Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Vyhláška č. 79/2010 Sb. o dispečerském řízení elektrizační soustavy a o předávání údajů pro dispečerské řízení

se změnami:388/2012 Sb.
uveřejněno v: č. 28/2010 Sbírky zákonů na straně 918
schváleno:18.03.2010
účinnost od:01.04.2010
[Textová verze]

79/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 18. března 2010 o dispečerském řízení elektrizační soustavy a o předávání údajů pro dispečerské řízení Změna: 388/2012 Sb. Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 98a odst. 1 písm. b) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 158/2009 Sb., k provedení § 24 až 26 energetického zákona: § 1 Předmět úpravy Tato vyhláška stanoví způsoby dispečerského řízení elektrizační soustavy (dále jen "dispečerské řízení"), rozsah a postupy při dispečerském řízení výroben elektřiny, pravidla spolupráce technických dispečinků, termíny a rozsah údajů předávaných provozovateli přenosové soustavy nebo provozovateli distribuční soustavy pro dispečerské řízení, přípravu provozu přenosové nebo distribuční soustavy a pro provoz a rozvoj elektrizační soustavy, vyhodnocování provozu elektrizační soustavy a způsob využívání zařízení pro poskytování podpůrných služeb, požadavky na technické vybavení výroben elektřiny pro účely dispečerského řízení a způsob a postup stanovení neodebrané elektřiny a náhrady za neodebranou elektřinu při dispečerském řízení podle § 26 odst. 5 energetického zákona. Dispečerské řízení § 2 (1) Dispečerské řízení, které slouží k zajištění spolehlivého a bezpečného provozu elektrizační soustavy, zahrnuje: a) přípravu provozu elektrizační soustavy, b) operativní řízení provozu elektrizační soustavy a c) hodnocení provozu elektrizační soustavy. (2) Dispečerské řízení provádějí formou pokynu technického dispečinku (dále jen "dispečerský pokyn"): a) technický dispečink provozovatele přenosové soustavy, b) technické dispečinky provozovatelů distribučních soustav 1. přímo připojených k přenosové soustavě (dále jen "regionální distribuční soustava"), 2. přímo nepřipojených k přenosové soustavě (dále jen "lokální distribuční soustava"). (3) Provozovatelé distribučních soustav neprodleně oznamují zřízení svého technického dispečinku technickému dispečinku provozovatele soustavy, ke které je jejich zařízení připojeno. (4) Provozovatelé lokálních distribučních soustav při dispečerském řízení a předávání údajů pro dispečerské řízení v případě, že a) mají zřízen technický dispečink a oznámí tuto skutečnost technickému dispečinku provozovatele distribuční soustavy, ke které je jejich distribuční soustava připojena, postupují jako provozovatel regionální distribuční soustavy, b) nemají zřízen technický dispečink, se považují 1. za zákazníka v případě, že k jejich distribuční soustavě je připojeno alespoň jedno odběrné místo zákazníka a není připojena výrobna elektřiny, 2. za výrobce elektřiny v případě, že k jejich distribuční soustavě je připojena alespoň jedna výrobna elektřiny a není připojeno žádné odběrné místo zákazníka, nebo 3. za výrobce elektřiny i zákazníka v případě, že k jejich distribuční soustavě je připojena alespoň jedna výrobna elektřiny a alespoň jedno odběrné místo zákazníka. (5) Údaje pro přípravu provozu, operativní řízení provozu a hodnocení provozu přenosové soustavy a distribučních soustav (dále jen "údaje pro dispečerské řízení") předávají účastníci trhu s elektřinou předem dohodnutým způsobem. (6) Provozovatel přenosové soustavy a provozovatelé distribučních soustav postupem podle § 14c stanoví množství neodebrané elektřiny z jednotlivých výroben elektřiny, jejichž výroba elektřiny byla omezena podle § 26 odst. 5 energetického zákona, a provozovatelé distribučních soustav předají údaje provozovateli přenosové soustavy, který tyto údaje předá operátorovi trhu v termínech platných pro předávání údajů o regulační energii podle jiného právního předpisu^2). § 3 Provozovatel přenosové soustavy, provozovatelé regionálních distribučních soustav, provozovatelé lokálních distribučních soustav, výrobci elektřiny, jejichž výrobny jsou připojeny k přenosové nebo k distribuční soustavě, zákazníci a provozovatelé přenosových soustav, s jejichž zařízením je elektrizační soustava propojena, a) spolupracují při zpracování přípravy provozu, při zajišťování činností v operativním řízení, při hodnocení provozu, b) poskytují údaje a data pro přípravu provozu, operativní řízení, hodnocení provozu elektrizační soustavy a její rozvoj, c) poskytují provozovatelům jiných přenosových soustav a provozovatelům distribučních soustav, se kterými je jejich soustava propojena, informace nezbytné k zajištění vzájemné spolupráce při provozu a rozvoji sítí. § 4 (1) Provozovatel přenosové soustavy při řízení toků elektřiny v přenosové soustavě prostřednictvím technického dispečinku dispečersky řídí a) výrobny elektřiny připojené k přenosové soustavě, b) výrobny elektřiny a odběrná elektrická zařízení zákazníků připojená k distribuční soustavě poskytující provozovateli přenosové soustavy podpůrné služby v rozsahu poskytnuté podpůrné služby, c) odběrná elektrická zařízení zákazníků, která jsou připojena k přenosové soustavě, a d) technické dispečinky provozovatelů regionálních distribučních soustav. (2) Provozovatel regionální distribuční soustavy při řízení toků elektřiny v distribuční soustavě prostřednictvím technického dispečinku dispečersky řídí a) výrobny elektřiny připojené k jím řízené distribuční soustavě, b) odběrná elektrická zařízení zákazníků, která jsou připojena k jím řízené distribuční soustavě, c) technické dispečinky provozovatelů lokálních distribučních soustav, jejichž zařízení jsou připojena k jím řízené distribuční soustavě, a d) přímá vedení připojená k jím řízené distribuční soustavě. (3) Provozovatel lokální distribuční soustavy při řízení toků elektřiny v distribuční soustavě, při respektování toků elektřiny mezi distribučními soustavami dispečersky řídí a) výrobny elektřiny připojené k jím řízené distribuční soustavě, b) odběrná elektrická zařízení zákazníků, která jsou připojena k jím řízené distribuční soustavě, c) technické dispečinky provozovatelů distribučních soustav uvnitř jeho vymezeného území a d) přímá vedení připojená k jím řízené distribuční soustavě. § 5 (1) Provozovatel přenosové soustavy každoročně zveřejňuje: a) vybrané technické údaje o přenosové soustavě, b) roční přípravu provozu, zejména rozsah a termíny odstávek zařízení a předpokládané omezení přenosu. (2) Provozovatel přenosové soustavy průběžně zveřejňuje: a) předpokládaný a skutečný průběh spotřeby elektřiny v České republice, b) velikost čerpání podpůrných služeb a odhad velikosti systémové odchylky, c) plánované výměny elektřiny na jednotlivých mezistátních přenosových profilech, d) skutečné toky výkonů na jednotlivých mezistátních přenosových profilech, e) odstávky bloků výroben elektřiny o jednotkovém výkonu větším než 100 MW. (3) Provozovatel přenosové soustavy dále zveřejňuje: a) vyhodnocení kmitočtu sítě, b) odchylku od plánovaného salda předávaných výkonů, c) vyhodnocení mimořádných provozních událostí, d) vyhodnocení standardu kvality přenosu elektřiny, e) předpokládané možnosti přenosu elektřiny se sousedními přenosovými soustavami, f) informaci o omezení výroby podle § 26 odst. 5 energetického zákona. (4) Provozovatel distribuční soustavy zveřejňuje: a) průběh zatížení distribuční soustavy, b) informace o časech vysílání signálů hromadného dálkového ovládání. § 6 Dispečerské pokyny Dispečerskými pokyny jsou provozní instrukce technického dispečinku nebo operativní pokyny technického dispečinku vydávané provozovatelem přenosové soustavy nebo provozovatelem distribuční soustavy. § 7 Provozní instrukce technického dispečinku (1) Provozní instrukce technického dispečinku vydává po projednání s dotčenými účastníky trhu s elektřinou technický dispečink pro přípravu provozu, operativní řízení provozu, hodnocení provozu, mezinárodní spolupráci, spolupráci technických dispečinků pro a) řízení toků elektřiny a bilanci elektrizační soustavy v oblasti 1. regulace kmitočtu a předávaných výkonů, 2. řízení činného a jalového výkonu a řízení napětí, 3. řízení podpůrných služeb, 4. usměrňování spotřeby elektřiny, 5. provozu části elektrizační soustavy odpojené od zbytku elektrizační soustavy (dále jen "ostrovní provoz"), 6. omezování výroby elektřiny podle § 26 odst. 5 energetického zákona a technického vybavení výroben elektřiny pro dispečerské řízení, b) řešení mimořádných situací a stav nouze v oblasti 1. předcházení stavu nouze a řešení stavu nouze, 2. plánu obrany a plánu obnovy provozu elektrizační soustavy, c) nastavení a provoz automatizovaných systémů dispečerského řízení v oblasti 1. dispečerských řídicích systémů, 2. ochran přenosových a distribučních zařízení, 3. ochran zařízení výroben elektřiny ovlivňujících soustavu, do které je zařízení výrobny připojeno, 4. ochran odběrných elektrických zařízení ovlivňujících soustavu, ke které je odběrné elektrické zařízení připojeno, 5. systémů pro automatická řízení elektrizační soustavy, 6. telekomunikací a zařízení pro přenos dat. (2) Provozovatel přenosové soustavy ve spolupráci s provozovateli distribučních soustav stanoví provozní instrukcí postupy při dispečerském řízení výroben elektřiny podle § 26 odst. 5 energetického zákona pro řešení bilanční nerovnováhy elektrizační soustavy České republiky. (3) Provozní instrukce se uchovávají po dobu nejméně 5 let od ukončení jejich platnosti. § 8 Operativní pokyny technického dispečinku (1) O vydání a provedení operativního pokynu technického dispečinku (dále jen "operativní pokyn") provede technický dispečink záznam. Pokud není provedení záznamu zajištěno technickými prostředky, kterými jsou například zvukový záznam, elektronický záznam nebo záznam v řídicím systému, provede se záznam písemně do deníku. Záznamy jsou uchovávány nejméně po dobu 5 let. (2) Operativní pokyn musí být jednoznačný a srozumitelný. V případě pochybnosti o jednoznačnosti a srozumitelnosti operativního pokynu musí být ověřen zpětným dotazem. Po ověření musí být operativní pokyn vykonán vždy, s výjimkou případů, kdy by provedení operativního pokynu vedlo k ohrožení života nebo zdraví osob. (3) V případě, že ten, kterému byl operativní pokyn dán, s jeho provedením nesouhlasí, technický dispečink a ten, kterému byl operativní pokyn dán, provedou písemný záznam, ve kterém popíší důvody nesouhlasu s provedením operativního pokynu. Na základě tohoto záznamu provede technický dispečink vyhodnocení události za účasti toho, kdo s provedením operativního pokynu nesouhlasí. (4) V případě, že není operativní pokyn vykonán z důvodu ohrožení života nebo zdraví osob, technický dispečink a ten, kterému byl operativní pokyn dán, provedou prokazatelný záznam, ve kterém popíší, k jakému ohrožení mohlo dojít a proč nebyl operativní pokyn vykonán. (5) Bez operativního pokynu je možné provést manipulaci pouze v případě bezprostředního ohrožení života nebo zdraví osob. O provedené manipulaci musí být neprodleně informován příslušný technický dispečink, který o provedené manipulaci provede písemný záznam. (6) Automatizované systémy dispečerského řízení používané pro předávání operativních pokynů technického dispečinku a předávání vstupních údajů jsou samostatnými technologickými systémy s vlastními zabezpečenými rozhraními na jiné informační systémy a technologie. § 9 Příprava provozu přenosové soustavy (1) Příprava provozu přenosové soustavy obsahuje: a) plán provozu zařízení přenosové soustavy zpracovávaný na základě plánu údržby a vypínání těchto zařízení, plánu provozu výroben elektřiny, přípravy provozu distribučních soustav a spolupráce se zahraničními provozovateli přenosových soustav, b) předpokládaný průběh zatížení, c) kontrolu spolehlivosti provozu přenosové soustavy včetně omezení přeshraničních přenosů, d) velikost a strukturu podpůrných služeb nezbytných pro spolehlivost provozu elektrizační soustavy a mezinárodního propojení a e) plán vynuceného provozu výroben elektřiny. (2) Přípravu provozu přenosové soustavy zpracovává provozovatel přenosové soustavy v členění: a) roční příprava, b) měsíční příprava, c) týdenní příprava, d) denní příprava. (3) Podrobnosti zpracování přípravy provozu přenosové soustavy včetně předávaných údajů jsou uvedeny v příloze č. 1 k této vyhlášce a dále jsou upřesněny ve společné provozní instrukci provozovatele přenosové soustavy a provozovatelů regionálních distribučních soustav. (4) Údaje nezbytné pro zpracování přípravy provozu předávají provozovateli přenosové soustavy a) provozovatelé přenosových soustav, se kterými existuje propojení, b) provozovatelé regionálních distribučních soustav, c) výrobci elektřiny, jejichž výrobny elektřiny jsou připojeny k přenosové soustavě, d) zákazníci, jejichž odběrná elektrická zařízení jsou připojena k přenosové soustavě, e) poskytovatelé podpůrných služeb. § 10 Operativní řízení provozu přenosové soustavy (1) Operativní řízení provozu přenosové soustavy zahrnuje: a) aktualizaci denní přípravy provozu v části podpůrných služeb, plánovaného provozu výroben elektřiny a plánu zahraniční spolupráce, b) řízení zapojení prvků přenosové soustavy pro zajištění přenosu elektřiny a řízení toků elektřiny v přenosové soustavě propojené s elektrizačními soustavami sousedních států při respektování pravidel propojení, c) regulaci kmitočtu a salda předávaných výkonů mezi soustavami sousedních států, d) řízení odběrných elektrických zařízení zákazníků a výroben elektřiny v rozsahu a podle postupů uvedených v příloze č. 5 k této vyhlášce, e) řízení napětí a toků činných a jalových výkonů v zařízeních přenosové soustavy o napěťové úrovni 400 kV a 220 kV, f) řešení poruchových stavů v přenosové soustavě, g) přijímání opatření pro předcházení stavu nouze a pro řešení stavu nouze, h) vydávání a evidenci povolení pro pracovní činnost na zařízení přenosové soustavy, i) řádné předávání dispečerské směnové služby pro zajištění kontinuity dispečerského řízení. (2) Operativní řízení provozu přenosové soustavy vyžadující součinnost s technickými dispečinky provozovatelů regionálních distribučních soustav zahrnuje: a) řízení předávaných výkonů mezi přenosovou soustavou a distribučními soustavami, b) řešení mimořádných provozních stavů v elektrizační soustavě s cílem co nejrychlejšího obnovení stabilizovaného provozu elektrizační soustavy, c) vypínání a zapínání transformátorů 400/110/10,5 kV a 220/110/10,5 kV, d) řízení napětí a toků činných a jalových výkonů na hranici mezi přenosovou soustavou a distribučními soustavami v místech s transformací napětí 400/110 kV a 220/110 kV, e) ostrovní provoz, f) řízení výroben elektřiny připojených k distribuční soustavě, které poskytují podpůrné služby pro zajištění systémových služeb, a g) řízení změn zapojení v přenosové soustavě, které mají vliv na provoz distribučních soustav, a změn zapojení v distribučních soustavách, které mají vliv na provoz přenosové soustavy. (3) Technický dispečink provozovatele přenosové soustavy dává operativní pokyny a) technickým dispečinkům provozovatelů regionálních distribučních soustav, výrobcům elektřiny a zákazníkům při 1. řešení poruchových stavů v přenosové soustavě, 2. přijímání opatření pro předcházení stavu nouze oznamovaném provozovatelem přenosové soustavy a pro řešení stavu nouze vyhlašovaném provozovatelem přenosové soustavy, 3. opětovném připojení oblasti v ostrovním provozu k přenosové soustavě, b) výrobcům elektřiny, jejichž výrobny elektřiny jsou připojeny k přenosové soustavě, 1. pro povolování připojování nebo odpojování výroben elektřiny do nebo z paralelního provozu, 2. ke změně nebo přerušení dodávaného výkonu výrobny elektřiny podle § 24 odst. 3 písm. d) energetického zákona, 3. ke změně nebo přerušení dodávaného výkonu výrobny elektřiny za podmínek uvedených ve smlouvě mezi výrobcem elektřiny a provozovatelem přenosové soustavy, 4. při řízení výrobny elektřiny v rozsahu poskytnuté podpůrné služby podle platné denní přípravy provozu a v souladu s uzavřenými smlouvami, c) výrobcům elektřiny a zákazníkům, jejichž výrobny elektřiny nebo odběrná elektrická zařízení jsou připojena k distribuční soustavě, poskytujícím provozovateli přenosové soustavy podpůrné služby při řízení v rozsahu poskytnuté podpůrné služby podle platné přípravy provozu a v souladu se smlouvami o jejich poskytování, d) zákazníkům, jejichž odběrná elektrická zařízení jsou připojena k přenosové soustavě, 1. k omezení nebo přerušení odběru elektřiny podle § 24 odst. 3 písm. c) energetického zákona, 2. pro povolování opětovného připojení odběrného elektrického zařízení k přenosové soustavě, 3. při řízení v rozsahu poskytnuté podpůrné služby podle platné přípravy provozu a v souladu se smlouvami o jejich poskytování, e) technickým dispečinkům provozovatelů distribučních soustav 1. ke změně toků výkonu mezi přenosovou a regionální distribuční soustavou, 2. pro připojení oblasti v ostrovním provozu k přenosové soustavě, 3. k omezení výroby elektřiny podle § 25 odst. 3 písm. d) bodu 10 energetického zákona. (4) Postup pro uvolňování z provozu a uvádění do provozu zařízení přenosové soustavy, zařízení výroben elektřiny a odběrných elektrických zařízení připojených k přenosové soustavě a způsob vedení evidence povolení pro pracovní činnosti na zařízení přenosové soustavy jsou uvedeny v příloze č. 2 k této vyhlášce. (5) Postup pro odstraňování poruchových stavů v provozu přenosové soustavy je uveden v příloze č. 3 k této vyhlášce. § 11 Hodnocení provozu přenosové soustavy (1) Technický dispečink provozovatele přenosové soustavy zpracovává denní, týdenní, měsíční a roční hodnocení provozu přenosové soustavy, které obsahuje: a) vyhodnocení skutečného průběhu zatížení elektrizační soustavy, b) vyhodnocení skutečné provozní připravenosti výroben, c) bilance výkonu a energie přenosové soustavy a bilance výkonu České republiky, d) vyhodnocení systémových a podpůrných služeb, e) vyhodnocení regulační energie, f) přehled omezení spotřeby a výroby elektřiny, g) rozbor poruchových stavů v přenosové soustavě a poruchových stavů v distribučních soustavách, které měly vliv na provoz přenosové soustavy, h) vyhodnocení písemných stížností na vydaný operativní pokyn a i) provozně-technické statistiky za elektrizační soustavu. (2) Technický dispečink provozovatele přenosové soustavy provádí analýzy mimořádných provozních situací v přenosové soustavě a situací vedoucích k předcházení stavu nouze nebo ke stavu nouze vyhlašovaném provozovatelem přenosové soustavy, pro jejichž zpracování si může v případě potřeby vyžádat podklady od účastníků trhu s elektřinou, a to i nad rámec pravidelně předávaných údajů. Výsledky analýz předává na vyžádání Ministerstvu průmyslu a obchodu a Energetickému regulačnímu úřadu. (3) Výsledky hodnocení provozu a analýz uchovává provozovatel přenosové soustavy nejméně po dobu 10 let. § 12 Příprava provozu distribuční soustavy (1) Příprava provozu distribuční soustavy obsahuje: a) plán provozu zařízení distribuční soustavy zpracovávaný na základě plánu údržby a vypínání těchto zařízení, plánu provozu výroben elektřiny a přípravy provozu připojených distribučních soustav, b) předpokládaný průběh zatížení, bilanci toků energie a bilanci výkonů a využití služeb regulace napětí a jalové energie, c) kontrolu spolehlivosti provozu distribuční soustavy včetně případných omezení a d) plán vynuceného provozu výroben elektřiny a plán vynucených ostrovních provozů s dodávkou elektřiny ze zahraničí. (2) Přípravu provozu distribuční soustavy zpracovává provozovatel distribuční soustavy v členění: a) předpokládaný rozvoj s výhledem na 10 let, b) roční příprava, c) měsíční příprava, d) týdenní příprava, e) denní příprava. (3) Podrobnosti zpracování přípravy provozu distribuční soustavy včetně předávaných údajů a zpracování bilancí toků energie a bilancí výkonů jsou uvedeny v příloze č. 4 k této vyhlášce. (4) Údaje nezbytné pro zpracování přípravy provozu distribuční soustavy předávají provozovateli distribuční soustavy a) provozovatel přenosové soustavy, b) provozovatelé distribučních soustav, c) výrobci elektřiny, jejichž výrobny jsou připojeny k distribuční soustavě, d) zákazníci, jejichž odběrná elektrická zařízení o napětí vyšším než 1 kV jsou připojena k distribuční soustavě, e) poskytovatelé podpůrných služeb, f) držitelé licence na obchod s elektřinou. § 13 Operativní řízení provozu distribuční soustavy (1) Operativní řízení provozu distribuční soustavy zahrnuje: a) řízení zapojení prvků distribuční soustavy pro zajištění distribuce elektřiny a řízení toků elektřiny v distribuční soustavě a v propojení s přenosovou soustavou a ostatními distribučními soustavami, b) řízení napětí a toků činných a jalových výkonů v zařízeních distribuční soustavy o napěťové úrovni 110 kV a nižší, c) řešení poruchových stavů v distribuční soustavě, d) přijímání opatření pro předcházení stavu nouze a pro řešení stavu nouze v distribuční soustavě, e) vydávání a evidenci povolení k zahájení pracovní činnosti na zařízení distribuční soustavy, f) řádné předávání dispečerské směnové služby pro zajištění kontinuity dispečerského řízení. (2) Operativní řízení provozu distribuční soustavy vyžadující součinnost s technickými dispečinky provozovatelů distribučních soustav, jejichž soustava je připojena k distribuční soustavě, zahrnuje: a) řízení toků elektřiny v řízené distribuční soustavě při respektování toků výkonů z přenosové soustavy a toků výkonů mezi připojenými distribučními soustavami, b) řešení mimořádných provozních stavů v elektrizační soustavě s cílem co nejrychlejšího obnovení stabilizovaného provozu elektrizační soustavy, c) vypínání a zapínání zařízení na hranicích mezi řízenými distribučními soustavami, d) řízení napětí a toků činných a jalových výkonů v zařízení připojených distribučních soustav, e) provoz částí elektrizační soustavy v ostrovním provozu, f) řízení změn zapojení v řízené distribuční soustavě, které mají vliv na provoz připojených distribučních soustav, a změn zapojení v připojené distribuční soustavě, které mají vliv na provoz řízené distribuční soustavy. (3) Technický dispečink provozovatele distribuční soustavy dává operativní pokyny a) technickému dispečinku provozovatele přenosové soustavy při provádění prací a při řešení poruchových stavů v polích 110 kV a 10,5 kV transformátorů 400/110/10,5 kV a 220/110/10,5 kV, které vyžadují manipulaci se spínacími prvky 400 kV, 220 kV a 10,5 kV polí transformátorů 400/110/10,5 kV a 220/110/10,5 kV, b) technickému dispečinku provozovatele připojené regionální distribuční soustavy při 1. provádění plánovaných prací a při řešení poruchových stavů v jím řízené distribuční soustavě, které vyžadují manipulaci se spínacími prvky nebo změnu toku výkonu na hranici soustav, 2. přijímání opatření pro předcházení stavu nouze oznamovaném provozovatelem distribuční soustavy a pro řešení stavu nouze vyhlašovaném provozovatelem distribuční soustavy, které vyžadují manipulaci se spínacími prvky nebo změnu toku výkonu na hranici soustav, 3. opětovném připojení oblasti v ostrovním provozu k jím řízené distribuční soustavě, c) technickému dispečinku připojené lokální distribuční soustavy 1. ke změně toků výkonu mezi jím řízenou distribuční soustavou a připojenou lokální distribuční soustavou, 2. při provádění plánovaných prací a při řešení poruchových stavů v jím řízené distribuční soustavě, které vyžadují manipulaci se spínacími prvky nebo změnu toku výkonu na hranici soustav, 3. při přijímání opatření pro předcházení stavu nouze oznamovaném provozovatelem distribuční soustavy a pro řešení stavu nouze vyhlašovaném provozovatelem distribuční soustavy, 4. při opětovném připojení oblasti v ostrovním provozu k jím řízené distribuční soustavě, 5. k omezení výkonu výroben elektřiny podle § 25 odst. 3 písm. d) bodu 10 energetického zákona, d) výrobcům elektřiny, jejichž výrobny jsou připojeny k distribuční soustavě, 1. pro povolování připojování nebo odpojování výroben elektřiny do nebo z paralelního provozu, pokud není provozní instrukcí stanoveno jinak, 2. ke změně nebo přerušení dodávaného výkonu výrobny elektřiny podle § 25 odst. 3 písm. d) bodu 10 energetického zákona, 3. při provádění plánovaných prací a při řešení poruchových stavů v jím řízené distribuční soustavě, které vyžadují manipulaci se spínacími prvky nebo změnu toku výkonu, e) zákazníkům, jejichž odběrná elektrická zařízení jsou připojena k distribuční soustavě, 1. k omezení nebo přerušení odběru elektřiny podle § 25 odst. 3 písm. c) energetického zákona, 2. pro povolování opětovného připojení odběrného elektrického zařízení s napětím nad 1 kV k distribuční soustavě, 3. při provádění plánovaných prací a při řešení poruchových stavů v jím řízené distribuční soustavě, které vyžadují manipulaci se spínacími prvky nebo změnu toku výkonu. (4) Postup pro uvolňování a uvádění do provozu zařízení distribuční soustavy, výroben elektřiny s instalovaným výkonem nad 100 kW připojených k distribuční soustavě a odběrných elektrických zařízení připojených k distribuční soustavě s napětím nad 1 kV a způsob vedení evidence povolení pro pracovní činnosti na zařízení distribuční soustavy jsou uvedeny v příloze č. 2 k této vyhlášce. (5) Postup pro odstraňování poruchových stavů v provozu distribuční soustavy je uveden v příloze č. 3 k této vyhlášce. (6) Pro provoz vydělených částí distribuční soustavy s napětím 110 kV, napájených dodávkami elektřiny ze zahraničí a dodávkami do zahraničí, vydává dispečink provozovatele distribuční soustavy s dispečinkem provozovatele přenosové soustavy společnou provozní instrukci. (7) Trvalé propojení distribučních soustav, při kterém by došlo k paralelnímu propojení přenosových soustav sousedních států na napěťové hladině 110 kV, se na základě platných mezinárodních dohod nepřipouští. Výjimkou je krátkodobé propojení pro vytvoření, změnu a zrušení provozu vydělené části distribuční soustavy. V tomto případě doba propojení, pokud to podmínky pro provedení manipulací umožní, nepřesáhne 3 minuty. § 14 Hodnocení provozu distribuční soustavy (1) Technický dispečink provozovatele distribuční soustavy zpracovává denní, týdenní, měsíční a roční hodnocení provozu distribuční soustavy, které obsahuje: a) vyhodnocení skutečného průběhu zatížení, b) vyhodnocení bilancí toků energie a bilancí výkonů, c) přehled omezení spotřeby a výroby elektřiny, d) rozbor poruchových stavů v distribuční soustavě, e) rozbor poruchových stavů v přenosové soustavě a v připojených distribučních soustavách, které měly vliv na provoz jím řízené distribuční soustavy, f) vyhodnocení písemné stížnosti na vydaný dispečerský pokyn podle § 7 a g) vybrané provozně-technické statistické údaje distribuční soustavy. (2) Technický dispečink provozovatele distribuční soustavy provádí analýzy mimořádných provozních situací a situací vedoucích k předcházení stavu nouze nebo ke stavu nouze vyhlašovaném provozovatelem distribuční soustavy v jím řízené distribuční soustavě a pro jejich zpracování si může vyžádat podklady od dotčených účastníků trhu s elektřinou, a to i nad rámec pravidelně předávaných údajů. Výsledky analýz předává na vyžádání Ministerstvu průmyslu a obchodu a Energetickému regulačnímu úřadu. (3) Výsledky hodnocení provozu a analýz uchovává provozovatel distribuční soustavy nejméně po dobu 10 let. (4) Podrobnosti hodnocení provozu distribuční soustavy jsou uvedeny v provozních instrukcích technického dispečinku provozovatele distribuční soustavy. § 14a Údaje pro rozvoj přenosové soustavy Pro zpracování plánu rozvoje přenosové soustavy předávají provozovateli přenosové soustavy každoročně nejpozději do 31. května a) provozovatelé regionálních distribučních soustav 1. výsledky zimních měření, to je celostátní zimní měření zatížení provedené třetí středu měsíce ledna v průřezech 3:00, 11:00, 13:00 a 17:00 hod., 2. předpoklad spotřeby elektrické energie a maximálního zatížení v předávacích místech mezi přenosovou soustavou a distribuční soustavou v jednotlivých letech pro období následujících 10 let, 3. data potřebná pro síťové výpočty ustálených chodů sítí a zkratových poměrů, 4. informace o plánovaném připojení, odpojení nebo o změnách parametrů u výroben elektřiny, zařízení zákazníků, zařízení distribuční soustavy s vlivem na provoz přenosové soustavy, b) výrobci elektřiny informace o plánované výstavbě, odstavení nebo o změnách parametrů výroben elektřiny připojených k přenosové soustavě, c) zákazníci, jejichž odběrná elektrická zařízení jsou připojena k přenosové soustavě, informace o plánovaném připojení, odpojení nebo o změnách parametrů těchto zařízení majících vliv na provoz přenosové soustavy. § 14b Požadavky na technické vybavení výroben elektřiny pro účely dispečerského řízení Požadavky na technické vybavení výroben elektřiny pro účely dispečerského řízení jsou uvedeny v příloze č. 6 k této vyhlášce. § 14c Způsob a postup stanovení neodebrané elektřiny a náhrady za neodebranou elektřinu při dispečerském řízení (1) Pokyn k omezení výroby elektřiny, včetně opětovného obnovení dodávky elektřiny do soustavy, dává technický dispečink provozovatele soustavy, ke které je výrobna elektřiny připojena. Tento technický dispečink eviduje čas začátku a konce omezení výroby elektřiny. Informaci o čase začátku a konce omezení výroby elektřiny předává technický dispečink lokální distribuční soustavy provozovateli regionální distribuční soustavy do 8:00 hodin následujícího dne a provozovatel regionální distribuční soustavy provozovateli přenosové soustavy do 9:30 hodin následujícího dne. Po celou dobu omezení výroby elektřiny je výrobna elektřiny považována za zařízení pod napětím. (2) Postup předávání údajů mezi technickými dispečinky a postup vypořádání náhrad mezi provozovateli soustav je dohodnut mezi jednotlivými provozovateli soustav. (3) Omezení výroby elektřiny dispečerským řízením výroben elektřiny provádí příslušný provozovatel soustavy v pořadí od největšího výkonu výrobny elektřiny až do naplnění výše výkonu požadovaného pro dispečerské řízení sjednaného s provozovatelem přenosové soustavy. (4) Náhrada za neodebranou elektřinu z výroben elektřiny využívajících energii slunečního záření nebo větru je stanovena jako součin množství neodebrané elektřiny stanovené podle přílohy č. 7 k této vyhlášce a ceny za povinný výkup elektřiny, která by výrobci náležela podle data uvedení výrobny elektřiny do provozu po odečtu nákladů za nevyrobenou elektřinu, kterého by dosáhl v případě neomezení výroby. Výrobcům elektřiny, kteří jsou subjekty odvodu z elektřiny ze slunečního záření, se náhrada sníží o hodnotu odpovídající velikosti tohoto odvodu. Náhrada za neodebranou elektřinu pro ostatní typy obnovitelných zdrojů se stanoví ve výši odpovídající celkovému příjmu výrobce po odečtu nákladů za nevyrobenou elektřinu, kterého by dosáhl v případě neomezení výroby. Při předcházení stavu nouze a za dobu trvání stavu nouze náhrada za neodebranou elektřinu výrobci nepřísluší. (5) Náhrada podle odstavce 4 se snižuje v hodině, kdy je dosaženo záporné ceny elektřiny na denním trhu organizovaném operátorem trhu o absolutní hodnotu součinu množství neodebrané elektřiny v této hodině stanovené podle přílohy č. 7 k této vyhlášce a hodinové ceny. V případech, kdy na denním trhu s elektřinou organizovaném operátorem trhu nedojde k sesouhlasení nabídky a poptávky, nevzniká výrobci v těchto hodinách nárok na náhradu. (6) Pokud po vydání operativního pokynu příslušným technickým dispečinkem k ukončení omezení výroby elektřiny podle § 26 odst. 5 energetického zákona nedojde z příčin na straně výrobce elektřiny ke zpětnému zapnutí výrobny elektřiny nebo ke zrušení omezení výkonu výrobny elektřiny, nepřísluší výrobci elektřiny od doby vydání operativního pokynu náhrada za neodebranou elektřinu. § 15 Zrušovací ustanovení Vyhláška č. 220/2001 Sb., o dispečerském řádu elektrizační soustavy České republiky, se zrušuje. § 16 Účinnost Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2010. Ministr: Ing. Tošovský v. r. Příloha 1 Podrobnosti zpracování přípravy provozu přenosové soustavy včetně předávaných údajů I. Roční příprava provozu přenosové soustavy (1) Roční přípravu provozu přenosové soustavy zpracovává provozovatel přenosové soustavy do 30. listopadu pro následující kalendářní rok. Roční příprava provozu přenosové soustavy obsahuje: a) základní schéma zapojení přenosové soustavy a zařízení 110 kV regionálních distribučních soustav, plán údržby a vypínání zařízení přenosové soustavy a zařízení 110 kV regionálních distribučních soustav a uvádění nových zařízení do provozu, resp. vyřazování zařízení z provozu, b) předpoklad roční spotřeby elektřiny v elektrizační soustavě, c) předpokládané hodinové diagramy zatížení elektrizační soustavy pro daný rok, d) plán odstávek výrobních zařízení, e) bilanci elektrického výkonu včetně mezinárodní spolupráce, f) výpočet chodu elektrizační soustavy z hlediska spolehlivosti, g) potřebnou velikost a strukturu podpůrných služeb sloužících k zabezpečení spolehlivosti provozu elektrizační soustavy, h) možné stavy nesplňující podmínky spolehlivosti provozu elektrizační soustavy a mezinárodního propojení, i) návrh opatření na odstranění stavů nesplňujících podmínky spolehlivosti provozu elektrizační soustavy a mezinárodního propojení, j) kontrolu vybraných režimů z hlediska chodu sítí, případně kontrolu statické a dynamické stability sítí, výpočet zkratových poměrů pro daný rok, kontrolu kapacity transformace 400/110 kV, 220/110 kV a kontrolu kompenzačních prostředků pro řízení napětí a jalového výkonu, k) omezení v přenosové soustavě mající vliv na provoz výrobních zařízení výrobců elektřiny. (2) Pro roční přípravu provozu přenosové soustavy v termínech stanovených společnou provozní instrukcí provozovateli přenosové soustavy předávají: a) provozovatelé přenosových soustav, se kterými existuje propojení: 1. požadavky na vypnutí mezistátních vedení a na práce v hraničních rozvodnách, 2. informace o uvolňování zařízení z provozu a zpětném uvádění zařízení do provozu mající vliv na provoz přenosové soustavy, 3. informace o uvádění nových zařízení do provozu nebo vyřazování zařízení z provozu mající vliv na provoz přenosové soustavy, b) provozovatelé regionálních distribučních soustav: 1. plán údržby a obnovy zařízení distribučních soustav ovlivňující provoz přenosové soustavy, 2. požadavky na uvádění do provozu nových zařízení nebo vyřazování z provozu zařízení distribučních soustav ovlivňujících provoz přenosové soustavy, 3. požadavky na uvolňování zařízení z provozu a zpětného uvádění do provozu zařízení distribučních soustav ovlivňujících provoz přenosové soustavy, a to podle plánu odstávek těchto zařízení, 4. zkratové příspěvky ze sítě distribuční soustavy do přenosové soustavy, 5. údaje o předpokládaném provozu výroben elektřiny připojených k distribuční soustavě: 5.1 dosažitelný a pohotový výkon výroben elektřiny, nasazený výkon u vodních elektráren a výroben elektřiny využívajících obnovitelné zdroje energie, 5.2 plán odstávek výrobních zařízení, 5.3 technická omezení provozu výrobních zařízení, 5.4 informace o uvádění nových výrobních zařízení do provozu, vyřazování výrobních zařízení z provozu a o změnách parametrů výrobních zařízení, 6. údaje o předpokládané mezinárodní spolupráci vydělených částí distribuční soustavy 110 kV, 7. informace o předpokládaném zapojení sítí 110 kV, c) výrobci elektřiny, jejichž výrobny elektřiny jsou připojeny k přenosové soustavě, a výrobci elektřiny poskytující podpůrné služby: 1. dosažitelný a pohotový výkon výroben, nasazený výkon u vodních elektráren a výroben elektřiny využívajících obnovitelné zdroje energie, 2. plán odstávek výrobních zařízení, 3. technická omezení provozu výrobních zařízení, 4. informace o uvádění nových výrobních zařízení do provozu, vyřazování výrobních zařízení z provozu a o změnách parametrů výrobních zařízení, d) zákazníci, jejichž odběrná elektrická zařízení jsou připojena k přenosové soustavě, informace o plánovaných pracích na jejich odběrných elektrických zařízeních. II. Měsíční příprava provozu přenosové soustavy (1) Měsíční přípravu provozu přenosové soustavy zpracovává provozovatel přenosové soustavy do úterý posledního celého týdne předcházejícího měsíce. Měsíční příprava provozu se zpracovává vždy pro kalendářní měsíc a obsahuje: a) plán údržby a vypínání zařízení přenosové soustavy a zařízení 110 kV regionálních distribučních soustav a uvádění nových zařízení do provozu a vyřazování zařízení z provozu, b) předpokládané hodinové diagramy zatížení elektrizační soustavy pro daný měsíc, c) plán odstávek výrobních zařízení, d) bilanci elektrického výkonu včetně mezinárodní spolupráce, e) výpočet chodu elektrizační soustavy z hlediska spolehlivosti, f) potřebnou velikost a strukturu podpůrných služeb sloužících k zabezpečení spolehlivosti provozu elektrizační soustavy, g) možné stavy nesplňující podmínky spolehlivosti provozu elektrizační soustavy a mezinárodního propojení, h) návrh opatření na odstranění stavů nesplňujících podmínky spolehlivosti provozu elektrizační soustavy a mezinárodního propojení, i) možná omezení pro obchod s elektřinou, j) přehled prací, schválených zkoušek a měření v přenosové soustavě a výrobnách elektřiny ovlivňujících provoz přenosové soustavy, k) omezení v přenosové soustavě mající vliv na provoz výrobních zařízení výrobců elektřiny. (2) Pro měsíční přípravu provozu přenosové soustavy v termínech stanovených společnou provozní instrukcí provozovateli přenosové soustavy předávají: a) provozovatelé přenosových soustav, se kterými existuje propojení: 1. požadavky na vypnutí mezistátních vedení a na práce v hraničních rozvodnách, 2. informace o uvolňování zařízení z provozu a zpětném uvádění zařízení do provozu mající vliv na provoz přenosové soustavy, 3. informace o uvádění nových zařízení do provozu nebo vyřazování zařízení z provozu mající vliv na provoz přenosové soustavy, b) provozovatelé regionálních distribučních soustav: 1. plán údržby a obnovy zařízení distribučních soustav majících vliv na provoz přenosové soustavy, 2. požadavky na uvádění do provozu nových zařízení nebo vyřazování z provozu zařízení distribučních soustav majících vliv na provoz přenosové soustavy, 3. upřesněné požadavky na uvolňování zařízení z provozu a zpětného uvádění do provozu zařízení distribučních soustav majících vliv na provoz přenosové soustavy, a to podle plánu odstávek těchto zařízení, 4. údaje o předpokládaném provozu výroben elektřiny připojených k distribuční soustavě: 4.1 dosažitelný a pohotový výkon výroben elektřiny, nasazený výkon u vodních elektráren a výroben elektřiny využívajících obnovitelné zdroje energie, 4.2 plán odstávek výrobních zařízení, 4.3 technická omezení provozu výrobních zařízení, 4.4 informace o uvádění nových výrobních zařízení do provozu, vyřazování výrobních zařízení z provozu a o změnách parametrů výrobních zařízení, 5. hodinové diagramy spotřeby na vymezených územích distribučních soustav, 6. údaje o předpokládané mezinárodní spolupráci vydělených částí distribuční soustavy 110 kV, 7. požadavky na schválení zkoušek a měření ovlivňujících provoz přenosové soustavy, 8. informace o předpokládaném zapojení sítí 110 kV, c) výrobci elektřiny, jejichž výrobny elektřiny jsou připojeny k přenosové soustavě, a výrobci elektřiny poskytující podpůrné služby: 1. dosažitelný a pohotový výkon výroben, nasazený výkon u vodních elektráren a výroben elektřiny využívajících obnovitelné zdroje energie, 2. plán odstávek výrobních zařízení, 3. technická omezení provozu výrobních zařízení, 4. požadavky na schválení zkoušek a měření ovlivňujících provoz přenosové soustavy, 5. informace o uvádění nových výrobních zařízení do provozu, vyřazování výrobních zařízení z provozu a o změnách parametrů výrobních zařízení, d) zákazníci, jejichž odběrná elektrická zařízení jsou připojena k přenosové soustavě, informace o plánovaných pracích na jejich odběrných elektrických zařízeních, e) poskytovatelé služeb elektronických komunikací informace o plánovaných pracích, které by mohly ovlivnit dostupnost technických prostředků nezbytných pro řízení přenosové soustavy. III. Týdenní příprava provozu přenosové soustavy (1) Týdenní přípravu provozu přenosové soustavy zpracovává provozovatel přenosové soustavy do čtvrtka předcházejícího týdne. Týdenní příprava provozu přenosové soustavy se zpracovává vždy pro sedm po sobě následujících dnů od soboty do pátku a obsahuje: a) plán údržby a vypínání zařízení přenosové soustavy a zařízení o napětí 110 kV regionálních distribučních soustav a uvádění nových zařízení do provozu nebo vyřazování zařízení z provozu, b) předpokládané hodinové diagramy zatížení elektrizační soustavy, c) plán provozu a odstávek výrobních zařízení, d) bilanci elektrického výkonu včetně mezinárodní spolupráce, e) výpočet chodu elektrizační soustavy z hlediska spolehlivosti, f) potřebnou velikost a strukturu podpůrných služeb sloužících k zabezpečení spolehlivosti provozu elektrizační soustavy, g) doporučení pro organizování krátkodobého obchodu s podpůrnými službami, h) možné stavy nesplňující podmínky spolehlivosti provozu elektrizační soustavy a mezinárodního propojení, i) návrh opatření na odstranění stavů nesplňujících podmínky spolehlivosti provozu elektrizační soustavy a mezinárodního propojení, j) možná omezení pro obchod s elektřinou, k) přehled prací, schválených zkoušek a měření v přenosové soustavě a výrobnách elektřiny ovlivňujících provoz přenosové soustavy, l) omezení v přenosové soustavě mající vliv na provoz výrobních zařízení výrobců elektřiny. (2) Pro týdenní přípravu provozu v termínech stanovených společnou provozní instrukcí provozovateli přenosové soustavy předávají: a) provozovatelé přenosových soustav, se kterými existuje propojení: 1. požadavky na vypnutí mezistátních vedení a na práce v hraničních rozvodnách, 2. informace o uvolňování zařízení z provozu a zpětném uvádění zařízení do provozu mající vliv na provoz přenosové soustavy, 3. informace o uvádění nových zařízení do provozu nebo vyřazování zařízení z provozu mající vliv na provoz přenosové soustavy, b) provozovatelé regionálních distribučních soustav: 1. plán údržby a obnovy zařízení distribučních soustav mající vliv na provoz přenosové soustavy, 2. požadavky na uvádění do provozu nových zařízení nebo vyřazování z provozu zařízení distribučních soustav majících vliv na provoz přenosové soustavy, 3. upřesněné požadavky na uvolňování z provozu zařízení a opětovné uvádění do provozu zařízení distribučních soustav majících vliv na provoz přenosové soustavy, a to podle plánu odstávek těchto zařízení, 4. údaje o předpokládaném provozu výroben elektřiny připojených k distribuční soustavě: 4.1 plánovaný diagram výkonu po hodinách na svorkách výrobního zařízení, 4.2 plán odstávek výrobních zařízení, 4.3 technická omezení provozu výrobních zařízení, 4.4 předpokládané hodinové množství elektřiny vyrobené využíváním jednotlivých kategorií obnovitelných zdrojů energie, 4.5 nevyužité provozuschopné výrobní kapacity, 5. hodinové diagramy spotřeby na vymezených územích distribučních soustav, 6. údaje o předpokládané mezinárodní spolupráci vydělených částí distribuční soustavy 110 kV, 7. potvrzení nebo aktualizace požadavku na zkoušky a měření ovlivňující provoz přenosové soustavy, c) výrobci elektřiny, jejichž výrobny elektřiny jsou připojeny k přenosové soustavě, a výrobci elektřiny poskytující podpůrné služby: 1. plánovaný diagram výkonu po hodinách na svorkách výrobního zařízení, 2. plán odstávek výrobních zařízení, 3. technická omezení provozu výrobních zařízení, 4. předpokládané hodinové množství elektřiny z obnovitelných zdrojů energie uplatňujících povinný výkup elektřiny, 5. nevyužité provozuschopné výrobní kapacity, 6. upřesnění schváleného požadavku na zkoušky a měření mající vliv na provoz přenosové soustavy, d) zákazníci, jejichž odběrná elektrická zařízení jsou připojena k přenosové soustavě, informace o plánovaných pracích na jejich odběrných elektrických zařízeních, e) poskytovatelé podpůrných služeb plánované rozložení obchodně sjednaných podpůrných služeb na jednotlivá výrobní zařízení nebo odběrná místa, f) poskytovatelé služeb elektronických komunikací informace o plánovaných pracích, které by mohly ovlivnit dostupnost technických prostředků nezbytných pro řízení přenosové soustavy. IV. Denní příprava provozu přenosové soustavy (1) Denní přípravu provozu přenosové soustavy zpracovává provozovatel přenosové soustavy do 16 hodin předcházejícího pracovního dne. Denní příprava provozu přenosové soustavy se zpracovává vždy pro kalendářní den a obsahuje: a) provozní schéma zapojení přenosové soustavy a zařízení o napětí 110 kV regionálních distribučních soustav, plán údržby a vypínání zařízení přenosové soustavy a zařízení 110 kV regionálních distribučních soustav a uvádění nových zařízení do provozu a vyřazování zařízení z provozu, b) předpokládané hodinové diagramy zatížení elektrizační soustavy pro daný den, c) plán provozu a odstávek výrobních zařízení, d) bilanci elektrického výkonu včetně mezinárodní spolupráce, e) výpočet chodu elektrizační soustavy z hlediska spolehlivosti, f) údaje o zajištěných podpůrných službách pro hodiny daného dne, g) možné stavy nesplňující podmínky spolehlivosti provozu elektrizační soustavy a mezinárodního propojení h) návrh opatření na odstranění stavů nesplňujících podmínky spolehlivosti provozu elektrizační soustavy a mezinárodního propojení, i) možná omezení pro obchod s elektřinou, j) přehled prací, schválených zkoušek a měření v přenosové soustavě a výrobnách elektřiny ovlivňujících provoz přenosové soustavy, k) omezení v přenosové soustavě mající vliv na provoz výrobních zařízení. (2) Pro denní přípravu provozu v termínech stanovených společnou provozní instrukcí provozovateli přenosové soustavy předávají: a) provozovatelé přenosových soustav, se kterými existuje propojení: 1. požadavky na vypnutí mezistátních vedení a na práce v hraničních rozvodnách, 2. informace o uvolňování zařízení z provozu a zpětném uvádění zařízení do provozu mající vliv na provoz přenosové soustavy, 3. informace o uvádění nových zařízení do provozu nebo vyřazování zařízení z provozu mající vliv na provoz přenosové soustavy, b) provozovatelé distribučních soustav: 1. plán údržby a obnovy zařízení 110 kV distribučních soustav, 2. požadavky na uvádění nových zařízení do provozu nebo vyřazování zařízení distribučních soustav z provozu majících vliv na provoz přenosové soustavy, 3. upřesněné požadavky na uvolňování zařízení z provozu a zpětného uvádění do provozu zařízení distribučních soustav majících vliv na provoz přenosové soustavy, a to podle plánu odstávek těchto zařízení, 4. údaje o předpokládaném provozu výroben elektřiny připojených k distribuční soustavě: 4.1 plánovaný diagram výkonu po hodinách na svorkách výrobního zařízení, 4.2 plán odstávek výrobních zařízení, 4.3 technická omezení provozu výrobních zařízení, 4.4 předpokládané hodinové množství elektřiny vyrobené využitím jednotlivých kategorií obnovitelných zdrojů energie, 4.5 nevyužité provozuschopné výrobní kapacity, 5. hodinové diagramy spotřeby elektřiny na vymezených územích distribučních soustav, 6. údaje o předpokládané mezinárodní spolupráci vydělených částí distribuční soustavy 110 kV, 7. potvrzení nebo aktualizace požadavku na zkoušky a měření mající vliv na provoz přenosové soustavy, 8. potvrzení nebo aktualizace zapojení sítí 110 kV mající vliv na provoz přenosové soustavy, c) výrobci elektřiny, jejichž výrobny elektřiny jsou připojeny k přenosové soustavě, a výrobci elektřiny poskytující podpůrné služby: 1. plánované nasazení diagramu výkonu po hodinách na svorkách výrobního zařízení, 2. plán odstávek výrobních zařízení, 3. technická omezení provozu výrobních zařízení, 4. předpokládané hodinové množství elektřiny z obnovitelných zdrojů energie uplatňujících povinný výkup elektřiny, 5. nevyužité provozuschopné výrobní kapacity, 6. upřesnění schváleného požadavku na zkoušky a měření mající vliv na provoz přenosové soustavy, d) zákazníci, jejichž odběrná elektrická zařízení jsou připojena k přenosové soustavě, informace o plánovaných pracích na jejich odběrných elektrických zařízeních e) poskytovatelé podpůrných služeb plánovaný rozpis obchodně sjednaných podpůrných služeb na jednotlivá výrobní zařízení nebo odběrná místa, f) poskytovatelé služeb elektronických komunikací informace o plánovaných pracích, které by mohly ovlivnit dostupnost technických prostředků nezbytných pro řízení přenosové soustavy. Příloha 2 Postup pro uvolňování a uvádění do provozu zařízení elektrizační soustavy a k ní připojených elektrických zařízení I. Uvolňování zařízení elektrizační soustavy z provozu a jejich uvádění do provozu (1) Požadavek na uvolnění zařízení a na jeho rozsah se uplatňuje u technického dispečinku, který odpovídá za evidenci povolení pro zahájení pracovní činnosti na tomto zařízení (dále jen "příslušný technický dispečink"). Tento dispečink vydává povolení k uvolnění zařízení z provozu. (2) Požadavek na uvolnění zařízení z provozu se uplatňuje v termínech předepsaných provozními instrukcemi příslušného technického dispečinku, stanovujícími postup přípravy provozu přenosové soustavy nebo distribuční soustavy. Ve výjimečných případech může být povoleno uvolnění zařízení z provozu bez předchozího zařazení do přípravy provozu v rámci operativního řízení. (3) Povolení k připojení výrobny elektřiny do paralelního provozu vydává příslušný technický dispečink. V případě, že není povolení vydáno, nelze výrobnu připojit. (4) Postup při uvádění do provozu nových nebo rekonstruovaných zařízení schvaluje příslušný technický dispečink po: a) úspěšném zakončení všech předepsaných a odsouhlasených provozních zkoušek, b) převzetí zařízení provozovatelem tohoto zařízení, c) předání technických údajů, schémat, místních provozních a bezpečnostních předpisů^1) a dalších podkladů o zařízení nutných k převzetí zařízení do dispečerského řízení příslušnému technickému dispečinku, d) schválení provozních instrukcí pro dané zařízení příslušným technickým dispečinkem, e) zajištění telefonního spojení, měření, ovládání a signalizace. (5) Přepnutí dálkového ovládání výrobny elektřiny na místní ovládání je možné pouze se souhlasem příslušného technického dispečinku, který dálkové ovládání provádí. II. Manipulace s prvky zařízení při uvolňování zařízení elektrizační soustavy z provozu a jeho uvádění do provozu (1) Za manipulaci s prvky zařízení při uvolňování zařízení elektrizační soustavy z provozu a jeho uvádění do provozu (dále jen "manipulace") se považují činnosti, jimiž se mění okamžitý stav zapojení zařízení prostřednictvím vypínačů, odpínačů, odpojovačů a uzemňovačů s výjimkou úkonů vyvolaných působením síťových automatik. Za manipulaci se považuje i regulace napětí, vypnutí a zapnutí automatik opětného zapnutí a automatických záskoků. (2) Příslušný technický dispečink při uvolňování zařízení z provozu a uvádění do provozu a) řídí manipulace na zařízení a provádí jejich evidenci, b) vydává a eviduje pokyny k zajištění vypnutého stavu. (3) Manipulace je prováděna: a) dispečerem prostřednictvím systému dispečerského řízení, b) obsluhou zařízení1 na základě dispečerského pokynu, a to neprodleně a v souladu s provozními instrukcemi a místními provozními a bezpečnostními předpisy1). (4) Vydaný dispečerský pokyn k manipulaci je považován za splněný a) jestliže osoba, která dispečerský pokyn obdržela, informuje o provedení manipulace, nebo b) po přijetí informace o provedení pokynu přenesené pomocí automatizovaného systému dispečerského řízení. III. Evidence povolení pro pracovní činnosti na zařízení řízeném příslušným technickým dispečinkem (1) Povolení pro pracovní činnosti vydává a eviduje příslušný technický dispečink. (2) Ukončení pracovní činnosti na zařízení musí být neprodleně ohlášeno příslušnému technickému dispečinku. IV. Spolupráce technických dispečinků při uvolňování zařízení elektrizační soustavy z provozu a jeho uvádění do provozu zařízení pro práce vyžadující vzájemnou součinnost (1) V případě, že zařízení, pro které má být vydáno povolení pro pracovní činnost, se nachází mezi prvky, které jsou v dispečerském řízení různých technických dispečinků, zajistí provedení manipulací technický dispečink, v jehož dispečerském řízení jsou vypínací prvky, a to na základě požadavku technického dispečinku, v jehož dispečerském řízení je zařízení, pro které má být vydáno povolení pro pracovní činnost. (2) Technický dispečink, který zajistil provedení manipulací s prvky ve svém dispečerském řízení, předá informaci o jejich provedení manipulací technickému dispečinku, který o jejich provedení těchto manipulací požádal. O provedených manipulacích oba technické dispečinky učiní záznam s tím, že tyto manipulace byly provedeny pro uvolnění zařízení elektrizační soustavy pro práce. (3) Technický dispečink, který zajistil provedení požadovaných manipulací, nesmí manipulovat s těmito prvky od okamžiku předání informace o jejich provedení těchto manipulací technickému dispečinku, jež o provedení manipulací požádal. (4) Povolení pro pracovní činnost vydává technický dispečink, v jehož dispečerském řízení je zařízení uvolněné pro práce. (5) Technický dispečink, který vydal povolení pro pracovní činnost, informuje o ukončení pracovní činnosti na zařízení technický dispečink, který na jeho žádost zajistil provedení manipulací. O ukončení pracovní činnosti na zařízení se provedeou záznam na obou technických dispečincíchoba technické dispečinky. Zároveň technický dispečink, který vydal povolení pro pracovní činnost, informuje spolupracující technický dispečink o případných změnách technických parametrů zařízení, na kterém byla prováděna pracovní činnost. (6) Pokud se oba spolupracující technické dispečinky nedohodnou jinak, jsou manipulace pro uvedení zařízení elektrizační soustavy do původního zapojení provedeny technickým dispečinkem, který má vypínací prvky v dispečerském řízení, a to na základě požadavku technického dispečinku, v jehož dispečerském řízení je zařízení, pro které bylo vydáno povolení pro pracovní činnost. (7) Stejná pravidla spolupráce platí i v případě, že zařízení, pro které má být vydáno povolení pro pracovní činnost, se nachází mezi prvky, které jsou v dispečerském řízení více než dvou technických dispečinků. Provedení manipulací zajistí technické dispečinky v jejichž dispečerském řízení jsou vypínací prvky jsou, a to na základě požadavku technického dispečinku, v jehož dispečerském řízení je zařízení, pro které má být vydáno povolení pro pracovní činnost. (8) Postup spolupráce technických dispečinků při uvolňování zařízení pro práce vyžadující vzájemnou součinnost může být podle místních podmínek upraven pouze vydáním společné provozní instrukce. Příloha 3 Postup pro odstraňování poruchových stavů v provozu přenosové soustavy a distribučních soustav (1) Odstraňování poruchových stavů v přenosové nebo distribuční soustavě řídí příslušný technický dispečink. (2) Technický dispečink k tomu účelu od účastníků trhu s elektřinou zjišťuje: a) místo, čas a příčinu poruchového stavu, b) které části elektrizační soustavy jsou bez napětí, c) která zařízení jsou přetížena, d) která zařízení jsou poškozena, e) rozsah oddělených částí elektrizační soustavy, f) hodnoty kmitočtu a napětí v oddělených částech elektrizační soustavy, g) přerušení dodávky elektřiny zákazníkům, h) provozní stav a výkonové možnosti elektráren včetně zajištění vlastní spotřeby, i) vliv poruchy v řízené soustavě na propojené soustavy, j) další okolnosti, které mají souvislost s poruchovým stavem. (3) Při neplánovaném přerušení dodávky elektřiny nebo při dodávce elektřiny nesplňující standardy kvality dodávky elektřiny oznamují dotčení účastníci trhu s elektřinou provozující zařízení s napětím nad 1 kV příslušnému technickému dispečinku a) vypnutí kteréhokoliv z vypínačů vedení, transformátorů a spínačů přípojnic působením ochran, b) zůstalo-li na vypnutém zařízení zpětné napětí, c) hodnoty kmitočtu a napětí při výrazných odchylkách od normálního stavu, d) proudové přetížení zařízení, e) působení automatik opětného zapínání, působení automatického záskoku, f) vznik zemního spojení, g) všechny ostatní provozní okolnosti, například námrazy, bouře, povodně, záplavy, nesymetrické zatížení, pozorovaný zkrat, ostrovní provoz. (4) Při ztrátě spojení s technickým dispečinkem postupuje účastník trhu s elektřinou provozující zařízení s napětím nad 1 kV podle místních provozních a bezpečnostních předpisů^1) nebo podle provozní instrukce technického dispečinku. (5) Při ztrátě napětí v soustavách 400 kV, 220 kV a 110 kV jsou vypínány transformátory připojené k těmto napěťovým soustavám bez pokynu příslušného technického dispečinku, není-li stanoveno příslušným technickým dispečinkem jinak. Pokyn k opětovnému zapnutí transformátorů vydává příslušný technický dispečink. (6) Nepřipouští se spínání oddělených částí elektrizační soustavy bez povolení příslušného technického dispečinku. (7) Nepřipouští se zpětné zapnutí automaticky vypnutého vedení umístěného na společných stožárech v případě, kdy je na jednom z nich vydáno povolení pro pracovní činnost příslušným technickým dispečinkem, bez ověření možnosti jeho zapnutí. (8) Nepřipouští se zpětné zapnutí automaticky vypnutého vedení, na kterém je vydáno povolení pro pracovní činnost příslušným technickým dispečinkem pro práce pod napětím nebo v blízkosti části pod napětím, bez ověření možnosti jeho zapnutí. (9) Při odstraňování poruchového stavu je obnovováno napětí přímým nebo postupně opakovaným zapnutím dílčí nebo celé postižené části elektrizační soustavy. (10) Nepřipouští se zpětné připojení výrobny elektřiny s instalovaným výkonem nad 100 kW odstavené v důsledku poruchového stavu bez povolení příslušného technického dispečinku, k jehož soustavě je výrobna připojena. (11) Při poruchových stavech, kdy došlo k vybočení kmitočtu mimo rozmezí hodnot 49,8 až 50,2 Hz, se nepřipouští provádět změny výkonu obsluhou výrobny elektřiny bez povolení příslušného technického dispečinku. (12) Při odstraňování poruchových stavů na zařízení, na kterém jsou prováděny práce pod napětím, se postupuje v souladu s provozní instrukcí vydanou příslušným technickým dispečinkem. (13) Při odstraňování rozsáhlých poruchových stavů v přenosové soustavě nebo v distribučních soustavách se postupuje v souladu s příslušnými havarijními plány. (14) Došlo-li v elektrizační soustavě k odpojení zařízení působením frekvenčních relé, je opětné připojení tohoto zařízení možné pouze se souhlasem příslušného technického dispečinku. Příloha 4 Podrobnosti zpracování přípravy provozu distribuční soustavy včetně předávaných údajů I. Předpokládaný rozvoj distribuční soustavy (1) Předpokládaný rozvoj distribuční soustavy se zpracovává každé 3 roky a obsahuje: a) indikaci možných stavů, kdy nejsou splněny podmínky spolehlivosti provozu elektrizační soustavy, b) posouzení rezervovaného výkonu v transformačních stanicích mezi přenosovou a distribuční soustavou vzhledem k předpokládanému vývoji zatížení, c) posouzení rezervovaného výkonu v transformačních stanicích 110/22 kV a 110/35 kV vzhledem k předpokládanému vývoji zatížení, d) indikaci stavů s možným omezením kvality dodávané elektrické energie (napětí, velikost zkratových výkonů), e) očekávanou úroveň zkratových poměrů v distribuční soustavě, f) plánované rozvojové záměry včetně harmonogramu jejich realizace. (2) Pro zpracování předpokládaného rozvoje distribuční soustavy provozovateli distribuční soustavy každoročně nejpozději do 31. května předávají: a) provozovatel přenosové soustavy 1. výsledky zimních měření, tj. celostátní zimní měření zatížení provedené třetí středu měsíce ledna v průřezech 3:00, 11:00, 13:00 a 17:00 hod., 2. předpoklad spotřeby elektrické energie a maximálního zatížení v předávacích místech mezi přenosovou a distribuční soustavou v jednotlivých letech pro období následujících 10 let, 3. data potřebná pro síťové výpočty ustálených chodů sítí a zkratových poměrů, b) výrobci elektřiny informace o plánované výstavbě, odstavení nebo změnách parametrů výroben elektřiny připojených k distribuční soustavě, c) zákazníci, jejichž odběrná elektrická zařízení jsou připojena k distribuční soustavě, informace o plánovaném připojení, odpojení nebo změnách parametrů těchto zařízení mající vliv na provoz distribuční soustavy, d) provozovatelé lokálních distribučních soustav 1. výsledky zimních měření, 2. předpoklad spotřeby elektrické energie a maximálního zatížení v předávacích místech mezi lokální distribuční soustavou a regionální distribuční soustavou v jednotlivých letech pro období následujících 10 let, 3. data potřebná pro síťové výpočty ustálených chodů sítí a zkratových poměrů, 4. informace o plánovaném připojení nových výroben elektřiny, zařízení zákazníků, elektrických vedení a dalších energetických zařízení mající vliv na provoz distribuční soustavy. II. Roční příprava provozu distribuční soustavy (1) Roční přípravu provozu distribuční soustavy zpracovává provozovatel distribuční soustavy do 30. listopadu pro následující kalendářní rok. Roční příprava provozu distribuční soustavy obsahuje: a) základní schéma zapojení distribuční soustavy, plán údržby a vypínání zařízení distribuční soustavy, přenosové soustavy a sousedních distribučních soustav mající vliv na provoz distribuční soustavy, pro niž je roční příprava provozu zpracovávána, a uvádění nových zařízení do provozu nebo vyřazování zařízení z provozu, b) očekávanou výši roční spotřeby elektřiny v distribuční soustavě, c) předpokládané minimum a maximum zatížení distribuční soustavy pro daný rok, d) plán odstávek výrobních zařízení, e) bilanci elektrického výkonu včetně mezinárodní spolupráce a spolupráce s provozovateli sousedních distribučních soustav, f) výpočet chodu distribuční soustavy z hlediska spolehlivosti, g) potřebný objem služeb pro řízení napětí a jalových výkonů sloužících k zabezpečení spolehlivosti provozu distribuční soustavy, h) možné stavy nesplňující podmínky spolehlivosti provozu distribuční soustavy a mezinárodního propojení, i) návrh opatření na odstranění stavů nesplňujících podmínky spolehlivosti provozu distribuční soustavy, j) výpočty chodu sítí, případně kontrolu statické a dynamické stability, výpočet zkratových poměrů pro daný rok, kontrolu kapacity transformace z přenosové soustavy a možnosti dodávek výkonu ze sousedních distribučních soustav, k) omezení v distribuční soustavě mající vliv na provoz výrobních zařízení výrobců elektřiny. Upřesnění roční přípravy provozu provede provozovatel distribuční soustavy do 31. ledna běžného roku při respektování roční přípravy provozu provozovatele přenosové soustavy a ročních příprav provozu ostatních distribučních soustav. (2) Pro roční přípravu provozu distribuční soustavy v termínech stanovených provozní instrukcí provozovateli distribuční soustavy předávají: a) provozovatel přenosové soustavy: 1. informace o uvolňování zařízení z provozu a zpětném uvádění zařízení do provozu mající vliv na provoz distribuční soustavy, 2. informace o uvádění nových zařízení do provozu nebo vyřazování zařízení z provozu mající vliv na provoz distribuční soustavy, 3. zkratové příspěvky ze sítě přenosové soustavy do sítě distribuční soustavy, pro niž je roční příprava provozu zpracovávána, b) provozovatelé sousedních distribučních soustav: 1. plán údržby a obnovy zařízení distribučních soustav mající vliv na distribuční soustavu, pro niž je roční příprava provozu zpracovávána, 2. požadavky na uvádění nových zařízení distribučních soustav do provozu nebo vyřazování zařízení distribučních soustav z provozu mající vliv na distribuční soustavu, pro niž je roční příprava provozu zpracovávána, 3. zkratové příspěvky ze sítě distribučních soustav do sítě distribuční soustavy, pro niž je roční příprava provozu zpracovávána, 4. údaje o předpokládané výrobě a maxima a minima spotřeby elektřiny na vymezených územích lokálních distribučních soustav včetně lokální spotřeby výrobců elektřiny, 5. údaje o předpokládané mezinárodní spolupráci vydělených částí distribuční soustavy o napětí 110 kV, c) výrobci elektřiny, jejichž výrobny elektřiny jsou připojeny k distribuční soustavě: 1. dosažitelný a pohotový výkon výroben elektřiny, nasazený výkon u vodních elektráren a výroben elektřiny využívajících obnovitelné zdroje energie, 2. plán odstávek výrobních zařízení, 3. technická omezení provozu výrobních zařízení, 4. předpokládaný objem služeb pro řízení napětí a jalových výkonů sloužících k zabezpečení spolehlivosti provozu distribuční soustavy, d) zákazníci, jejichž odběrné elektrické zařízení je připojeno k distribuční soustavě o napětí nad 1 kV, informace o plánovaných pracích na jejich odběrných elektrických zařízeních, e) poskytovatelé služeb elektronických komunikací informace o plánovaných pracích majících vliv na dostupnost technických prostředků nezbytných pro řízení distribuční soustavy, f) obchodníci s elektřinou technické údaje uvedené ve smlouvách, jejichž předmětem je dodávka elektřiny, výkonovou náplň regulačních stupňů, v případě dodávek elektřiny do vydělených oblastí na úrovni napětí 110 kV další údaje. III. Měsíční příprava provozu distribuční soustavy (1) Měsíční přípravu provozu distribuční soustavy zpracovává provozovatel distribuční soustavy do úterý posledního celého týdne předcházejícího měsíce. Měsíční příprava provozu distribuční soustavy se zpracovává vždy pro kalendářní měsíc a obsahuje: a) plán údržby a vypínání zařízení distribuční soustavy, přenosové soustavy a sousedních distribučních soustav mající vliv na distribuční soustavy, pro niž je měsíční příprava provozu zpracovávána, a uvádění nových zařízení do provozu nebo vyřazování zařízení z provozu, b) předpokládané hodinové diagramy zatížení distribuční soustavy pro daný měsíc, c) plán odstávek výrobních zařízení, d) bilanci elektrického výkonu včetně mezinárodní spolupráce a spolupráce se sousedními distribučními soustavami, e) výpočet chodu distribuční soustavy z hlediska spolehlivosti, f) možné stavy nesplňující podmínky spolehlivosti provozu distribuční soustavy a mezinárodního propojení, g) návrh opatření na odstranění stavů nesplňujících podmínky spolehlivosti provozu distribuční soustavy, h) přehled prací, schválených zkoušek a měření v distribuční soustavě, výrobnách elektřiny a lokálních distribučních soustavách mající vliv na provoz distribuční soustavy, i) možná omezení pro obchod s elektřinou, j) omezení v distribuční soustavě mající vliv na provoz výroben elektřiny. (2) Pro měsíční přípravu provozu distribuční soustavy v termínech stanovených provozní instrukcí provozovateli distribuční soustavy předávají: a) provozovatel přenosové soustavy: 1. informace o uvolňování zařízení z provozu a zpětném uvádění do provozu mající vliv na provoz distribuční soustavy, 2. informace o uvádění nových zařízení do provozu nebo vyřazování zařízení z provozu mající vliv na provoz distribuční soustavy, 3. zkratové příspěvky ze sítě přenosové soustavy do sítě distribuční soustavy, pro niž je měsíční program zpracováván, pokud dochází ke změnám vůči roční přípravě provozu, b) provozovatelé sousedních distribučních soustav: 1. plán údržby a obnovy zařízení distribučních soustav mající vliv na distribuční soustavu, pro niž je měsíční příprava provozu zpracovávána, 2. požadavky na uvádění nových zařízení distribučních soustav do provozu nebo vyřazování zařízení distribučních soustav z provozu mající vliv na distribuční soustavu, pro niž je měsíční příprava provozu zpracovávána, 3. upřesněné požadavky na uvolňování zařízení distribučních soustav z provozu a zpětné uvádění do provozu mající vliv na distribuční soustavu, pro niž je měsíční příprava provozu zpracovávána, a to podle plánu odstávek těchto zařízení, 4. požadavek na vypnutí vedení propojující sousední distribuční soustavy a na práce v hraničních rozvodnách, 5. upřesněné údaje o předpokládané výrobě elektřiny a hodinové diagramy spotřeby elektřiny na vymezených územích lokálních distribučních soustav nacházejících se na vymezeném území distribuční soustavy připojené k přenosové soustavě, pro niž je měsíční příprava provozu zpracovávána, včetně lokální spotřeby výrobců elektřiny, 6. údaje o předpokládané mezinárodní spolupráci včetně vydělených částí distribuční soustavy o napětí 110 kV, 7. požadavky na schválení zkoušek a měření mající vliv na provoz distribuční soustavy, pro niž je měsíční příprava provozu zpracovávána, 8. požadavky na dodatečný nákup rezervované kapacity distribuce elektřiny, c) výrobci elektřiny, jejichž výrobny elektřiny jsou připojeny k distribuční soustavě: 1. dosažitelný a pohotový výkon výroben, nasazený výkon u vodních elektráren a výroben elektřiny využívajících obnovitelné zdroje energie, 2. plán odstávek výrobních zařízení, 3. technická omezení provozu výrobních zařízení, 4. požadavky na schválení zkoušek a měření mající vliv na provoz distribuční soustavy, 5. informace o uvádění nových výrobních zařízení do provozu, vyřazování výrobních zařízení z provozu a změnách parametrů výrobních zařízení, d) zákazníci, jejichž odběrné elektrické zařízení je připojeno k distribuční soustavě o napětí nad 1 kV: 1. informace o plánovaných pracích na jejich odběrných elektrických zařízeních, 2. požadavky na dodatečný nákup rezervované kapacity distribuce elektřiny, e) poskytovatelé služeb elektronických komunikací informace o plánovaných pracích majících vliv na dostupnost technických prostředků nezbytných pro řízení distribuční soustavy, f) obchodníci s elektřinou: 1. upřesněné technické údaje o dodávce elektřiny v případě dodávek elektřiny do vydělených oblastí na úrovni napětí 110 kV, 2. požadavky na dodatečný nákup rezervované kapacity distribuce elektřiny. IV. Týdenní příprava provozu distribuční soustavy (1) Týdenní přípravu provozu distribuční soustavy zpracovává provozovatel distribuční soustavy do čtvrtka předcházejícího týdne. Týdenní příprava provozu distribuční soustavy se zpracovává vždy pro sedm po sobě následujících dnů od soboty do pátku a obsahuje: a) ověřené, doplněné a upřesněné hodnoty zpracované v měsíční přípravě provozu, b) plán údržby a vypínání zařízení distribuční soustavy, přenosové soustavy a sousedních distribučních soustav mající vliv na distribuční soustavu, pro niž je týdenní příprava provozu zpracovávána, a uvádění nových zařízení do provozu nebo vyřazování zařízení z provozu, c) předpokládané hodinové diagramy zatížení distribuční soustavy, d) plán odstávek výrobních zařízení, e) bilanci elektrického výkonu včetně mezinárodní spolupráce a spolupráce se sousedními distribučními soustavami, f) výpočet chodu distribuční soustavy z hlediska spolehlivosti, g) možné stavy nesplňující podmínky spolehlivosti provozu distribuční soustavy a mezinárodního propojení, h) návrh opatření na odstranění stavů nesplňujících podmínky spolehlivosti provozu distribuční soustavy, i) možná omezení pro obchod s elektřinou, j) přehled prací, schválených zkoušek a měření v distribuční soustavě, výrobnách elektřiny a lokálních distribučních soustavách majících vliv na provoz distribuční soustavy, k) omezení v distribuční soustavě mající vliv na provoz výroben elektřiny. (2) Pro týdenní přípravu provozu distribuční soustavy v termínech stanovených provozní instrukcí provozovateli distribuční soustavy předávají: a) provozovatel přenosové soustavy: 1. informace o uvolňování zařízení z provozu a zpětném uvádění zařízení do provozu mající vliv na provoz distribuční soustavy, 2. informace o uvádění nových zařízení do provozu nebo vyřazování zařízení z provozu mající vliv na provoz distribuční soustavy, b) provozovatelé sousedních distribučních soustav: 1. plán údržby a obnovy zařízení distribučních soustav mající vliv na distribuční soustavu, pro niž je týdenní příprava provozu zpracovávána, 2. požadavky na uvádění nových zařízení distribučních soustav do provozu nebo vyřazování zařízení distribučních soustav z provozu mající vliv na distribuční soustavu, pro niž je týdenní příprava provozu zpracovávána, 3. upřesněné požadavky na uvolňování zařízení distribučních soustav z provozu a zpětném uvádění do provozu mající vliv na distribuční soustavu, pro niž je týdenní příprava provozu zpracovávána, a to podle plánu odstávek těchto zařízení, 4. požadavek na vypnutí vedení propojující sousední distribuční soustavy a na práce v hraničních rozvodnách, 5. upřesněné údaje o předpokládané výrobě elektřiny a hodinové diagramy spotřeby elektřiny na vymezených územích lokálních distribučních soustav nacházejících se na vymezeném území distribuční soustavy připojené k přenosové soustavě, pro niž je týdenní příprava provozu zpracovávána, včetně lokální spotřeby elektřiny výrobců elektřiny, 6. údaje o předpokládané mezinárodní spolupráci vydělených částí distribuční soustavy o napětí 110 kV, 7. potvrzení nebo aktualizaci požadavku na zkoušky a měření majících vliv na provoz distribuční soustavy, pro niž je týdenní příprava provozu zpracovávána, c) výrobci elektřiny, jejichž výrobny elektřiny jsou připojeny k distribuční soustavě: 1. dosažitelný a pohotový výkon výroben, nasazený výkon u vodních elektráren a výroben elektřiny využívajících obnovitelné zdroje energie, 2. plánované nasazení diagramu výkonu po hodinách na svorkách jednotlivých výrobních zařízení, sumární diagramy výkonu po hodinách na svorkách jednotlivých výrobních zařízení, 3. plán odstávek výrobních zařízení, 4. technická omezení provozu výrobních zařízení, 5. nevyužité provozuschopné výrobní kapacity, 6. předpokládané hodinové množství elektřiny z obnovitelných zdrojů energie uplatňujících povinný výkup elektřiny, 7. potvrzení nebo aktualizace požadavku na zkoušky a měření mající vliv na provoz distribuční soustavy, d) zákazníci, jejichž odběrné elektrické zařízení je připojeno k distribuční soustavě o napětí nad 1 kV, informace o plánovaných pracích na jejich odběrných elektrických zařízeních, e) poskytovatelé služeb elektronických komunikací informace o plánovaných pracích majících vliv na dostupnost technických prostředků nezbytných pro řízení distribuční soustavy, f) obchodníci s elektřinou upřesněné údaje o dodávce elektřiny do vydělených oblastí na úrovni napětí 110 kV. V. Denní příprava provozu distribuční soustavy (1) Denní přípravu provozu distribuční soustavy zpracovává provozovatel distribuční soustavy do 14 hodin předcházejícího pracovního dne. Denní příprava provozu distribuční soustavy se zpracovává vždy pro kalendářní den a obsahuje: a) ověřené, doplněné a upřesněné hodnoty zpracované v týdenní přípravě provozu distribuční soustavy, b) aktualizaci plánu údržby a vypínání zařízení distribuční soustavy, přenosové soustavy a sousedních distribučních soustav mající vliv na distribuční soustavu, pro niž je denní příprava provozu zpracovávána, a uvádění nových zařízení do provozu nebo vyřazování zařízení z provozu, c) předpokládané hodinové diagramy zatížení distribuční soustavy pro daný den, d) aktualizaci plánu provozu a odstávek výrobních zařízení, e) aktualizaci bilance elektrického výkonu včetně mezinárodní spolupráce a spolupráce se sousedními distribučními soustavami, f) výpočet chodu distribuční soustavy z hlediska spolehlivosti, g) možné stavy nesplňující podmínky spolehlivosti provozu distribuční soustavy a mezinárodního propojení, h) návrh opatření na odstranění stavů, nesplňujících podmínky spolehlivosti provozu distribuční soustavy, i) možná omezení pro obchod s elektřinou, j) přehled prací, schválených zkoušek a měření v distribuční soustavě, výrobnách elektřiny a lokálních distribučních soustavách majících vliv na provoz distribuční soustavy, k) omezení v distribuční soustavě mající vliv na provoz výroben elektřiny. (2) Pro denní přípravu provozu distribuční soustavy v termínech stanovených provozní instrukcí provozovateli distribuční soustavy předávají: a) provozovatel přenosové soustavy: 1. informace o uvolňování zařízení z provozu a zpětném uvádění zařízení do provozu mající vliv na provoz distribuční soustavy, 2. informace o uvádění nových zařízení do provozu nebo vyřazování zařízení z provozu mající vliv na provoz distribuční soustavy, b) provozovatelé sousedních distribučních soustav: 1. aktualizaci plánu údržby a obnovy zařízení distribučních soustav mající vliv na distribuční soustavu, pro niž je denní příprava provozu zpracovávána, 2. aktualizaci požadavků na uvádění nových zařízení distribučních soustav do provozu nebo vyřazování zařízení distribučních soustav z provozu mající vliv na distribuční soustavu, pro niž je denní příprava provozu zpracovávána, 3. upřesněné požadavky na uvolňování zařízení distribučních soustav z provozu a zpětné uvádění do provozu mající vliv na distribuční soustavu, pro niž je denní příprava provozu zpracovávána, a to podle plánu odstávek těchto zařízení, 4. aktualizaci požadavků na vypnutí vedení propojující sousední distribuční soustavy a na práce v hraničních rozvodnách, 5. upřesněné údaje o předpokládané výrobě elektřiny a hodinové diagramy spotřeby elektřiny na vymezených územích lokálních distribučních soustav nacházejících se na vymezeném území distribuční soustavy připojené k přenosové soustavě, pro niž je denní příprava provozu zpracovávána, včetně lokální spotřeby výrobců elektřiny, 6. aktualizaci údajů o předpokládané mezinárodní spolupráci včetně vydělených částí distribuční soustavy o napětí 110 kV, 7. aktualizaci požadavků na schválení zkoušek a měření ovlivňujících provoz distribuční soustavy, pro niž je denní příprava provozu zpracovávána, c) výrobci elektřiny, jejichž výrobny elektřiny jsou připojeny k distribuční soustavě: 1. aktualizaci předpokládaného dosažitelného nebo pohotového výkonu výroben elektřiny, aktualizaci nasazeného výkonu u vodních elektráren a výroben elektřiny využívajících obnovitelné zdroje energie, 2. plán odstávek výrobních zařízení, 3. technická omezení provozu výrobních zařízení, 4. nevyužité provozuschopné výrobní kapacity, 5. plánované diagramy výkonu po hodinách na svorkách jednotlivých výrobních zařízení, 6. předpokládané hodinového množství elektřiny z obnovitelných zdrojů energie uplatňujících povinný výkup elektřiny, 7. aktualizaci požadavků schválených zkoušek a měření majících vliv na provoz distribuční soustavy, d) zákazníci, jejichž odběrné elektrické zařízení je připojeno k distribuční soustavě o napětí nad 1 kV, informace o změnách plánovaných prací na jejich odběrných elektrických zařízeních, e) poskytovatelé služeb elektronických komunikací informace o plánovaných pracích majících vliv na dostupnost technických prostředků nezbytných pro řízení distribuční soustavy, f) obchodníci s elektřinou aktualizaci technických údajů o dodávce elektřiny do vydělených oblastí na úrovni napětí 110 kV. Příloha 5 Rozsah a postupy při dispečerském řízení výroben elektřiny 1. Při řízení bilanční rovnováhy výkonu v elektrizační soustavě provozovatel přenosové soustavy přednostně využívá nástroje dispečerského řízení, kterými jsou a) aktivace smluvně zajištěných podpůrných služeb, b) nákup regulační energie na vyrovnávacím trhu, c) nákup regulační energie ze zahraničí, d) havarijní výpomoc ze zahraničí, e) změny kapacit na vnitrodenní přeshraniční přenosy, f) další smluvně zajištěné nástroje. 2. V případě, že využití nástrojů dispečerského řízení podle předchozího odstavce nepostačuje k zajištění bilanční rovnováhy výkonu v elektrizační soustavě, provádí technický dispečink provozovatele přenosové soustavy následující opatření: a) v případě nedostatku výkonu oznamuje předcházení stavu nouze nebo vyhlašuje stav nouze a postupuje podle jiného právního předpisu^3), b) v případě přebytku výkonu omezuje výrobu elektřiny ve výrobnách elektřiny po nezbytně nutnou dobu a způsobem, který neomezí poskytování podpůrných služeb a který neohrozí dodávky tepla z výroben s kombinovanou výrobou elektřiny a tepla; umožňuje-li to provozní situace, je přednostně zachována výroba elektřiny ve výrobnách využívajících obnovitelné zdroje energie. 3. Využití opatření podle písmene b) předchozího odstavce v případě přebytku výkonu nevylučuje možnost oznámení předcházení stavu nouze nebo vyhlášení stavu nouze. 4. Způsobuje-li přebytek výkonu výroba elektřiny v konkrétních výrobnách elektřiny nebo je-li tato výroba příčinou ohrožení bezpečnosti a spolehlivosti elektrizační soustavy nebo její části, omezuje provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy výrobu elektřiny v těchto výrobnách elektřiny. 5. Rozsah a postupy při dispečerském řízení výroben elektřiny stanovují provozovatel přenosové soustavy a provozovatelé distribučních soustav provozními instrukcemi. 3) Vyhláška č. 80/2010 Sb., o stavu nouze v elektroenergetice a o obsahových náležitostech havarijního plánu. Příloha 6 Požadavky na technické vybavení výroben elektřiny pro účely dispečerského řízení 1. Výrobny elektřiny, které podléhají dispečerskému řízení, musí být vybaveny spínacím prvkem, umožňujícím odpojení od elektrizační soustavy, který musí a) zůstat funkční i po odpojení výrobny od elektrizační soustavy, b) být vybaven dálkovým ovládáním z technického dispečinku provozovatele, k jehož soustavě je výrobna elektřiny připojena, pokud nelze výrobnu samostatně dálkově ovládat z tohoto dispečinku jiným způsobem, c) být vybaven signalizací stavu, d) být kdykoliv přístupný provozovateli příslušné soustavy, k níž je výrobna elektřiny připojena. 2. Výrobny elektřiny podle § 23 odst. 2 písm. q) energetického zákona s instalovaným výkonem od 100 kW včetně do 400 kW jsou vybaveny rozhraním pro přenos dat a pro dispečerské řízení provozovatelem přenosové soustavy nebo provozovatelem distribuční soustavy, ke které jsou připojeny, umožňujícím splnění požadavků uvedených v odstavci 1 a dále umožňujícím a) řízení dodávaného činného výkonu, b) řízení jalového výkonu a napětí, c) přenosy údajů z měření činného a jalového výkonu a napětí. 3. Výrobny elektřiny podle § 23 odst. 2 písm. q) energetického zákona s instalovaným výkonem 400 kW a vyšším jsou vybaveny rozhraním pro přenos dat a pro dispečerské řízení provozovatelem přenosové soustavy nebo provozovatelem distribuční soustavy, ke které jsou připojeny, umožňujícím splnění požadavků uvedených v odstavcích 1 a 2 a dále umožňujícím a) přenosy údajů z měření elektrického proudu, b) přenosy signálů z ochran a poruchové signalizace potřebných pro dispečerské řízení elektrizační soustavy, c) u výroben elektřiny z obnovitelných zdrojů přenosy údajů potřebných pro predikci výroby elektřiny. 4. Provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy, ke které je výrobna elektřiny připojena, nebo má být připojena, stanoví pro konkrétní místo připojení instalovaný výkon a typ výrobny elektřiny, způsob provedení a parametry technického vybavení výroben elektřiny pro a) zařízení pro statické řízení napětí, b) zařízení pro dynamickou podporu spolupráce výrobny elektřiny s elektrizační soustavou, c) zařízení pro řízení činného výkonu v závislosti na kmitočtu sítě, d) zařízení pro řízení činného výkonu v závislosti na provozních podmínkách, e) zařízení pro řízení jalového výkonu v závislosti na provozních podmínkách, f) zařízení pro komunikaci a předávání dat při dispečerském řízení. Příloha 7 Stanovení množství neodebrané elektřiny při dispečerském řízení podle § 26 odst. 5 energetického zákona Množství neodebrané elektřiny z výroben elektřiny využívajících energii slunečního záření nebo větru se stanoví takto: Wne = Pinst * kv * delta t kde Wne množství neodebrané elektřiny při omezení výroby elektřiny [MWh] Pinst instalovaný výkon výrobny elektřiny stanovený jako součet jmenovitých výkonů fotovoltaických panelů nebo jmenovitých výkonů větrných elektráren [MW] kv korekční součinitel vyjadřující reálné využití instalovaného výkonu výrobny elektřiny delta t = (tkp - tzp) doba omezení výroby elektřiny (hod.) tzp čas začátku omezení výroby elektřiny tkp čas konce omezení výroby elektřiny. Hodnoty korekčního součinitele kv jsou pro výrobny elektřiny využívající energii slunečního záření: 1. v měsíci březnu až říjnu 0,76 2. v měsíci listopadu až únoru 0,6 Hodnota korekčního součinitele kv je pro výrobny elektřiny využívající energii větru celoročně 0,72.". 1 ČSN EN 50 110-1 2) Vyhláška č. 541/2005 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona, ve znění pozdějších předpisů. 3) Vyhláška č. 80/2010 Sb., o stavu nouze v elektroenergetice a o obsahových náležitostech havarijního plánu.

 
 
Reklama