynů stanoveným prováděcím právním předpisem a dále podle plánu pro zjišťování emisí a tunokilometrů. Plán pro zjišťování emisí a tunokilometrů schvaluje na návrh provozovatele letadla ministerstvo. Provozovatel letadla předkládá návrh plánu pro zjišťování emisí a tunokilometrů a jeho změny ministerstvu do konce srpna roku předcházejícího referenčnímu roku. Provozovatel letadla je povinen oznámit ministerstvu každou podstatnou změnu pro zjišťování a vykazování emisí a údajů o tunokilometrech do 15 dnů od této změny. Pokud se někdo stane provozovatelem letadla v průběhu obchodovacího období, předloží návrh plánu pro zjišťování emisí a tunokilometrů ministerstvu do 30 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala. (3) Provozovatel zařízení nebo provozovatel letadla zajistí ověření množství emisí nebo množství emisí a údajů o tunokilometrech vykázaného podle odstavce 1 nebo 2 osobou, která je držitelem rozhodnutí o autorizaci podle zákona o ochraně ovzduší^2) (dále jen "autorizovaná osoba"). Ověření provádí autorizovaná osoba podle zásad ověřování vykázaného množství emisí stanovených v příloze č. 2 k tomuto zákonu. (4) Množství emisí skleníkových plynů ze zařízení nebo množství emisí skleníkových plynů a údaje o tunokilometrech z letadla za kalendářní rok vykázané podle odstavce 1 nebo 2 a doklady o jeho ověření předloží provozovatel zařízení nebo provozovatel letadla ministerstvu do 15. března následujícího kalendářního roku; pokud k tomuto dni nejsou množství emisí nebo množství emisí a údaje o tunokilometrech vykázány nebo doklady o jeho ověření předloženy, nebo pokud podle dokladů o ověření neodpovídá vykázané množství emisí nebo množství emisí a údaje o tunokilometrech požadavkům podle odstavců 1 a 2, ministerstvo o tom informuje správce rejstříku. Správce rejstříku převod v tomto případě neprovede do doby, dokud provozovatel zařízení nebo provozovatel letadla ověřením neprokáže, že vykázané množství emisí nebo množství emisí a údaje o tunokilometrech je v souladu se stanovenými podmínkami. (5) Provozovatel zařízení na zachytávání, přepravu nebo ukládání oxidu uhličitého je povinen zjišťovat, vykazovat a ověřovat množství emisí uložených a uvolněných v rámci zachytávání, přenosu a ukládání oxidu uhličitého postupem stanoveným v prováděcím právním předpisu vydaným podle odstavce 1 a dále podle podmínek uvedených v povolení. (6) Prováděcí právní předpis stanoví náležitosti plánů pro zjišťování emisí a tunokilometrů a podstatné změny pro zjišťování a vykazování emisí a údajů o tunokilometrech, které je nutné oznámit. HLAVA III OBCHODOVÁNÍ S POVOLENKAMI NA EMISE SKLENÍKOVÝCH PLYNŮ A HOSPODAŘENÍ S JEDNOTKAMI PŘIDĚLENÉHO MNOŽSTVÍ § 8 Národní alokační plán (1) Pro každé obchodovací období připraví ministerstvo ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu návrh národního alokačního plánu, ve kterém určí celkové množství povolenek, které bude pro toto období vydáno, a množství, které bude jednotlivým provozovatelům zařízení přiděleno. Návrh národního alokačního plánu musí splňovat kritéria uvedená v příloze č. 3 k tomuto zákonu. (2) Návrh národního alokačního plánu zveřejní ministerstvo na portálu veřejné správy a současně poskytne informaci o něm sdělovacím prostředkům. Ve lhůtě 30 dnů od zveřejnění návrhu národního alokačního plánu na portálu veřejné správy^3) může každý provozovatel zařízení zaslat k němu vyjádření; neučiní-li tak, má se za to, že s tímto návrhem vyslovil souhlas. Ve stejné lhůtě může zaslat k návrhu národního alokačního plánu vyjádření kdokoli další. Zaslaná vyjádření projedná ministerstvo za účasti provozovatelů zařízení, kteří o to projeví zájem, v meziresortní komisi, jejíž členy jmenuje ministr životního prostředí. Zaslaná vyjádření vezme ministerstvo v úvahu, návrh národního alokačního plánu případně změní a svůj postup v něm odůvodní; současně přihlédne k projednání tohoto návrhu v meziresortní komisi. (3) Návrh národního alokačního plánu zpracovaný podle odstavců 1 a 2 předloží ministerstvo společně s Ministerstvem průmyslu a obchodu vládě ke schválení. Po schválení tohoto návrhu usnesením vlády ministerstvo národní alokační plán zveřejní na portálu veřejné správy,^3) předloží jej Evropské komisi a kopii zašle ostatním členským státům Evropské unie nejpozději 18 měsíců před začátkem obchodovacího období. (4) Pokud Evropská komise národní alokační plán zčásti nebo jako celek odmítne, ministerstvo návrh národního alokačního plánu změní a znovu ho projedná v rozsahu učiněných změn postupem stanoveným v odstavcích 1 až 3. (5) Pokud Evropská komise národní alokační plán zčásti ani jako celek neodmítne, ministerstvo návrh národního alokačního plánu ve formě návrhu nařízení vlády předloží vládě ke schválení. (6) Předloží-li osoba, která bude ve smyslu § 2 odst. 1 písm. j) a národního alokačního plánu novým provozovatelem zařízení, nejpozději 2 měsíce před termínem předložení národního alokačního plánu Evropské komisi ministerstvu platné územní rozhodnutí nebo stavební povolení pro zařízení, které bude do provozu uvedeno po dni doručení národního alokačního plánu Evropské komisi, nebo dojde ke změně povolení podle tohoto zákona po doručení národního alokačního plánu Evropské komisi, vyčlení ministerstvo v národním alokačním plánu v rezervě pro nové zdroje pro tohoto nového provozovatele povolenky pro jednotlivé roky. V případě, že zařízení, na které bylo předloženo územní rozhodnutí nebo stavební povolení, bude v období platnosti příslušného národního alokačního plánu uvedeno do provozu později, než bylo předpokládáno při vyčlenění povolenek ve smyslu tohoto odstavce, může být příděl povolenek pro daný rok v souladu s pravidly národního alokačního plánu pro nové účastníky krácen a takto nevyužité povolenky lze v souladu s národním alokačním plánem přidělit jinému novému provozovateli zařízení. § 8a zrušen § 9 Povolenky provozovatelů letadel (1) Pro obchodovací období od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2012 se celkové množství povolenek, určených pro provozovatele letadel, rovná 97 % historických emisí z letectví. Pro toto obchodovací období je referenčním rokem rok 2010. (2) Pro obchodovací období od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2020 a pro každé následující obchodovací období se celkové množství povolenek, určených pro provozovatele letadel, rovná 95 % historických emisí z letectví vynásobených počtem let v daném obchodovacím období. Pro tato obchodovací období je referenčním rokem kalendářní rok končící 24 měsíců před začátkem obchodovacího období. (3) Pro každé obchodovací období může provozovatel letadla prostřednictvím ministerstva požádat o přidělení povolenek, které mají být přiděleny zdarma. Žádost musí obsahovat ověřené údaje o tunokilometrech pro činnosti v oblasti letectví uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu vykonané provozovatelem letadla za referenční rok. Žádost je nutné podat nejméně 21 měsíců před začátkem obchodovacího období, ke kterému se vztahuje, nebo, pokud jde o období uvedené v odstavci 1, do 31. března 2011. Nejméně 18 měsíců před začátkem obchodovacího období, k němuž se žádost vztahuje, nebo do 30. června 2011 v případě obchodovacího období podle odstavce 1 předloží ministerstvo Evropské komisi obdržené žádosti. Formulář žádosti stanoví prováděcí právní předpis. (4) Do tří měsíců od přijetí rozhodnutí Evropské komise o referenční hodnotě podle příslušného předpisu Evropských společenství^1), ministerstvo vypočte a) celkový počet povolenek přidělených na obchodovací období jednotlivým provozovatelům letadel, jejichž žádost byla předložena Evropské komisi v souladu s odstavcem 3, stanovený vynásobením tunokilometrů uvedených v žádosti referenční hodnotou, a b) počet povolenek přidělených jednotlivým provozovatelům letadel na každý rok, který se stanoví vydělením celkového počtu přidělených povolenek za obchodovací období vypočtených podle písmene a) počtem let v období, v němž uvedený provozovatel bude provádět činnost v oblasti letectví uvedenou v příloze č. 1 k tomuto zákonu, údaje podle písmen a) a b) ministerstvo oznámí provozovateli letadla ve sdělení a zároveň je zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup. (5) V každém obchodovacím období podle odstavce 2 ministerstvo vyčlení 3 % z celkového počtu povolenek, které mají být přiděleny, do zvláštní rezervy pro provozovatele letadel, a) kteří začínají s vykonáváním činnosti v oblasti letectví podle přílohy č. 1 k tomuto zákonu po referenčním roce, za který byly předloženy údaje o tunokilometrech podle odstavce 4 s ohledem na obchodovací období uvedené v odstavci 2, nebo b) u jejichž údajů o tunokilometrech dochází k růstu v průměru o více než 18%ročně mezi referenčním rokem, za který byly předloženy údaje o tunokilometrech podle odstavce 4 s ohledem na obchodovací období uvedené v odstavci 2, a druhým kalendářním rokem tohoto obchodovacího období, a jejichž činnost podle písmene a) nebo nárůst tunokilometrů podle písmene b) není zcela ani zčásti pokračováním činnosti v oblasti letectví, jež byla dříve vykonávána jiným provozovatelem letadla; provozovateli letadla podle písmene b) nemůže být přiděleno více než 1 000 000 povolenek. (6) Provozovatel letadla, který splňuje podmínky podle odstavce 5, může prostřednictvím ministerstva požádat o přidělení povolenek zdarma ze zvláštní rezervy. Žádost je nutné podat do 30. června třetího roku obchodovacího období podle odstavce 2, k němuž se vztahuje. Formulář žádosti stanoví prováděcí právní předpis. (7) Ministerstvo předloží Evropské komisi žádosti přijaté podle odstavce 6 nejpozději do šesti měsíců od uplynutí lhůty pro podávání těchto žádostí. Do tří měsíců ode dne, kdy Evropská komise přijme rozhodnutí o referenční hodnotě, ministerstvo vypočte a) přidělení povolenek ze zvláštní rezervy všem provozovatelům letadel, jejichž žádost byla předložena Evropské komisi; toto přidělení se stanoví vynásobením referenční hodnoty a 1. tunokilometrů zahrnutých do žádostí, v případě provozovatelů letadel podle odstavce 5 písm. a), nebo 2. hodnoty absolutního nárůstu tunokilometrů zahrnutého do žádosti, v případě provozovatelů letadel podle odstavce 5 písm. b), a b) množství povolenek přidělené všem provozovatelům letadel na každý rok, které se stanoví vydělením počtu povolenek přidělených danému provozovateli podle písmene a) počtem celých kalendářních let zbývajících v obchodovacím období podle odstavce 2, k němuž se přidělení vztahuje, údaje podle písmen a) a b) ministerstvo oznámí provozovateli letadla ve sdělení a zároveň je zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup. (8) Ministerstvo provede pro každé období podle odstavce 1 nebo 2 dražbu 15 % povolenek určených pro provozovatele letadel. Množství povolenek, které bude vydraženo, je úměrné podílu České republiky na celkovém množství emisí způsobených letectvím ve všech členských státech Evropských společenství za referenční rok. Ministerstvo rovněž vydraží nepřidělené povolenky ze zvláštní rezervy pro provozovatele letadel. Prostředky získané tímto prodejem povolenek jsou příjmem Státního fondu životního prostředí České republiky (dále jen "Státní fond životního prostředí"). Tyto příjmy se použijí podle zvláštního právního předpisu^4) na podporu výzkumu, vývoje, výroby a zavádění vhodných technologií a akcí vědecko-technického rozvoje v oblasti snižování emisí skleníkových plynů z dopravy, zejména civilního letectví. § 9a zrušen § 10 Rejstřík a vydávání a přidělování povolenek (1) V souladu s předpisy Evropských společenství^5) se zřizuje rejstřík. Správcem rejstříku je ministerstvo, které touto činností může pověřit jinou osobu, pokud prokáže, že je schopna tuto činnost vykonávat. Správce rejstříku při své činnosti postupuje podle právních předpisů Evropských společenství^5), a to za sjednanou cenu^6). (2) Na každé obchodovací období, a to nejpozději měsíc před jeho začátkem, vydá správce rejstříku povolenky v množství stanoveném na příslušné obchodovací období národním alokačním plánem a podle § 9. (3) Nejpozději do 28. února kalendářního roku přidělí správce rejstříku každému a) provozovateli zařízení, který je účastníkem systému obchodování, poměrnou část z množství povolenek, které mu bylo stanoveno národním alokačním plánem oznámeným podle § 8; touto částí je 1/5 z celkového množství povolenek určených pro jednu osobu na jedno obchodovací období; přitom správce postupuje podle předpisů Evropských společenství^5), b) provozovateli letadla počet povolenek stanovený mu pro daný rok podle § 9 odst. 4 nebo odst. 7. (4) Dojde-li na základě změny povolení ke sloučení zařízení nebo k rozdělení zařízení, ministerstvo stanoví rozhodnutím množství povolenek, které bude přiděleno takto vzniklému zařízení. (5) Při sloučení zařízení nesmí přesáhnout přidělené množství povolenek součet množství povolenek určený jednotlivým sloučeným zařízením národním alokačním plánem vydaným nařízením vlády nebo rozhodnutím ministerstva vydaným podle odstavce 6. (6) Při rozdělení zařízení nesmí přesáhnout součet množství povolenek přidělený zařízením vzniklých rozdělením množství povolenek určené národním alokačním plánem vydaným nařízením vlády nebo rozhodnutím ministerstva vydaným podle odstavce 6 pro zařízení před jeho rozdělením. (7) Novému provozovateli zařízení nebo provozovateli zařízení, u kterého došlo ke změně povolení podle § 6 spočívající v navýšení kapacity zařízení, správce rejstříku dodatečně přidělí povolenky v množství, které rozhodnutím stanoví ministerstvo na základě kritérií uvedených v příloze č. 3 k tomuto zákonu a na základě postupu stanoveného pro tyto případy národním alokačním plánem. Takto stanovené množství povolenek přidělí správce rejstříku novému provozovateli zařízení do 15 dnů od právní moci rozhodnutí ministerstva. § 10a Přechodné přidělování bezplatných povolenek v souvislosti s modernizací postupů výroby elektřiny (1) Ministerstvo nejpozději do 31. října 2009 vyzve výrobce elektřiny, kteří jsou držitelem povolení podle § 5 tohoto zákona, k předložení potřebných podkladů pro zpracování žádosti podle příslušných předpisů Evropských společenství^6b). (2) Držitelé povolení podle odstavce 1 mají možnost předložit potřebné podklady ministerstvu nejpozději do 31. června 2010. (3) Potřebnými podklady pro účely odstavce 1 jsou: a) seznam zařízení, které držitel povolení podle odstavce 1 předpokládá provozovat v období od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2019, a která byla k 31. prosinci 2008 v provozu, nebo, u nichž byl investiční proces fyzicky zahájen k tomuto dni; fyzickým zahájením investičního procesu se rozumí předložení oznámení záměru podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, b) návrh plánu týkající se investic do vybavení a modernizace zařízení a do čistých technologií, v hodnotě odpovídající alespoň předpokládané tržní hodnotě bezplatně přidělovaných povolenek s tím, že tyto prostředky bude v plánu navrženo proinvestovat do 31. prosince 2019, a současně bude fyzicky zahájen investiční proces alespoň u jednoho projektu z předloženého plánu investic nejpozději do 31. prosince 2013, přičemž lze pro tento účel zohlednit investice z předloženého plánu zahájené od 25. června 2009; předpokládanou tržní hodnotu povolenek zveřejní ministerstvo ve Věstníku Ministerstva životního prostředí do 31. května 2010 a na portálu veřejné správy, c) návrh kontroly nad prováděním plánovaných investic podle písmene b). (4) Ministerstvo na základě obdržených podkladů zpracuje žádost o přidělení bezplatných povolenek tak, aby bylo možné využít co nejvíce bezplatných povolenek k investicím do vybavení a modernizace infrastruktury a do čistých technologií. Žádost obsahuje návrh metody přidělování bezplatných povolenek a jednotlivé příděly bezplatných povolenek. Ministerstvo žádost předloží do 30. listopadu 2010 ke schválení vládě a zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup. Vláda žádost neprodleně po jejím schválení předloží k posouzení Evropské komisi. (5) Žádost podle odstavce 4 zpracuje ministerstvo tak, aby bylo maximálně využito množství přidělených bezplatných povolenek do vybavení a modernizace infrastruktury a do čistých technologií. Investice do vybavení a modernizace zařízení a do čistých technologií nezahrnují projekty prováděné za účelem splnění požadavků právních předpisů účinných ke dni 25. června 2009. (6) Přidělené bezplatné povolenky po schválení Evropskou komisí rozdělí ministerstvo na základě řádně doložených podkladů a schválené žádosti o přidělení bezplatných povolenek na příslušné období mezi jednotlivé provozovatele zařízení. Provozovatel zařízení, který obdrží bezplatné povolenky, do konce každého kalendářního roku podá ministerstvu zprávu o provádění investic. Obsahové náležitosti zprávy stanoví prováděcí právní předpis. Pokud bude včas podaná zpráva neúplná či nepřesná, vyzve ministerstvo neprodleně provozovatele zařízení k jejímu doplnění či úpravě, a to ve lhůtě třiceti dnů. Provozovatel zařízení, který obdrží bezplatné povolenky, musí provést veškeré investice do vybavení a modernizace zařízení a do čistých technologií, na jejichž základě tyto povolenky obdržel, do konce roku 2019. § 10b Použití jednotek snížení emisí a jednotek ověřeného snížení emisí z projektových činností (1) V každém z dalších obchodovacích období může provozovatel zařízení použít jednotky snížení emisí a jednotky ověřeného snížení emisí z projektových činností až do výše procentního podílu přídělu povolenek stanoveného pro toto zařízení v národním alokačním plánu. Tím není omezeno právo nákupu povolenek nad rámec jejich přiděleného množství podle národního alokačního plánu. (2) Pro období uvedené v § 9 odst. 1 mohou provozovatelé letadel využívat jednotky snížení emisí a jednotky ověřeného snížení emisí z projektových činností až do výše 15 % počtu povolenek, které musí být podle § 12 odst. 1 vyřazeny. (3) Jednotky snížení emisí a jednotky ověřeného snížení emisí z projektových činností uskutečněných v jaderných zařízeních, z činností spojených s využíváním území, změnami při využívání území nebo s lesnictvím se nepoužijí. Využíváním území, změnami při využívání území a lesnictvím se pro účely tohoto zákona rozumí jakákoliv činnost člověka související s využíváním a péčí o stávající území, s jeho změnami v důsledku této činnosti a s hospodařením v lesích, která může mít dopad na změnu klimatu. (4) Do konce obchodovacího období v letech 2008 až 2012 mohou být jednotky snížení emisí a jednotky ověřeného snížení emisí vydány a přiděleny postupem stanoveným právními předpisy Evropských společenství^6a) pro projektové činnosti, jež přímo snižují nebo omezují emise zařízení pouze v případě, že provozovatel tohoto zařízení vyřadí z obchodování počet povolenek odpovídající množství jednotek snížení emisí a jednotek ověřeného snížení emisí, které mají být vydány. Přímým snížením nebo omezením emisí se rozumí realizace opatření vedoucího ke snížení nebo omezení emisí v zařízení, na které se vztahuje tento zákon. (5) Do konce obchodovacího období v letech 2008 až 2012 mohou být jednotky snížení emisí a jednotky ověřeného snížení emisí vydány a přiděleny postupem stanoveným právními předpisy Evropských společenství^6a) pro projektové činnosti, jež nepřímo snižují nebo omezují emise zařízení pouze v případě, že správce rejstříku státu původu projektové činnosti vyřadí z rezervy určené národním alokačním plánem počet povolenek odpovídající množství jednotek snížení emisí a jednotek ověřeného snížení emisí, které mají být vydány. Nepřímým snížením nebo omezením emisí se rozumí realizace opatření, které není realizováno činností uvedenou v příloze č. 1 k tomuto zákonu, ale které vede ke snížení nebo omezení znečištění v jiné činnosti, na kterou se tento zákon vztahuje. (6) Pro obchodování s jednotkami snížení emisí a jednotkami ověřeného snížení emisí z projektových činností platí § 11 obdobně. § 10c Přechodné přidělování bezplatných povolenek pro provozovatele teplárenských zařízení Bezplatné povolenky se přidělují na dálkové vytápění a vysoce účinnou kombinovanou výrobu tepla a elektřiny podle směrnice 2004/8/ES v případě hospodářsky odůvodněných žádostí, pokud jde o výrobu tepelné energie či chlazení. § 11 Obchodování s povolenkami (1) Povolenky, které má provozovatel zařízení nebo provozovatel letadla na svém účtu, může převést na jinou osobu. K převodu povolenky dochází okamžikem připsání povolenky na účet nabyvatele v rejstříku. (2) Povolenky nemohou být předmětem zástavního práva, ani vkladem do základního kapitálu obchodní společnosti. (3) V případě zániku majitele povolenek, jedná-li se o právnickou osobu, nebo v případě úmrtí majitele povolenek, jedná-li se o fyzickou osobu, přecházejí povolenky na právního nástupce majitele povolenek. § 12 Vyřazení povolenek (1) Každý provozovatel zařízení nebo provozovatel letadla je povinen do 30. dubna vyřadit z obchodování postupem stanoveným právními předpisy Evropských společenství^5) množství povolenek, jednotek snížení emisí nebo jednotek ověřeného snížení emisí z projektových činností, odpovídající množství emisí v předchozím kalendářním roce, vykázaným v souladu s tímto zákonem a podmínkami, které ministerstvo stanovilo v povolení, a ověřeným v souladu s § 7. Okamžikem vyřazení přestávají být povolenky obchodovatelné. Provozovatel zařízení nebo sdružení provozovatelů zařízení podle § 13 nesmí pro účely vyřazení povolenek použít povolenky přidělené provozovatelům letadla. (2) Za povolenku podle odstavce 1 se považuje i povolenka vydaná příslušným správním úřadem jiného členského státu Evropské unie nebo povolenka vydaná příslušným správním úřadem jiného než členského státu Evropské unie, je-li to v souladu s právními předpisy Evropských společenství.^7) (3) Ke splnění povinnosti podle odstavce 1 lze použít pouze povolenku vydanou na obchodovací období, v jehož kalendářním roce bylo množství emisí vykázáno a ověřeno. Povolenky, které nebyly vyřazeny z obchodování v souladu s odstavcem 1, ministerstvo vyřadí z obchodování do čtyř měsíců od začátku každého z dalších obchodovacích období. Za povolenky vyřazené podle předchozí věty, s výjimkou obchodovacího období v letech 2008 až 2012, správce rejstříku vydá a přidělí osobám, které povolenky vyřazené podle předchozí věty drží, odpovídající množství povolenek do třiceti dnů od okamžiku jejich vyřazení. (4) Seznam provozovatelů zařízení a provozovatelů letadla, kteří nesplnili povinnost podle odstavce 1, zveřejní ministerstvo vždy do 30. června příslušného kalendářního roku ve Věstníku Ministerstva životního prostředí a na portálu veřejné správy.^3) (5) Povinnost vyřadit povolenky nevzniká ve vztahu k emisím, u nichž bylo ověřeno a vykázáno, že byly zachyceny, přepraveny a trvale uloženy do zařízení na ukládání oxidu uhličitého s platným povolením vydaným podle jiného právního předpisu^13) nebo podle platné právní úpravy jiného členského státu Evropské unie. (6) Za emise uvolněné ze zařízení na zachytávání nebo přepravu oxidu uhličitého vyřadí povolenky provozovatel tohoto zařízení. Za emise uvolněné ze zařízení na ukládání oxidu uhličitého povoleného podle jiného právního předpisu^13) vyřadí povolenky jeho provozovatel. § 12a Hospodaření s jednotkami přiděleného množství (1) Jednotky přiděleného množství jsou majetkem České republiky, se kterým hospodaří ministerstvo. Na hospodaření s tímto majetkem se nevztahují právní předpisy upravující hospodaření s majetkem České republiky^7a). Správce rejstříku eviduje jednotky přiděleného množství a nakládání s nimi. (2) Jednotky přiděleného množství, které Česká republika nevyužije ke splnění svého závazku vyplývajícího z Kjótského protokolu, může ministerstvo prodat v rámci mechanismu mezinárodního emisního obchodování podle článku 17 Kjótského protokolu nebo využít na podporu projektů v rámci mechanismu společné implementace podle článku 6 Kjótského protokolu. (3) Prostředky získané z prodeje jednotek přiděleného množství jsou příjmem Státního fondu životního prostředí. Takto získané prostředky lze použít pouze na podporu činností a akcí vedoucích ke snižování emisí skleníkových plynů. Sdružení provozovatelů zařízení § 13 (1) Provozovatelé zařízení, ve kterých se provozuje stejná činnost, se mohou sdružit za účelem přenesení odpovědnosti za plnění povinnosti uvedené v § 12 na zástupce členů sdružení (dále jen "zástupce"). Zástupce musí být jednohlasně zvolen všemi členy sdružení. Ustanovení zástupce podléhá schválení ministerstvem. Dobu platnosti souhlasu lze stanovit nejdéle do konce obchodovacího období v letech 2008 až 2012. (2) Žádost provozovatelů zařízení o souhlas podle odstavce 1 obsahuje a) údaje o zařízeních jednotlivých provozovatelů zařízení podle § 4 odst. 1 písm. a) a b), b) požadovanou dobu platnosti souhlasu, c) obchodní firmu nebo název zástupce, anebo jeho jméno, popřípadě jména, a příjmení, jeho sídlo nebo místo podnikání, identifikační číslo, pokud je přiděleno, je-li zástupce právnická osoba nebo fyzická osoba, která je podnikatelem, d) jméno, popřípadě jména, příjmení zástupce, číslo jeho občanského průkazu, není-li vydán, číslo dokladu, který jej nahrazuje, adresu trvalého pobytu, je-li zástupce fyzická osoba, která není podnikatelem, nebo adresu místa pobytu, je-li zástupce fyzická osoba, která není podnikatelem a současně není občanem České republiky, e) doložení skutečnosti, že zástupce disponuje dostatečným materiálním, technickým a organizačním vybavením k tomu, aby mohl vykonávat všechny činnosti spojené s výkonem funkce zástupce. (3) Není-li splněna podmínka uvedená v odstavci 2 písm. e), ministerstvo může požadovat navržení jiného zástupce. (4) Neprodleně po obdržení žádosti podle odstavce 2 zašle ministerstvo její kopii Evropské komisi k posouzení postupem stanoveným právními předpisy Evropských společenství.^8) Do 30 dnů od obdržení stanoviska Evropské komise vydá ministerstvo rozhodnutí o souhlasu. V případě odmítavého stanoviska Evropské komise jí může být žádost, po zohlednění námitek obsažených v jejím stanovisku, zaslána k novému posouzení. Pokud Evropská komise navrhované změny přijme, ministerstvo může souhlas vydat. § 14 (1) Zástupci přidělí správce rejstříku množství povolenek, které by jinak bylo přiděleno členům sdružení podle § 10. (2) Zástupce je povinen vyřadit z obchodování podle § 12 množství povolenek, které by jinak příslušelo vyřadit z obchodování všem členům sdružení. (3) Pokud ke dni 31. března není vykázané množství emisí za předcházející kalendářní rok provozovatelem zařízení, který je členem sdružení, ověřeno podle tohoto zákona, zástupce nesmí převádět povolenky do té doby, dokud všichni provozovatelé zařízení, kteří jsou členy sdružení, ověřením neprokáží, že vykázaná množství emisí jsou v souladu se stanovenými podmínkami. (4) V seznamu podle § 12 odst. 4 uvede ministerstvo pouze zástupce. V případě, že podle odstavce 3 někteří provozovatelé zařízení, kteří jsou členy sdružení, nepředloží ověření vykázaného množství emisí, ministerstvo v seznamu uvede tyto členy. HLAVA IV VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY § 15 Státní správu podle tohoto zákona vykonávají a) ministerstvo, b) Česká inspekce životního prostředí (dále jen "inspekce"). § 15a (1) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje orgánům vykonávajícím státní správu podle tohoto zákona a) referenční údaje ze základního registru obyvatel, b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel, c) údaje z agendového informačního systému cizinců. (2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou a) jméno, popřípadě jména, příjmení, b) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se narodil, c) datum a místo úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, d) adresa místa pobytu, e) státní občanství, popřípadě více státních občanství. (3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, b) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se narodil, c) rodné číslo, d) adresa místa trvalého pobytu, e) státní občanství, popřípadě více státních občanství. (4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, b) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se narodil, c) státní občanství, popřípadě více státních občanství, d) druh a adresa místa pobytu, e) počátek pobytu, případně datum ukončení pobytu. (5) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav. (6) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu. § 16 Ministerstvo (1) Ministerstvo a) vykonává působnost ústředního správního úřadu v oblasti ochrany klimatického systému Země, b) vykonává vrchní státní dozor na úseku ochrany klimatického systému Země, c) koordinuje výzkum a sleduje technický rozvoj v rámci ochrany klimatického systému Země, d) vydává povolení, e) rozhoduje o změně a zrušení povolení, f) předkládá vládě společně s Ministerstvem průmyslu a obchodu návrh národního alokačního plánu, g) stanoví rozhodnutím množství povolenek, které bude přiděleno zařízením vzniklým sloučením či rozdělením, h) stanoví rozhodnutím množství povolenek, které správce rejstříku přidělí novému provozovateli zařízení, i) zpracovává a předkládá vládě návrh žádosti o přidělení bezplatných povolenek podle § 10a, j) zveřejňuje předpokládanou tržní hodnotu povolenek, k) zveřejňuje seznam provozovatelů zařízení a provozovatelů letadla, kteří nesplnili povinnost podle § 12 odst. 1, l) rozhoduje o souhlasu s ustanovením zástupce podle § 13, m) plní úkoly vyplývající ze vztahu k Evropským společenstvím v oblasti vymezené tímto zákonem, podává zprávy o plnění příslušných směrnic Evropských společenství a koordinuje převzetí a zavádění práva Evropských společenství v oblasti vymezené tímto zákonem, n) projednává správní delikty podle § 18 odst. 1 písm. e) a h), § 18 odst. 2 a § 18a odst. 1 písm. d), o) schvaluje plány pro zjišťování emisí a tunokilometrů a jejich změny provozovatelům letadel, p) vypočítává celkové množství povolenek pro provozovatele letadla a jejich rozdělení mezi jednotlivé provozovatele a sděluje je žadatelům, q) zajišťuje dražby povolenek, r) podává žádost Evropské komisi o uložení zákazu provozování letecké dopravy podle příslušných předpisů Evropských společenství^1), s) oznámí do 30. června 2010 Evropské komisi údaje předložené podle § 7 odst. 1 a množství povolenek, které se mají vydat, upravené o lineární faktor, t) zpracuje, zveřejní a do 30. září 2011 předloží Evropské komisi seznam zařízení, která budou provádět činnosti zahrnuté do systému obchodování od roku 2013, včetně množství bezplatně přidělených povolenek pro tato zařízení, u) od roku 2013 každoročně určuje do 28. února množství povolenek, které bude přiděleno provozovatelům zařízení v daném kalendářním roce. (2) Ministerstvo dozírá v rámci vrchního státního dozoru, jak správní orgány, které vykonávají státní správu podle tohoto zákona, provádějí jeho ustanovení. (3) Ministerstvo v rámci vrchního státního dozoru je oprávněno též dozírat, jak fyzické i právnické osoby plní povinnosti z tohoto zákona i ze správních rozhodnutí na jeho základě vydaných. (4) Ministerstvo může uložit opatření k nápravě, zjistí-li při výkonu vrchního státního dozoru závady. § 17 Inspekce Inspekce a) kontroluje plnění povinností stanovených provozovatelům zařízení tímto zákonem včetně dodržování podmínek povolení k emisím skleníkových plynů, b) kontroluje plnění povinností stanovených provozovatelům letadla tímto zákonem včetně dodržování podmínek stanovených v plánu pro zjišťování emisí a tunokilometrů, c) kontroluje plnění povinností stanovených fyzické nebo právnické osobě rozhodnutím o autorizaci k ověřování množství emisí skleníkových plynů, d) stanoví opatření, které je provozovatel zařízení nebo provozovatel letadla povinen učinit ve stanovené lhůtě k odstranění protiprávního stavu, a kontroluje dodržování lhůt pro zjednání nápravy protiprávního stavu, e) projednává správní delikty podle § 18 odst. 1 písm. a) až d), f), g) a i) a § 18a odst. 1 písm. a) až c), e) a f), f) je oprávněna si vyžádat výsledky kontroly provedené podle jiného právního předpisu^13) za účelem monitorování vlivů ukládání oxidu uhličitého v přírodních horninových strukturách na životní prostředí a lidské zdraví. HLAVA V SPRÁVNÍ DELIKTY § 18 (1) Provozovatel zařízení se dopustí správního deliktu tím, že a) v rozporu s § 3 provozuje zařízení, které vypouští skleníkové plyny do ovzduší, bez povolení nebo v rozporu s ním, b) v rozporu s § 6 odst. 1 neoznámí ministerstvu změnu v užívání, způsobu provozu nebo kapacitě zařízení, která může vyžadovat změnu podmínek zjišťování emisí nebo podmínek vykazování emisí, c) v rozporu s § 6 odst. 1 neoznámí ministerstvu změnu údajů uvedených v povolení podle § 5 odst. 3, d) zjišťuje nebo vykazuje množství skleníkových plynů ze zařízení v rozporu s § 7 odst. 1 nebo odst. 5, e) v rozporu s § 12 odst. 1 nevyřadí z obchodování do 30. dubna takové množství povolenek, jednotek snížení emisí nebo jednotek ověřeného snížení emisí z projektových činností, které odpovídá množství vykázaných a ověřených emisí v předchozím kalendářním roce, f) neučiní opatření stanovené mu inspekcí podle § 17 písm. d) nebo ministerstvem podle § 16 odst. 4, nebo g) v rozporu s přímo použitelným předpisem v oblasti systému registrů povolenek^1a) neposkytne správci rejstříku stanovené informace pro zřízení účtu v rejstříku nebo neoznámí správci rejstříku změnu údajů, o kterých ho informoval, h) do konce roku 2019 neprovede veškeré investice, na jejichž základě obdržel bezplatné povolenky podle § 10a, i) nepodá, nedoplní nebo neupraví zprávu podle § 10a odst. 6. (2) Zástupce ustanovený podle § 13 se dopustí správního deliktu tím, že nevyřadí z obchodování postupem stanoveným právními předpisy Evropských společenství^7) do 30. dubna množství povolenek odpovídající množství emisí v předchozím kalendářním roce, vykázaným a ověřeným provozovateli zařízení, kteří jsou členy sdružení. (3) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta a) do 5 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle písmene a), b) do 2 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle písmene d) nebo f), c) do 500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle písmene b) nebo i), d) do 100 000 Kč, jde-li o správní delikt podle písmene c) nebo g). (4) Za správní delikt podle odstavce 1 písm. e) a podle odstavce 2 se uloží pokuta ve výši odpovídající částce 100 EUR za každý ekvivalent tuny CO2, pro který ve lhůtě podle § 12 provozovatel zařízení nebo zástupce nevyřadil z obchodování povolenku; odpovídající výší pokuty se rozumí částka v korunách českých vypočítaná podle kursu k euru vyhlášeného ke dni 30. dubna Českou národní bankou^9). Je-li pokuta uložená zástupci vůči němu nevymahatelná, odpovídá za její uhrazení každý provozovatel zařízení, který je členem sdružení, podle velikosti svého podílu ve sdružení. Uložení pokuty ani její zaplacení nezbavuje provozovatele povinnosti vyřadit povolenky. (5) Za správní delikt podle odstavce 1 písm. h) se uloží provozovateli převést finanční částku, která odpovídá hodnotě bezplatně přidělených povolenek k datu jejich přidělení navýšenou o index cen průmyslových výrobců, na účet Státního fondu životního prostředí. § 18a (1) Provozovatel letadla se dopustí správního deliktu tím, že a) v rozporu s § 7 odst. 2 provozuje činnost v oblasti letectví podle přílohy č. 1 k tomuto zákonu bez schváleného plánu zjišťování emisí a tunokilometrů, b) v rozporu s § 7 odst. 2 neoznámí ministerstvu podstatnou změnu plánu pro zjišťování emisí a tunokilometrů, c) v rozporu s § 7 odst. 2 zjišťuje nebo vykazuje množství skleníkových plynů z činnosti z oblasti letectví podle přílohy č. 1 k tomuto zákonu, d) v rozporu s § 12 odst. 1 nevyřadí z obchodování do 30. dubna takové množství povolenek, jednotek snížení emisí nebo jednotek ověřeného snížení emisí z projektových činností, které odpovídá množství vykázaných a ověřených emisí v předchozím kalendářním roce, e) nesplní opatření stanovené mu inspekcí podle § 17 písm. d) nebo ministerstvem podle § 16 odst. 4, nebo f) v rozporu s přímo použitelným předpisem v oblasti systému registrů povolenek^1a) neposkytne správci rejstříku stanovené informace pro zřízení účtu v rejstříku nebo neoznámí správci rejstříku změnu údajů, o kterých ho informoval. (2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta a) do 5 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle písmene a), b) do 2 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle písmene c) nebo e), c) do 500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle písmene b), d) do 100 000 Kč, jde-li o správní delikt podle písmene f). (3) Za správní delikt podle odstavce 1 písm. d) se uloží pokuta ve výši odpovídající částce 100 EUR za každý ekvivalent tuny CO2, pro který ve lhůtě podle § 12 provozovatel letadla nevyřadil z obchodování povolenku; odpovídající výší pokuty se rozumí částka v korunách českých vypočítaná podle kursu k euru vyhlášeného ke dni 30. dubna Českou národní bankou^9). Uložení pokuty ani její zaplacení nezbavuje provozovatele letadla povinnosti vyřadit povolenky. § 19 (1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení povinnosti zabránila. To se nevztahuje na správní delikt podle § 18 odst. 1 písm. e) nebo podle § 18a odst. 1 písm. d). (2) Při určení výměry pokuty se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán. (3) Řízení o pokutě lze zahájit nejpozději do 1 roku ode dne, kdy se o skutku správní úřad dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy byl spáchán. (4) Správní delikty podle § 18 odst. 1 písm. e) a h), § 18 odst. 2 a § 18a odst. 1 písm. d) projednává ministerstvo a správní delikty podle § 18 odst. 1 písm. a) až d), f), g) a i) a § 18a odst. 1 písm. a) až c), e) a f) projednává inspekce. (5) V případě, že provozovatel nesplní povinnost předložit výkaz o množství emisí skleníkových plynů ze zařízení nebo z činnosti v oblasti letectví za předcházející kalendářní rok a doklady o jeho ověření podle § 7 odst. 3, vypočte se množství emisí skleníkových plynů, které je rozhodné pro uložení pokuty podle § 18 odst. 4 nebo § 18a odst. 3, na základě dostupných údajů. (6) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby^9a) nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby. (7) Pravomocné a vykonatelné rozhodnutí o uložení pokuty zašle ministerstvo nebo inspekce příslušnému správci daně, v jehož územní působnosti má sídlo provozovatel zařízení nebo provozovatel letadla, kterému byla pokuta uložena. Pokud provozovatel letadla nemá sídlo na území České republiky, je příslušným správcem daně celní úřad, v jehož obvodu vykonává provozovatel letadla nejvíce vzletů a přistání na území České republiky. V případě provozovatele zařízení je pokuta ze 70 % příjmem Státního fondu životního prostředí a z 30 % příjmem kraje, na jehož území se zařízení nachází. V případě provozovatele letadla je pokuta příjmem Státního fondu životního prostředí. HLAVA VI PŘECHODNÁ, SPOLEČNÁ A ZMOCŇOVACÍ USTANOVENÍ § 20 (1) Žádost o povolení podle § 4 je provozovatel zařízení, které je provozováno v době nabytí účinnosti tohoto zákona a které hodlá provozovatel zařízení provozovat i po 1. lednu 2005, povinen předložit ministerstvu nejpozději 6 týdnů po dni nabytí účinnosti tohoto zákona. Do nabytí právní moci rozhodnutí o povolení je možné zařízení provozovat bez povolení. (2) Stanoví-li integrované povolení^11) vydané před účinností tohoto zákona emisní limity pro emise skleníkových plynů ze zařízení, na které se vztahuje tento zákon, je to důvodem pro změnu integrovaného povolení. Správní úřad, který je místně příslušný k vydání integrovaného povolení, vydá rozhodnutí o změně integrovaného povolení nejpozději do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, je-li stanovení emisních limitů pro emise skleníkových plynů nezbytné k zabránění vážnému poškození ovzduší v místě provozu. § 21 zrušen § 22 zrušen § 23 Na vydávání a přidělování povolenek správcem rejstříku se nevztahuje část druhá a třetí správního řádu. § 24 Zmocnění k vydání prováděcích právních předpisů Ministerstvo stanoví vyhláškou a) množství skleníkového plynu jiného než oxidu uhličitého, které má stejný účinek globálního ohřevu na klimatický systém Země jako jedna metrická tuna oxidu uhličitého (§ 2 odst. 2), a to s platností po 1. lednu 2008, b) formulář žádosti o vydání povolení (§ 4 odst. 2), c) postup zjišťování, vykazování a ověřování množství emisí skleníkových plynů (§ 7 odst. 1), d) náležitosti plánů pro zjišťování emisí a tunokilometrů pro provozovatele letadla (§ 7 odst. 6), e) podstatné změny pro zjišťování a vykazování emisí a údajů o tunokilometrech (§ 7 odst. 6), f) formulář žádosti o přidělení povolenek (§ 9 odst. 3 a 6), g) obsahové náležitosti zprávy o provádění investic do vybavení a modernizace zařízení a do čistých technologií (§ 10a odst. 6). ČÁST DRUHÁ Změna zákona o integrované prevenci § 25 V § 14 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění zákona č. 521/2002 Sb., se na konci odstavce 1 doplňuje věta "Vztahují-li se na zařízení ustanovení zvláštního právního předpisu,^14a) úřad stanoví emisní limity pro tyto skleníkové plyny jen tehdy, je-li to nezbytné k zabránění závažného znečišťování v místě provozu.". Poznámka pod čarou č. 14a) zní: "14a) Zákon č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů.". ČÁST TŘETÍ zrušena § 26 zrušen ČÁST ČTVRTÁ Změna živnostenského zákona § 27 V části SKUPINA 214: Ostatní přílohy č. 2 k zákonu č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 167/2004 Sb. a zákona č. 326/2004 Sb., se na konci textu ve sloupci 1 doplňují slova "Ověřování množství emisí skleníkových plynů", ve sloupci 2 se doplňují slova "a) vysokoškolské vzdělání získané studiem v příslušném akreditovaném studijním programu nebo b) ukončené střední nebo vyšší odborné vzdělání příslušného oboru a 3 roky odborná praxe vykonaná v posledních 10 letech před podáním žádosti" a ve sloupci 3 se doplňují slova "§ 15 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší)". ČÁST PÁTÁ ÚČINNOST § 28 Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení. Zaorálek v. r. Klaus v. r. v z. Jahn v. r. Příloha 1 Činnosti, na které se vztahuje obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů Prahové hodnoty uvedené v této příloze jsou obecně udávány ve vztahu k projektovaným výrobním kapacitám nebo jinému parametru činnosti. Činnosti A. Energetika 1. Spalovací zařízení (s výjimkou zařízení pro spalování nebezpečných nebo komunálních odpadů) se jmenovitým tepelným příkonem větším než 20 MW 2. Rafinerie minerálních olejů 3. Koksovací pece B. Výroba a zpracování kovů 1. Zařízení na pražení nebo slinování kovové rudy (včetně sirníkové rudy) 2. Zařízení na výrobu surového železa nebo oceli (z prvotních nebo druhotných surovin), včetně kontinuálního lití, o kapacitě větší než 2,5 tuny za hodinu C. Zpracování nerostů 1. Zařízení na výrobu cementového slínku v rotačních pecích o výrobní kapacitě větší než 500 tun denně nebo na výrobu vápna v rotačních pecích o výrobní kapacitě větší než 50 tun denně nebo v jiných pecích o výrobní kapacitě větší než 50 tun denně 2. Zařízení na výrobu skla, popřípadě skleněných vláken, o kapacitě tavení větší než 20 tun denně nebo zařízení na výrobu minerálních vláken, o kapacitě tavení větší než 20 tun denně 3. Zařízení na výrobu keramických výrobků vypalováním, zejména krytinových tašek, cihel, žáruvzdorných tvárnic, obkládaček, kameniny nebo porcelánu, o výrobní kapacitě větší než 75 tun denně anebo o kapacitě pecí větší než 4 m3 a s hustotou vsázky větší než 300 kg/m3 D. Ostatní aktivity 1. Průmyslové závody na výrobu a) buničiny ze dřeva nebo jiných vláknitých materiálů b) papíru nebo lepenky o výrobní kapacitě větší než 20 tun denně 2. Zachytávání oxidu uhličitého ze zařízení spadajících do působnosti tohoto zákona pro účely přepravy a ukládání oxidu uhličitého v přírodních horninových strukturách 3. Přeprava oxidu uhličitého potrubím za účelem jeho uložení v přírodních horninových strukturách 4. Ukládání oxidu uhličitého v přírodních horninových strukturách. E. Letectví Lety letadel, která odlétají z letiště umístěného na území Evropských společenství, na které se vztahuje Smlouva nebo která na takové letiště přilétají. Tato činnost nezahrnuje a) lety vykonávané výhradně za účelem přepravy vládnoucího panovníka a jeho nejbližší rodiny, hlav států, předsedů vlád a vládních ministrů jiné země, než je členský stát, během jejich služebních cest, pokud je tato skutečnost doložena příslušným označením statusu na letovém plánu, b) vojenské lety vykonávané vojenskými letadly a lety celních a policejních orgánů; c) pátrací a záchranné lety, protipožární lety, humanitární lety a lety letecké záchranné služby schválené příslušným orgánem, d) veškeré lety vykonávané výlučně podle pravidel letu za viditelnosti podle přílohy 2 Úmluvy o mezinárodním civilním letectví^12), e) lety končící na letišti, ze kterého letadlo vzlétlo, během nichž nedošlo k mezipřistání, f) cvičné lety vykonávané výlučně za účelem získání licence nebo získání kvalifikace v případě letové posádky v kabině pilota, pokud je tato skutečnost doložena příslušnou poznámkou v letovém plánu a za předpokladu, že let neslouží k přepravě cestujících nebo nákladu či k přemístění nebo dopravení letadla, g) lety vykonávané výlučně za účelem vědeckého výzkumu nebo kontroly, testování či udělování osvědčení pro letadla nebo vybavení, a to leteckého i pozemního, h) lety vykonávané letadly o certifikované maximální vzletové hmotnosti méně než 5 700 kg, i) lety vykonávané v rámci závazků veřejné služby nařízené v souladu s přímo použitelným předpisem Evropských společenství^1d) na trasách v nejvzdálenějších regionech uvedených v čl. 349 Smlouvy o fungování Evropské unie nebo na trasách, na nichž nabízená kapacita nepřesahuje 30 000 míst ročně, nebo j) lety, jež by jinak spadaly pod tuto činnost, vykonávané provozovatelem obchodní letecké dopravy, jenž i) po tři po sobě jdoucí čtyřměsíční období uskuteční méně než 243 letů za čtyřměsíční období, nebo ii) uskuteční lety s celkovou roční produkcí emisí nižší než 10 000 tun za rok; to se týká i letů uskutečňovaných výhradně za účelem přepravy vládnoucího panovníka a jeho nejbližší rodiny, hlav států, předsedů vlád a vládních ministrů členských států při výkonu jejich funkce. Příloha 2 Zásady ověřování vykázaného množství emisí I. OBECNÉ PRINCIPY 1. Podkladem pro ověření je množství emisí vykázané provozovatelem zařízení nebo množství emisí a údaje o tunokilometrech vykázané provozovatelem letadla podle § 7 odst. 2 a podle potřeby údaje ze sledování kvality ovzduší ministerstvem. Předmětem ověření je spolehlivost, věrohodnost a přesnost použitého způsobu zjišťování, vykázaného množství emisí a dalších souvisejících údajů. Předmětem jsou zejména: a) vykázané údaje o činnosti zařízení nebo letadel používaných pro výkon činností v oblasti letectví, s tím související měření a výpočty, b) výběr a použití emisních faktorů, c) způsob výpočtu celkového množství emisí, d) výběr a použití metod měření, pokud provozovatel zařízení zjišťuje emise měřením. 2. Vykázané množství emisí se ověří pouze v případě, že emise byly zjištěny s vysokým stupněm jistoty na základě spolehlivých a věrohodných údajů. Vysokého stupně jistoty je dosaženo za těchto podmínek: a) vykázané množství emisí není vnitřně rozporné, b) sběr údajů byl prováděn v souladu s příslušnými vědeckými standardy, c) relevantní údaje o zařízení nebo provozovateli letadla jsou úplné a vnitřně si neodporující. 3. Autorizované osobě umožní provozovatel zařízení nebo provozovatel letadla přístup na všechna místa a ke všem údajům, které mají vztah k předmětu ověření. 4. Při ověření se bere ohled na to, zda je v předmětném zařízení nebo u provozovatele letadla zaveden systém řízení podniku a auditu z hlediska ochrany životního prostředí. II. METODY OVĚŘOVÁNÍ Strategická analýza 5. Součástí ověření je strategická analýza všech činností provozovaných v zařízení nebo činností v oblasti letectví, na které se vztahuje správa a které vykonává provozovatel letadla. Autorizovaná osoba proto musí mít celkový přehled o všech takových činnostech a o jejich vlivu na emise. Procesní analýza 6. Ověření vykázaného množství emisí a údajů, které byly jeho podkladem, se provede pokud možno v místě zařízení nebo na místě používaném provozovatelem letadla pro vykonávání činností v oblasti letectví, na něž se správa vztahuje. Riziková analýza 7. Ověření se podrobí každý zdroj emisí v zařízení, nebo každé letadlo, za které je provozovatel letadla odpovědný; přitom se vyhodnotí spolehlivost údajů o tom, jak každý tento zdroj nebo letadlo přispěl k celkovému množství emisí ze zařízení nebo z činnosti v oblasti letectví. 8. Při provádění této analýzy autorizovaná osoba určí zdroje emisí nebo letadlo, za které je provozovatel letadla odpovědný, s vysokým rizikem potenciálního pochybení. Obdobně určí další prvky zjišťování a vykazování množství emisí ze zařízení nebo z činnosti v oblasti letectví, které mohou způsobit pochybení při stanovení celkového množství emisí; tím se rozumí zejména výběr emisních faktorů a způsobů kalkulace nezbytné ke stanovení úrovně emisí z jednotlivých zdrojů nebo letadel. Zdrojům emisí a dalším prvkům zjišťování nebo vykazování množství emisí ze zařízení nebo činnosti v oblasti letectví určeným tímto postupem je autorizovaná osoba povinna věnovat zvláštní pozornost. 9. Autorizovaná osoba je povinna vzít v úvahu všechny účinné metody kontroly rizika, které provozovatel zařízení nebo provozovatel letadla používá k omezení stupně nejistoty. III. ZPRÁVA O OVĚŘENÍ 10. Autorizovaná osoba vydá provozovateli zařízení nebo provozovateli letadla zprávu o ověření. Ve zprávě o ověření uvede, zda množství emisí bylo vykázáno provozovatelem v souladu s tímto zákonem, prováděcím právním předpisem k němu a povolením a nebylo podstatně zkresleno. Ve zprávě autorizovaná osoba dále uvede podrobné údaje o způsobu a postupu ověření. IV. DALŠÍ USTANOVENÍ TÝKAJÍCÍ SE OVĚŘOVÁNÍ ZPRÁV O EMISÍCH V OBLASTI LETECTVÍ 11. Autorizovaná osoba zejména zjistí, zda a) všechny lety spadající pod činnosti v oblasti letectví uvedené v příloze č.1 tohoto zákona byly zohledněny. V tomto úkolu autorizované osobě napomáhají údaje z časového plánu a další údaje o provozu provozovatele letadla, včetně údajů od Eurocontrolu, které si tento provozovatel vyžádal; b) jsou agregované údaje o spotřebě paliva a údaje o palivu zakoupeném nebo jiným způsobem dodaném do letadla vykonávajícího činnost v oblasti letectví celkově v souladu. V. DALŠÍ USTANOVENÍ TÝKAJÍCÍ SE OVĚŘOVÁNÍ ÚDAJŮ O TUNOKILOMETRECH PŘEDLOŽENÝCH PRO ÚČELY § 9 12. Všeobecné zásady a metodika používané pro ověřování zpráv o emisích podle § 7 odst. 1 stanovené v této příloze se případně použijí obdobným způsobem i při ověřování údajů o tunokilometrech v oblasti letectví. 13. Autorizovaná osoba zejména zjistí, zda v žádosti podle § 9 odst. 3 daného provozovatele byly zohledněny pouze lety, za něž je provozovatel odpovědný, které byly skutečně vykonány a spadají do činností v oblasti letectví uvedených v příloze č.1 tohoto zákona. Při tom autorizovaná osoba využívá údaje o provozu provozovatele letadla, včetně údajů od Eurocontrolu, které si tento provozovatel vyžádal. Kromě toho autorizovaná osoba zjistí, zda užitečné zatížení nahlášené provozovatelem letadla odpovídá záznamům o užitečném zatížení, které vede daný provozovatel z bezpečnostních důvodů. Příloha 3 Kritéria pro přípravu národního alokačního plánu (§ 8 odst. 1) 1. Celkové množství povolenek, které se navrhuje přidělit, nesmí být větší, než je nutné k uplatnění kritérií stanovených touto přílohou. Pro první obchodovací období musí být celkové množství povolenek stanoveno tak, aby bylo dosaženo nejméně cíle, který pro Českou republiku vyplývá z rozhodnutí Rady 2002/358/ES ze dne 25. dubna 2002 a z Kjótského protokolu. 2. Celkové množství povolenek, které se navrhuje přidělit, musí být založeno na hodnocení skutečného a předpokládaného pokroku plnění závazku České republiky přispívat k plnění závazků, které pro Evropské společenství vyplývají z rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 280/2004/ES ze dne 11. února 2004 o mechanismu sledování emisí skleníkových plynů ve Společenství a o mechanismu provádění Kjótského protokolu. 3. Množství povolenek, které se navrhuje přidělovat, musí odpovídat možnostem (včetně technologických možností) zařízení snižovat emise. Přidělování povolenek lze založit na průměrných emisích skleníkových plynů podle produktu pro každou kategorii zařízení a na dosažitelném pokroku v odvětví, do kterého zařízení náleží. 4. Návrh národního alokačního plánu (dále jen "plán") musí být v souladu s právními předpisy a politickými dokumenty Společenství. Přitom bere ohled na růsty emisí skleníkových plynů způsobené výlučně požadavky nových právních předpisů. 5. Plán musí být navržen tak, aby nezakládal diskriminaci mezi jednotlivými provozovateli zařízení nebo kategoriemi zařízení, která by v rozporu se Smlouvou o založení Evropských společenství, zejména články 87 a 88, některé provozovatele zařízení nebo kategorie zařízení neodůvodněně zvýhodňovala. 6. Návrh plánu stanoví množství povolenek, které se vyhrazuje pro nové provozovatele zařízení. 7. Návrh plánu může zahrnout včasná opatření; v takovém případě uvede, jakým způsobem bude k včasnému opatření přihlédnuto. Návrh plánu může využívat referenčních úrovní plynoucích z referenčních dokumentů týkajících se nejlepších dostupných technik; tyto referenční úrovně mohou zahrnout bezodkladná opatření. 8. Návrh plánu zohlední používání čisté technologie, zejména technologie hospodárného využívání energie. 9. Návrh plánu musí obsahovat informaci o způsobu projednání návrhu s veřejností a o způsobu, jakým bude k vyjádřením veřejnosti přihlédnuto před předložením návrhu plánu Evropské komisi (§ 8). 10. Součástí návrhu plánu je seznam zařízení, na která se vztahuje tento zákon, s uvedeným množstvím povolenek, které se každému zařízení navrhuje přidělit. 11. Návrh plánu může obsahovat informace o způsobu, jakým se přihlíží k otázce hospodářské soutěže zemí a hospodářských subjektů mimo Evropskou unii. 12. Návrh plánu pro každé z dalších obchodovacích období obsahuje procento přídělu povolenek pro každé zařízení, na které se vztahuje tento zákon, do jehož výše může provozovatel tohoto zařízení používat jednotky snížení emisí a jednotky ověřeného snížení emisí z projektových činností. 13. Návrh plánu může obsahovat zvláštní rezervu v podobě určitého množství povolenek, které nebudou přiděleny provozovatelům zařízení a které budou vyřazeny ve smyslu § 10b odst. 5. Vybraná ustanovení novel Čl. II zákona č. 315/2008 Sb. Žádost o povolení podle § 4 zákona č. 695/2004 Sb., je provozovatel zařízení na tavení minerálních materiálů, včetně výroby minerálních vláken, o kapacitě tavení větší než 20 tun denně (příloha č. 1 část C bod 2 zákona č. 695/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona), které je provozováno v den nabytí účinnosti tohoto zákona a které hodlá provozovatel zařízení provozovat i po dni nabytí účinnosti tohoto zákona, povinen předložit Ministerstvu životního prostředí nejpozději 6 týdnů po dni nabytí účinnosti tohoto zákona. Do dne nabytí právní moci rozhodnutí o povolení je možné zařízení provozovat bez povolení. Čl. II zákona č. 164/2010 Sb. Přechodná ustanovení 1. Provozovatel letadla musí požádat o schválení plánu pro zjišťování emisí a tunokilometrů stanovujícího opatření pro zjišťování a vykazování emisí a údajů o tunokilometrech podle § 7 zákona č. 695/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nejpozději do 6 týdnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. 2. Prvním rokem, ve kterém provozovatel letadla zjišťuje a vykazuje množství emisí skleníkových plynů podle § 7 zákona č. 695/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, je rok 2010. 3. Prvním rokem pro přidělení povolenek provozovateli letadla podle § 10 zákona č. 695/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, je rok 2012. 4. Provozovatel zařízení vykáže řádně podložené a nezávisle ověřené údaje o emisích skleníkových plynů z činností zahrnutých do systému obchodování až od roku 2013 podle § 7 odst. 1 zákona č. 695/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nejpozději do 2 týdnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. 1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES ze dne 13. října 2003 o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství a o změně směrnice Rady 96/61/ES. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/101/ES ze dne 27. října 2004, kterou se s ohledem na projektové mechanismy Kjótského protokolu mění směrnice 2003/87/ES o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/101/ES ze dne 19. listopadu 2008, kterou se mění směrnice 2003/87/ES za účelem začlenění činnosti v oblasti letectví do systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství. 1a) Nařízení Komise (ES) č. 994/2008 ze dne 8. října 2008 o normalizovaném a bezpečném systému registrů podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES a rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 280/2004/ES. 1b) Rámcová úmluva Organizace spojených národů o změně klimatu, vyhlášená pod č. 80/2005 Sb. m. s. 1c) Kjótský protokol k Rámcové úmluvě Organizace spojených národů o změně klimatu, vyhlášený pod č. 81/2005 Sb. m. s. 1d) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 ze dne 24. září 2008 o společných pravidlech pro provozování leteckých služeb ve Společenství (přepracované znění). 2) § 15 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění zákona č. 92/2004 Sb. 3) Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 517/2002 Sb. 4) § 27 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon). 5) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES ze dne 13. října 2003 o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství a o změně směrnice Rady 96/61/ES. Nařízení Komise (ES) č. 994/2008 ze dne 8. října 2008 o normalizovaném a bezpečném systému registrů podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES a rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 280/2004/ES. 6) § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. 6a) Nařízení Komise (ES) č. 2216/2004 o standardizovaném a bezpečném systému rejstříků podle směrnice 2003/87/ES Evropského parlamentu a Rady a rozhodnutí 280/2004/ES Evropského parlamentu a Rady. 6b) Směrnice 2003/87/ES v platném znění. 7) Článek 25 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES ze dne 13. října 2003 ustavující schéma pro obchodování s emisemi skleníkových plynů v rámci Společenství a o změně směrnice Rady 96/61/ES. 7a) Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů. 8) Článek 28 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES ze dne 13. října 2003 ustavující schéma pro obchodování s emisemi skleníkových plynů v rámci Společenství a o změně směrnice Rady 96/61/ES. 9) § 35 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů. 9a) § 2 odst. 2 obchodního zákoníku. 11) § 2 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci). 12) § 34 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů. 12) Úmluva o mezinárodním civilním letectví zveřejněná pod č. 147/1947 Sb. 13) Zákon č. 85/2012 Sb., o ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur a o změně některých zákonů.

 
 
Reklama