Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Vyhláška č. 480/2012 Sb. o energetickém auditu a energetickém posudku

PŘEDPIS BYL ZRUŠEN 01.04.2021

se změnami:309/2016 Sb., zrušeno 140/2021 Sb.
uveřejněno v: č. 182/2012 Sbírky zákonů na straně 6450
schváleno:20.12.2012
účinnost od:01.01.2013
zrušeno:01.04.2021
[Textová verze] [PDF verze (2846 kB)]

480/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 20. prosince 2012 o energetickém auditu a energetickém posudku Změna: 309/2016 Sb. Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 14 odst. 4 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění zákona č. 165/2012 Sb. a zákona č. 318/2012 Sb., k provedení § 9 odst. 1 písm. a), § 9 odst. 5 a § 9a odst. 5 tohoto zákona: § 1 Předmět úpravy Tato vyhláška stanoví a) rozsah energetického auditu a energetického posudku, b) obsah energetického auditu a způsob jeho zpracování a c) obsah energetického posudku a způsob jeho zpracování. § 2 Rozsah energetického auditu (1) Hodnota celkové spotřeby energie, od níž vzniká podle § 9 odst. 1 zákona fyzickým a právnickým osobám povinnost zpracovávat pro své budovy nebo energetická hospodářství energetický audit, se stanoví ve výši 35 000 GJ (9 722 MWh) za rok jako součet za všechny budovy a energetická hospodářství příslušné osoby a týká se pouze jednotlivých budov nebo jednotlivých energetických hospodářství, které mají spotřebu energie vyšší než 700 GJ (194 MWh) za rok. (2) Hodnota celkové spotřeby energie, od níž vzniká podle § 9 odst. 1 zákona organizačním složkám státu, organizačním složkám krajů a obcí a příspěvkovým organizacím povinnost zpracovávat pro své budovy nebo energetická hospodářství energetický audit, se stanoví ve výši 1 500 GJ (417 MWh) za rok jako součet za všechny budovy a energetická hospodářství příslušné organizační složky nebo příspěvkové organizace a týká se pouze jednotlivých budov nebo jednotlivých energetických hospodářství, které mají spotřebu energie vyšší než 700 GJ (194 MWh) za rok. (3) Pro určení celkové roční spotřeby energie v případě pevných, kapalných a plynných paliv se použije výhřevnost udávaná jejich dodavatelem při obchodním styku. § 3 Obsah energetického auditu Energetický audit obsahuje a) titulní list, b) identifikační údaje, c) popis stávajícího stavu předmětu energetického auditu, d) vyhodnocení stávajícího stavu předmětu energetického auditu, e) návrhy opatření ke zvýšení účinnosti užití energie, f) varianty z návrhu jednotlivých opatření, g) výběr optimální varianty, h) doporučení energetického specialisty oprávněného zpracovat energetický audit, i) evidenční list energetického auditu, jehož vzor je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce, a j) kopii dokladu o vydání oprávnění podle § 10b zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) nebo kopii oprávnění osoby pro vykonávání této činnosti podle právního předpisu jiného členského státu Evropské unie. Způsob zpracování jednotlivých částí energetického auditu § 4 (1) Titulní list obsahuje název předmětu energetického auditu, datum vypracování energetického auditu, jméno, popřípadě jména, a příjmení energetického specialisty, číslo oprávnění a evidenční číslo energetického auditu z evidence o provedených činnostech energetických specialistů. (2) Identifikační údaje obsahují a) údaje o vlastníkovi předmětu energetického auditu, kterými jsou 1. u právnické osoby název nebo obchodní firma a sídlo, popřípadě adresa pro doručování, identifikační číslo osoby, pokud bylo přiděleno, a údaje o jejím statutárním orgánu, 2. u fyzické osoby jméno, popřípadě jména, a příjmení, identifikační číslo osoby, pokud bylo přiděleno, a adresa trvalého bydliště a b) údaje o předmětu energetického auditu, kterými jsou název, adresa nebo umístění předmětu energetického auditu. (3) Popis stávajícího stavu předmětu energetického auditu obsahuje údaje o a) předmětu energetického auditu, a to 1. charakteristiku hlavních činností předmětu energetického auditu, 2. popis technických zařízení, systémů a budov, které jsou předmětem energetického auditu, 3. situační plán, b) energetických vstupech za předcházející 3 roky včetně průměrných hodnot, které se získají z účetních dokladů; vzor tabulkového zpracování základních údajů o energetických vstupech je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce, c) vlastních zdrojích energie, jejichž základní technické ukazatele jsou uvedeny v příloze č. 3 k této vyhlášce; součástí těchto údajů je roční bilance výroby energie z vlastních zdrojů energie, d) rozvodech energie; požadované údaje se zjišťují pro hlavní rozvody s následujícími informacemi 1. pro rozvod tepla a chladu se uvede druh, jeho délka, kapacita, průměr, provedení, stáří a technický stav, tloušťka a stav tepelné izolace, 2. pro všechny rozvody energie se uvedou schémata energetických rozvodů, zhodnotí se jejich stav a vybavenost měřením, e) významných spotřebičích energie, kterými jsou údaje o druhu spotřebiče, energetickém příkonu, ročních provozních hodinách a způsobu regulace, f) tepelně technických vlastnostech budov a g) systému managementu hospodaření s energií podle ČSN EN ISO 50001 - Systém managementu hospodaření s energií - Požadavky s návodem na použití z ledna 2012. (4) Vyhodnocení stávajícího stavu předmětu energetického auditu obsahuje a) vyhodnocení účinnosti užití energie 1. ve zdrojích energie, 2. v rozvodech tepla a chladu, 3. ve významných spotřebičích energie, b) vyhodnocení tepelně technických vlastností stavebních konstrukcí budov, c) vyhodnocení úrovně systému managementu hospodaření s energií a d) celkovou energetickou bilanci, jejíž tabulkové zpracování je uvedeno v bodu 1. přílohy č. 4 k této vyhlášce. § 5 (1) Návrhy jednotlivých opatření ke zvýšení účinnosti užití energie obsahují a) název a popis opatření, b) roční úspory energie v MWh/rok a porovnání úspor energie se stavem před realizací navrhovaného opatření, c) náklady na realizaci navrhovaného opatření a d) průměrné roční provozní náklady v tisících Kč/rok a porovnání průměrných ročních provozních nákladů se stavem před realizací navrhovaného opatření. (2) Z návrhů jednotlivých opatření uvedených v odstavci 1 se navrhnou nejméně dvě varianty, z nichž každá navržená varianta obsahuje a) popis navrhovaných opatření, ze kterých je navrhovaná varianta složena, a to 1. roční úspory energie v MWh/rok a porovnání úspor energie se stavem před realizací navrhované varianty, 2. investiční náklady na realizaci navrhované varianty, 3. průměrné roční provozní náklady v tisících Kč/rok a porovnání průměrných ročních provozních nákladů se stavem před realizací navrhované varianty, b) ekonomické vyhodnocení navržených variant, které se provede způsobem uvedeným v příloze č. 5 k této vyhlášce, c) ekologické vyhodnocení navržených variant, které se provede způsobem uvedeným v příloze č. 6 k této vyhlášce a d) upravenou roční energetickou bilanci navržených variant, jejíž tabulkové zpracování je uvedeno v bodu 2. přílohy č. 4 k této vyhlášce. (3) Výběr optimální varianty se provede a) na základě výsledků ekonomického vyhodnocení v tisících Kč/rok s ohledem na velikost úspory energie v MWh/rok a ekologického vyhodnocení, nebo b) podle kritérií dotačních programů. (4) Doporučení energetického specialisty oprávněného zpracovat energetický audit obsahuje a) popis optimální varianty, b) roční úspory energie v MWh/rok po realizaci optimální varianty, c) náklady v tisících Kč/rok na realizaci optimální varianty, d) průměrné roční provozní náklady v tisících Kč/rok v případě realizace optimální varianty, e) upravenou energetickou bilanci pro optimální variantu, f) ekonomické a ekologické vyjádření pro optimální variantu a g) návrh vhodné koncepce systému managementu hospodaření s energií. § 6 Obsah energetického posudku Energetický posudek obsahuje a) titulní list, b) účel zpracování podle § 9a zákona, c) identifikační údaje, d) zjištění energetického specialisty oprávněného zpracovat energetický posudek, e) doporučení energetického specialisty oprávněného zpracovat energetický posudek a jejich podmínky proveditelnosti, f) evidenční list energetického posudku, jehož vzor pro jednotlivé případy je uveden v příloze č. 7 k této vyhlášce, a g) kopii dokladu o vydání oprávnění podle § 10b zákona nebo kopii oprávnění osoby pro vykonávání této činnosti podle právního předpisu jiného členského státu Evropské unie. § 7 Způsob zpracování jednotlivých částí energetického posudku a jeho rozsah (1) Titulní list obsahuje název předmětu energetického posudku, datum vypracování energetického posudku, jméno, popřípadě jména, a příjmení energetického specialisty, číslo oprávnění a evidenční číslo energetického posudku z evidence o provedených činnostech energetických specialistů. (2) Identifikační údaje obsahují a) údaje o vlastníkovi předmětu energetického posudku, kterými jsou 1. u právnické osoby název nebo obchodní firma a sídlo, popřípadě adresa pro doručování, identifikační číslo osoby, pokud bylo přiděleno, a údaje o jejím statutárním orgánu, 2. u fyzické osoby jméno, popřípadě jména, a příjmení, identifikační číslo osoby, pokud bylo přiděleno, a adresa trvalého bydliště a b) údaje o předmětu energetického posudku, kterými jsou název, adresa nebo umístění předmětu energetického posudku. (3) Zjištění energetického specialisty oprávněného zpracovat energetický posudek ve vztahu k předmětu a účelu zpracování posudku obsahují: a) posouzení technické proveditelnosti alternativních systémů dodávek energie v případě energetických posudků podle § 9a odst. 1 písm. a) a § 9a odst. 2 písm. a) zákona, b) hodnocení ekonomické proveditelnosti, které se provádí způsobem, který je uveden v příloze č. 5 k této vyhlášce; s výjimkou energetických posudků podle § 9a odst. 1 písm. f) a § 9a odst. 2 písm. e) zákona, c) hodnocení ekologické proveditelnosti, které se provádí způsobem, který je uveden v příloze č. 6 k této vyhlášce; s výjimkou energetických posudků podle § 9a odst. 1 písm. b), c), d) a f) a § 9a odst. 2 písm. d) a e) zákona, d) posouzení nákladů a přínosů zajištění vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla nebo využití odpadního tepla v případě energetického posudku podle § 9a odst. 1 písm. b), c) nebo d) zákona, které se provádí podle přílohy č. 8 k této vyhlášce, e) vyhodnocení plnění parametrů v případě zpracování energetického posudku podle § 9a odst. 1 písm. f) zákona, f) popis a vyhodnocení stávajícího stavu a výsledky uvedené v příloze č. 9 k této vyhlášce v případě energetických posudků podle § 9a odst. 1 písm. e) zákona, g) vyhodnocení doporučených nebo provedených opatření v případě zpracování energetického posudku podle § 9a odst. 2 písm. b), c) a d) zákona a h) vyhodnocení dosahování limitů v případě zpracování energetického posudku podle § 9a odst. 2 písm. e) zákona. (4) Doporučení energetického specialisty oprávněného zpracovat energetický posudek a jejich podmínky proveditelnosti vyplývají ze zjištění provedených energetickým specialistou oprávněným zpracovat energetický posudek podle odstavce 3. § 8 Přechodná ustanovení (1) Energetický audit zahájený přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se dokončí podle dosavadních právních předpisů. (2) Energetický audit prováděný z hlediska zavedení dodávek tepla nebo výroby elektřiny, který byl zahájen přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, se považuje za energetický posudek zpracovaný podle této vyhlášky za účelem uvedeným v § 9a odst. 1 písm. b) nebo c) zákona. § 9 Zrušovací ustanovení Zrušuje se: 1. Vyhláška č. 213/2001 Sb., kterou se vydávají podrobnosti náležitostí energetického auditu. 2. Vyhláška č. 425/2004 Sb., kterou se mění vyhláška č. 213/2001 Sb., kterou se vydávají podrobnosti náležitostí energetického auditu. § 10 Účinnost Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2013. Ministr: MUDr. Kuba v. r. Příloha 1 VZOR Evidenční list energetického auditu Příloha 2 Soupis základních údajů o energetických vstupech +-------------------------------------------------------------------------------------+ | Pro rok: před realizací projektu | +----------------------+----------+----------+-------------+----------+---------------+ | Vstupy | Jednotka | Množství | Výhřevnost | Přepočet | Roční náklady | | paliv a energie | | | GJ/jednotku | na MWh | v tis. Kč | +----------------------+----------+----------+-------------+----------+---------------+ | Elektřina | MWh | | | | | +----------------------+----------+----------+-------------+----------+---------------+ | Teplo | GJ | | | | | +----------------------+----------+----------+-------------+----------+---------------+ | Zemní plyn | MWh | | | | | +----------------------+----------+----------+-------------+----------+---------------+ | Jiné plyny | MWh | | | | | +----------------------+----------+----------+-------------+----------+---------------+ | Hnědé uhlí | t | | | | | +----------------------+----------+----------+-------------+----------+---------------+ | Černé uhlí | t | | | | | +----------------------+----------+----------+-------------+----------+---------------+ | Koks | t | | | | | +----------------------+----------+----------+-------------+----------+---------------+ | Jiná pevná paliva | t | | | | | +----------------------+----------+----------+-------------+----------+---------------+ | TO | t | | | | | +----------------------+----------+----------+-------------+----------+---------------+ | TOEL | t | | | | | +----------------------+----------+----------+-------------+----------+---------------+ | Druhotné zdroje1) | GJ | | | | | +----------------------+----------+----------+-------------+----------+---------------+ | Obnovitelné zdroje2) | GJ/MWh | | | | | +----------------------+----------+----------+-------------+----------+---------------+ | Jiná paliva | GJ | | | | | +----------------------+----------+----------+-------------+----------+---------------+ | Celkem vstupy paliv a energie | | | +----------------------------------------------------------+----------+---------------+ | Změna stavu zásob paliv (inventarizace) | | | +----------------------------------------------------------+----------+---------------+ | Celkem spotřeba paliv a energie | | | +----------------------------------------------------------+----------+---------------+ 1) Druhotné zdroje a jejich podíl na užití energie budou uvedeny samostatně. 2) Obnovitelné zdroje a jejich podíl na užití energie budou uvedeny samostatně. Příloha 3 Vlastní zdroj energie Příloha 4 Celková energetická bilance Příloha 5 Ekonomické vyhodnocení 1. Ekonomické vyhodnocení se provádí podle níže uvedených kritérií s tím, že hlavním rozhodovacím kritériem pro výběr optimální varianty je kritérium čistá současná hodnota (NPV), doplňujícími kritérii pro informaci zadavateli je kritérium vnitřní výnosové procento (IRR) a kritérium reálná doba návratnosti (Tsd). Čistá současná hodnota (NPV): Tž NPV = suma CFt . (1 + r)-t - IN (tis. Kč/r) t-1 kde Tž je doba životnosti (hodnocení) projektu (roky) CFt jsou roční přínosy projektu (změna peněžních toků po realizaci projektu) (tis. Kč) r je diskont (1 + r)-t je odúročitel IN jsou investiční výdaje projektu (tis. Kč) Vnitřní výnosové procento (IRR) se vypočte z podmínky: Tž suma CFt . (1 + IRR)-t - IN = 0 (%) t=1 Reálná doba návratnosti Tsd, doba splacení investice za předpokladu diskontní sazby se vypočte z podmínky: Tsd suma CFt . (1 + r)-t - IN = 0 (roky) t=1 2. Výsledky ekonomického vyhodnocení se uvádí v následující tabulce: I----------------------------------------I----------I---------I------------I-------------I I Parametr I Jednotka I Výchozí I Varianta I I Varianta II I I I I stav I I I I----------------------------------------I----------I---------I------------I-------------I I Přínosy projektu celkem I Kč I I I I I----------------------------------------I----------I---------I------------I-------------I I z toho tržby za teplo a elektřinu I Kč I I I I I----------------------------------------I----------I---------I------------I-------------I I Investiční výdaje projektu celkem I Kč I - I I I I----------------------------------------I----------I---------I------------I-------------I I z toho: I I I I I I----------------------------------------I----------I---------I------------I-------------I I náklady na přípravu projektu I Kč I - I I I I----------------------------------------I----------I---------I------------I-------------I I náklady na technologická zařízení a I Kč I - I I I I stavbu I I I I I I----------------------------------------I----------I---------I------------I-------------I I náklady na přípojky I Kč I - I I I I----------------------------------------I----------I---------I------------I-------------I I Provozní náklady celkem I Kč/rok I - I I I I----------------------------------------I----------I---------I------------I-------------I I z toho: I I I I I I----------------------------------------I----------I---------I------------I-------------I I náklady na energii I Kč/rok I I I I I----------------------------------------I----------I---------I------------I-------------I I náklady na opravu a údržbu1) I Kč/rok I I I I I----------------------------------------I----------I---------I------------I-------------I I osobní náklady (mzdy, pojistné) I Kč/rok I I I I I----------------------------------------I----------I---------I------------I-------------I I ostatní provozní náklady2) I Kč/rok I I I I I----------------------------------------I----------I---------I------------I-------------I I náklady na emise a odpady I Kč/rok I I I I I----------------------------------------I----------I---------I------------I-------------I I Doba hodnocení I roky I - I 20 I 20 I I----------------------------------------I----------I---------I------------I-------------I I Diskont3) I - I - I I I I----------------------------------------I----------I---------I------------I-------------I I NPV I tis. Kč I I I I I----------------------------------------I----------I---------I------------I-------------I I Tsd I roky I I I I I----------------------------------------I----------I---------I------------I-------------I I IRR I % I I I I I----------------------------------------I----------I---------I------------I-------------I V případě projektů energetické efektivnosti financovaných z programů podpory ze státních, evropských finančních prostředků nebo finančních prostředků pocházejících z prodeje povolenek na emise skleníkových plynů je výpočet ekonomické efektivnosti uvedený v energetickém posudku stanoven (z hlediska projektu, z tzv. systémového hlediska) bez vlivu daní a financování při stálých cenách odpovídající cenám realizace projektu. Peněžní toky projektu se posuzují bez vlivu předpokládané podpory. Vysvětlivky: 1) Náklady obsahují zejména náklady na materiál, opravy zařízení, plánovanou a preventivní údržbu. 2) Náklady obsahují zejména náklady na obsluhu, servis a revizi zařízení. 3) Pro energetické posudky podle § 9a odst. 1 písm. e) zákona se stanovuje hodnota diskontního činitele ve výši 1,04. Příloha 6 EKOLOGICKÉ VYHODNOCENÍ Část I Postup posouzení ekologické proveditelnosti návrhu pro hodnocení variant opatření a optimální varianty v rámci energetického auditu a hodnocení v rámci energetických posudků. Posouzení ekologické proveditelnosti pro hodnocení variant opatření a optimální varianty v rámci energetického auditu a hodnocení v rámci energetických posudků s výjimkou energetického posudku podle § 9a odst. 1 písm. a) a § 9a odst. 2 písm. a) zákona se provádí na základě změny emisí znečišťujících látek za současného stavu a stavu po realizaci navrhovaných variant. Výpočet emisí znečišťujících látek se provede podle části II. V případě, že dochází k navýšení výroby, provede se posouzení ekologické proveditelnosti na základě změny měrných výrobních emisí znečišťujících látek. Pro potřeby vypracování energetického posudku podle § 9a odst. 1 písm. a) a § 9a odst. 2 písm. a) zákona se posouzení ekologické proveditelnosti provádí způsobem stanoveným podle jiného právního předpisu upravujícího energetickou náročnost budov. Část II A. Výpočet emisí znečišťujících látek 1. Množství emisí znečišťujících látek (TZL, SO2, NOx, NH3, VOC) se vypočte jako součin měrné výrobní emise a příslušné vztažné veličiny za rok. Měrná výrobní emise se použije z protokolu o jednorázovém měření emisí provedeném autorizovanou osobou podle jiného právního předpisu, ne starším než 3 roky. Nejsou-li dostupné údaje o měrných výrobních emisích, stanoví se množství emisí jako součin aktuálního emisního faktoru zveřejněného pro odpovídající skupinu stacionárních zdrojů ve Věstníku Ministerstva životního prostředí a počtu jednotek příslušné vztažné veličiny za rok. Není-li pro některou znečišťující látku dostupný ani emisní faktor, emise se pro danou znečišťující látku nepočítá. Pokud je hlavním zdrojem energie pro vytápění elektrická energie, určí se množství emisí znečišťujících látek z celkové spotřeby a hodnot uvedených v bodě 3. 2. Z hodnoty emisí TZL se podle poměru částic PM10 a PM2,5 v TZL, specifickém pro každý konkrétní stacionární zdroj podle jeho technologického vybavení, vypočte emise částic PM2,5. Aktuální poměry částic PM10 a PM2,5 v TZL jsou zveřejňovány ve Věstníku Ministerstva životního prostředí. 3. Pro stanovení množství znečišťujících látek na jednotku vyrobené či uspořené elektrické energie se použijí následující emisní faktory (kg/MWh) I--------------I-----I---------I---------I---------I---------I---------I---------I I Znečišťující I NH3 I VOC I CO I NOx I SO2 I TZL I PM2,5 I I látka I I I I I I I I I--------------I-----I---------I---------I---------I---------I---------I---------I I Emisní I 0 I 0,00249 I 0,08621 I 0,56764 I 0,84124 I 0,03680 I 0,02208 I I faktor I I I I I I I I I (kg/MWh) I I I I I I I I I--------------I-----I---------I---------I---------I---------I---------I---------I 4. Výpočet ukazatelů energetické proveditelnosti návrhu se provede srovnáním vypočteného množství emisí jednotlivých znečišťujících látek výchozího stavu a navržených variant návrhu na opatření nebo návrhu podle stanovených kritérií. Pokud se posuzuje více variant než dvě, tabulka se příslušně rozšíří, podle počtu variant návrhu I--------------------------------I----------I------------I--------I-------------I--------I I Parametr I Výchozí I Varianta I I Rozdíl I Varianta III Rozdíl I I I stav I I II I I I----------I------------I--------I-------------I--------I I I t/rok I t/rok I t/rok I t/rokI t/rok I I--------------------------------I----------I------------I--------I-------------I--------I I Tuhé znečišťující látky (TZL) I I I II I I--------------------------------I----------I------------I--------I-------------I--------I I PM10 I I I II I I--------------------------------I----------I------------I--------I-------------I--------I I PM2,5 I I I II I I--------------------------------I----------I------------I--------I-------------I--------I I SO2 I I I II I I--------------------------------I----------I------------I--------I-------------I--------I I NOx I I I II I I--------------------------------I----------I------------I--------I-------------I--------I I NH3 I I I II I I--------------------------------I----------I------------I--------I-------------I--------I I VOC I I I II I I--------------------------------I----------I------------I--------I-------------I--------I I CO2 I I I II I I--------------------------------I----------I------------I--------I-------------I--------I B. Výpočet emisí oxidu uhličitého Emisní faktory uhlíku uvádí množství uhlíku, respektive oxidu uhličitého připadajícího na jednotku energie ve spalovaném palivu. Emisní faktory uhlíku jsou definovány buď jako všeobecné nebo místně specifické. 1. Všeobecné emisní faktory oxidu uhličitého I-------------------------------------------------------------------------------I--------I I Palivo nebo energieI kg/ GJ I I--------------I----------------------------------------------------------------I--------I I pevná paliva I černé uhlí tříděnéI 92,4 I I I----------------------------------------------------------------I--------I I I hnědé uhlí tříděnéI 99,1 I I I----------------------------------------------------------------I--------I I I jiné pevné palivoI 94,1 I I I----------------------------------------------------------------I--------I I I koksI 107,0 I I I----------------------------------------------------------------I--------I I I proplástekI 94,1 I I--------------I----------------------------------------------------------------I--------I I kapalná I těžký topný olej (s obsahem síry do 1 % hm. v č.) - nízkosirnýI 77,4 I I paliva I----------------------------------------------------------------I--------I I I jiná kapalná palivaI 76,6 I I I----------------------------------------------------------------I--------I I I TOELI 73,3 I I I----------------------------------------------------------------I--------I I I benzínI 69,2 I I I----------------------------------------------------------------I--------I I I plynový olej (s obsahem síry do 0,1 % hm. vč.)I 73,3 I I--------------I----------------------------------------------------------------I--------I I plynná I zemní plynI 55,4 I I paliva I----------------------------------------------------------------I--------I I I koksárenský plynI 44,4 I I I----------------------------------------------------------------I--------I I I propan-butanI 65,9 I I I----------------------------------------------------------------I--------I I I vysokopecní plynI 240,6 I I I----------------------------------------------------------------I--------I I I jiné plynné palivoI 54,7 I I--------------I----------------------------------------------------------------I--------I I elektřina I elektřinaI 281 I I--------------I----------------------------------------------------------------I--------I I biomasa II 0 I I--------------I----------------------------------------------------------------I--------I 2. Místně specifické emisní faktory oxidu uhličitého Výpočet emisí CO2 ze spalování fosilních paliv se provede podle vzorce (hmotnost paliva) x (výhřevnost paliva) x (emisní faktor uhlíku) x (1 - nedopal) - kde: emisní faktor uhlíku (kg CO2/GJ výhřevnosti paliva) je stanovený na základě složení místního paliva, které je používáno pro zabezpečení energetických potřeb konkrétního návrhu, - doporučené hodnoty pro nedopal jsou 0,02 pro tuhá paliva (kamna 0,05), 0,01 pro kapalná paliva a 0,005 pro plynná paliva. Příloha 7 VZORY Evidenčního listu energetického posudku Příloha 8 Posouzení nákladů a přínosů při zpracování energetického posudku podle § 9a odst. 1 písm. b), c) nebo d) zákona Posouzení se provádí porovnáním plánované výstavby nového zařízení nebo plánované podstatné rekonstrukce současného zařízení (varianta 1) se srovnávacím zařízením disponujícím systémem využití odpadního tepla a dodávkou tepla z vysoce účinné kombinované výroby tepla a elektřiny nebo soustavou zásobování tepelnou energií nebo z průmyslových provozů (varianta 2). Pokud je plánována výstavba nového zařízení pro samostatnou výrobu elektřiny nebo zařízení bez využití odpadního tepla, provede se porovnání plánovaného nového zařízení nebo plánované rekonstrukce současného zařízení se srovnávacím zařízením, které vyrábí stejné množství elektřiny nebo tepla, avšak disponuje systémem využití odpadního tepla a dodává teplo prostřednictvím vysoce účinné kombinované výroby tepla a elektřiny nebo soustav zásobování tepelnou energií. Přitom se uvažuje jakékoli vhodné existující či potencionální místo poptávky po teple s ohledem na technickou proveditelnost a vzdálenost od předmětného zařízení. 1. Zeměpisné a systémové vymezení řešené oblasti Ohraničení řešené oblasti musí zahrnovat plánované zařízení a územní oblast obsahující místo či místa poptávky po dodávce tepla a chladu, stávající a plánovanou infastrukturu pro dodávku tepla ze soustavy zásobování tepelnou energií a budoucí poptávku po teple a chladu. Ohraničení oblasti se vyznačí ve vhodném měřítku a formě katastrální mapy předmětné oblasti. V řešené oblasti jsou vyznačena stávající zdrojová, distribuční a spotřebitelská zařízení. 2. Stanovení výchozí úrovně Údaje o plánovaném zařízení a srovnávacím zařízení se shrnou podle vzorů tabulek výchozí úrovně pro každou ze dvou variant: Výchozí úroveň - soustava zásobování tepelnou energií I--------I----------I-------------I-------------I------------I----------I--------I-----------I---------I I Adresa I Číslo I Jmenovitý I Jmenovitý I Druh I Roční I Roční I Roční I Druh I I zdroje I licence I instalovaný I instalovaný I primárního I spotřeba I výroba I výroba I topného I I I na I výkon tepla I výkon I zdroje I energie I tepla I elektřiny I média I I I výrobu a I (MW) I elektřiny I energie I v palivu I (MWh) I (MWh) I (-) I I I rozvod I I (MW) I (-) I (MWh) I I I I I I tepla I I I I I I I I I--------I----------I-------------I-------------I------------I----------I--------I-----------I---------I I I I I I I I I I I I--------I----------I-------------I-------------I------------I----------I--------I-----------I---------I I I I I I I I I I I I--------I----------I-------------I-------------I------------I----------I--------I-----------I---------I I Celkem I I I I - I I I I - I I--------I----------I-------------I-------------I------------I----------I--------I-----------I---------I Výchozí úroveň - lokální zdroje I----------------I--------I-------------I-------------I-----------I--------I-----------I---------I I Druh I Počet I Jmenovitý I Jmenovitý I Roční I Roční I Roční I Druh I I primárního I zdrojů I instalovaný I instalovaný I spotřeba I výroba I výroba I topného I I zdroje I (ks) I výkon tepla I výkon I energie v I tepla I elektřiny I média I I energie I I (MW) I elektřiny I palivu I (MWh) I (MWh) I (-) I I (-) I I I (MW) I (MWh) I I I I I----------------I--------I-------------I-------------I-----------I--------I-----------I---------I I Pevná paliva I I I I I I I I I----------------I--------I-------------I-------------I-----------I--------I-----------I---------I I Plynná paliva I I I I I I I I I----------------I--------I-------------I-------------I-----------I--------I-----------I---------I I Kapalná paliva I I I I I I I I I----------------I--------I-------------I-------------I-----------I--------I-----------I---------I I Elektřina I I I I I I I I I----------------I--------I-------------I-------------I-----------I--------I-----------I---------I I OZE I I I I I I I I I----------------I--------I-------------I-------------I-----------I--------I-----------I---------I I Celkem I I I - I I I I - I I----------------I--------I-------------I-------------I-----------I--------I-----------I---------I Výchozí úroveň - roční spotřeba tepla ve spotřebitelských systémech I----------------I----------I----------I-----------I-------------I-----------I I Ukazatel I Bydlení I Průmysl I Terciární I Zemědělství I Celkem I I I (MWh) I (MWh) I sféra I (MWh) I (MWh) I I I I I (MWh) I I I I----------------I----------I----------I-----------I-------------I-----------I I Stávající stav I I I I I I I----------------I----------I----------I-----------I-------------I-----------I I Plánovaný I I I I I I I rozvoj I I I I I I I----------------I----------I----------I-----------I-------------I-----------I I Celkem I I I I I I I----------------I----------I----------I-----------I-------------I-----------I Výchozí úroveň - roční spotřeba elektřiny ve spotřebitelských systémech I----------------I----------I----------I-----------I-------------I-----------I I Ukazatel I Bydlení I Průmysl I Terciární I Zemědělství I Celkem I I I (MWh) I (MWh) I sféra I (MWh) I (MWh) I I I I I (MWh) I I I I----------------I----------I----------I-----------I-------------I-----------I I Stávající stav I I I I I I I----------------I----------I----------I-----------I-------------I-----------I I Plánovaný I I I I I I I rozvoj I I I I I I I----------------I----------I----------I-----------I-------------I-----------I I Celkem I I I I I I I----------------I----------I----------I-----------I-------------I-----------I 3. Postup stanovení variant pro analýzu nákladů a přínosů 3.1 Analýza nákladů a přínosů vychází z popisu plánovaného zařízení a srovnávacího zařízení nebo srovnávacích zařízeních a porovnání celkových nákladů na poskytování tepla a elektřiny pro tyto dvě varianty. V městských oblastech zahrnuje také náklady, jež by vznikly, pokud skupina budov nebo část města byly vybaveny novou sítí dálkového vytápění nebo by došlo k jejich napojení na novou síť vytápění, tzn. do srovnání jsou zahrnuty náklady infrastruktury pro plánované i srovnávací zařízení. 3.2 Pro každou variantu se provede popis obsahující základní charakteristiky provozu, zejména instalovaný tepelný a elektrický výkon, druh primárního zdroje energie, plánované využití, plánovaný roční počet provozních hodin, umístění a poptávka po elektřině a teple. Pokud je plánovaných zařízení v rámci řešeného systému více, provede se popis pro každé zařízení. Pro specifikaci údajů se v přiměřené podobě použijí vzory tabulek podle bodu 2. 3.3 Pro srovnání variant se provede specifikace kapitálových nákladů na zařízení a vybavení, kapitálových nákladů souvisejících energetických sítí, variabilních a fixních nákladů, nákladů na energii, nákladů na poplatky v oblasti životního prostředí a zdraví, stanovení poptávky po tepelné energii, stanovení účinků v oblasti životního prostředí a stanovení výrobních účinků. 3.4 Ekonomické hodnocení se provede podle přílohy č. 5 k této vyhlášce. Pokud je zajištěn stejný výrobní účinek porovnávaných variant, lze ho provést jako nákladové. 4. Doporučení energetického specialisty oprávněného zpracovat energetický posudek 4.1 Na základě analýzy nákladů a přínosů variant je doporučena varianta, jejíž součet diskontovaných přínosů je vyšší než součet diskontovaných nákladů. V případě nákladového hodnocení je doporučena varianta s nejnižším diskontovaným součtem nákladů. 4.2 Doporučení energetického specialisty oprávněného zpracovat energetický posudek obsahuje doporučenou variantu včetně specifikace okrajových podmínek její realizace. Okrajové podmínky I----------I-------------------------------------------------I-------------I-----------I I Označení I Specifikace okrajové podmínky I Měrná I Hodnota, I I I I jednotka I poznámka, I I I I I odkaz I I----------I-------------------------------------------------I-------------I-----------I I 001 I Výchozí údaje o spotřebě energie I - I I I----------I-------------------------------------------------I-------------I-----------I I 002 I Provozní podmínky technických a technologických I h/r, h/den I I I I systémů I I I I----------I-------------------------------------------------I-------------I-----------I I 003 I Počet zaměstnanců I zam. I I I----------I-------------------------------------------------I-------------I-----------I I 004 I Diskontní činitel I - I I I----------I-------------------------------------------------I-------------I-----------I I 005 I Doba hodnocení I roky I I I----------I-------------------------------------------------I-------------I-----------I I 006 I Cenová hladina výrobků, materiálu a prací I měsíc/r I I I----------I-------------------------------------------------I-------------I-----------I I 007 I Cena el. energie (bez DPH) I Kč/kWh I I I----------I-------------------------------------------------I-------------I-----------I I 008 I Cena dodávkového tepla (bez DPH) I Kč/GJ I I I----------I-------------------------------------------------I-------------I-----------I I 009 I Cena zemního plynu (bez DPH) I Kč/GJ I I I----------I-------------------------------------------------I-------------I-----------I I 010 I Cena ostatních paliv a energie (nutno I Kč/GJ I I I I specifikovat jednotlivě) I I I I----------I-------------------------------------------------I-------------I-----------I I 011 I Cena vody (bez DPH) I Kč/m3 I I I----------I-------------------------------------------------I-------------I-----------I I 012 I Emisní koeficienty znečisťujících I - I I I I látek I I I I----------I-------------------------------------------------I-------------I-----------I I 013 I Emisní koeficienty CO2 I - I I I----------I-------------------------------------------------I-------------I-----------I I 014 I Kritéria hodnocení projektu I - I I I----------I-------------------------------------------------I-------------I-----------I I 015 I Specifikace zařízení s kratší dobou životnosti I Název/ doba I 1. I I I než je doba hodnocení I životnosti I 2. I I I I I 3. I I----------I-------------------------------------------------I-------------I-----------I I 016 I Specifikace zařízení s delší dobou životnosti I Název/ doba I 1. I I I delší než je doba hodnocení I životnosti I 2. I I I I I 3. I I----------I-------------------------------------------------I-------------I-----------I I 017 I Požadavky na zpracování projektové dokumentace I - I I I----------I-------------------------------------------------I-------------I-----------I I 018 I Časové podmínky realizace I - I I I----------I-------------------------------------------------I-------------I-----------I I 019 I Ostatní I - I I I----------I-------------------------------------------------I-------------I-----------I 5. Podklady pro řešení energetického posudku 5.1 Zadavatel energetického posudku poskytne energetickému specialistovi základní údaje o plánovaném zařízení a údaje o stávajícím systému, které jsou potřebné pro stanovení výchozí úrovně. 5.2 V případě absence některých údajů o stávajícím systému se použije komentovaný odborný odhad. Takto použité údaje se označí jako "odborný odhad". 5.3 Podkladem pro stanovení plánovaného rozvoje v řešené oblasti systému je územní plán předmětného katastrálního území. Příloha 9 Postup při zpracování energetického posudku podle § 9a odst. 1 písm. e) zákona Energetický posudek obsahuje s ohledem na předmět pouze relevantní údaje z níže uvedených včetně odpovídajících částí příloh k této vyhlášce. 1. Popis stávajícího stavu Popis stávajícího stavu předmětu energetického posudku obsahuje údaje o 1.1. předmětu energetického posudku, a to 1.1.1. charakteristiku hlavních činností, které jsou předmětem energetického posudku, 1.1.2. popis technických zařízení, systémů včetně popisu kogenerační jednotky podle vyhlášky č. 37/2016 Sb., o elektřině z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a elektřině z druhotných zdrojů, a budov, které jsou předmětem energetického posudku, 1.1.3. situační plán, 1.2. energetických vstupech za předcházející 3 roky včetně průměrných hodnot, které se získají z účetních dokladů nebo v přepočtu na klimatické podmínky; vzor tabulkového zpracování základních údajů o energetických vstupech je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce, 1.3. vlastních zdrojích energie, jejichž základní technické ukazatele jsou uvedeny v příloze č. 3 k této vyhlášce; součástí těchto údajů je roční bilance výroby energie z vlastních zdrojů energie, 1.4. rozvodech energie; požadované údaje se zjišťují pro hlavní rozvody s následujícími informacemi 1.4.1. druh, jeho délka, kapacita, průměr, provedení stáří a technický stav, tloušťka a stav tepelné izolace, 1.4.2. schémata energetických rozvodů, zhodnotí se jejich stav a vybavenost měřením, 1.5. významných spotřebičích energie, kterými jsou údaje o druhu spotřebiče, energetickém příkonu, ročních provozních hodinách, způsobu regulace, 1.6. tepelně technických vlastnostech budov a 1.7. systému managementu hospodaření s energií podle ČSN EN ISO 50001. 2. Vyhodnocení stávajícího stavu Vyhodnocení stávajícího stavu předmětu energetického posudku obsahuje 2.1. vyhodnocení účinnosti užití energie 2.1.1. ve zdrojích energie, 2.1.2. v rozvodech tepla a chladu, 2.1.3. ve významných spotřebičích energie, 2.2. vyhodnocení tepelně technických vlastností stavebních konstrukcí budov, 2.3. vyhodnocení úrovně systému managementu hospodaření s energií, 2.4. výchozí roční energetickou bilanci, jejíž tabulkové zpracování je uvedeno v bodu 1 přílohy č. 4 k této vyhlášce, 2.5. popis možností vymezení systémové hranice kogenerační jednotky podle § 3 odst. 5 vyhlášky č. 37/2016 Sb., a 2.6. popis možností měření množství užitečného tepla a možností měření množství spotřebovaného paliva podle § 7 odst. 4 písm. b) a c) a § 7 odst. 5 a 6 vyhlášky č. 145/2016 Sb., o vykazování elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů a k provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie. 3. Doporučení energetického specialisty oprávněného zpracovat energetický posudek Doporučení energetického specialisty oprávněného zpracovat energetický posudek týkající se posuzovaného návrhu obsahuje 3.1. popis posuzovaného návrhu, 3.2. roční úspory energie v MWh po realizaci posuzovaného návrhu, 3.3. náklady v tisících Kč/rok na realizaci posuzovaného návrhu 3.4. průměrné roční provozní náklady v tisících Kč/rok v případě realizace posuzovaného návrhu, 3.5. upravenou energetickou bilanci pro posuzovaný návrh, 3.6. návrh vhodné koncepce systému managementu hospodaření s energií, 3.7. popis okrajových podmínek pro posuzovaný návrh, 3.8. vymezení systémové hranice kogenerační jednotky podle § 3 odst. 5 vyhlášky č. 37/2016 Sb., 3.9. ekonomickou efektivnost použití přímé metody měření množství užitečného tepla a měření množství spotřebovaného paliva podle § 7 odst. 4 písm. b) a c) a § 7 odst. 5 a 6 vyhlášky č. 145/2016 Sb., o vykazování elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů a k provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie. Vybraná ustanovení novel Čl.II vyhlášky č. 309/2016 Sb. Přechodná ustanovení 1. Energetický audit zahájený přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se dokončí podle vyhlášky č. 480/2012 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky. 2. Energetický audit zpracovaný přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se považuje za energetický audit zpracovaný podle vyhlášky č. 480/2012 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky. 3. Energetický posudek zpracovaný přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se považuje za energetický posudek zpracovaný podle vyhlášky č. 480/2012 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky. 2) Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.

 
 
Reklama