Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Vyhláška č. 82/2011 Sb. o měření elektřiny a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném přenosu nebo neoprávněné distribuci elektřiny

PŘEDPIS BYL ZRUŠEN 01.01.2021

se změnami:476/2012 Sb., 152/2016 Sb.
uveřejněno v: č. 31/2011 Sbírky zákonů na straně 851
schváleno:17.03.2011
účinnost od:01.04.2011
zrušeno:01.01.2021
[Textová verze]

82/2011 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 17. března 2011 o měření elektřiny a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném přenosu nebo neoprávněné distribuci elektřiny Změna: 476/2012 Sb. Změna: 152/2016 Sb. Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 98a odst. 1 písm. a) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 158/2009 Sb.: § 1 Způsoby měření elektřiny (1) Zajišťováním měření elektřiny je instalace, provozování, obsluha, kontrola a údržba měřicích zařízení včetně zařízení hromadného dálkového ovládání, odečítání, zpracovávání, přenos a uchovávání údajů měření. (2) K měření elektřiny a vyhodnocení údajů se používá v pořadí od nejvyššího typu k nejnižšímu typu, jednotarifové nebo vícetarifové a) měření typu A, kterým je průběhové měření s dálkovým denním přenosem údajů, a průběžný záznam střední hodnoty činného a jalového výkonu za měřicí interval provádí přímo měřicí zařízení, nebo b) měření typu B, kterým je průběhové měření s dálkovým jiným než denním přenosem údajů, a průběžný záznam střední hodnoty činného a jalového výkonu za měřicí interval provádí přímo měřicí zařízení; pokud není možné uskutečnit dálkový přenos údajů z technických důvodů, je možné přenos údajů provést jiným způsobem, nebo c) měření typu M, kterým je průběhové měření s dálkovým přenosem údajů, a průběžný záznam střední hodnoty činného výkonu za měřicí interval provádí přímo měřicí zařízení; pokud není možné uskutečnit dálkový přenos údajů z technických důvodů, je možné přenos údajů provést jiným způsobem, nebo d) měření typu C, kterým je ostatní měření; měření typu C není průběhové, může být s dálkovým přenosem údajů. (3) Měření elektřiny se člení na a) přímé měření, kdy elektroměrem prochází veškerá měřená elektřina a nejsou použity měřicí transformátory, b) nepřímé měření, kdy je elektroměr použit v zapojení s měřicími transformátory proudu, kterými prochází veškerá měřená elektřina, a případně i s měřicími transformátory napětí; podle strany transformátoru, na kterou jsou měřicí transformátory připojeny, je měření rozděleno na primární (na straně vyššího napětí) nebo sekundární (na straně nižšího napětí) měření. § 2 Umístění měřicích zařízení (1) Měřením typu A musí být měřena elektřina v a) předávacích místech mezi přenosovou soustavou a zahraničními soustavami, b) předávacích místech mezi přenosovou soustavou a distribuční soustavou s napětím vyšším než 1 kV, c) odběrných místech zákazníků s odběrem elektřiny z přenosové soustavy, d) předávacích místech mezi jednotlivými distribučními soustavami s napětím vyšším než 1 kV, e) předávacích místech výroben elektřiny s napětím vyšším než 1 kV přímo připojených k přenosové soustavě nebo k distribuční soustavě, f) odběrných místech zákazníků s odběrem elektřiny z distribuční soustavy s napětím vyšším než 52 kV, g) odběrných místech zákazníků s odběrem elektřiny z distribuční soustavy s napětím od 1 kV do 52 kV včetně a s rezervovaným příkonem nad 250 kW. (2) Alespoň měřením typu B musí být měřena elektřina v a) předávacích místech mezi jednotlivými distribučními soustavami s napětím do 1 kV s nepřímým měřením, b) předávacích místech výroben elektřiny s napětím do 1 kV přímo připojených k distribuční soustavě s instalovaným výkonem nad 10 kW c) odběrných místech zákazníků s odběrem elektřiny z distribuční soustavy s napětím od 1 kV do 52 kV včetně a s rezervovaným příkonem do 250 kW včetně, d) odběrných místech zákazníků s odběrem elektřiny z distribuční soustavy s napětím do 1 kV s nepřímým měřením, e) odběrných místech zákazníků s odběrem elektřiny z distribuční soustavy s napětím do 1 kV, prostřednictvím kterých je připojena výrobna elektřiny s instalovaným výkonem nad 10 kW, f) výrobnách elektřiny nebo u každého výrobního zdroje elektřiny výrobny elektřiny připojené k přenosové soustavě nebo k distribuční soustavě prostřednictvím jiné výrobny elektřiny. (3) Elektřina v předávacích místech a v odběrných místech podle odstavce 2 může být měřena měřením typu A. (4) Alespoň měřením typu M musí být měřena elektřina v a) předávacích místech výroben elektřiny s napětím do 1 kV přímo připojených k distribuční soustavě s instalovaným výkonem do 10 kW včetně, b) odběrných místech zákazníků s odběrem elektřiny z distribuční soustavy s napětím do 1 kV, prostřednictvím kterých je připojena výrobna elektřiny s instalovaným výkonem do 10 kW včetně. (5) Elektřina v předávacích místech a v odběrných místech podle odstavce 4 může být měřena měřením typu B. (6) Alespoň měřením typu C, pokud se nejedná o odběr elektřiny podle odstavce 7, musí být měřena elektřina v a) odběrných místech zákazníků s odběrem elektřiny z distribuční soustavy, která nejsou uvedena v odstavcích 1 až 4, b) odběrných místech zákazníků s odběrem elektřiny z distribuční soustavy, předávacích místech mezi distribučními soustavami a předávacích místech výrobců elektřiny připojených k distribuční soustavě nebo do odběrného místa zákazníka nebo do předávacího místa jiné výrobny elektřiny, kde není technicky a ekonomicky možné instalovat měření podle odstavců 1 až 4. (7) V případě, že je ve smlouvě o připojení stanoven odběr elektřiny bez měřicího zařízení, může zákazník odebírat elektřinu bez měřicího zařízení, nejvýše však do rezervovaného příkonu 1 kW v jednom odběrném místě; poplachové sirény a zabezpečovací zařízení železniční dopravní cesty mohou mít vyšší rezervovaný příkon. (8) Pro uplatnění podpory elektřiny z obnovitelných zdrojů energie nebo z druhotných energetických zdrojů formou ročního zeleného bonusu zajišťuje výrobce elektřiny u výrobny elektřiny samostatné měření vyrobené elektřiny alespoň měřením typu C. V případě uplatnění hodinového zeleného bonusu zajišťuje výrobce elektřiny měření vyrobené elektřiny alespoň měřením typu M. § 3 Měření elektřiny (1) U měření typu A je a) základní měřicí interval 1 čtvrthodina; u první čtvrthodiny je začátek stanoven na čas 00:00:00 a konec na čas 00:15:00, b) základní vyhodnocovací interval 1 hodina; u první hodiny je začátek stanoven na čas 00:00:00 a konec na čas 01:00:00 kalendářního dne, c) základní interval pro zpracování a přenos naměřených údajů v rámci měřicího zařízení 1 kalendářní den. (2) U měření typu B a M je a) základní měřicí interval 1 čtvrthodina; u první čtvrthodiny je začátek stanoven na čas 00:00:00 a konec na čas 00:15:00, b) základní vyhodnocovací interval 1 hodina; u první hodiny je začátek stanoven na čas 00:00:00 a konec na čas 01:00:00 kalendářního dne, c) základní interval pro zpracování a přenos naměřených údajů v rámci měřicího zařízení 1 měsíc. (3) U měření typu C je zpracování a přenos údajů prováděn nejméně jedenkrát za rok. Údaje z měření elektřiny § 4 (1) Údaje z měření elektřiny účastníci trhu s elektřinou předávají v kWh, kW, kVArh, kVAr nebo v MWh, MW, MVArh, MVAr s rozdělením podle tarifů. (2) Údaji z měření elektřiny jsou a) údaje zaznamenané měřicím zařízením, popřípadě vypočtené na základě údajů z měřicího zařízení, b) údaje předané zákazníkem nebo výrobcem elektřiny provozovateli přenosové soustavy nebo provozovateli distribuční soustavy, pokud výše spotřeby nebo dodávky elektřiny v daném odběrném místě nebo předávacím místě odpovídá charakteru spotřeby nebo dodávky elektřiny a průběhu spotřeby předcházejících období (dále jen „samoodečty“), c) náhradní údaje získané výpočtem, odhadem nebo vzájemným odsouhlasením provozovatelem přenosové soustavy nebo provozovatelem distribuční soustavy se zákazníkem, výrobcem elektřiny nebo provozovatelem jiné distribuční soustavy. (3) Pokud nejsou dostupné údaje zaznamenané měřicím zařízením, výpočet náhradních údajů o spotřebě nebo dodávce elektřiny a o jejím průběhu při prokazatelné závadě měřicího zařízení, při opravě chybných nebo doplnění chybějících hodnot provede provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy na základě protokolu autorizované zkušebny nebo zprávy o závadě měřicího zařízení podle výše spotřeby elektřiny v předcházejícím srovnatelném období při srovnatelném charakteru odběru elektřiny, v němž byl odběr elektřiny řádně měřen, nebo dodatečně podle výše spotřeby nebo dodávky elektřiny zjištěné na základě kontrolního odečtu v následujícím období. (4) Náhradní údaje o spotřebě nebo dodávce elektřiny při nedostupnosti údajů zaznamenaných měřicím zařízením stanoví provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy na základě údajů získaných z měření v předcházejícím srovnatelném období nebo ze samoodečtu nebo dodatečně podle výše spotřeby nebo dodávky elektřiny zjištěné v následujícím srovnatelném období na základě kontrolního odečtu. (5) Pro stanovení náhradních údajů o spotřebě elektřiny u měření typu C se použije přiřazeného přepočteného typového diagramu dodávky, počtu vyhodnocovaných kalendářních dní a výše poslední roční spotřeby elektřiny. Maximální počet odhadů pro vyúčtování odběru nebo dodávky elektřiny jsou 2 po sobě jdoucí odhady. (6) Samoodečty a odhady spotřeby elektřiny pro vyúčtování lze provést nejvýše třikrát po sobě. (7) Stanovení údajů o spotřebě elektřiny u měření typu C k datu změny regulovaných cen elektřiny provádí a) provozovatel distribuční soustavy 1. na základě předcházejících známých stavů odečtu měřicího zařízení a průběhu spotřeby elektřiny podle přiřazeného typového diagramu dodávky, nebo 2. rovnoměrně na části úměrné délce období od data předchozího fakturačního odečtu do 31. prosince a od 1. ledna do data dalšího fakturačního odečtu, nebo b) účastník trhu s elektřinou samoodečtem. (8) Při změně dodavatele elektřiny, provozovatele distribuční soustavy, subjektu zúčtování, výrobce elektřiny nebo zákazníka, při změně tarifu a při změně provedené na měřicím zařízení musí být vždy provedeno zpracování údajů z měření elektřiny. § 5 (1) Směr toku elektřiny do příslušného odběrného nebo předávacího místa hodnoceného účastníka trhu s elektřinou je považován za kladný. Směr toku elektřiny z příslušného odběrného nebo předávacího místa hodnoceného účastníka trhu s elektřinou je považován za záporný. (2) Jalová energie je označena jako kladná, když pro fázový úhel mezi proudem a napětím platí 0° < j < 180°. Jalová energie je označena jako záporná, když pro fázový úhel mezi proudem a napětím platí 180° < j < 360°. (3) Měření a předávání skutečných a náhradních hodnot se provádí v zimním nebo v letním čase. Posledním dnem při změně zimního času na letní je 23hodinový den, prvním dnem při změně letního času na zimní je 25hodinový den. (4) Povolená odchylka mezi odečtovou centrálou a reálným časem je maximálně +/- 5 sekund. (5) Pro měření typu A je mezi měřicím zařízením a odečtovou centrálou povolena odchylka maximálně +/- 5 sekund. (6) Pro měření typu B je mezi měřicím zařízením a odečtovou centrálou povolena odchylka maximálně +/- 1 minuta. (7) Pro měření typu M je mezi měřicím zařízením a odečtovou centrálou povolena odchylka maximálně +/- 3 minuty. (8) Pro měření typu C se odchylka nestanovuje. § 6 Podmínky měření elektřiny (1) Část měřicího zařízení, která je instalována v měřicím místě, je umístěna v odběrném místě zákazníka nebo ve výrobně elektřiny nebo u provozovatele distribuční soustavy co nejblíže k předávacímu místu provozovatele přenosové soustavy nebo provozovatele distribuční soustavy. U nových nebo rekonstruovaných odběrných míst nebo předávacích míst umístění měřicího zařízení stanoví příslušný provozovatel soustavy. Za rekonstrukci se pro tyto účely považuje výměna elektroměrového rozvaděče nebo výměna přívodního vedení. (2) V případě rozdílného umístění předávacího místa a měřicího místa se za údaje z měření považují naměřené údaje snížené nebo zvýšené o hodnoty uvedené ve smlouvě o připojení nebo ve smlouvě o distribuci elektřiny. Jestliže jsou odběr nebo dodávka elektřiny měřeny na sekundární straně výkonového transformátoru a není smlouvou o připojení nebo smlouvou o distribuci elektřiny stanoveno jinak, jsou za údaje z měření považovány naměřené údaje zvýšené v případě odběru nebo snížené v případě dodávky elektřiny o hodnoty podle příslušného cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu. (3) U průběhového měření typu A a typu B se měří odebíraná i dodávaná jalová elektřina. U průběhového měření v předávacích místech mezi distribuční soustavou a výrobcem elektřiny se měří odebíraná i dodávaná jalová elektřina v závislosti na směru toku činné elektřiny. U průběhového měření na hladině zvlášť vysokého, velmi vysokého a vysokého napětí se účiník vyhodnocuje v základním měřicím intervalu. (4) V případě použití elektroměru s více tarify se pro jejich přepínání používá spínacího prvku nebo vnitřní časové základny elektroměru. (5) Na základě žádosti výrobce elektřiny, provozovatele distribuční soustavy nebo zákazníka, a pokud to měření umožňuje, poskytne provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy výrobci elektřiny, provozovateli distribuční soustavy nebo zákazníkovi impulsní výstupy z měření nepřetržitě přímo v předávacím místě nebo v odběrném místě nebo zpřístupní naměřené hodnoty pomocí jiného komunikačního rozhraní elektroměru. Využívání impulsních výstupů nebo poskytování naměřených hodnot provozovatelem přenosové soustavy nebo provozovatelem distribuční soustavy pomocí jiných komunikačních rozhraní elektroměru není bez souhlasu provozovatele přenosové soustavy nebo provozovatele distribuční soustavy umožněno. (6) V předávacím místě výrobny elektřiny s napětím do 1 kV připojené k distribuční soustavě se u nově instalovaných nebo měněných měřicích zařízení v třífázové soustavě vyhodnocuje směr toku elektřiny v jednotlivých fázích. § 7 Instalace měřicího zařízení (1) Montáž, demontáž nebo výměna části měřicího zařízení v předávacím místě nebo v odběrném místě, kterou nevlastní provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy, musí být předem odsouhlasena provozovatelem přenosové soustavy nebo provozovatelem distribuční soustavy. (2) Demontáž nebo výměna měřicího zařízení se provádí při ukončení odběru elektřiny, přerušení dodávky elektřiny z důvodu neoprávněného odběru nebo neoprávněné distribuce elektřiny, zjištění závady na měřicím zařízení, pravidelném ověřování měřicího zařízení, při změně tarifu, pokud změna tarifu výměnu měřicího zařízení vyžaduje, nebo při ověření správnosti měření na žádost dotčeného účastníka trhu s elektřinou. (3) O demontáži nebo výměně měřicího zařízení musí být dotčený účastník trhu s elektřinou informován. O výměně měřicího zařízení pro měření typu C nebo měření typu M za účelem pravidelného úředního ověření musí být dotčený účastník trhu s elektřinou informován předem. (4) U měřicího zařízení pro měření typu C nebo měření typu M demontovaného k ověření správnosti měření nebo při závadě měřicího zařízení musí být proveden prokazatelný záznam konečných stavů tarifů a provedena jednoznačná a prokazatelná identifikace měřicího zařízení, a to do 60 dnů od výměny nebo demontáže měřicího zařízení. (5) Závada měřicího zařízení se prokazuje záznamem autorizované zkušebny nebo záznamem o závadě měřicího zařízení vyhotoveným provozovatelem přenosové soustavy nebo provozovatelem distribuční soustavy. (6) Provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy provede na základě písemné žádosti provozovatele distribuční soustavy, zákazníka nebo výrobce elektřiny a za jejich účasti kontrolu měřicího zařízení a jeho nastavení v odběrném nebo předávacím místě. § 8 Předávání výsledků měření elektřiny a jejich uchovávání (1) Naměřené údaje dodávek a odběrů elektřiny u měření typu A, měření typu B a měření typu M jsou v měřicím zařízení v odběrném a předávacím místě uchovávány nejméně 40 dnů od data naměření. (2) Údaje z měření nezbytné pro zúčtování dodá- vek a odběrů elektřiny a skutečné hodnoty dodávek a odběrů elektřiny předávané operátorovi trhu pro vyhodnocení odchylek uchovává provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy, který zajišťuje měření, nejméně 36 měsíců od data naměření. Způsoby a termíny předávání údajů z měření nezbytných pro zúčtování dodávek a odběrů elektřiny a skutečné hodnoty dodávek a odběrů elektřiny předávané operátorovi trhu pro vyhodnocení odchylek stanoví jiný právní předpis. (3) Provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy bezplatně poskytuje na vyžádání oprávněnému žadateli jeho údaje podle odstavce 4, a to do 6 pracovních dnů následujícího měsíce, způsobem umožňujícím dálkový přístup. Provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy takto poskytuje údaje za posledních 12 měsíců. (4) Poskytované údaje z měření elektřiny a) provozovatelem distribuční soustavy jsou 1. pro měření typu A, měření typu B hodnoty činného výkonu v kW, jalového induktivního výkonu v kVAr a jalového kapacitního výkonu v kVAr za měřicí interval, 2. pro měření typu M hodnoty činného výkonu v kW a činné energie v kWh, b) provozovatelem přenosové soustavy jsou pro měření typu A hodnoty činného výkonu v MW za vyhodnocovací interval, rozlišení hodnot je na 3 desetinná místa. § 9 Způsob stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, dodávce, přenosu a nebo distribuci elektřiny (1) Při neoprávněném odběru elektřiny určí množství skutečně neoprávněně odebrané elektřiny provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy na základě změřených nebo jinak zjištěných prokazatelných údajů o neoprávněném odběru elektřiny. (2) V případech, kdy nelze zjistit množství skutečně neoprávněně odebrané elektřiny podle odstavce 1, stanoví provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy množství neoprávněně odebrané elektřiny pro stanovení výše náhrady škody výpočtem podle odstavců 3 až 8. (3) U neoprávněného odběru elektřiny ze sítě zvlášť vysokého napětí, velmi vysokého napětí nebo vysokého napětí se pro stanovení elektrického příkonu použije hodnota rezervovaného příkonu sjednaná ve smlouvě o připojení; pokud nelze použít tuto hodnotu rezervovaného příkonu, hodnotou elektrického příkonu je součet jmenovitých výkonů všech využívaných transformátorů v dotčeném odběrném místě. (4) U neoprávněného odběru elektřiny ze sítě nízkého napětí se pro stanovení technicky dosažitelného elektrického příkonu hodnota jmenovitého napětí 230 V vynásobí počtem fází, z nichž se neoprávněný odběr elektřiny uskutečnil, a takto vypočítaná hodnota se vynásobí a) jmenovitým proudem hlavního jističe před elektroměrem, nebo b) jmenovitým proudem jištění umístěného v hlavní domovní pojistkové skříni nebo v hlavní domovní kabelové skříni sníženým o jednu úroveň typové řady jmenovitých proudových hodnot v případě neoprávněného připojení před hlavním jističem, nebo c) jmenovitým proudem odpovídajícím průřezu vodiče v místě napojení na neměřenou část, umožňujícího neoprávněný odběr elektřiny, a to pouze v případě, že není možné stanovit hodnotu elektrického příkonu podle písmene a) nebo b). (5) Výše technicky dosažitelné spotřeby elektřiny za den při neoprávněném odběru elektřiny se vypočítá tak, že se výše elektrického příkonu vypočítaná podle odstavce 3 nebo 4 vynásobí dobou využití 24 hodin a použije se hodnota účiníku rovna jedné. (6) Hodnota technicky dosažitelné spotřeby elektřiny za dobu trvání neoprávněného odběru se stanoví tak, že výše technicky dosažitelné spotřeby elektřiny za den, vypočítaná podle odstavce 5, se vynásobí počtem dnů, po které neoprávněný odběr elektřiny trval. Pokud provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy nezjistí dobu trvání neoprávněného odběru elektřiny, má se za to, že neoprávněný odběr elektřiny trval a) u odběru elektřiny ze sítě nízkého napětí 1. od předposledního pravidelného odečtu provedeného za účelem ročního zúčtování spotřeby elektřiny, maximálně však 24 měsíců; samoodečet spotřeby elektřiny není v takovém případě považován za pravidelný odečet, 2. nejvýše 24 měsíců v případech, kdy se odečty za účelem zúčtování spotřeby u odběru elektřiny ze sítě nízkého napětí provádějí častěji než jedenkrát ročně, b) 24 měsíců u odběru elektřiny ze sítí zvlášť vysokého napětí, velmi vysokého napětí nebo vysokého napětí. (7) V případě, že došlo k neoprávněnému zásahu do elektroměru, se od spotřeby elektřiny vypočítané podle odstavce 6 odečte spotřeba elektřiny naměřená provozovatelem přenosové soustavy nebo provozovatelem distribuční soustavy. (8) Množství neoprávněně odebrané elektřiny pro účely výpočtu náhrady škody za neoprávněný odběr se vypočte jako rozdíl mezi hodnotou technicky dosažitelné spotřeby elektřiny za dobu trvání neoprávněného odběru elektřiny stanovenou podle odstavce 6 a hodnotou zjištěnou podle odstavce 7 v případě neoprávněného zásahu do elektroměru vynásobený a) součinitelem 0,2 pro odběry elektřiny ze sítí nízkého napětí, b) součinitelem 0,5 pro odběry elektřiny ze sítí zvlášť vysokého napětí, velmi vysokého napětí nebo vysokého napětí. (9) Výše náhrady škody se stanoví oceněním množství neoprávněně odebrané elektřiny zjištěné podle odstavce 1 nebo vypočtené podle odstavce 8 cenami podle cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu účinného v době zjištění neoprávněného odběru elektřiny, přičemž cena neoprávněně odebrané elektřiny je složena z a) ceny za silovou elektřinu, která se ocení pevnou cenou stanovenou pro zúčtování odchylky za dodávku kladné regulační energie, b) ceny za službu distribuční soustavy, kde za složku ceny služby distribuční soustavy na podporu podporovaných zdrojů se použije částka 495 Kč/MWh, a kde se v síti nízkého napětí použije sazba C 02d nebo D 02d podle kategorie odběru elektřiny, c) daně z přidané hodnoty a daně z elektřiny. (10) Výši náhrady škody za neoprávněný odběr elektřiny lze rovněž stanovit písemnou dohodou mezi provozovatelem přenosové soustavy nebo provozovatelem distribuční soustavy a zákazníkem nebo osobou, která měla z neoprávněného odběru elektřiny prospěch, nebo se na takovém prospěchu podílela. Náhrada škody stanovená tímto způsobem nesmí být vyšší než náhrada vypočtená podle předchozích odstavců. (11) Pro stanovení výše náhrady škody při neoprávněné dodávce elektřiny do elektrizační soustavy, při neoprávněném přenosu elektřiny nebo při neoprávněné distribuci elektřiny se použije ustanovení odstavců 1 až 9 obdobně. V případě neoprávněné dodávky elektřiny se pro ocenění ceny za silovou elektřinu použije pevná cena za dodávku záporné regulační energie. (12) Součástí náhrady škody vzniklé provozovateli přenosové soustavy nebo provozovateli distribuční soustavy je i právo na úhradu prokazatelných nezbytně nutných nákladů vynaložených na zjišťování neoprávněného odběru elektřiny, neoprávněné dodávky elektřiny, neoprávněného přenosu elektřiny nebo neoprávněné distribuce elektřiny, jejich přerušení a přezkoušení měřicího zařízení a případné znalecké posudky, které nejsou zahrnuty do regulovaných cen za přenos elektřiny nebo za distribuci elektřiny. § 10 Minimální požadavky na třídy přesnosti elektroměrů a měřicích transformátorů Minimální požadavky na třídy přesnosti elektroměrů a měřicích transformátorů jsou uvedeny v příloze č. 1 k této vyhlášce. Rozsah a termíny předávání údajů operátorovi trhu § 10a Provozovatel přenosové soustavy, provozovatel přepravní soustavy a provozovatelé distribučních soustav předávají operátorovi trhu pro zpracovávání a evidenci údaje o výrobnách elektřiny, pro něž byla uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o připojení nebo smlouva o připojení a stanoven termín a podmínky připojení pro a) vyjádření k vydávání státních autorizací na výstavbu výroben elektřiny ministerstvu a b) zpracování zprávy o budoucí očekávané spotřebě elektřiny a plynu a způsobu zabezpečení rovnováhy mezi nabídkou a poptávkou elektřiny a plynu. § 10b (1) Provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy předává operátorovi trhu a) údaje o výrobně elektřiny v rozsahu podle přílohy č. 2 k této vyhlášce a b) údaje o výrobnách elektřiny, které mají být operátorem trhu z evidence vyřazeny. (2) Provozovatel přepravní soustavy nebo provozovatel plynárenské distribuční soustavy předává operátorovi trhu údaje o výrobně elektřiny v rozsahu podle přílohy č. 3 k této vyhlášce, pokud výrobna elektřiny bude připojena k plynárenské soustavě. § 10c Provozovatel přenosové soustavy, provozovatel přepravní soustavy a provozovatelé distribučních soustav aktualizují údaje podle přílohy č. 2 a přílohy č. 3 k této vyhlášce k poslednímu dni příslušného čtvrtletí a předávají je operátorovi trhu vždy do 15. dne následujícího měsíce. § 11 Přechodné ustanovení Náhrada škody za neoprávněný odběr, dodávku, přenos nebo distribuci elektřiny, ke kterým došlo před nabytím účinnosti této vyhlášky, se posuzuje podle dosavadních předpisů. § 12 Zrušovací ustanovení Zrušují se: 1. Vyhláška č. 218/2001 Sb., kterou se stanoví podrobnosti měření elektřiny a předávání technických údajů. 2. Vyhláška č. 450/2003 Sb., kterou se mění vyhláška č. 218/2001 Sb., kterou se stanoví podrobnosti měření elektřiny a předávání technických údajů. 3. Vyhláška č. 326/2005 Sb., kterou se mění vyhláška č. 218/2001 Sb., kterou se stanoví podrobnosti měření elektřiny a předávání technických údajů, ve znění vyhlášky č. 450/2003 Sb. 4. § 13 až 15, § 16 odst. 1 a 3 vyhlášky č. 51/2006 Sb., o podmínkách připojení k elektrizační soustavě. § 13 Účinnost 1. Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2011, s výjimkou ustanovení § 2 odst. 1 písm. g) a odst. 2 písm. c) a d) a § 5 odst. 2, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2015. 2. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. h) a ustanovení § 2 odst. 2 písm. e) a f) pozbývají platnosti dnem 31. prosince 2014. Ministr: Ing. Kocourek v. r. Příloha 1 Minimální požadavky na třídy přesnosti elektroměrů a měřicích transformátorů ------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------- Měřicí místo Měřicí transformátory Měřicí Elektroměr Elektroměr podle nařízení proudu transformátory vlády č. 464/2005 Sb. napětí ------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------- Napětí do 1kV činná energie činná energie přímé měření - - třída přesnosti 2 třída A jalová energie třída přesnosti 3 ------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------- Napětí do 1kV - činná energie činná energie nepřímé měření 0,5 S třída přesnosti 1 třída B jalová energie třída přesnosti 2 ------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------- Napětí činná energie činná energie od 1kV do 52kV 0,5 S 0,5 třída přesnosti 1 třída B nepřímé měření jalová energie třída přesnosti 2 ------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------- Napětí vyšší než 52kV činná energie činná energie 0,2 S 0,2 třída přesnosti 0,5 třída C jalová energie třída přesnoti 1 ------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------- Příloha 2 Údaje o výrobně elektřiny předávané provozovatelem přenosové soustavy nebo provozovatelemelektroenergetické distribuční soustavy Část A - údaje o výrobně elektřiny (1) Identifikační údaje výrobny elektřiny a) Název výrobny elektřiny b) Identifikační číslo výrobny elektřiny (2) Údaje o provozovateli přenosové soustavy nebo provozovateli distribuční soustavy a) Identifikace provozovatele přenosové soustavy nebo provozovatele distribuční soustavy b) Identifikační číslovýrobny elektřiny v databázi provozovatele soustavy c) Číslo sítě, do které se předpokládá připojení výrobny elektřiny (3) Další údaje o výrobně elektřiny a) Rezervovaný výkon výrobny elektřiny b) Palivo c) Číslo katastrálního území, ve kterém se předpokládá realizace výrobny elektřiny d) Čísla parcel, na kterých se předpokládá realizace výrobny elektřiny e) Údaje o rozvodně přenosové soustavy nebo distribuční soustavy, do které se předpokládá vyvedení výkonu výrobny elektřiny f) V případě fotovoltaické elektrárny údaj u umístění výrobny na střešní konstrukci nebo na volné ploše g) EAN odběrného a předávacího místa (4) Předpokládané termíny v přípravě a realizaci výrobny elektřiny a) Datum podpisu smlouvy o budoucí smlouvě o připojení b) Datum podpisu smlouvy o připojení c) Termín prvního paralelního připojení k elektrizační soustavě d) Termín plánovaného ukončení provozu, pokud je znám e) Termíny přerušení a obnovení provozu, pokud je znám f) U výroben s instalovaným výkonem od 30 kW datum vydání územně plánovací informace o podmínkách vydání územního rozhodnutí g) U výroben s instalovaným výkonem nad 0,5 MW 1. Termín vydání stanoviska EIA 2. Termín udělení státní autorizace na výstavbu výrobny elektřiny 3. Termín vydání územního rozhodnutí 4. Termín vydání integrovaného povolení 5. Termín vydání stavebního povolení 6. Termín zahájení výstavby 7. Termín zahájení zkušebního provozu 8. Termín vydání kolaudačního souhlasu Část B - údaje o investorovi výrobny elektřiny (1) Identifikační údaje a) Typ investora - fyzická osoba nepodnikající nebo fyzická osoba podnikající nebo právnická osoba b) Identifikační číslo v případě, že se jedná o fyzickou osobu podnikající nebo právnickou osobu c) Datum narození v případě, že se jedná o fyzickou osobu d) Obchodní firmav případě, že se jedná o právnickou osobu e) Jméno a příjmení v případě, že se jedná o fyzickou osobu nepodnikající nebo fyzickou osobu podnikající f) Statutární orgán v případě, že se jedná o právnickou osobu (2) Sídlo nebo adresa místa pobytu a) Kraj b) Obec c) Ulice d) Číslo popisné a číslo orientační e) PSČ (3) Adresa pro doručování a) Obec b) Ulice c) Číslo popisné a číslo orientační d) PSČ e) Email f) Telefon g) Datová schránka Část C - údaje o síťových stavbách souvisejících s připojením výrobny elektřiny k elektrizační soustavě (1) Informace o stavbě a) Identifikační označení síťové stavby b) Název síťové stavby c) Popis síťové stavby (2) Předpokládané termíny v přípravě a realizaci síťových staveb a) Termín vydání územně plánovací informace o podmínkách vydání územního rozhodnutí b) Termín vydání stanoviska EIA c) Termín vydání územního rozhodnutí d) Termín vydání stavebního povolení e) Termín zahájení výstavby f) Termín připojení výrobny elektřiny pro zkušební provoz g) Termín zahájení zkušebního provozu h) Termín vydání kolaudačního souhlasu Příloha 3 Údaje o výrobně elektřiny předávané provozovatelem přepravní soustavy nebo provozovatelem plynárenské distribuční soustavy Část A - údaje o výrobně elektřiny (1) Údaje o provozovateli přepravní soustavy nebo provozovateli distribuční soustavy a údaje o spotřebě plynu a) Identifikace provozovatele přepravní soustavy nebo provozovatele distribuční soustavy b) Identifikační číslo výrobny elektřiny v databázi provozovatele přepravní soustavy nebo provozovatele distribuční soustavy c) Číslo sítě,ke které se předpokládá připojení výrobny elektřiny d) Předpokládaná spotřeba zemního plynu (2) Termíny v přípravě a realizaci výrobny elektřiny a) Datum podpisu smlouvy o budoucí smlouvě o připojení do plynárenské soustavy b) Datum podpisu smlouvy o připojení do plynárenské soustavy c) Předpokládaný termín připojení k plynárenské soustavě Část B - údaje o síťových stavbách souvisejících s připojením výrobny elektřiny k plynárenské soustavě (1) Informace o stavbě a) Identifikační označení síťové stavby b) Název síťové stavby c) Popis síťové stavby (2) Předpokládané termíny v přípravě a realizaci síťových staveb a) Termín vydání územně plánovací informace o podmínkách vydání územního rozhodnutí b) Termín udělení státní autorizace vybraných plynových zařízení c) Termín vydání stanoviska EIA d) Termín vydání územního rozhodnutí e) Termín vydání stavebního povolení f) Termín zahájení výstavby g) Termín připojení výrobny elektřiny pro zkušební provoz h) Termín zahájení zkušebního provozu i) Termín vydání kolaudačního souhlasu. Vybraná ustanovení novel Čl. II vyhlášky č. 476/2012 Sb. Přechodné ustanovení (1) Výrobce elektřiny, jehož výrobna elektřiny byla uvedena do provozu do 31. prosince 2012, vybaví výrobnu elektřiny měřením elektřiny podle § 2 odst. 2 písm. g) do 31. března 2013. (2) Provozovatel přenosové soustavy a provozovatelé distribučních soustav v elektroenergetice poprvé předají operátorovi trhu údaje podle § 10b odst. 1 o stavu k 31. prosinci 2012 nejpozději do 15. ledna 2013. (3) Provozovatel přepravní soustavy a provozovatelé distribučních soustav v plynárenství poprvé předají operátorovi trhu údaje podle § 10b odst. 2 o stavu k 31. prosinci 2012 nejpozději do 15. ledna 2013.

 
 
Reklama