Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Vyhláška č. 349/2015 Sb. o Pravidlech trhu s plynem

se změnami:416/2016 Sb., 326/2018 Sb.
uveřejněno v: č. 149/2015 Sbírky zákonů na straně 4666
schváleno:08.12.2015
účinnost od:01.01.2016
[Textová verze]


349/2015 Sb.

VYHLÁŠKA

ze dne 8. prosince 2015

o Pravidlech trhu s plynem

Změna: 416/2016 Sb.
Změna: 326/2018 Sb.
Změna: 326/2018 Sb. (část)
Změna: 326/2018 Sb. (část)

Energetický regulační úřad stanoví podle § 98a odst. 2 písm. i) zákona č. 458/2000 Sb. , o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů ( energetický zákon ), ve znění zákona č. 131/2015 Sb. :

ČÁST PRVNÍ

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

§ 1

Předmět úpravy

(1) Tato vyhláška v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie1) upravuje

a) pravidla přístupu k přepravní soustavě, k distribuční soustavě a k zásobníku plynu, rozsah zveřejňovaných informací pro umožnění přístupu k přepravní soustavě, distribuční soustavě a zásobníku plynu, a způsoby řešení nedostatku kapacit v plynárenské soustavě,

b) termíny pro předkládání žádostí o uzavření smluv na trhu s plynem a termíny uzavírání smluv,

c) postupy a podmínky pro přenesení a převzetí odpovědnosti za odchylku,

d) rozsah a termíny předávání údajů pro vyhodnocování odchylek a vyúčtování dodávek plynu a ostatních služeb, postupy pro vyhodnocování, zúčtování a vyrovnávání odchylek, a zúčtování a vypořádání vyrovnávacího plynu ve stavu nouze a při předcházení stavu nouze,

e) postupy a termíny pro předkládání nominací a renominací,

f) postup provozovatele zásobníku plynu při prodeji nevytěženého plynu ze zásobníku plynu po zániku smlouvy o uskladňování plynu,

g) druhy krátkodobých trhů, pravidla organizace krátkodobých trhů a způsoby jejich vypořádání,

h) pravidla tvorby, přiřazení a užití typových diagramů dodávek plynu,

i) termíny a postup při volbě a změně dodavatele plynu včetně registrace odběrných a předávacích míst,

j) postup při přerušení, omezení a obnovení dodávky plynu při neoprávněném odběru plynu, neoprávněné distribuci a neoprávněné přepravě,

k) postup při zajištění dodávky plynu dodavatelem poslední instance,

l) skladbu ceny služby přepravy plynu, skladbu ceny služby distribuční soustavy a ostatních regulovaných cen v plynárenství, a způsob a termíny předávání údajů mezi účastníky trhu s plynem pro vyúčtování regulovaných cen, a způsob a termíny účtování a hrazení regulovaných cen mezi účastníky trhu s plynem,

m) technické požadavky na provoz pro ověření technologie,

n) postup pro stanovení zálohových plateb.

§ 2

Základní pojmy

(1) Pro účely této vyhlášky se rozumí

a) alokačním pravidlem - způsob přidělení množství plynu subjektu zúčtování na hraničním bodu, bodu zásobníku plynu, bodu výrobny plynu nebo bodu přeshraničního plynovodu,

b) aukční rezervační platformou - platforma pro příslušný hraniční bod vybraná provozovatelem přepravní soustavy ve shodě se sousedním provozovatelem přepravní soustavy, na níž dochází způsobem umožňujícím dálkový přístup k rezervaci přepravní kapacity,

c) aukčním kalendářem - časový harmonogram aukcí produktů standardní kapacity podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího pravidla přidělování přepravních kapacit2) ,

d) bodem výrobny plynu - předávací místo nebo souhrn předávacích míst mezi přepravní soustavou a výrobnou plynu, nebo mezi distribuční soustavou a výrobnou plynu,

e) distribuční sítí - distribuční soustava nebo část distribuční soustavy, na kterou byla v období před 1. lednem 2014 vydána samostatná licence a které operátor trhu přidělil jednoznačný číselný identifikátor,

f) domácí zónou - vymezené území provozovatele distribuční soustavy připojené k přepravní soustavě a k níž je připojeno alespoň 90 000 odběrných míst zákazníků,

g) EIC kódem - identifikační číselný kód jednoznačně určující účastníka trhu s plynem a jednotlivé odběrné a předávací místo,

h) flexibilitou - služba flexibility prostřednictvím akumulace poskytovaná provozovatelem přepravní soustavy,

i) finančním zajištěním - zajištění pohledávky finančního charakteru fyzické nebo právnické osoby vznikajících z obchodních vztahů s operátorem trhu, provozovatelem přepravní soustavy, provozovatelem zásobníku plynu nebo provozovatelem distribuční soustavy,

j) hraničním bodem - souhrn předávacích míst mezi přepravní soustavou na území České republiky a zahraničními plynárenskými soustavami,

k) kontem provozovatele - evidenční účet provozovatele přepravní soustavy vedený u operátora trhu, na jehož vrub a v jehož prospěch jsou evidována množství plynu, která souvisí s vyrovnávacími akcemi provozovatele přepravní soustavy a denními vyrovnávacími množstvími subjektů zúčtování a zahraničních účastníků,

l) koordinovanou přepravní kapacitou - koordinovaná kapacita ve smyslu přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího pravidla pro přidělování přepravních kapacit2) ,

m) korigovaným typovým diagramem dodávek - přepočtený typový diagram dodávek korigovaný na hodnotu účasti na zbytkovém diagramu,

n) nominací distribuce - oznámení, kterým subjekt zúčtování oznamuje provozovateli distribuční soustavy množství plynu, které hodlá distribuovat bodem přeshraničního plynovodu nebo předávacím místem nebo souhrnem předávacích míst výrobny plynu,

o) nominací přepravy - oznámení, kterým subjekt zúčtování oznamuje provozovateli přepravní soustavy množství plynu, které hodlá přepravit přes příslušný bod přepravní soustavy,

p) nominací uskladňování - oznámení, kterým subjekt zúčtování oznamuje provozovateli zásobníku plynu množství plynu, které hodlá vtlačit nebo vytěžit,

q) nominací závazku dodat a závazku odebrat - obchodní oznámení, kterým subjekt zúčtování operátorovi trhu ohlašuje množství plynu, které si hodlá s jiným subjektem zúčtování předat na virtuálním obchodním bodě,

r) normalizovaným typovým diagramem dodávky - posloupnost relativních podílů jednotlivých denních odběrů plynu skupiny zákazníků definované třídou typového diagramu dodávky na plánované roční spotřebě v kalendářním roce za předpokladu normálních klimatických podmínek,

s) normálními klimatickými podmínkami - třicetiletý aritmetický průměr stanovený z průměrných denních teplot vzduchu za jednotlivé kalendářní dny pro území celého státu z údajů všech měřicích stanic Českého hydrometeorologického ústavu položených v nadmořské výšce do 700 m n. m., kdy posledním dnem třicetiletého období je 31. prosinec kalendářního roku období, za které se normální klimatické podmínky stanovují; toto období stanovuje operátor trhu a aktualizuje jej alespoň jednou za 5 let,

t) novou skladovací kapacitou - první rezervace skladovací kapacity uvedené do užívání po 1. lednu 2010,

u) odpovědností za odchylku - povinnost subjektu zúčtování převzít a vypořádat odchylku, která vznikne jako rozdíl mezi množstvím plynu vstupujícím do plynárenské soustavy a množstvím plynu vystupujícím z plynárenské soustavy; množství plynu je vyjádřeno v energetických jednotkách,

v) organizovaným krátkodobým trhem s plynem - vnitrodenní trh s plynem organizovaný operátorem trhu, kterého se zúčastňují subjekty zúčtování,

w) plánovanou měsíční spotřebou - měsíční hodnota spotřeby plynu sjednaná ve smlouvě o zajištění služby distribuční soustavy,

x) plánovanou roční spotřebou plynu - hodnota spotřeby plynu získaná z historických skutečných odběrů plynu, upravená o vliv teploty, stanovená podle přílohy č. 15 k této vyhlášce,

y) plynárenským dnem - časový úsek trvající od 06:00:00 hodin kalendářního dne do 06:00:00 hodin následujícího kalendářního dne,

z) plynárenským měsícem - časový úsek začínající prvním plynárenským dnem kalendářního měsíce a končící uplynutím posledního plynárenského dne kalendářního měsíce.

(2) Pro účely této vyhlášky se rozumí

a) plynárenským rokem - časový úsek ve smyslu přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího pravidla pro přidělování přepravních kapacit2) ,

b) přepočtenou roční spotřebou - hodnota spotřeby plynu získaná ze skutečných odběrů plynu přepočtená na období jednoho roku podle přílohy č. 15 k této vyhlášce,

c) přepočteným typovým diagramem dodávky - normalizovaný typový diagram dodávky přepočtený na skutečné klimatické podmínky za plynárenský den,

d) přeshraničním plynovodem - plynovod spojující distribuční soustavu a zahraniční plynárenskou soustavu,

e) registrovaným účastníkem trhu s plynem - účastník trhu s plynem, kterému operátor trhu na základě registrace umožňuje přístup do svého informačního systému,

f) renominací distribuce - hodnota množství plynu zadaná po termínu pro podání nominace distribuce,

g) renominací přepravy - hodnota množství plynu zadaná po termínu pro podání nominace přepravy,

h) renominací uskladňování - hodnota množství plynu zadaná po termínu pro podání nominace uskladňování,

i) renominací závazku dodat a závazku odebrat - hodnota množství plynu zadaná po termínu pro podání nominace závazku dodat a odebrat,

j) skladovací kapacitou - provozní objem části nebo celého virtuálního zásobníku plynu určený v m3 nebo v kWh, těžební nebo vtláčecí výkon v kWh/den nebo těžební nebo vtláčecí křivka v kWh/den,

k) skladovacím rokem - časový úsek, který začíná prvním plynárenským dnem měsíce dubna a končí uplynutím posledního plynárenského dne měsíce března následujícího kalendářního roku,

l) skutečnými klimatickými podmínkami - průměr skutečných denních teplot vzduchu na území České republiky pro jednotlivé obchodní dny, který je počítán z údajů všech měřicích stanic Českého hydrometeorologického ústavu položených v nadmořské výšce do 700 m n. m.,

m) systémovou odchylkou - součet kladných a záporných denních odchylek všech subjektů zúčtování a zahraničních účastníků v plynárenském dni,

n) třídou typového diagramu dodávky - souhrn charakterů odběrných míst, kterým je přiřazen stejný typový diagram dodávky,

o) uzavřenou částí distribuční soustavy - část distribuční soustavy, jejíž technické uspořádání neumožňuje předání plynu z této části distribuční soustavy do jiné části této distribuční soustavy nebo do jiné distribuční soustavy,

p) virtuálním obchodním bodem - místo, kde se provádí nominace závazku dodat plyn do plynárenské soustavy a závazku odebrat plyn z plynárenské soustavy,

q) virtuálním zásobníkem plynu - souhrn všech zásobníků plynu jednoho provozovatele zásobníku plynu,

r) vypořádáním odchylek - finanční vypořádání mezi subjektem zúčtování a operátorem trhu za denní vyrovnávací množství a za rozdíly mezi měsíčními a denními odchylkami, a mezi opravnými měsíčními a měsíčními odchylkami,

s) zahraničním účastníkem - zahraniční fyzická nebo právnická osoba, která není subjektem zúčtování a která využívá hraniční body přepravní soustavy a body virtuálního zásobníku plynu,

t) závazkem dodat - smluvně založená povinnost subjektu zúčtování dodat do plynárenské soustavy množství plynu nominované subjektem zúčtování pro plynárenský den na virtuálním obchodním bodě,

u) závazkem odebrat - smluvně založená povinnost subjektu zúčtování odebrat z plynárenské soustavy množství plynu nominované subjektem zúčtování pro plynárenský den na virtuálním obchodním bodě,

v) průměrnou technickou kapacitou - aritmetický průměr hodnot technické kapacity na příslušném bodě za předcházející plynárenský rok.

w) virtuálním hraničním bodem - souhrn dvou a více hraničních bodů spojujících sousedící vstupně-výstupní systémy spojených do jednoho virtuálního bodu2) .

(3) Pro účely této vyhlášky se dále rozumí

a) stavovým účtem - účet evidující množství uskladněného plynu na základě uzavřené smlouvy o uskladňování, včetně množství plynu, které bylo vtlačeno, vytěženo do nebo z virtuálního zásobníku plynu nebo převedeno mezi stavovými účty,

b) skladovací kapacitou s pevným výkonem - skladovací kapacita, jejíž vtláčecí nebo těžební výkon je ve smlouvě o uskladňování plynu uzavřené mezi provozovatelem zásobníku plynu a subjektem zúčtování nebo zahraničním účastníkem sjednán jako nepřerušitelný,

c) skladovací kapacitou s přerušitelným výkonem - skladovací kapacita, jejíž vtláčecí nebo těžební výkon je provozovatel zásobníku plynu oprávněn na základě smlouvy o uskladňování plynu subjektu zúčtování nebo zahraničnímu účastníkovi přerušit.

§ 3

Trh s plynem

(1) V rámci trhu s plynem jsou všechny časové údaje uváděny v čase platném na území České republiky.

(2) Trh s plynem se uskutečňuje s využitím číselných kódů a číselníků spravovaných operátorem trhu. Číselné kódy jsou používány pro označení odběrných míst zákazníků, předávacích míst přeshraničních plynovodů, bodů výroben plynu, předávacích míst nebo souhrnu předávacích míst mezi přepravní soustavou a distribuční sítí, předávacích míst mezi distribučními sítěmi, předávacích míst mezi zásobníkem plynu a přepravní soustavou a účastníků trhu s plynem s výjimkou zákazníků.

(3) Odběrné místo zákazníka, bod výrobny plynu a předávací místo přeshraničního plynovodu jsou přiřazeny pouze do distribuční sítě nebo přepravní soustavy podle místa připojení.

(4) Provozovatel přepravní soustavy, provozovatel distribuční soustavy a provozovatel zásobníku plynu se považují za zákazníky v rozsahu ztrát a vlastní spotřeby.

(5) Provozovatel distribuční soustavy, která je rozdělena na více distribučních sítí, se považuje za jednoho zákazníka s více virtuálními odběrnými místy představujícími ztráty anebo nepřiřazený odběr provozovatele distribuční soustavy v každé distribuční síti.

(6) Množství plynu na výstupu z distribuční sítě je pro plynárenský den rovno množství plynu na vstupu do distribuční sítě a změně akumulace v distribuční síti.

§ 4

Body plynárenské soustavy

(1) Vstupní body plynárenské soustavy jsou hraniční body, virtuální hraniční body, body virtuálních zásobníků plynu, body výroben plynu, předávací místa přeshraničních plynovodů a virtuální body provozovatele přepravní soustavy.

(2) Výstupní body plynárenské soustavy jsou hraniční body, virtuální hraniční body, body virtuálních zásobníků plynu, odběrná místa zákazníků, předávací místa přeshraničních plynovodů, virtuální odběrná místa představující ztráty anebo nepřiřazený odběr provozovatele distribuční soustavy v jednotlivých distribučních sítích a virtuální body provozovatele přepravní soustavy.

(3) Mezi všemi vstupními a výstupními body plynárenské soustavy se nachází virtuální obchodní bod.

§ 5

Označení účastníků trhu s plynem, předávacích míst a odběrných míst

(1) Operátor trhu eviduje číselníky registrovaných účastníků trhu s plynem, anonymní kódy zahraničních účastníků a spravuje číselníky předávacích a odběrných míst a další nezbytné údaje k identifikaci účastníků trhu s plynem a jednotlivých odběrných a předávacích míst. Pro číselníky se používá EIC kód. Operátor trhu dále spravuje číselné identifikátory distribučních sítí.

(2) Provozovatel distribuční soustavy zajistí u operátora trhu označení přidělením číselných kódů

a) předávacím místům přeshraničních plynovodů,

b) bodu výrobny plynu ve shodě s výrobcem plynu,

c) předávacím místům mezi sousedními soustavami ve shodě se sousedním provozovatelem distribuční soustavy,

d) předávacím místům mezi sousedními distribučními sítěmi,

e) předávacím nebo odběrným místům připojeným k jím provozované distribuční soustavě včetně virtuálních.

(3) Provozovatel přepravní soustavy zajistí u operátora trhu označení přidělením číselných kódů

a) bodu výrobny plynu ve shodě s výrobcem plynu,

b) předávacím místům nebo souhrnům předávacích míst mezi přepravní soustavou a distribuční sítí ve shodě s provozovatelem distribuční soustavy,

c) hraničním bodům nebo virtuálním hraničním bodům přepravní soustavy,

d) předávacím místům mezi zásobníkem plynu a přepravní soustavou ve shodě s provozovatelem zásobníku plynu,

e) předávacím místům odběrných míst připojených k přepravní soustavě, včetně virtuálních.

(4) Provozovatel přepravní soustavy zajistí pro uživatele přepravní soustavy, který je zahraničním účastníkem, přidělení anonymního kódu podle odstavce 1 u operátora trhu.

(5) Provozovatel přepravní nebo distribuční soustavy zajistí po vytvoření číselného kódu nového předávacího místa nebo souhrnu předávacích míst nebo nového odběrného místa s měřením typu A nebo B3) jeho neprodlené předání do informačního systému operátorovi trhu v návaznosti na postup při zahájení dodávky plynu podle § 113 odst. 5 .

ČÁST DRUHÁ

PŘEPRAVA PLYNU

§ 6

Účastníci přepravy

(1) Přepravu plynu sjednává subjekt zúčtování nebo zahraniční účastník pro hraniční bod, virtuální hraniční bod nebo bod virtuálního zásobníku plynu.

(2) Přepravu plynu sjednává zákazník nebo dodavatel plynu pro odběrné místo zákazníka přímo připojeného k přepravní soustavě.

(3) Přepravu plynu sjednává provozovatel distribuční soustavy pro souhrn předávacích míst mezi přepravní a distribuční soustavou.

(4) Přeprava plynu pro virtuální body provozovatele přepravní soustavy se nesjednává. Virtuální body provozovatele přepravní soustavy slouží výhradně pro potřeby provozovatele přepravní soustavy a pro fyzické a obchodní vyrovnávání odchylek.

(5) Přepravu plynu sjednává výrobce plynu nebo obchodník s plynem pro bod výrobny plynu připojené k přepravní soustavě.

§ 7

(1) Přeprava plynu se uskutečňuje přes vstupní bod přepravní soustavy, kterým je hraniční bod, virtuální hraniční bod, bod výrobny plynu připojené k přepravní soustavě, bod virtuálního zásobníku plynu a virtuální bod provozovatele přepravní soustavy.

(2) Přeprava plynu se uskutečňuje přes výstupní bod přepravní soustavy, kterým je hraniční bod, virtuální hraniční bod, bod virtuálního zásobníku plynu, odběrné místo zákazníka přímo připojeného k přepravní soustavě, předávací místo nebo souhrn předávacích míst mezi přepravní a distribuční soustavou a virtuální bod provozovatele přepravní soustavy.

(3) Vstupní bod virtuálního zásobníku plynu je vstupem do přepravní soustavy. Výstupní bod virtuálního zásobníku plynu je výstupem z přepravní soustavy.

(4) Provozovatel přepravní soustavy specifikuje body přepravní soustavy zejména užívaným názvem, směrem toku plynu a velikostí technické kapacity.

§ 8

Uzavření smlouvy o poskytnutí služby přepravy plynu

(1) Žádost o uzavření smlouvy o poskytnutí služby přepravy plynu je podávána subjektem zúčtování nebo zahraničním účastníkem nejpozději 10 pracovních dnů do 10:00:00 hodin před uskutečněním přepravy nebo před rezervací přepravní kapacity nebo před konáním aukce na aukční rezervační platformě.

(2) Provozovatel přepravní soustavy vyhodnotí žádost o uzavření smlouvy o poskytnutí služby přepravy plynu podle odstavce 1 a v případě kladného vyhodnocení odešle návrh smlouvy o poskytnutí služby přepravy plynu žadateli o uzavření smlouvy do 16:00:00 hodin pátého pracovního dne od podání žádosti.

(3) Žadatel o uzavření smlouvy o poskytnutí služby přepravy plynu přijme návrh smlouvy o poskytnutí služby přepravy plynu podle odstavce 2 tak, aby smlouva o poskytnutí služby přepravy plynu byla uzavřena nejpozději dva pracovní dny do 12:00:00 hodin před uskutečněním přepravy nebo před rezervací přepravy nebo před konáním aukce na aukční rezervační platformě.

§ 8a

Změna určení sjednaných vstupních a výstupních bodů přepravní soustavy

(1) Na žádost subjektu zúčtování nebo zahraničního účastníka, který má s provozovatelem přepravní soustavy uzavřenou smlouvu o poskytnutí služby přepravy plynu, provádí provozovatel přepravní soustavy změnu určení vstupních nebo výstupních hraničních bodů na příslušný vstupní a výstupní virtuální hraniční bod.

(2) Žádost je možné podat pouze pro změnu určení vstupních nebo výstupních hraničních bodů na příslušné vstupní nebo výstupní virtuální hraniční body, a to pro veškeré přepravní kapacity, na které má daný subjekt uzavřené smlouvy o poskytnutí služby přepravy plynu na daném vstupním nebo výstupním hraničním bodě.

(3) Provozovatel přepravní soustavy ověří žádost na změnu určení sjednaných vstupních a výstupních bodů přepravní soustavy nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, ve kterém byla žádost podána.

(4) V případě, že není podaná žádost v souladu s odstavcem 2, informuje provozovatel přepravní soustavy subjekt zúčtování nebo zahraničního účastníka o identifikovaném nesouladu. V opačném případě odešle provozovatel přepravní soustavy subjektu zúčtování nebo zahraničnímu účastníku návrh změny obsahu závazku ze smlouvy o poskytnutí služby přepravy plynu. V návrhu na změnu obsahu závazku ze smlouvy o poskytnutí služby přepravy plynu dochází pouze ke změně určených vstupních nebo výstupních hraničních bodů za příslušný vstupní nebo výstupní virtuální hraniční bod.

§ 9

Typy přepravních kapacit na jednotlivých vstupních a výstupních bodech přepravní soustavy

(1) Na základě smlouvy o poskytnutí služby přepravy plynu umožňuje provozovatel přepravní soustavy subjektu zúčtování nebo zahraničnímu účastníkovi pro bod virtuálního zásobníku plynu rezervaci měsíční přepravní kapacity, denní přepravní kapacity, přepravní kapacity v režimu na následující den a vnitrodenní přepravní kapacity.

(2) Na základě smlouvy o poskytnutí služby přepravy plynu umožňuje provozovatel přepravní soustavy subjektu zúčtování pro bod výrobny plynu rezervaci měsíční přepravní kapacity, denní přepravní kapacity, přepravní kapacity v režimu na následující den a vnitrodenní přepravní kapacity.

(3) Na základě smlouvy o poskytnutí služby přepravy plynu umožňuje provozovatel přepravní soustavy subjektu zúčtování nebo zahraničnímu účastníkovi pro hraniční bod nebo virtuální hraniční bod rezervaci roční standardní kapacity, čtvrtletní standardní kapacity, měsíční standardní kapacity, denní standardní kapacity, vnitrodenní standardní kapacity. Přepravní kapacitu lze rezervovat jako koordinovanou nebo nekoordinovanou. Rezervace pro hraniční bod nebo virtuální hraniční bod se podává prostřednictvím aukční rezervační platformy. Kapacita se rezervuje formou aukce podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího pravidla pro přidělování přepravních kapacit2) . Pro účast v aukci musí být subjekt zúčtování nebo zahraniční účastník zaregistrován v aukční rezervační platformě. Zveřejněním výsledků aukce je kapacita rezervována.

(4) Smlouva o poskytnutí služby přepravy plynu podle § 6 odst. 3 se uzavírá s účinností od prvního plynárenského dne kalendářního roku.

(5) Na základě smlouvy o poskytnutí služby přepravy plynu umožňuje provozovatel přepravní soustavy dodavateli nebo zákazníkovi rezervaci přepravní kapacity pro odběrné místo zákazníka přímo připojené k přepravní soustavě, a to jako přepravní kapacitu pro odběrné místo na dobu neurčitou, měsíční přepravní kapacitu pro odběrné místo, klouzavou přepravní kapacitu pro odběrné místo, denní přepravní kapacitu pro odběrné místo, přepravní kapacitu pro odběrné místo v režimu pro následující den a vnitrodenní přepravní kapacitu pro odběrné místo.

(6) Přepravní kapacitu podle odstavců 1, 2, 3 a 5 lze rezervovat jako pevnou nebo přerušitelnou.

(7) Rezervace přepravní kapacity podle odstavců 1, 2, 3 a 5 se podává prostřednictvím informačního systému provozovatele přepravní soustavy.

(8) V případě, že je vstupní nebo výstupní hraniční bod součástí vstupního nebo výstupního virtuálního hraničního bodu, nelze od plynárenského dne, ve kterém došlo ke zřízení příslušného virtuálního hraničního bodu, rezervovat pro tento vstupní nebo výstupní hraniční bod přepravní kapacitu.

Postupy a termíny pro rezervaci kapacit pro body virtuálního zásobníku plynu a pro body výroben plynu

§ 10

(1) Přeprava plynu při rezervaci měsíční přepravní kapacity se zahajuje prvním plynárenským dnem kalendářního měsíce, na který je přepravní kapacita rezervována.

(2) Subjekt zúčtování nebo zahraniční účastník může rezervovat přepravní kapacitu i od jiného plynárenského měsíce, než je plynárenský měsíc bezprostředně následující po měsíci, ve kterém o rezervaci měsíční přepravní kapacity žádá, nejdříve však 24 kalendářních měsíců před zahájením přepravy.

(3) Měsíční kapacita se rezervuje na jeden nebo více po sobě následujících plynárenských měsíců.

(4) Měsíční přepravní kapacitu pro body virtuálního zásobníku plynu lze rezervovat nejdéle na dobu 60 po sobě následujících plynárenských měsíců následujících po měsíci, ve kterém byla podána žádost o rezervaci měsíční pevné nebo přerušitelné přepravní kapacity. Subjekt zúčtování nebo zahraniční účastník rezervuje pro bod virtuálního zásobníku plynu přepravní kapacitu maximálně do výše rezervovaného maximálního těžebního nebo vtláčecího výkonu ze nebo do zásobníku plynu.

§ 11

(1) Přeprava plynu při rezervaci denní přepravní kapacity se zahajuje prvním plynárenským dnem období, na které je přepravní kapacita rezervována, a končí posledním plynárenským dnem období, na které je přepravní kapacita rezervována.

(2) Subjekt zúčtování nebo zahraniční účastník může rezervovat přepravní kapacitu i od jiného plynárenského dne, než je plynárenský den bezprostředně následující po plynárenském dni, ve kterém o rezervaci přepravní kapacity žádá.

(3) Denní přepravní kapacita se rezervuje na jeden nebo více po sobě následujících plynárenských dnů.

(4) Denní přepravní kapacitu je možné rezervovat na dobu nejdéle 31 plynárenských dnů ode dne podání žádosti o rezervaci denní pevné nebo přerušitelné přepravní kapacity.

§ 12

(1) Přeprava plynu při rezervaci kapacity v režimu na následující den se zahajuje následující plynárenský den po plynárenském dni, ve kterém přepravní kapacitu v režimu na následující den subjekt zúčtování nebo zahraniční účastník rezervuje.

(2) Přeprava plynu při využití přepravní kapacity v režimu na následující den se uskutečňuje po dobu jednoho plynárenského dne.

§ 13

(1) Přeprava plynu při rezervaci vnitrodenní přepravní kapacity se zahajuje v plynárenském dni, na který se vnitrodenní přepravní kapacita rezervuje.

(2) Přeprava plynu při využití vnitrodenní přepravní kapacity se uskutečňuje po dobu jednoho plynárenského dne nebo jeho části, vždy však do konce daného plynárenského dne, pro který byla přepravní kapacita rezervována.

§ 14

(1) Přerušitelnou přepravní kapacitu pro přepravu plynu podle § 10 až 13 rezervuje provozovatel přepravní soustavy v případech, kdy o to subjekt zúčtování nebo zahraniční účastník požádá, nebo nelze- li rezervovat pevnou přepravní kapacitu z důvodu, že již není k dispozici volná pevná přepravní kapacita.

(2) Subjekt zúčtování nebo zahraniční účastník rezervuje pro bod virtuálního zásobníku plynu přerušitelnou přepravní kapacitu podle § 10 až 13 maximálně do takové výše, kdy součet pevné a přerušitelné přepravní kapacity subjektu zúčtování nebo zahraničního účastníka pro bod virtuálního zásobníku plynu dosahuje výše subjektem zúčtování nebo zahraničním účastníkem rezervovaného maximálního těžebního nebo vtláčecího výkonu ze nebo do zásobníku plynu.

§ 15

(1) Žádost o rezervaci přepravní kapacity podle § 10 a 11 podává subjekt zúčtování nebo zahraniční účastník nejpozději do 8:00:00 hodin kalendářního dne předcházejícího plynárenskému dni, od kterého má být přeprava podle rezervace přepravní kapacity zahájena, a to elektronicky v informačním systému provozovatele přepravní soustavy s náležitostmi uvedenými v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(2) Provozovatel přepravní soustavy vyhodnotí žádost o rezervaci přepravní kapacity podanou podle odstavce 1 nejpozději do 8:30:00 hodin plynárenského dne, ve kterém byla žádost o rezervaci přepravní kapacity podána.

(3) Elektronickým potvrzením o vyhovění žádosti podle odstavce 1 je přepravní kapacita pro subjekt zúčtování nebo zahraničního účastníka rezervována.

(4) V případě, že je žádost podle odstavce 1 podána později, vyhodnotí provozovatel přepravní soustavy tuto žádost a rezervuje přepravní kapacitu nejpozději do 8:30:00 hodin následujícího plynárenského dne.

§ 16

(1) Žádost o rezervaci přepravní kapacity podle § 12 podává subjekt zúčtování nebo zahraniční účastník nejdříve od 9:00:00 hodin kalendářního dne předcházejícího plynárenskému dni, od kterého má být přeprava podle rezervace přepravní kapacity zahájena, a nejpozději do 4:00:00 hodin plynárenského dne, ve kterém má být přeprava podle rezervace přepravní kapacity uskutečněna.

(2) Žádost o rezervaci přepravní kapacity podle odstavce 1 podává subjekt zúčtování nebo zahraniční účastník elektronicky v informačním systému provozovatele přepravní soustavy s náležitostmi uvedenými v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(3) Provozovatel přepravní soustavy bezprostředně, nejpozději však do 15 minut, po přijetí žádosti o rezervaci kapacity podle odstavce 1 provede vyhodnocení žádosti a kapacitu v případě volné přepravní kapacity rezervuje.

§ 17

(1) Žádost o rezervaci přepravní kapacity podle § 13 podává subjekt zúčtování nebo zahraniční účastník nejdříve 2 hodiny před začátkem plynárenského dne, ve kterém má být přeprava podle rezervace přepravní kapacity uskutečněna, a nejpozději 2 hodiny před zahájením přepravy.

(2) Žádost o rezervaci přepravní kapacity podle odstavce 1 podává subjekt zúčtování nebo zahraniční účastník elektronicky v informačním systému provozovatele přepravní soustavy s náležitostmi uvedenými v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(3) Provozovatel přepravní soustavy bezprostředně, nejpozději však do 15 minut, po přijetí žádosti o rezervaci kapacity podle odstavce 1 provede vyhodnocení žádosti a kapacitu v případě volné přepravní kapacity rezervuje.

Postupy a termíny pro rezervaci kapacit pro hraniční body

§ 18

(1) Na hraničních bodech nebo virtuálních hraničních bodech lze rezervovat pouze produkty standardní kapacity podle § 9 odst. 3 , které se rezervují formou aukcí na aukční rezervační platformě.

(2) Termíny konání aukcí pro roční standardní kapacity, čtvrtletní standardní kapacity a měsíční standardní kapacity jsou stanoveny aukčním kalendářem a zveřejněny na aukční rezervační platformě. Termíny konání aukcí pro denní standardní kapacity a vnitrodenní standardní kapacity jsou stanoveny podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího pravidla pro přidělování přepravních kapacit4) .

(3) Provozovatel přepravní soustavy zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup velikosti technické kapacity, volné koordinované kapacity, volné nekoordinované kapacity, termíny konání aukcí a odkazy na aukční rezervační platformu pro jednotlivé hraniční body nebo virtuální hraniční body. Dále zveřejní velikost technické kapacity sousedního provozovatele přepravní soustavy v propojovacím bodě, pokud je provozovateli přepravní soustavy známa.

(4) Při zveřejňování volné kapacity provozovatel přepravní soustavy zohlední i objemy vyčleněné kapacity podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího pravidla pro přidělování přepravních kapacit5) , vyčleněná kapacita pro standardní produkty s kratší dobou rezervace, než je produkt nabízený v aukci, se do volné kapacity nezapočítává.

(5) Za přepravní kapacitu soutěženou v aukci pro hraniční bod nebo virtuální hraniční bod se hradí pohyblivá, nebo fixní cena. Pohyblivou cenou je cena za rezervaci přepravní kapacity stanovená Energetickým regulačním úřadem (dále jen "Úřad") v cenovém rozhodnutí v době, kdy je přepravní kapacitu možno využít, a navýšená o aukční prémii. Fixní cenou je cena za rezervaci přepravní kapacity stanovená Úřadem v cenovém rozhodnutí v době konání aukce, eskalovaná na cenovou úroveň kalendářního roku, ve kterém je přepravní kapacitu možno využít, navýšená o aukční prémii.

§ 19

(1) Přeprava plynu při rezervaci roční standardní přepravní kapacity se zahajuje prvním plynárenským dnem plynárenského roku a končí uplynutím posledního plynárenského dne plynárenského roku, na který je přepravní kapacita rezervována.

(2) Rezervace roční standardní přepravní kapacity se provádí pro každý plynárenský rok zvlášť a nejvýše na následujících 15 let.

(3) Přeprava plynu při rezervaci čtvrtletní standardní přepravní kapacity se zahajuje prvním plynárenským dnem čtvrtletí příslušného plynárenského roku, které začíná plynárenským dnem 1. října, 1. ledna, 1. dubna a 1. července a končí uplynutím posledního plynárenského dne čtvrtletí, pro které byla přepravní kapacita rezervována. Rezervace čtvrtletní standardní přepravní kapacity se provádí pro každé čtvrtletí zvlášť a pro všechna čtvrtletí v příslušném plynárenském roce v jednom termínu podle aukčního kalendáře.

Postupy a termíny pro rezervaci kapacit pro odběrná místa zákazníků přímo připojených k přepravní soustavě

§ 20

(1) Žádost o rezervaci přepravní kapacity pro odběrná místa zákazníků přímo připojená k přepravní soustavě podává zákazník nebo nový dodavatel plynu v případě, že uzavřel se zákazníkem smlouvu o sdružených službách dodávky plynu, a to v případech podle § 110 odst. 1 a § 113 odst. 5 , v termínech podle § 110 odst. 3 nebo § 113 odst. 5 .

(2) Provozovatel přepravní soustavy informuje účastníka trhu s plynem o možnosti rezervace přepravní kapacity v termínu podle § 111 odst. 1 . Rezervace přepravní kapacity je v případě zaregistrování standardní změny dodavatele plynu provedena v termínu podle § 112 odst. 6 .

(3) Rezervace přepravní kapacity se sjednává:

a) pro rezervaci přepravní kapacity pro odběrné místo na dobu neurčitou se rezervuje na dobu neurčitou s možností změny výše přepravní kapacity podle § 21 odst. 3 ,

b) pro rezervaci měsíční přepravní kapacity pro odběrné místo na minimálně 1 kalendářní měsíc a maximálně na 11 kalendářních měsíců vždy s účinností od prvního plynárenského dne kalendářního měsíce,

c) pro rezervaci klouzavé přepravní kapacity pro odběrné místo na počet plynárenských dnů určených počtem kalendářních dnů měsíce, ve kterém je zahájena přeprava plynu podle této rezervace, nebo do konce posledního plynárenského dne plynárenského měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla zahájena přeprava plynu podle této rezervace,

d) pro rezervaci denní přepravní kapacity pro odběrné místo na počet plynárenských dnů, na které je přepravní kapacita rezervována; denní přepravní kapacita se rezervuje na jeden nebo více po sobě následujících plynárenských dnů na dobu nejdéle 31 dnů ode dne podání žádosti o rezervaci,

e) pro rezervaci přepravní kapacity pro odběrné místo v režimu na následující den na jeden plynárenský den,

f) pro rezervaci vnitrodenní přepravní kapacity pro odběrné místo na plynárenský den nebo na část probíhajícího plynárenského dne, vždy však do konce daného plynárenského dne, pro který byla přepravní kapacita rezervována.

(4) Přerušitelnou přepravní kapacitu lze rezervovat pro odběrné místo zákazníka přímo připojené k přepravní soustavě v případě, že již není k dispozici volná pevná přepravní kapacita.

§ 21

(1) Žádost o rezervaci přepravní kapacity pro odběrné místo zákazníka přímo připojené k přepravní soustavě na dobu neurčitou a měsíční přepravní kapacitu pro odběrné místo zákazníka přímo připojeného k přepravní soustavě předkládá zákazník nebo dodavatel plynu nejpozději pátý pracovní den do 10:00:00 hodin a nejdříve 4 kalendářní měsíce před začátkem prvního plynárenského dne, kdy má nastat účinek rezervace přepravní kapacity, nebo v případě zahájení dodávek do odběrného místa nově se připojujícího zákazníka a pro zahájení dodávek do odběrného místa po neoprávněném odběru plynu nebo neoprávněné přepravě plynu nejpozději do 10:00:00 hodin pracovního dne předcházejícího dni nejbližšího možného zahájení dodávek plynu sjednaným s provozovatelem přepravní soustavy.

(2) Provozovatel přepravní soustavy vyhodnotí došlé žádosti o rezervaci přepravní kapacity předložené podle odstavce 1 a oznámí výsledky rezervace přepravních kapacit všem žadatelům o rezervaci přepravní kapacity nejpozději třetí pracovní den do 12:00:00 hodin ode dne, ve kterém byla žádost o rezervaci přepravní kapacity podána. Potvrzením žádosti je přepravní kapacita rezervována. Není-li mezi zákazníkem nebo dodavatelem plynu a provozovatelem přepravní soustavy smlouva o poskytnutí služby přepravy plynu pro odběrná místa zákazníků sjednána, prodlužuje se lhůta pro nejpozdější podání žádosti a pro oznámení výsledku rezervace přepravních kapacit o 5 pracovních dnů.

(3) Pro snížení a zvýšení rezervace přepravní kapacity pro odběrné místo na dobu neurčitou se použije § 37 . Činnosti provozovatele distribuční soustavy při prověření žádosti o zvýšení nebo snížení distribuční kapacity na dobu neurčitou vykonává provozovatel přepravní soustavy.

§ 22

(1) Žádost o rezervaci klouzavé přepravní kapacity pro odběrné místo zákazníka přímo připojené k přepravní soustavě předkládá zákazník nebo dodavatel plynu nejdříve 4 kalendářní měsíce před zahájením přepravy podle této rezervace.

(2) Provozovatel přepravní soustavy vyhodnotí žádost o rezervaci a elektronicky oznámí výsledek rezervace přepravní kapacity žadateli nejpozději do 24 hodin po obdržení žádosti.

(3) Elektronickým potvrzením o vyhovění žádosti je kapacita rezervována.

§ 23

(1) Žádost o rezervaci denní přepravní kapacity pro odběrné místo zákazníka přímo připojeného k přepravní soustavě předkládá zákazník nebo dodavatel plynu elektronicky v informačním systému provozovatele přepravní soustavy nejpozději do 8:00:00 hodin kalendářního dne předcházejícího plynárenskému dni, od kterého má být přeprava zahájena.

(2) Provozovatel přepravní soustavy vyhodnotí žádost o rezervaci denní přepravní kapacity pro odběrné místo a rezervuje přepravní kapacitu nejpozději do 8:30:00 hodin kalendářního dne, ve kterém byla žádost o rezervaci denní přepravní kapacity pro odběrné místo podána.

(3) Elektronickým potvrzením o vyhovění žádosti je kapacita rezervována. V případě, že je žádost podána po 8:00:00 hodině, vyhodnotí provozovatel přepravní soustavy žádost a rezervuje přepravní kapacitu následující kalendářní den nejpozději do 8:30:00 hodin.

§ 24

(1) Žádost o rezervaci přepravní kapacity pro odběrné místo zákazníka přímo připojeného k přepravní soustavě v režimu na následující den předkládá zákazník nebo dodavatel plynu nejdříve v 9:00:00 hodin dne předcházejícího plynárenskému dni, od kterého má být přeprava zahájena, a nejpozději do 4:00:00 hodin plynárenského dne, ve kterém má být přeprava podle rezervace přepravní kapacity uskutečněna, a to elektronicky v informačním systému provozovatele přepravní soustavy.

(2) Provozovatel přepravní soustavy bezprostředně, nejpozději však do 15 minut, po přijetí žádosti o rezervaci kapacity provede vyhodnocení žádosti a kapacitu v případě volné přepravní kapacity rezervuje.

(3) Elektronickým potvrzením o vyhovění žádosti je kapacita rezervována.

§ 25

(1) Žádost o rezervaci vnitrodenní přepravní kapacity pro odběrné místo zákazníka přímo připojeného k přepravní soustavě předkládá zákazník nebo dodavatel plynu nejpozději dvě celé hodiny před začátkem přepravy elektronicky v informačním systému provozovatele přepravní soustavy.

(2) Provozovatel přepravní soustavy bezprostředně, nejpozději však do 15 minut po přijetí žádosti o rezervaci kapacity provede vyhodnocení žádosti a kapacitu v případě volné přepravní kapacity rezervuje.

(3) Elektronickým potvrzením o vyhovění žádosti je kapacita rezervována.

§ 26

(1) Provozovatel přepravní soustavy odmítne žádost o rezervaci přepravní kapacity podle § 22 , 23 , 24 , 25 v případě, že není pro odběrné místo sjednána rezervace kapacity podle § 21 .

(2) Provozovatel přepravní soustavy přijme žádost o rezervaci podle § 23 , 24 , 25 v případě, že jde o odběrné místo, které splňuje podmínku podávání nominací přepravy v souladu s § 63 odst. 4 .

§ 27

Přeprava plynu pro odběrná místa ve zkušebním provozu

Přeprava plynu ve zkušebním provozu se sjednává postupy uvedenými v § 47 . Činnosti provozovatele distribuční soustavy uvedené v § 47 vykonává provozovatel přepravní soustavy.

§ 28

Řešení nedostatku přepravních kapacit pro body virtuálního zásobníku plynu a body výroben plynu

(1) V případě, že nelze uspokojit při posuzování žádostí o rezervaci měsíční pevné přepravní kapacity v jednom okamžiku všechny žadatele o rezervaci měsíční pevné přepravní kapacity, rozdělí provozovatel přepravní soustavy volnou přepravní kapacitu v poměru velikosti jednotlivých požadavků o rezervaci měsíční pevné přepravní kapacity s tím, že pokud požadavek žadatele na měsíční pevnou přepravní kapacitu přesahuje volnou přepravní kapacitu, sníží provozovatel přepravní soustavy před rozdělením volné přepravní kapacity požadavek žadatele na výši volné přepravní kapacity.

(2) V případě, že po uspokojení žádostí o rezervaci denní přepravní kapacity nelze uspokojit při posuzování žádostí v jednom okamžiku všechny žadatele o rezervaci denní pevné přepravní kapacity, rozdělí provozovatel přepravní soustavy volnou přepravní kapacitu v poměru velikosti jednotlivých požadavků o rezervaci denní pevné přepravní kapacity s tím, že pokud požadavek žadatele na denní pevné přepravní kapacity přesahuje volnou přepravní kapacitu, sníží provozovatel přepravní soustavy před rozdělením volné přepravní kapacity požadavek žadatele na výši zbývající volné přepravní kapacity.

(3) Provozovatel přepravní soustavy předběžně rezervuje přerušitelnou přepravní kapacitu v rozsahu nedostatku poptávané kapacity podle odstavců 1 a 2. Provozovatel přepravní soustavy rezervuje přepravní kapacitu pouze při elektronickém potvrzení rezervace subjektem zúčtování do 8:45:00 hodin kalendářního dne, ve kterém provozovatel přepravní soustavy kapacitu předběžně rezervoval.

(4) Provozovatel přepravní soustavy nabízí neomezenou velikost přerušitelné přepravní kapacity.

Řešení nedostatku přepravních kapacit pro hraniční body a virtuální hraniční body

§ 29

(1) Při nedostatku přepravní kapacity pro roční standardní kapacitu, čtvrtletní standardní kapacitu a měsíční standardní kapacitu se postupuje algoritmem anglické aukce podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího pravidla pro přidělování přepravních kapacit6) .

(2) Při nedostatku přepravní kapacity pro denní standardní kapacitu a vnitrodenní standardní kapacitu se postupuje algoritmem aukce s jednotnou cenou podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího pravidla pro přidělování přepravních kapacit7) .

(3) Velikost přerušitelné přepravní kapacity nabízené provozovatelem přepravní soustavy subjektu zúčtování nebo zahraničnímu účastníkovi není omezena. Veškerá nabízená přerušitelná přepravní kapacita je přidělena za vyvolávací cenu, kterou Úřad stanoví v cenovém rozhodnutí.

(4) V případě, že dojde ke krácení přerušitelné přepravní kapacity, postupuje se podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího pravidla pro přidělování přepravních kapacit8) .

(5) Při řešení nedostatku přepravních kapacit postupem podle § 30 až 31 se virtuální hraniční bod a hraniční body, které tvoří daný virtuální hraniční bod, považují za jeden celek.

(6) Přepravní kapacita získaná nástroji pro řešení nedostatku pevných přepravních kapacit podle § 30 až 31 na hraničních bodech, které tvoří daný virtuální hraniční bod, se nabízí výhradně na příslušném virtuálním hraničním bodu.

§ 30

(1) V případě, že pro plynárenský den ve vstupním nebo výstupním hraničním bodě nebo ve vstupním nebo výstupním virtuálním hraničním bodě není k dispozici volná pevná denní standardní přepravní kapacita, oznámí provozovatel přepravní soustavy v informačním systému provozovatele přepravní soustavy a v systému operátora trhu omezení renominací přepravy pro příslušný hraniční bod nebo virtuální hraniční bod, pro koordinovanou i nekoordinovanou přepravní kapacitu.

(2) Subjekt zúčtování nebo zahraniční účastník využívající hraniční bod nebo virtuální hraniční bod přepravní soustavy podle odstavce 1 může po podání nominace přepravy podle § 63 odst. 1 písm. a) nebo § 63 odst. 2 písm. a) , případně podle § 63 odst. 6 renominovat přepravu v rámci pevné koordinované i pevné nekoordinované kapacity tak, že provede renominaci maximálně:

a) na hodnotu 90 % rezervované přepravní kapacity subjektu zúčtování nebo zahraničního účastníka v případě, že podaná nominace podle § 66 odst. 1 dosahuje 80 % nebo méně subjektem zúčtování nebo zahraničním účastníkem rezervované kapacity v tomto bodě, jestliže má dojít k navýšení podané nominace,

b) o polovinu rozdílu mezi výší rezervované kapacity subjektem zúčtování nebo zahraničním účastníkem v tomto bodě a podanou nominací podle § 66 odst. 1 v případě, že podaná nominace podle § 66 odst. 1 dosahuje více než 80 % subjektem zúčtování nebo zahraničním účastníkem rezervované kapacity v tomto bodě, jestliže má dojít k navýšení podané nominace,

c) na hodnotu do 10 % rezervované přepravní kapacity subjektu zúčtování nebo zahraničního účastníka v případě, že podaná nominace podle § 66 odst. 1 dosahuje 20 % nebo více subjektem zúčtování nebo zahraničním účastníkem rezervované kapacity v tomto bodě, jestliže má dojít ke snížení podané nominace,

d) o polovinu rozdílu mezi výší rezervované kapacity subjektem zúčtování nebo zahraničním účastníkem v tomto bodě a podanou nominací podle § 66 odst. 1 v případě, že podaná nominace podle § 66 odst. 1 dosahuje méně než 20 % subjektem zúčtování nebo zahraničním účastníkem rezervované kapacity v tomto bodě, jestliže má dojít ke snížení podané nominace.

(3) Renominaci, která je v rozporu s odstavcem 2, subjektu zúčtování nebo zahraničního účastníka zvýšenou nebo sníženou v rozporu s odstavcem 2 provozovatel přepravní soustavy nepřijme.

(4) Informace o omezení renominací podává provozovatel přepravní soustavy nejpozději v 9:00:00 hodin kalendářního dne předcházejícího plynárenskému dni, ve kterém k omezení renominací přepravy dochází.

(5) Omezení renominací podle odstavce 2 se nepoužije pro subjekty zúčtování nebo zahraniční účastníky, kteří v předcházejícím plynárenském roce měli rezervováno méně než 10 % průměrné technické kapacity v hraničním bodě nebo virtuálním hraničním bodě podle odstavce 1.

(6) Pro posouzení dosažení hranice 10 % podle odstavce 5 se výše rezervované kapacity subjektu zúčtování nebo zahraničního účastníka vypočte jako aritmetický průměr rezervovaných kapacit všech smluv o poskytnutí služby přepravy plynu, které měl subjekt zúčtování nebo zahraniční účastník uzavřeny v hraničním bodě nebo virtuálním hraničním bodě podle odstavce 1 v předcházejícím plynárenském roce.

§ 30a

(1) Subjekt zúčtování nebo zahraniční účastník nabízí nevyužívanou rezervovanou pevnou přepravní kapacitu na sekundárním trhu s přepravní kapacitou nebo postupem podle § 30b .

(2) Provozovatel přepravní soustavy sleduje využití rezervované přepravní kapacity na hraničních bodech nebo virtuálních hraničních bodech jednotlivými subjekty zúčtování nebo zahraničními účastníky rezervované na období delší než jeden rok zvlášť za období od 1. října do 31. března a za období od 1. dubna do 30. září.

(3) Rezervovaná přepravní kapacita se považuje za nevyužívanou, pokud ve dvou bezprostředně po sobě následujících obdobích podle odstavce 2 není subjektem zúčtování nebo zahraničním účastníkem využívána průměrně alespoň na 80 %.

(4) Provozovatel přepravní soustavy dále analyzuje, zda nominace podané jednotlivými subjekty zúčtování nebo zahraničními účastníky podle § 66 odst. 1 nejsou systematicky snižovány pro zabránění omezení renominací podle § 30 .

(5) Provozovatel přepravní soustavy informuje Úřad a dotčený subjekt zúčtování nebo zahraničního účastníka o nevyužívané rezervované přepravní kapacitě podle odstavce 3 do jednoho měsíce po skončení sledovaného období podle odstavce 2. V této informaci provozovatel přepravní soustavy uvede:

a) subjekt zúčtování nebo zahraničního účastníka s rezervovanou nevyužívanou přepravní kapacitou,

b) analýzu využití rezervované přepravní kapacity subjektu zúčtování nebo zahraničního účastníka po jednotlivých dnech období, ve kterém došlo k nevyužití rezervované přepravní kapacity,

c) výši technické a rezervované pevné přepravní kapacity po jednotlivých dnech období, ve kterém došlo k nevyužití rezervované přepravní kapacity, s identifikací subjektu zúčtování nebo zahraničního účastníka, kteří požádali o rezervaci pevné přepravní kapacity včetně velikosti požadované pevné přepravní kapacity,

d) výši zamítnutých žádostí o pevnou přepravní kapacitu po jednotlivých dnech období, ve kterém došlo k nevyužití rezervované přepravní kapacity,

e) analýzu systematického snižování nominací podle odstavce 4.

(6) Úřad uloží provozovateli přepravní soustavy, jak velkou část rezervované přepravní kapacity označit jako nevyužívaná podle odstavce 3, nejvýše však 50 % přepravní kapacity rezervované smlouvou o službě přepravy plynu. Přepravní kapacita subjektu zúčtování nebo zahraničního účastníka, která je označena jako nevyužívaná podle předchozí věty, je nabízena provozovatelem přepravní soustavy prostřednictvím aukční rezervační platformy, kdy se § 30b použije obdobně.

(7) Přepravní kapacita nebude označena jako nevyužívaná podle odstavce 3, jestliže subjekt zúčtování nebo zahraniční účastník prokáže, že

a) nabídnul přepravní kapacitu na sekundárním trhu podle odstavce 2 za cenu, která není vyšší než cena použitá provozovatelem přepravní soustavy při nabídce rezervace primární nebo přenechané přepravní kapacity podle § 30b nabízené provozovatelem přepravní soustavy v době a rozsahu nevyužívání kapacity označené jako nevyužívané, a

b) je přepravní kapacita nezbytná pro zajištění povinností vyplývající ze smluvních vztahů, především s ohledem na zajištění bezpečnosti dodávek.

§ 30b

(1) Provozovatel přepravní soustavy umožní subjektu zúčtování nebo zahraničnímu účastníkovi, který má rezervovanou pevnou přepravní kapacitu na vstupním nebo výstupním hraničním bodě nebo virtuálním hraničním bodě přepravní soustavy, přenechání této kapacity.

(2) Subjekt zúčtování nebo zahraniční účastník může přenechat roční, čtvrtletní nebo měsíční pevnou přepravní kapacitu nebo dlouhodobou pevnou přepravní kapacitu.

(3) Přepravní kapacita, které se chce subjekt zúčtování nebo zahraniční účastník vzdát, je nabízena provozovatelem přepravní soustavy prostřednictvím aukční rezervační platformy až po vyčerpání volné pevné přepravní kapacity.

(4) Subjekt zúčtování nebo zahraniční účastník oznamuje provozovateli přepravní soustavy požadavek na nabídku přepravní kapacity podle odstavce 3 v informačním systému provozovatele přepravní soustavy.

(5) Požadavek na prodej přenechané kapacity podává subjekt zúčtování nebo zahraniční účastník nejpozději do 8:00:00 hodin posledního plynárenského dne v měsíci předcházejícího prvnímu plynárenskému dni měsíce, ke kterému má být kapacita přenechána.

(6) Pro stanovení ceny, za kterou je kapacita, kterou chce subjekt zúčtování nebo zahraniční účastník přenechat, nabízena, se použije § 18 odst. 5 .

(7) Finanční vypořádání mezi provozovatelem přepravní soustavy a subjektem zúčtování nebo zahraničním účastníkem, který přenechal svou přepravní kapacitu, probíhá v rozsahu, ve kterém byla přepravní kapacita přidělena jinému subjektu zúčtování nebo zahraničnímu účastníkovi.

(8) V případě, že požadavek na přenechání přepravní kapacity zadá pro stejné období několik subjektů zúčtování nebo zahraničních účastníků, je tato kapacita prostřednictvím aukční rezervační platformy přidělována podle časového razítka doručení oznámení podle odstavce 4.

§ 31

(1) Provozovatel přepravní soustavy zohlední v nabídce denní standardní pevné kapacity a vnitrodenní standardní pevné kapacity nevyužitou pevnou kapacitu a nominace pevné kapacity v opačném směru toku plynu podle § 30 jako dodatečnou kapacitu v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím pravidla pro přidělování přepravních kapacit9) .

(2) V případě, že je pro plynárenský den splněna podmínka omezení renominací přepravy pro příslušný hraniční bod nebo virtuální hraniční bod podle § 30 , nebo v případě, že není na příslušném hraničním bodě nebo virtuálním hraničním bodě k dispozici žádná standardní vnitrodenní pevná přepravní kapacita, může subjekt zúčtování nebo zahraniční účastník užívající tento bod podat po termínu podle § 66 odst. 1 nadnominaci10) .

(3) Nadnominací subjekt zúčtování nebo zahraniční účastník podává žádost o rezervaci standardní vnitrodenní přerušitelné kapacity.

(4) Pro nadnominace se použijí ustanovení o renominaci přepravy podle § 69 a 70 .

§ 32

Informace o přepravních kapacitách a souvisejících službách

(1) Provozovatel přepravní soustavy zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup tyto informace:

a) měsíčně roční plán odstávek jednotlivých částí přepravní soustavy a plán údržby, který může mít dopad na velikost přepravních kapacit a vliv na kvalitu poskytovaných služeb,

b) měsíčně dlouhodobý plán rozšiřování přepravní soustavy, který znamená zvýšení přepravních kapacit nebo zlepšení kvality poskytovaných služeb,

c) denně číselně velikost technické, celkové rezervované pevné kapacity, celkové rezervované přerušitelné kapacity a volné přepravní kapacity pro jednotlivé vstupní a výstupní body zásobníků plynu na následujících 24 měsíců,

d) denně číselně velikost technické, celkové rezervované pevné kapacity, celkové rezervované přerušitelné kapacity a volné přepravní kapacity pro jednotlivé vstupní a výstupní hraniční body nebo vstupní a výstupní virtuální hraniční body přepravní soustavy na následujících 15 let,

e) měsíčně roční předpovědi technické, rezervované a volné pevné přepravní kapacity na následující desetileté období pro jednotlivé vstupní a výstupní body přepravní soustavy, v této předpovědi provozovatel přepravní soustavy zohlední očekávané technické změny na přepravní soustavě a očekávané rezervace přepravní kapacity,

f) měsíčně historická minima a maxima měsíčního koeficientu využití přepravní kapacity a roční průměrné průtoky pro jednotlivé vstupní a výstupní body přepravní soustavy, a to vždy za poslední 3 roky,

g) denně skutečnou výši akumulace přepravní soustavy na počátku plynárenského dne po jednotlivých dnech za posledních 12 měsíců,

h) denně skutečnou změnu akumulace přepravní soustavy po jednotlivých dnech za posledních 12 měsíců,

i) denně alokovaná množství plynu pro jednotlivé hraniční body nebo virtuální hraniční body, body výroben plynu připojených k přepravní soustavě a body virtuálních zásobníků plynu za posledních 12 měsíců, pokud nedošlo k předání dat podle § 96 odst. 2 , použijí se předběžná alokovaná množství plynu podle § 96 odst. 1 ,

j) denně skutečné hodnoty posledních zaregistrovaných nominací nebo renominací pro jednotlivé hraniční body nebo virtuální hraniční body, body výrobny plynu připojené k přepravní soustavě a body virtuálních zásobníků plynu za posledních 12 měsíců,

k) denně skutečné hodnoty toku plynu pro jednotlivé hraniční body, body výroben plynu připojených k přepravní soustavě a body virtuálních zásobníků plynu za posledních 12 měsíců.

l) denně předpověď velikosti a směru systémové odchylky na konci každého plynárenského dne,

m) předpověď spotřeby plynu na daný plynárenský den pro celé území České republiky,

n) předpověď spotřeby plynu na daný plynárenský den v členění podle jednotlivých distribučních zón.

(2) Informace podle odstavce 1 písm. a) až f) a h) a k) poskytované denně zveřejňuje provozovatel přepravní soustavy nejpozději v 15:00:00 hodin daného plynárenského dne s tím, že údaje z probíhajícího plynárenského dne podle odstavce 1 písm. h) jsou aktualizovány hodinově. Informace poskytované podle odstavce 1 písm. j) a k) zveřejňuje provozovatel přepravní soustavy nejpozději v 12:00:00 hodin následujícího plynárenského dne. Informace podle odstavce 1 poskytované měsíčně zveřejňuje provozovatel přepravní soustavy nejpozději devátý kalendářní den daného měsíce. Informace poskytované podle odstavce 1 písm. g) a l) až n) zveřejňuje provozovatel přepravní soustavy nejpozději v 06:00:00 hodin daného plynárenského dne. Informace poskytované podle odstavce 1 písm. m) a n) jsou provozovatelem přepravní soustavy aktualizovány v 10:00:00, 14:00:00, 18:00:00 a 22:00:00 hodin daného plynárenského dne. Provozovatel přepravní soustavy zachovává zveřejněné všechny aktualizované hodnoty, zveřejněné v průběhu plynárenského dne.

(3) V případě, že v plynárenském dni není na hraničním bodě, virtuálním hraničním bodě nebo na bodě virtuálního zásobníku plynu volná denní přepravní kapacita, zveřejňuje provozovatel přepravní soustavy každou hodinu, vždy nejpozději do 60 minut po termínu podání nominací nebo renominací, informace o součtu podaných nominacích a renominacích včetně dostupné přerušitelné kapacity, a to pro oba směry toku plynu.

ČÁST TŘETÍ

DISTRIBUCE PLYNU

§ 33

(1) Distribuci plynu sjednává subjekt zúčtování pro bod přeshraničního plynovodu.

(2) Distribuci plynu sjednává zákazník nebo dodavatel plynu pro odběrné místo zákazníka.

(3) Distribuci plynu sjednává provozovatel distribuční soustavy pro předávací místo mezi distribučními soustavami na území České republiky.

(4) Distribuci plynu sjednává výrobce plynu nebo obchodník s plynem pro bod výrobny plynu.

(5) Sjednáním distribuce plynu pro odběrné místo zákazníka se provozovatel distribuční soustavy zavazuje zároveň zajistit dopravu plynu z hlediska toku plynu bezprostředně nadřazenou distribuční soustavou.

§ 34

(1) Distribuce plynu se uskutečňuje přes vstupní bod distribuční sítě, kterým je bod přeshraničního plynovodu, bod výrobny plynu, předávací místo nebo souhrn předávacích míst mezi přepravní soustavou a distribuční sítí, předávací místo mezi distribuční sítí a distribuční sítí, která je z hlediska toku plynu nadřazená.

(2) Distribuce plynu se uskutečňuje přes výstupní bod distribuční sítě, kterým je odběrné místo zákazníka, předávací místo mezi distribuční sítí a distribuční sítí, která je z hlediska toku plynu podřízená, a bod přeshraničního plynovodu.

§ 35

(1) Pro každé odběrné místo zákazníka se uzavírá smlouva o zajištění služby distribuční soustavy pouze s jedním účastníkem trhu s plynem.

(2) Pro každé předávací místo, případně souhrn předávacích míst výrobny plynu se uzavírá smlouva o zajištění služby distribuční soustavy plynu s každým účastníkem trhu s plynem užívajícím bod výrobny plynu.

(3) Pro předávací místo přeshraničního plynovodu se uzavírá smlouva o zajištění služby distribuční soustavy s každým subjektem zúčtování užívajícím předávací místo přeshraničního plynovodu.

(4) Pro předávací místo mezi distribučními sítěmi rozdílných provozovatelů distribuční soustavy uzavírají smlouvu o zajištění služby distribuční soustavy provozovatelé distribučních soustav.

(5) Pokud existuje v distribuční soustavě provozovatele distribuční soustavy alespoň 200 odběrných míst, ve kterých není dodavatelem plynu právnická nebo fyzická osoba působící v rámci stejného vertikálně integrovaného podnikatele jako provozovatel distribuční soustavy, pak provozovatel distribuční soustavy na základě žádosti obchodníka s plynem předává vyúčtování za využití služby distribuční soustavy prostřednictvím elektronické fakturace přes informační systém operátora trhu.

(6) Provozovatel distribuční soustavy poskytuje obchodníkovi s plynem, se kterým má uzavřenou smlouvu podle odstavce 1, do 10 pracovních dnů každého kalendářního měsíce seznam odběrných míst zahrnutých do této smlouvy k prvnímu dni tohoto kalendářního měsíce, a to minimálně v rozsahu a struktuře podle přílohy č. 2 k této vyhlášce.

§ 36

(1) V případě odběrného místa s měřením typu A nebo B se ve smlouvě o zajištění služby distribuční soustavy uvádí rezervovaná distribuční kapacita.

(2) U odběrného místa s více měřicími místy je ve smlouvě o zajištění služby distribuční soustavy uvedena rezervovaná distribuční kapacita za měřicí místa s měřením typu A a B a vypočtená distribuční kapacita za měřicí místa s měřením typu C nebo CM3) .

(3) Distribuční kapacita pro měřicí místa s měřením typu C nebo CM pro zákazníky s odběrem plynu nad 630 MWh/rok je stanovena postupem pro výpočet denní přidělené pevné kapacity pro roční odběr plynu v pásmu nad 630 MWh, kterou Úřad uvádí v cenovém rozhodnutí.

(4) Distribuční kapacita pro zákazníky s odběrem plynu do 630 MWh/rok s roční periodicitou fakturace je stanovena postupem pro výpočet denní rezervované pevné kapacity pro roční odběr plynu v pásmu nad 63 MWh do 630 MWh, kterou Úřad uvádí v cenovém rozhodnutí.

(5) Pro účely vyhodnocení překročení distribuční kapacity se použijí pouze hodnoty sjednané a naměřené za měřicí místa s měřením typu A a B.

§ 37

Smlouvy o zajištění služby distribuční soustavy

(1) Ve smlouvě o zajištění služby distribuční soustavy se pro odběrné místo zákazníka nebo pro bod výrobny plynu nebo pro předávací místo mezi distribučními sítěmi rezervují distribuční kapacity jako:

a) pevná distribuční kapacita na dobu neurčitou s možností změny výše rezervované kapacity podle § 38 až 43 ,

b) přerušitelná distribuční kapacita na dobu neurčitou s možností změny výše rezervované kapacity podle § 38 až 43 ; ve smlouvě o zajištění služby distribuční soustavy se sjednává způsob, doba a podmínky omezení nebo přerušení distribuce plynu, způsob a podmínky oznámení omezení nebo přerušení a četnost omezení nebo přerušení za 12 po sobě následujících plynárenských měsíců,

c) pevná měsíční distribuční kapacita; rezervuje se na 1 měsíc vždy s účinností k prvnímu plynárenskému dni kalendářního měsíce,

d) přerušitelná měsíční distribuční kapacita; rezervuje se na 1 měsíc vždy s účinností k prvnímu plynárenskému dni kalendářního měsíce; ve smlouvě se sjednává způsob, doba a podmínky omezení nebo přerušení distribuce plynu, způsob a podmínky oznámení omezení nebo přerušení a četnost omezení nebo přerušení po dobu trvání smlouvy, nebo

e) pevná klouzavá distribuční kapacita; rezervuje se na počet plynárenských dnů určených počtem kalendářních dnů měsíce, ve kterém je zahájena distribuce plynu, nebo do konce posledního plynárenského dne plynárenského měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla zahájena distribuce plynu v rámci sjednání klouzavé distribuční kapacity.

(2) Pro sjednávání smlouvy o zajištění služby distribuční soustavy a podávání žádosti o rezervaci distribuční kapacity pro bod přeshraničního plynovodu se použijí postupy podle § 42 a dále podle § 10 , 11 a 15 , přičemž činnosti provozovatele přepravní soustavy uvedené v § 15 vykonává provozovatel distribuční soustavy.

(3) Přerušitelnou distribuční kapacitu lze rezervovat pouze pro odběrné místo zákazníka s měřením typu A nebo B a pro bod výrobny plynu v případě, kdy nelze rezervovat pevnou distribuční kapacitu z důvodu, že již není k dispozici volná pevná distribuční kapacita, nebo pro odběrné místo zákazníka s plánovaným ročním odběrem nad 630 MWh s možností úplného nebo částečného přechodu na náhradní palivo podle jiného právního předpisu upravujícího způsob zajištění bezpečnostního standardu dodávek plynu11) .

Postup při rezervaci distribuční kapacity

§ 38

(1) Žádost o rezervaci distribuční kapacity a uzavření smlouvy o zajištění služby distribuční soustavy pro odběrná místa zákazníků podává elektronicky v případech podle § 110 odst. 1 a § 113 odst. 5 , a to v termínech podle § 110 odst. 3 nebo § 113 odst. 5 , zákazník, pokud s ním pro dané odběrné místo již není smlouva o zajištění služby distribuční soustavy uzavřena, nebo nový dodavatel plynu v případě, že uzavřel se zákazníkem smlouvu o sdružených službách dodávky plynu.

(2) Provozovatel distribuční soustavy informuje účastníka trhu s plynem o možnosti rezervace distribuční kapacity v termínu podle § 111 odst. 1 .

(3) Rezervace distribuční kapacity je v případě zaregistrování standardní změny dodavatele plynu provedena v termínu podle § 112 odst. 5 .

(4) Žádost o rezervaci distribuční kapacity do odběrného místa zákazníka obsahuje náležitosti uvedené v příloze č. 2 k této vyhlášce.

(5) Distribuční kapacitu není možné rezervovat při nedostatečném finančním zajištění žadatele, pokud žádost o rezervaci distribuční kapacity nesplňuje stanovené náležitosti, nebyla podána ve stanoveném termínu nebo žadatel nedoplnil nebo neprovedl úpravu podané žádosti do 14:00:00 hodin následujícího pracovního dne po upozornění provozovatelem distribuční soustavy s vyznačením chybných údajů.

§ 39

(1) Žádost o rezervaci distribuční kapacity a uzavření smlouvy o zajištění služby distribuční soustavy pro odběrná místa zákazníků, kromě žádosti podle § 38 , 40 a 43 , předkládá zákazník nebo dodavatel plynu nejpozději pátý pracovní den do 10:00:00 hodin a nejdříve 4 kalendářní měsíce před začátkem prvního plynárenského dne, kdy má nastat účinek rezervace distribuční kapacity, nebo v případě zahájení dodávek do odběrného místa nově se připojujícího zákazníka a pro zahájení dodávek do odběrného místa po neoprávněném odběru plynu nebo neoprávněné distribuci plynu nejpozději do 10:00:00 hodin pracovního dne předcházejícího dni nejbližšího možného zahájení dodávek plynu sjednaného s provozovatelem distribuční soustavy.

(2) Žádost o rezervaci distribuční kapacity pro odběrné místo zákazníka, kromě žádosti podle § 38 , 40 a 43 , obsahuje náležitosti uvedené v příloze č. 2 k této vyhlášce.

(3) Provozovatel distribuční soustavy vyhodnotí došlé žádosti o rezervaci distribuční kapacity a oznámí výsledky rezervace distribučních kapacit všem žadatelům o rezervaci distribuční kapacity nejpozději třetí pracovní den do 12:00:00 hodin ode dne, ve kterém byla žádost o rezervaci distribuční kapacity podána.

(4) Elektronickým potvrzením o vyhovění žádosti je distribuční kapacita rezervována.

(5) Není-li mezi zákazníkem nebo dodavatelem plynu a provozovatelem distribuční soustavy smlouva o zajištění služby distribuční soustavy pro odběrná místa zákazníků sjednána, prodlužuje se lhůta pro nejpozdější podání žádosti a pro oznámení výsledku rezervace distribučních kapacit o 5 pracovních dnů.

§ 40

(1) Žádost o rezervaci distribuční kapacity a uzavření smlouvy o zajištění služby distribuční soustavy pro odběrná místa zákazníků při rychlé změně dodavatele plynu podle § 116 předkládá zákazník nebo dodavatel plynu v termínu podle § 116 , nebo obchodník s plynem v režimu dodavatele poslední instance nejpozději do 14:00:00 hodin po předání informací podle § 116 .

(2) Žádost může podávat pouze dodavatel plynu nebo zákazník, který již sjednal s provozovatelem distribuční soustavy smlouvu o zajištění služby distribuční soustavy pro odběrná místa zákazníků.

(3) Žádost se podává elektronicky a provozovatel distribuční soustavy vyhodnotí došlé žádosti o rezervaci distribuční kapacity při rychlé změně dodavatele plynu a oznámí výsledky rezervace distribuční kapacity žadateli o rezervaci distribuční kapacity nejpozději v termínu podle § 117 .

(4) Rezervace distribuční kapacity je v případě zaregistrování rychlé změny dodavatele plynu provedena v termínu podle § 118 .

(5) Pro žádost o rezervaci distribuční kapacity podanou obchodníkem s plynem v režimu dodavatele poslední instance je distribuční kapacita rezervovaná automaticky.

(6) Žádost o rezervaci distribuční kapacity při rychlé změně dodavatele plynu do odběrného místa zákazníka obsahuje náležitosti uvedené v příloze č. 2 k této vyhlášce.

§ 41

(1) Žádost o rezervaci distribuční kapacity a uzavření smlouvy o zajištění služby distribuční soustavy pro předávací místo mezi distribučními sítěmi předkládá provozovatel distribuční soustavy v termínu podle § 38 . Pro žádost o změnu rezervované distribuční kapacity se použijí termíny podle § 39 .

(2) Žádost o rezervaci distribuční kapacity a uzavření smlouvy o zajištění služby distribuční soustavy pro bod výrobny plynu předkládá výrobce plynu nebo obchodník s plynem v termínu podle § 38 . Pro žádost o změnu rezervované distribuční kapacity se použijí termíny podle § 39 .

§ 42

(1) Žádost o rezervaci distribuční kapacity a uzavření smlouvy o zajištění služby distribuční soustavy pro bod přeshraničního plynovodu předkládá subjekt zúčtování provozovateli distribuční soustavy nejpozději do 10:00:00 hodin pracovního dne předcházejícího dni nejbližšího možného zahájení distribuce plynu sjednaného s provozovatelem distribuční soustavy.

(2) Provozovatel distribuční soustavy vyhodnocuje došlé žádosti o rezervaci distribuční kapacity pro bod přeshraničního plynovodu a oznámí výsledky rezervace distribučních kapacit všem žadatelům o rezervaci distribuční kapacity pro bod přeshraničního plynovodu nejpozději třetí pracovní den do 12:00:00 hodin ode dne, ve kterém byla žádost o rezervaci distribuční kapacity pro bod přeshraničního plynovodu podána.

(3) Elektronickým potvrzením o vyhovění žádosti je kapacita rezervována.

§ 43

(1) Žádost o rezervaci distribuční kapacity a uzavření smlouvy o zajištění služby distribuční soustavy podle § 37 odst. 1 písm. e) pro odběrné místo zákazníka předkládá zákazník nebo dodavatel plynu nejdříve 4 kalendářní měsíce před začátkem prvního plynárenského dne, kdy má nastat účinek rezervace distribuční kapacity.

(2) Žádost může podávat pouze dodavatel plynu nebo zákazník, který již sjednal s provozovatelem distribuční soustavy smlouvu o zajištění služby distribuční soustavy a pro odběrné místo má rezervovanou distribuční kapacitu podle § 37 odst. 1 písm. a) nebo b) .

(3) Maximální velikost požadované kapacity u klouzavé smlouvy o zajištění služby distribuční soustavy nesmí přesáhnout v součtu s ostatními rezervovanými distribučními kapacitami pro příslušné odběrné místo zákazníka velikost dvacetičtyřnásobku zajištěné hodinové kapacity uvedené ve smlouvě o připojení pro příslušné odběrné místo.

(4) Provozovatel distribuční soustavy vyhodnotí žádost o rezervaci distribuční kapacity a elektronicky oznámí výsledek rezervace distribuční kapacity žadateli o rezervaci distribuční kapacity nejpozději do 24 hodin po obdržení žádosti.

(5) Elektronickým potvrzením o vyhovění žádosti je distribuční kapacita rezervována.

(6) Žádost o rezervaci distribuční kapacity do odběrného místa zákazníka obsahuje náležitosti uvedené v příloze č. 2 k této vyhlášce.

Změna rezervované distribuční kapacity

§ 44

(1) Pokud pro odběrné místo zákazníka s měřením typu A nebo B, u něhož jsou prováděny řádné měsíční odečty, nebo pro předávací místo mezi distribučními sítěmi požádá účastník trhu s plynem o snížení rezervované distribuční kapacity na základě distribuční kapacity rezervované podle § 37 odst. 1 písm. a) nebo b) , provozovatel distribuční soustavy provede snížení rezervované distribuční kapacity na období následujících minimálně 12 měsíců.

(2) Provozovatel distribuční soustavy neprovede snížení rezervované distribuční kapacity, pokud je ve lhůtě podle § 110 odst. 3 ode dne uvedeného v žádosti o její snížení pro odběrné nebo předávací místo rezervována vyšší distribuční kapacita podle § 37 odst. 1 písm. a) nebo b) než rezervovaná distribuční kapacita uvedená v žádosti o její snížení.

(3) Pokud pro odběrné místo zákazníka s měřením typu A nebo B, u něhož jsou prováděny řádné měsíční odečty, nebo pro předávací místo mezi distribučními sítěmi požádá účastník trhu s plynem o zvýšení distribuční kapacity rezervované podle § 37 odst. 1 písm. a) nebo b) , provozovatel distribuční soustavy prověří možnosti zvýšení rezervované distribuční kapacity a v případě dostatku distribuční kapacity navýší rezervovanou distribuční kapacitu na období následujících minimálně 12 měsíců, pokud nedošlo ke snížení rezervované distribuční kapacity v rámci distribuční kapacity rezervované podle § 37 odst. 1 písm. a) nebo b) v předchozích 12 měsících.

§ 45

(1) Při podání žádosti o změnu rezervované distribuční kapacity se postupuje přiměřeně podle § 39 . Změna rezervované distribuční kapacity je možná vždy k prvnímu plynárenskému dni kalendářního měsíce.

(2) Provozovatel distribuční soustavy provede změnu rezervované distribuční kapacity pro předávací místo mezi distribučními sítěmi také v případě, že o ni provozovatel distribuční soustavy požádá a potřebu změny rezervace distribuční kapacity prokáže.

(3) Provozovatel distribuční soustavy provede snížení rezervované distribuční kapacity výrobny plynu, připojené na uzavřenou část distribuční sítě, rezervované podle § 37 odst. 1 písm. a), c) nebo e) v případě, že výše hodinových odběrů zákazníků připojených na tuto uzavřenou část distribuční sítě poklesne pod hodnotu hodinového výkonu výrobny plynu.

(4) V případě, že je na uzavřenou část distribuční sítě připojeno více výroben plynu a provozovatel distribuční soustavy provede snížení rezervované distribuční kapacity podle odstavce 3, rozdělí provozovatel distribuční soustavy volnou distribuční kapacitu v poměru velikosti jednotlivých rezervovaných distribučních kapacit výroben plynu.

(5) Provozovatel distribuční soustavy provede snížení rezervované distribuční kapacity podle odstavce 3 na dobu nezbytně nutnou k zajištění bezpečného a spolehlivého provozu uzavřené části distribuční sítě podle jiného právního předpisu upravujícího podmínky podnikání v energetických odvětvích12) .

§ 46

(1) Pokud v odběrném místě zákazníka došlo ke změně měření z typu C nebo CM na typ A nebo B, předkládá zákazník nebo dodavatel plynu žádost o rezervaci distribuční kapacity k prvnímu plynárenskému dni kalendářního měsíce v termínech podle § 39 tak, aby účinek rezervace distribuční kapacity nenastal později než za 2 měsíce od změny typu měření.

(2) Nepodá-li zákazník nebo dodavatel plynu žádost o rezervaci distribuční kapacity postupem a v termínu podle odstavce 1, provozovatel distribuční soustavy rezervuje pro odběrné místo distribuční kapacitu podle § 37 odst. 1 písm. a) ve výši přidělené distribuční kapacity stanovené pro účely určení platby za distribuci plynu, kterou Úřad uvádí v cenovém rozhodnutí.

§ 47

Distribuce plynu ve zkušebním provozu

(1) Distribucí plynu ve zkušebním provozu je distribuce plynu pro ověření technických parametrů, provozních hodnot a prokázání provozuschopnosti nově instalovaného nebo rekonstruovaného odběrného plynového zařízení zákazníka, přičemž rekonstrukcí se pro účely této vyhlášky rozumí zásahy do odběrného plynového zařízení, které mají za následek změnu jeho účelu nebo technických parametrů, nebo při změně typu měření v odběrném místě zákazníka. Distribuci plynu ve zkušebním provozu lze zahájit pouze:

a) pro nově připojujícího se zákazníka s měřením typu A nebo B,

b) pro zákazníka s měřením typu A nebo B, který rekonstruoval celé nebo část odběrného plynového zařízení a rekonstruované odběrné plynové zařízení má nejméně 20% podíl na denním maximálním odběru plynu v příslušném odběrném místě zákazníka, nebo

c) pro odběrné místo zákazníka, ve kterém došlo ke změně měření z typu C nebo CM na typ A nebo B.

(2) Za odběrné místo zákazníka s charakterem odběru technolog se považuje takové odběrné místo zákazníka, u kterého součet skutečných hodnot spotřeb za poslední čtvrtletí předchozího roku a první čtvrtletí daného roku činí méně než 70 % z celkové spotřeby za období od 1. dubna předchozího roku do 31. března daného roku. V případě, že nejsou k dispozici hodnoty skutečné spotřeby, nahradí je provozovatel distribuční soustavy plánovanou měsíční spotřebou uvedenou ve smlouvě o zajištění služby distribuční soustavy. Ostatní odběrná místa se považují za odběrná místa zákazníků s charakterem odběru otop.

(3) Žádost o distribuci plynu ve zkušebním provozu pro odběrné plynové místo zákazníka podává žadatel o rezervaci distribuční kapacity ve zkušebním provozu provozovateli distribuční soustavy. Žádost obsahuje:

a) datum zahájení distribuce ve zkušebním provozu,

b) datum ukončení distribuce ve zkušebním provozu,

c) důvody zahájení distribuce ve zkušebním provozu.

(4) Provozovatel distribuční soustavy zahájí distribuci plynu ve zkušebním provozu u zákazníka s charakterem odběru technolog nejdříve dnem uvedeným v žádosti a ukončí dnem uvedeným v žádosti, nejpozději však posledním dnem třetího kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla distribuce plynu zahájena. V ostatních případech zahájí provozovatel distribuční soustavy distribuci plynu ve zkušebním provozu dnem uvedeným v žádosti a ukončí posledním dnem kalendářního měsíce uvedeného v žádosti, nejpozději však posledním dnem měsíce února. Maximální doba trvání distribuce plynu ve zkušebním provozu u zákazníka s charakterem odběru otop je 6 kalendářních měsíců.

(5) Maximální denní odběr plynu v odběrném místě zákazníka nesmí během distribuce plynu ve zkušebním provozu překročit dvacetičtyřnásobek zajištěné hodinové kapacity pro příslušné odběrné místo sjednané ve smlouvě o připojení.

(6) Žádost o rezervaci distribuční kapacity ve zkušebním provozu předkládá zákazník nebo dodavatel plynu v termínech podle § 39 . Provozovatel distribuční soustavy po dobu trvání zkušebního provozu podle odstavce 1 písm. c) rezervuje pro odběrné místo zákazníka přidělenou distribuční kapacitu stanovenou pro účely určení platby za distribuci plynu, kterou Úřad uvádí v cenovém rozhodnutí.

(7) V případě, že zákazník nebo dodavatel plynu nepodá v termínu podle § 39 před ukončením distribuce ve zkušebním provozu žádost o rezervaci distribuční kapacity podle § 37 odst. 1 , provozovatel distribuční soustavy rezervuje pro odběrné místo distribuční kapacitu podle § 37 odst. 1 písm. a) ve výši nejvyšší dosažené denní spotřeby plynu v průběhu zkušebního provozu.

§ 48

Řešení nedostatku distribuční kapacity

V případě nedostatku distribuční kapacity v bodě přeshraničního plynovodu nebo bodu výrobny plynu se použijí postupy podle § 28 . Činnosti provozovatele přepravní soustavy uvedené v § 28 vykonává provozovatel distribuční soustavy.

§ 49

Informace o distribuční soustavě

(1) Provozovatel distribuční soustavy zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup a aktualizuje vždy k patnáctému dni kalendářního měsíce tyto informace:

a) roční plán odstávek jednotlivých částí distribuční soustavy a plán údržby, který může mít dopad na velikost distribučních kapacit a vliv na kvalitu poskytovaných služeb,

b) dlouhodobý plán rozšiřování distribuční soustavy, který znamená zvýšení distribučních kapacit nebo zlepšení kvality poskytovaných služeb,

c) číselně velikost technické, celkové rezervované pevné kapacity, celkové rezervované přerušitelné kapacity a volné distribuční kapacity pro jednotlivá vstupní a výstupní místa přeshraničních plynovodů,

d) číselně indikativní dostupnost měsíčních distribučních kapacit pro jednotlivá vstupní a výstupní místa předávacích míst přeshraničních plynovodů,

e) roční předpovědi volné vstupní a výstupní kapacity pro jednotlivá vstupní a výstupní místa předávacích míst přeshraničních plynovodů na následující desetileté období.

(2) Provozovatel distribuční soustavy zveřejňuje denně způsobem umožňujícím dálkový přístup vždy do 12:00:00 hodin změnu akumulace distribuční sítě po jednotlivých dnech za posledních 12 měsíců.

(3) Provozovatel distribuční soustavy zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup denní spotřebu plynu ve svých distribučních sítích po jednotlivých hodinách probíhajícího plynárenského dne do dvou hodin po skončení příslušné hodiny.

(4) Provozovatel distribuční soustavy zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup do 12:00:00 hodin devátého kalendářního dne, nejpozději však do 12:00:00 hodin šestého pracovního dne, plynárenského měsíce hodnotu spalného tepla po jednotlivých plynárenských dnech za předcházející plynárenský měsíc.

ČÁST ČTVRTÁ

USKLADŇOVÁNÍ PLYNU

§ 50

(1) Přístup k zásobníkům plynu, ve kterých provozovatel zásobníku plynu poskytuje skladovací kapacitu a skladovací služby, se pro subjekt zúčtování nebo zahraničního účastníka uskutečňuje na principu virtuálního zásobníku plynu.

(2) Provozovatel zásobníku plynu nabízí vždy volnou skladovací kapacitu za všechny své zásobníky plynu na příslušném bodě virtuálního zásobníku plynu. Bod virtuálního zásobníku plynu na přepravní soustavě je místem, kde je skladovací kapacita poskytována a na kterém dochází z obchodního pohledu k předání a převzetí plynu, k vtláčení do zásobníku plynu a těžbě plynu ze zásobníku plynu, a to bez ohledu na skutečná předávací místa.

(3) Virtuální zásobník plynu je specifikován názvem provozovatele zásobníku plynu a skladovacími kapacitami.

(4) Na základě smlouvy o uskladňování plynu je provozovatelem zásobníku plynu subjektu zúčtování nebo zahraničnímu účastníkovi skladovací kapacita rezervována jako

a) roční skladovací kapacita; minimální doba rezervace skladovací kapacity je 1 rok a maximální doba rezervace skladovací kapacity je 15 let s tím, že 40 % celkové technické kapacity virtuálního zásobníku plynu je vyčleněno pro rezervaci skladovací kapacity na dobu maximálně 5 let,

b) nová roční skladovací kapacita; minimální doba rezervace skladovací kapacity je 1 rok a maximální doba rezervace skladovací kapacity je 15 let (dále jen "nová roční skladovací kapacita"),

c) měsíční skladovací kapacita; minimální doba rezervace skladovací kapacity je 1 plynárenský měsíc,

d) denní skladovací kapacita; minimální doba rezervace skladovací kapacity je 1 plynárenský den.

(5) Skladovací kapacitu podle odstavce 4 písm. a), c) a d) lze rezervovat jako skladovací kapacitu s pevným nebo přerušitelným výkonem. Skladovací kapacitu podle odstavce 4 písm. b) lze rezervovat jako skladovací kapacitu s pevným výkonem.

(6) Cena za skladovací kapacitu s přerušitelným výkonem je subjektem zúčtování nebo zahraničním účastníkem hrazena pouze za nepřerušenou část přidělené skladovací kapacity s přerušitelným výkonem.

(7) Kapacita se rezervuje vždy s účinností k prvnímu plynárenskému dni období, pro něž je skladovací kapacita rezervována. Rezervace skladovací kapacity je ukončena uplynutím posledního plynárenského dne období, pro něž byla skladovací kapacita rezervována.

(8) Provozovatel zásobníku plynu provozující zásobníky plynu připojené na přepravní soustavu prostřednictvím více než jednoho předávacího místa konzultuje rozdělení vtláčení a těžby na jednotlivá předávací místa zásobníků plynu s provozovatelem přepravní soustavy.

(9) Převod plynu se uskutečňuje pouze mezi stavovými účty jednoho subjektu zúčtování, nebo mezi stavovými účty jednoho zahraničního účastníka, nebo mezi stavovými účty subjektů zúčtování.

Postup při rezervaci roční skladovací kapacity

§ 51

(1) Provozovatel zásobníku plynu rezervuje roční skladovací kapacitu na principu vícekolové elektronické aukce.

(2) Provozovatel zásobníku plynu zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup nejpozději 7 pracovních dní před začátkem vícekolové elektronické aukce podmínky aukce na volnou skladovací kapacitu. Podmínky aukce musí být přiměřené, nediskriminační a transparentní. Podmínky aukce obsahují náležitosti v souladu s bodem 2 přílohy č. 3 k této vyhlášce. Provozovatel zásobníku plynu může podle bodu 2 písm. a) přílohy č. 3 k této vyhlášce nejpozději 12 hodin před termínem zahájení aukce na skladovací kapacitu upravit minimální cenu za jednotku skladovací kapacity. Úprava minimální ceny za jednotku skladovací kapacity nemá vliv na výši finančního zajištění.

(3) Subjekt zúčtování nebo zahraniční účastník žádající o rezervaci skladovací kapacity podává požadavek na rezervaci skladovací kapacity v příslušném aukčním kole formou čísla uvedeného s přesností na dvě desetinná místa, vyjadřujícího požadovanou velikost volné skladovací kapacity. Žadatel o rezervaci skladovací kapacity zadá současně s požadavkem na rezervaci skladovací kapacity i požadovanou délku rezervace skladovací kapacity, která může být rozdělena do více částí s různou délkou doby trvání. Požadavek na rezervaci skladovací kapacity a požadovanou délku rezervace podané v aukčním kole nelze v průběhu aukčního kola měnit.

(4) Dodavatel plynu, který tvoří s provozovatelem zásobníku plynu koncern nebo je součástí téhož koncernu nebo jiného podnikatelského seskupení, a sám nebo ve spojení s jinými dodavateli plynu, kteří tvoří s provozovatelem zásobníku plynu koncern nebo jsou součástí téhož koncernu nebo jiného podnikatelského seskupení, má u provozovatele zásobníku plynu rezervovánu skladovací kapacitu ve výši alespoň 80 % kapacity jím provozovaného virtuálního zásobníku plynu, se může jako žadatel účastnit aukce na skladovací kapacitu pouze tehdy, je-li minimální cena za skladovací kapacitu podle bodu 2 písm. a) přílohy č. 3 k této vyhlášce nižší nebo rovna tržní ceně skladovací kapacity se stejnými nebo srovnatelnými parametry pro rezervace roční skladovací kapacity v České republice.

(5) Velikost rezervované skladovací kapacity podle odstavce 4 se posuzuje k prvnímu dni prvního skladovacího roku, na který je skladovací kapacita nabízena. Podá-li více dodavatelů plynu, kteří tvoří s provozovatelem zásobníku plynu koncern nebo jsou s provozovatelem zásobníku plynu součástí téhož koncernu nebo jiného podnikatelského seskupení, požadavky na rezervaci skladovací kapacity v souhrnné výši přesahující velikost volné skladovací kapacity, provozovatel zásobníku plynu požadavky na rezervaci skladovací kapacity takových dodavatelů plynu poměrně sníží tak, aby v souhrnné výši odpovídaly velikosti volné skladovací kapacity.

(6) Požadavek dodavatele plynu, popřípadě dodavatelů plynu podle odstavce 5 na rezervaci skladovací kapacity provozovatel zásobníku plynu sníží o požadavky na rezervaci skladovací kapacity ostatních žadatelů, nejvýše však na rozdíl mezi volnou skladovací kapacitou a požadavky na rezervaci skladovací kapacity ostatních žadatelů.

§ 52

(1) Žadatel složí finanční zajištění nejpozději v termínu stanoveném provozovatelem zásobníku plynu v podmínkách aukce. Složením finančního zajištění se subjekt zúčtování nebo zahraniční účastník stává žadatelem, který se může aktivně účastnit elektronické aukce (dále jen „aktivní žadatel“). Aktivní žadatel smí podat požadavek na rezervaci skladovací kapacity v aukci maximálně do výše odpovídající složenému finančnímu zajištění. Za složení finančního zajištění se též považuje předložení neodvolatelné bankovní záruky.

(2) Aktivní žadatel může podat požadavek na rezervaci skladovací kapacity v následujícím aukčním kole pouze do výše požadavku na rezervaci skladovací kapacity v předchozím aukčním kole. V případě, že v jednom aukčním kole nepodá aktivní žadatel požadavek na rezervaci skladovací kapacity nebo podá požadavek na rezervaci skladovací kapacity nebo požadovanou délku rezervace s hodnotou 0, nemůže již podávat požadavky na rezervaci skladovací kapacity v žádném následujícím aukčním kole.

(3) V případě, že dojde v aukčním kole v součtu všech požadavků na rezervaci skladovací kapacity aktivních žadatelů k překročení hodnoty velikosti nabízené skladovací kapacity, následuje další aukční kolo. V dalším aukčním kole se aukční cena za jednotku skladovací kapacity zvyšuje způsobem podle podmínek aukce.

(4) Dobu trvání aukčního kola určí provozovatel zásobníku plynu v podmínkách aukce.

(5) V průběhu aukce provozovatel zásobníku plynu aktivním žadatelům oznamuje čas zbývající do ukončení aukčního kola.

(6) Provozovatel zásobníku plynu ukončí aukci, pokud

a) v aukčním kole součet požadavků na rezervaci skladovací kapacity všech aktivních žadatelů je menší nebo roven hodnotě velikosti nabízené skladovací kapacity,

b) před začátkem dalšího aukčního kola provozovatel zásobníku plynu aktivuje nabídku dodatečné skladovací kapacity. Provozovatel zásobníku plynu může před dalším aukčním kolem aktivovat nabídku dodatečné skladovací kapacity maximálně ve výši rozdílu mezi součtem všech požadavků na rezervaci skladovací kapacity v posledním konaném aukční kole a hodnotou velikosti nabízené skladovací kapacity v případě, že součet požadavků na rezervaci skladovací kapacity všech aktivních žadatelů v aukčním kole převýšil hodnotu velikosti nabízené skladovací kapacity. Zároveň velikost aktivované dodatečné skladovací kapacity nesmí překročit 25 % velikosti volné skladovací kapacity nabídnuté do aukce podle bodu 2 písm. e) přílohy č. 3 k této vyhlášce.

(7) Provozovatel zásobníku plynu rezervuje skladovací kapacitu zaokrouhlenou na celé m3 nebo kWh nebo kWh/den podle požadavků na rezervaci skladovací kapacity aktivních žadatelů v posledním aukčním kole.

(8) Zůstane-li část skladovací kapacity po posledním aukčním kole nerezervována, je tato část skladovací kapacity rezervována aktivním žadatelům z předposledního kola poměrně podle výše jejich požadavků na rezervaci skladovací kapacity v předposledním aukčním kole s tím, že požadavek na rezervaci skladovací kapacity aktivního žadatele je pro výpočet rezervace snížen o skladovací kapacitu rezervovanou aktivnímu žadateli v posledním aukčním kole.

(9) Cena za rezervaci skladovací kapacity se určí jako

a) hodnota minimální ceny podle bodu 2 písm. a) přílohy č. 3 k této vyhlášce v případě, že nedošlo v součtu všech požadavků na rezervaci skladovací kapacity aktivních žadatelů v prvním aukčním kole k překročení hodnoty velikosti nabízené skladovací kapacity,

b) hodnota váženého průměru cen z posledního a předposledního aukčního kola, kde váhami je velikost rezervované skladovací kapacity v posledním a v předposledním aukčním kole, v případě, že je aktivnímu žadateli rezervována skladovací kapacita také na základě požadavku na rezervaci skladovací kapacity v předposledním aukčním kole,

c) hodnota aukční ceny v posledním aukčním kole, v němž provozovatel zásobníku plynu rezervoval aktivnímu žadateli skladovací kapacitu, v případě, že je rezervována celá velikost nabízené skladovací kapacity.

§ 53

(1) Provozovatel zásobníku plynu zasílá potvrzení o rezervaci skladovací kapacity elektronicky bez zbytečného odkladu po ukončení aukce spolu s konečnou cenou za jednotku skladovací kapacity.

(2) Provozovatel zásobníku plynu vrací aktivnímu žadateli, kterému nebyla rezervována skladovací kapacita, finanční zajištění do 5 pracovních dnů po skončení aukce.

(3) Provozovatel zásobníku plynu zasílá návrh smlouvy o uskladnění aktivnímu žadateli do 10 pracovních dnů po skončení aukce. Smlouva o uskladnění musí být uzavřena nejpozději do 20 pracovních dnů ode dne doručení návrhu.

(4) Aktivnímu žadateli, kterému byla rezervována skladovací kapacita, vrací provozovatel zásobníku plynu finanční zajištění do 5 pracovních dnů po uzavření smlouvy o uskladňování plynu.

(5) Pokud aktivní žadatel neuzavře smlouvu o uskladňování v termínu podle odstavce 4, je skladovací kapacita, která mu byla potvrzena podle odstavce 1, považována za volnou skladovací kapacitu.

(6) Aktivní žadatel, se kterým nebyla uzavřena smlouva podle odstavce 4, uhradí provozovateli zásobníku plynu pokutu za zrušení rezervace skladovací kapacity podle bodu 2 písm. m) přílohy č. 3 k této vyhlášce s tím, že provozovatel zásobníku plynu započte finanční zajištění složené aktivním žadatelem před začátkem aukce na skladovací kapacitu proti poplatku za zrušení rezervace.

§ 54

Postup při rezervaci měsíční skladovací kapacity

(1) Provozovatel zásobníku plynu rezervuje měsíční skladovací kapacitu na základě výsledku vícekolové elektronické aukce.

(2) Provozovatel zásobníku plynu zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup podmínky aukce na rezervaci volné měsíční skladovací kapacity nejpozději 7 pracovních dnů před začátkem aukce. Podmínky aukce musí být přiměřené, nediskriminační a transparentní. Podmínky aukce musí obsahovat stejné náležitosti jako podmínky aukce při rezervaci roční skladovací kapacity s tím, že cena za jednotku skladovací kapacity je po celou dobu rezervace skladovací kapacity neměnná. Podmínky aukce dále obsahují určení počtu kalendářních měsíců pro využití skladovací kapacity. Provozovatel zásobníku plynu může podle bodu 2 písm. a) přílohy č. 3 k této vyhlášce nejpozději 12 hodin před termínem zahájení aukce na skladovací kapacitu upravit minimální cenu za jednotku skladovací kapacity. Úprava minimální ceny za jednotku skladovací kapacity nemá vliv na velikost finančního zajištění.

(3) Pro konání aukce se § 51 odst. 3 a § 52 použijí obdobně. Požadavek na délku rezervace skladovací kapacity se uvádí jako celé číslo vyjadřující počet měsíců trvání smlouvy v povoleném rozmezí určeném podle odstavce 2 poslední věty.

(4) Provozovatel zásobníku plynu zasílá potvrzení o rezervaci skladovací kapacity elektronicky bez zbytečného odkladu po ukončení aukce spolu s konečnou cenou za jednotku skladovací kapacity.

(5) Pro vracení a čerpání finančního zajištění se § 53 odst. 2 použije obdobně.

§ 55

Postup při rezervaci denní skladovací kapacity s pevným výkonem

(1) Žádost o rezervaci denní skladovací kapacity s pevným výkonem předkládá subjekt zúčtování nebo zahraniční účastník elektronicky provozovateli zásobníku plynu nejpozději do 18:00:00 hodin plynárenského dne, na který se rezervace požaduje, a nejdříve 90 kalendářních dnů před začátkem prvního plynárenského dne, od kterého rezervaci požaduje. Provozovatel zásobníku plynu může umožnit subjektu zúčtování nebo zahraničnímu účastníkovi podat žádost o rezervaci denní skladovací kapacity s pevným výkonem i po termínu podle věty první.

(2) Provozovatel zásobníku plynu vyhodnotí obdržené žádosti v pořadí podle časové značky přijetí žádosti a oznámí výsledky rezervace skladovacích kapacit do 30 minut od podání žádosti o rezervaci skladovací kapacity. Elektronickým potvrzením o vyhovění žádosti je denní skladovací kapacita s pevným výkonem rezervována.

§ 56

Postup při rezervaci denní skladovací kapacity s přerušitelným výkonem

(1) Žádost o rezervaci denní skladovací kapacity s přerušitelným výkonem podává provozovateli zásobníku plynu subjekt zúčtování nebo zahraniční účastník s rezervovanou skladovací kapacitou u tohoto provozovatele zásobníku plynu nebo s právem s touto kapacitou nakládat.

(2) Žádost o rezervaci denní skladovací kapacity s přerušitelným výkonem předkládá subjekt zúčtování nebo zahraniční účastník elektronicky nejpozději do 18:00:00 hodin plynárenského dne, na který je denní skladovací kapacita s přerušitelným výkonem požadována. Provozovatel zásobníku plynu určuje minimální cenu, za kterou je denní skladovací kapacita s přerušitelným výkonem nabízena. Cena za skladovací kapacitu s přerušitelným výkonem je hrazena pouze za nepřerušenou část přidělené denní skladovací kapacity s přerušitelným výkonem. Provozovatel zásobníku plynu vyhodnotí žádosti v pořadí podle nabídnuté ceny s uvedením nejvyšší ceny jako první, v případě nabídky shodné ceny podle časové značky přijetí žádosti a elektronicky oznámí rezervaci denní skladovací kapacity s přerušitelným výkonem. Doručením oznámení o rezervaci se považuje denní skladovací kapacita s přerušitelným výkonem za rezervovanou. Provozovatel zásobníku plynu může umožnit subjektu zúčtování nebo zahraničnímu účastníkovi podat žádost o rezervaci denní skladovací kapacity s přerušitelným výkonem i po termínu podle věty první.

Postup při rezervaci roční skladovací kapacity s pevným výkonem na novou skladovací kapacitu

§ 57

Postup při rezervaci nové roční skladovací kapacity

(1) Podle odstavců 2 až 5 a § 58 rezervuje provozovatel zásobníku plynu, plánující výstavbu nové skladovací kapacity, maximálně 90 % této skladovací kapacity. Zbývající část nové skladovací kapacity rezervuje provozovatel zásobníku plynu postupem podle § 51 až 53 nebo 54 . Podle odstavců 2 až 5 a § 58 provozovatel zásobníku plynu nepostupuje při rezervaci takové nové skladovací kapacity, kterou provozovatel zásobníku plynu nabídnul podle pravidel pro přidělování a správu a řízení překročení nové skladovací kapacity schválených Úřadem13) .

(2) Provozovatel zásobníku plynu rezervuje novou roční skladovací kapacitu na principu vícekolové elektronické aukce. Provozovatel zásobníku plynu zahajuje aukci nejdříve 7 let před začátkem skladovacího roku, od kterého je možné zahájit uskladňování plynu s využitím nové skladovací kapacity v celé velikosti.

(3) Maximální délka rezervace skladovací kapacity pro rezervaci nové roční skladovací kapacity je 15 let. Délku rezervace skladovací kapacity určuje provozovatel zásobníku plynu při vyhlášení podmínek aukce.

(4) V případě, kdy dochází při výstavbě nové skladovací kapacity k postupnému zvyšování skladovací kapacity nebo jednotlivých jejích parametrů a provozovatel zásobníku plynu nárůst skladovacích kapacit nebo jednotlivých parametrů pro jednotlivé roky uvede v podmínkách aukce podle bodu 3 písm. b) přílohy č. 3 k této vyhlášce, pak tento nárůst skladovacích kapacit nebo jednotlivých parametrů provozovatel zásobníku plynu rozdělí poměrným způsobem mezi všechny subjekty zúčtování a zahraniční účastníky, kterým byla nová skladovací kapacita rezervována.

(5) Provozovatel zásobníku plynu zveřejňuje nejpozději 60 dnů před plánovaným zahájením aukce podmínky aukce na novou skladovací kapacitu. Jedná-li se o aukci na novou skladovací kapacitu, která již byla v aukci nabídnuta, avšak nebyla rezervována, zveřejní provozovatel zásobníku plynu podmínky aukce nejpozději 30 dnů před plánovaným zahájením aukce. Podmínky aukce musí být přiměřené, nediskriminační a transparentní. Podmínky aukce obsahují náležitosti v souladu s přílohou č. 3 k této vyhlášce.

§ 58

(1) Dodavatel plynu, který tvoří s provozovatelem zásobníku plynu koncern nebo je součástí téhož koncernu nebo jiného podnikatelského seskupení, a sám nebo ve spojení s jinými dodavateli plynu, kteří tvoří s provozovatelem zásobníku plynu koncern nebo jsou součástí téhož koncernu nebo jiného podnikatelského seskupení, má u provozovatele zásobníku plynu rezervovánu skladovací kapacitu ve výši alespoň 80 % kapacity jím provozovaného virtuálního zásobníku plynu, se může jako žadatel účastnit aukce na novou skladovací kapacitu pouze tehdy, je-li minimální cena za skladovací kapacitu podle bodu 2 písm. a) přílohy č. 3 k této vyhlášce nižší nebo rovna tržní ceně skladovací kapacity se stejnými nebo se srovnatelnými parametry pro rezervace roční skladovací kapacity s pevným výkonem v České republice.

(2) Dodavatel plynu splňující podmínku podle odstavce 1 může požádat o skladovací kapacitu do výše skladovací kapacity, která musí být podle podmínek aukce v aukci rezervována, aby nebyla aukce provozovatelem zásobníku zrušena.

(3) Požadavek dodavatele plynu, popřípadě dodavatelů plynu podle odstavce 1 na rezervaci skladovací kapacity provozovatel zásobníku plynu sníží o požadavky na rezervaci skladovací kapacity ostatních žadatelů, nejvýše však na rozdíl mezi minimálním množstvím podle bodu 3 písm. a) přílohy č. 3 k této vyhlášce a požadavky na rezervaci skladovací kapacity ostatních žadatelů.

(4) Pro konání aukce se § 51 odst. 3 , § 52 a 53 použijí obdobně. Minimální cena za jednotku skladovací kapacity je stanovena podle bodu 2 písm. a) přílohy č. 3 k této vyhlášce.

(5) V případě, že bude možné po rezervaci nové roční skladovací kapacity zpřístupnit tuto novou skladovací kapacitu před začátkem účinnosti rezervace roční skladovací kapacity s pevným výkonem na novou skladovací kapacitu, může ji provozovatel zásobníku plynu nabídnout účastníkům trhu s plynem formou rezervace měsíční skladovací kapacity s pevným výkonem, a to i opakovaně. Pro rezervaci této skladovací kapacity se použije § 54 obdobně. Takto rezervovaná skladovací kapacita je nadále považována za novou skladovací kapacitu.

§ 59

Postup při prodeji nevytěženého plynu

(1) V případě, že po skončení rezervace skladovací kapacity na základě smlouvy o uskladňování plynu nedošlo k vytěžení plynu, který uskladnil subjekt zúčtování nebo zahraniční účastník, a není možné tento plyn převést v rámci virtuálního zásobníku plynu na základě jiných existujících rezervací skladovacích kapacit daného subjektu zúčtování nebo zahraničního účastníka užívajícího virtuální zásobník plynu, provede provozovatel zásobníku plynu řízený odprodej plynu na vnitrodenním organizovaném trhu s plynem.

(2) Řízený odprodej plynu provádí provozovatel zásobníku plynu každý plynárenský den podle své disponibilní těžební kapacity. Provozovatel zásobníku plynu pro účel řízeného odprodeje plynu rezervuje přepravní kapacitu pro vstupní bod virtuálního zásobníku plynu.

(3) Provozovatel zásobníku plynu podává v rámci vnitrodenního organizovaného trhu s plynem nabídku na prodej plynu za poslední známou cenu vnitrodenního trhu zvýšenou o 0,5 EUR/MWh. V případě, kdy není požadavek na obchod realizován do 2 minut, sníží provozovatel zásobníku plynu cenu o 0,1 EUR/MWh po uplynutí každých 2 minut. V případě, kdy není požadavek na obchod realizován do 30 minut, sníží provozovatel zásobníku plynu cenu o 0,3 EUR/MWh po uplynutí každé 1 minuty. Poslední známou cenou vnitrodenního trhu se rozumí cena realizovaného obchodu na vnitrodenním trhu operátora trhu pro den, na který se požadavek podává, ve kterém se zobchodovalo alespoň 50 MWh, a uskutečněného nejpozději před začátkem celé hodiny, ve které se požadavek podává. Pokud není tato cena k dispozici, použije se cena posledního realizovaného obchodu na vnitrodenním trhu operátora trhu, ve kterém se zobchodovalo alespoň 50 MWh, a uskutečněného nejpozději před začátkem celé hodiny, ve které se požadavek podává. Provozovatel zásobníku plynu zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup každý den objem plynu, který bude nabízet v rámci vnitrodenního organizovaného trhu s plynem.

(4) Provozovatel zásobníku plynu zasílá subjektu zúčtování nebo zahraničnímu účastníkovi výnosy z prodeje nevytěženého plynu podle odstavce 1 snížené o oprávněné náklady bezprostředně spojené s prodejem plynu do 15 kalendářních dnů po ukončení odprodeje nevytěženého plynu.

§ 60

Krácení skladovacích kapacit při omezení nebo přerušení uskladňování plynu

(1) Provozovatel zásobníku plynu při omezení nebo přerušení uskladňování plynu krátí nejdříve rezervované skladovací kapacity s přerušitelným výkonem a následně rezervované skladovací kapacity s pevným výkonem.

(2) Provozovatel zásobníku plynu krátí rezervované skladovací kapacity s přerušitelným výkonem na základě ceny za jednotku přerušitelného vtláčecího nebo těžebního výkonu v pořadí od nejnižší ceny po nejvyšší s tím, že rezervované skladovací kapacity se stejnou cenou za jednotku přerušitelného výkonu krátí v pořadí podle časové značky přijetí žádosti o rezervaci skladovací kapacity v pořadí od nejpozději přijaté žádosti po nejdříve přijatou. Pokud je nominace subjektu zúčtování nebo zahraničního účastníka pod maximální úrovní aplikovaného krácení, není jeho nominace uskladňování dotčena. V opačném případě provozovatel zásobníku plynu potvrdí příslušnou nominaci uskladňování ve zkrácené výši.

(3) Provozovatel zásobníku plynu krátí při plánovaném omezení nebo přerušení skladovací kapacity rezervované skladovací kapacity s pevnou skladovací kapacitou tak, že proporcionálně stejně sníží skladovací kapacity rezervované pro dny, na které je plánováno přerušení, všem subjektům zúčtování nebo zahraničním účastníkům. Pokud je nominace subjektu zúčtování nebo zahraničního účastníka pod maximální úrovní aplikovaného krácení, není jeho nominace uskladňování dotčena. Provozovatel zásobníku plynu oznámí, o kolik budou rezervované pevné skladovací kapacity zkráceny, a zároveň oznámí plánované přerušení skladovací kapacity.

(4) V případě, že zcela nebo částečně pominou důvody pro omezení nebo přerušení uskladňování plynu, provozovatel zásobníku plynu neprodleně informuje dotčené subjekty zúčtování nebo zahraniční účastníky, které mohou podat renominaci uskladňování.

(5) V případě náhlého výpadku vtláčení nebo těžby postupuje provozovatel zásobníku plynu při krácení rezervované skladovací kapacity a potvrzování nominace uskladňování podle odstavců 1 až 4 obdobně.

§ 61

Informace o skladovacích kapacitách

(1) Provozovatel zásobníku plynu zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup a aktualizuje bezodkladně, nejpozději však k patnáctému dni kalendářního měsíce, tyto informace:

a) roční plán snížení velikosti provozního objemu nebo snížení kvality poskytovaných služeb virtuálního zásobníku plynu z důvodů odstávek nebo plánované údržby jednotlivých zásobníků plynu,

b) pětiletý plán úpravy velikosti provozního objemu, denního maximálního vtláčecího a těžebního výkonu příslušného virtuálního zásobníku plynu za každý skladovací rok,

c) číselně velikost technické, celkové rezervované a volné skladovací kapacity příslušného virtuálního zásobníku plynu,

d) úpravy velikosti provozního objemu, denního maximálního vtláčecího a těžebního výkonu příslušného virtuálního zásobníku plynu za poslední tři skladovací roky za každý skladovací rok.

(2) Provozovatel zásobníku plynu zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup a denně v 9:00:00 hodin aktualizuje alespoň tyto údaje:

a) velikost dostupného celkového těžebního a vtláčecího výkonu na následující plynárenský den,

b) velikost celkového smluvního pevného těžebního a vtláčecího výkonu vypočteného na základě součtu těžební nebo vtláčecí kapacity subjektů zúčtování nebo zahraničních účastníků na následující plynárenský den,

c) aktuální stav zásob ve virtuálním zásobníku plynu v energetických jednotkách,

d) velikost přerušeného přerušitelného výkonu a nejvyšší cenu za jednotku přerušitelného výkonu, vůči které bylo přerušení aplikováno za předcházející plynárenský den,

e) velikost přerušené pevné skladovací kapacity v rozdělení na vtláčecí a těžební výkon za předcházející plynárenský den,

f) skutečné denní hodnoty vtláčení a těžby za předcházející plynárenský den.

(3) Provozovatel zásobníku plynu zveřejňuje údaje podle odstavce 2 za poslední 3 kalendářní roky.

(4) Provozovatel zásobníku plynu zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup výslednou cenu a velikost rezervované skladovací kapacity v jednotlivých aukcích za poslední 3 kalendářní roky.

ČÁST PÁTÁ

NOMINACE A RENOMINACE

§ 62

Postupy a termíny pro předkládání nominací závazku dodat a závazku odebrat

(1) Nominace závazku dodat a závazku odebrat podává subjekt zúčtování jako denní nominace závazku dodat a závazku odebrat elektronicky ve standardizovaném protokolu definovaném v obchodních podmínkách operátora trhu jako nominace obchodu podle dvoustranné smlouvy, kdy subjekt zúčtování registruje předání plynu s jiným subjektem zúčtování na virtuálním obchodním bodě.

(2) V případě, že v termínu ukončení podávání nominací podle § 68 odst. 1 podávaných subjekty zúčtování nedojde k sesouhlasení nominací obchodu podle odstavce 1, zaregistruje operátor trhu menší ze zadaných hodnot nominace.

(3) Nominace závazku dodat a závazku odebrat podává operátor trhu za subjekty zúčtování nebo zahraniční účastníky, za něž je odpovědnost za odchylku přiřazena provozovateli přepravní soustavy, jako denní nominace závazku dodat a závazku odebrat elektronicky ve standardizovaném protokolu definovaném v obchodních podmínkách operátora trhu takto:

a) nominace zobchodovaného plynu na vnitrodenním organizovaném trhu, kdy operátor trhu registruje uskutečněné obchody na organizovaném vnitrodenním trhu mezi operátorem trhu a jednotlivými subjekty zúčtování,

b) nominace denního vyrovnávacího množství, kdy operátor trhu registruje velikost denního vyrovnávacího množství mezi operátorem trhu a jednotlivými subjekty zúčtování nebo zahraničními účastníky; v případě kladného denního vyrovnávacího množství subjektu zúčtování nebo zahraničního účastníka jde o registraci, kdy na straně závazku dodat vystupuje subjekt zúčtování nebo zahraniční účastník a na straně závazku odebrat operátor trhu, v případě záporného denního vyrovnávacího množství subjektu nebo zahraničního účastníka zúčtování jde o registraci, kdy na straně závazku dodat vystupuje operátor trhu a na straně závazku odebrat subjekt zúčtování nebo zahraniční účastník.

(4) Operátor trhu provede součet všech zaregistrovaných nominací denních vyrovnávacích množství podle odstavce 3 písm. b) tak, že závazky dodat subjektů zúčtování nebo zahraničních účastníků, za něž je odpovědnost za odchylku přiřazena provozovateli přepravní soustavy, mají znaménko plus a závazky odebrat mají znaménko mínus. Operátor trhu registruje nominaci vůči provozovateli přepravní soustavy na konto provozovatele jako

a) závazek dodat operátorem trhu a závazek odebrat provozovatelem přepravní soustavy pro konto provozovatele v případě, že součet je kladný,

b) závazek odebrat operátorem trhu a závazek dodat provozovatelem přepravní soustavy pro konto provozovatele v případě, že součet je záporný.

§ 63

Nominace přepravy

(1) Nominaci přepravy podává subjekt zúčtování na vstupních bodech přepravní soustavy

a) do výše rezervované kapacity u hraničních bodů nebo virtuálních hraničních bodů přepravní soustavy; nominace přepravy na vstupním bodě se podává po jednotlivých dovozcích plynu s uvedením jejich označení v takové formě, aby provozovatel přepravní soustavy a provozovatelé sousedních přepravních soustav byli schopni provést sesouhlasení,

b) do výše rezervované kapacity u bodů zásobníku plynu; nominace přepravy na vstupním bodě se podává tak, aby provozovatel přepravní soustavy a provozovatel zásobníku plynu byli schopni provést sesouhlasení,

c) do výše rezervované kapacity u bodu výrobny plynu.

(2) Nominaci přepravy podává subjekt zúčtování na výstupních bodech přepravní soustavy

a) do výše rezervované kapacity u hraničních bodů nebo virtuálních hraničních bodů přepravní soustavy; nominace přepravy se podává po jednotlivých odběratelích plynu s uvedením jejich označení v takové formě, aby provozovatel přepravní soustavy a provozovatelé sousedních přepravních soustav byli schopni provést sesouhlasení,

b) do výše rezervované kapacity u bodů zásobníku plynu; nominace přepravy se podává tak, aby provozovatel přepravní soustavy a provozovatel zásobníku plynu byli schopni provést sesouhlasení,

c) do výše rezervované kapacity u odběrného místa zákazníka přímo připojeného k přepravní soustavě v rozdělení po jednotlivých hodinách plynárenského dne.

(3) Pro přepravní kapacity na hraničních bodech nebo virtuálních hraničních bodech přepravní soustavy může podávat subjekt zúčtování nominace přepravy i v informačním systému sousedního provozovatele přepravní soustavy. Nominaci lze podat pouze pro virtuální hraniční bod nebo pouze pro původní hraniční bod, podání jediné nominace19) pro kombinaci virtuálního hraničního bodu a původního hraničního bodu není možné. Provozovatel přepravní soustavy zajistí, aby takto podané nominace přepravy byly zaznamenány i v jeho informačním systému a bez zbytečného odkladu byly předány operátorovi trhu.

(4) Nominace přepravy se podává pouze pro odběrná místa zákazníků přímo připojená k přepravní soustavě s rezervovanou kapacitou větší nebo rovnou 5 000 MWh/den.

(5) Provozovatel přepravní soustavy podává nominace přepravy v rozdělení na tyto vstupní a výstupní body přepravní soustavy:

a) bod pro vyrovnávací akce provozovatele přepravní soustavy za přepravu plynu spojenou se změnou konta provozovatele,

b) virtuální technický bod provozovatele přepravní soustavy za přepravu plynu spojenou zejména s pokrytím ztrát provozovatele přepravní soustavy a vlastní spotřebu plynu,

c) virtuální výrobní bod provozovatele přepravní soustavy za přepravu plynu spojenou zejména s prodejem plynu.

(6) Zahraniční účastník podává nominace přepravy podle odstavce 1 písm. a) a b) a odstavce 2 písm. a) a b) v informačním systému provozovatele přepravní soustavy. Ustanovení odstavce 3 se použije obdobně.

(7) Provozovatel přepravní soustavy bez zbytečného odkladu zajistí výměnu identifikačních kódů sloužících k označení jednotlivých dovozců a odběratelů plynu mezi provozovatelem přepravní soustavy a operátorem trhu.

§ 64

Nominace distribuce

(1) Nominaci distribuce podává subjekt zúčtování do výše rezervované kapacity na vstupních bodech distribuční soustavy

a) u bodů přeshraničního plynovodu po jednotlivých dovozcích plynu v takové formě, aby provozovatel distribuční soustavy a provozovatelé sousedních distribučních nebo přepravních soustav byli schopni provést sesouhlasení,

b) do výše rezervované kapacity u bodu výrobny plynu.

(2) Nominaci distribuce podává subjekt zúčtování do výše rezervované kapacity distribuce ve výstupním bodě přeshraničního plynovodu po jednotlivých odběratelích tak, aby provozovatel distribuční soustavy a provozovatelé sousedních distribučních nebo přepravních soustav byli schopni provést sesouhlasení.

(3) Pro odběrná místa zákazníků a pro předávací místa mezi distribučními soustavami se nominace distribuce nepodává.

(4) Provozovatel distribuční soustavy bez zbytečného odkladu zajistí výměnu identifikačních kódů sloužících k označení jednotlivých dovozců a odběratelů plynu mezi provozovatelem distribuční soustavy a operátorem trhu.

§ 65

Nominace uskladňování

(1) Nominaci uskladňování podává subjekt zúčtování v informačním systému provozovatele zásobníku plynu po jednotlivých kódech rezervovaných skladovacích kapacit do výše dostupného těžebního a vtláčecího výkonu v takové formě, aby provozovatel zásobníku plynu a provozovatel přepravní soustavy mohli provést sesouhlasení.

(2) Nominaci uskladňování podává zahraniční účastník v informačním systému provozovatele zásobníku plynu po jednotlivých kódech rezervovaných skladovacích kapacit do výše dostupného těžebního a vtláčecího výkonu v takové formě, aby provozovatel zásobníku plynu a provozovatel přepravní soustavy mohli provést sesouhlasení. Provozovatel zásobníku plynu provede před odesláním nominace uskladňování provozovateli přepravní soustavy případné krácení přerušitelných skladovacích kapacit a zajistí neprodlené zaslání takto upravené nominace uskladňování provozovateli přepravní soustavy.

(3) Provozovatel zásobníku plynu bez zbytečného odkladu zajistí výměnu identifikačních kódů sloužících k označení jednotlivých rezervovaných skladovacích kapacit mezi provozovatelem zásobníku plynu a operátorem trhu.

Postupy a termíny pro předkládání nominací přepravy, distribuce, uskladňování a závazku dodat a závazku odebrat

§ 66

(1) Subjekt zúčtování podává nominace přepravy, distribuce a uskladňování nejpozději do 14:00:00 hodin daného plynárenského dne na následující plynárenský den.

(2) Nominaci přepravy na hraničních bodech přijímá operátor trhu nebo provozovatel přepravní soustavy nebo provozovatel sousední přepravní soustavy jako celkovou denní nominaci pro plynárenský den nebo v členění na jednotlivé hodiny plynárenského dne. V případě, že podaná nominace přepravy není uvedena v členění na jednotlivé hodiny plynárenského dne, provede operátor trhu nebo provozovatel přepravní soustavy rovnoměrné rozdělení na jednotlivé hodiny plynárenského dne. Výsledné hodinové hodnoty rozdělení jsou zaokrouhleny směrem dolů na celé kWh, přičemž rozdíl plynoucí ze zaokrouhlení je připočten k hodnotě za poslední hodinu plynárenského dne.

(3) Zahraniční účastník podává nominace přepravy v termínu podle odstavce 1 v systému provozovatele přepravní soustavy nebo u koordinované a nekoordinované přepravní kapacity na hraničních bodech přepravní soustavy u sousedního provozovatele přepravní soustavy. Zahraniční účastník podává nominace přepravy podle odstavce 1 v systému provozovatele přepravní soustavy a nominace uskladňování v termínu podle odstavce 1 v systému provozovatele zásobníku plynu. Provozovatel zásobníku plynu předává operátorovi trhu nominace uskladňování podané jednotlivým zahraničním účastníkem pomocí anonymního kódu.

(4) Provozovatel přepravní soustavy prověří rovnost nominací přepravy pro zahraničního účastníka. V případě, že nominace přepravy na vstupu a výstupu do a z přepravní soustavy zahraničního účastníka sobě neodpovídají, provede provozovatel přepravní soustavy krácení nominací podle priorit tak, aby zahraniční účastník podmínku rovnosti nominací přepravy splňoval. V rámci jedné priority se v případě více nominací krácení provádí rovnoměrně. Priority pro krácení jsou následující:

a) nejprve jsou kráceny nominace přepravy ve vstupním nebo výstupním bodě zásobníku plynu,

b) následně nominace přepravy ve vstupním nebo výstupním hraničním bodě nebo vstupním nebo výstupním virtuálním hraničním bodě.

(5) Operátor trhu prověří finanční zajištění veškerých nominací subjektů zúčtování v souladu s obchodními podmínkami operátora trhu a nejpozději ve 14:20:00 hodin zasílá příslušným provozovatelům nominace, které jsou finančně zajištěny a upraveny podle odstavce 6.

(6) V případě, že subjekt zúčtování nemá na podané nominace finanční zajištění u operátora trhu, provede operátor trhu krácení nominací podle priorit tak, aby subjekt zúčtování finanční zajištění splňoval. V rámci jedné priority se krácení v případě více nominací provádí rovnoměrně. Priority pro krácení jsou následující:

a) nejprve jsou kráceny nominace přepravy ve výstupním bodě zásobníku plynu,

b) následně nominace přepravy ve výstupním hraničním bodě a nominace distribuce ve výstupním bodě přeshraničního plynovodu,

c) nakonec nominace závazku dodat obchodu podle dvoustranné smlouvy.

§ 67

(1) Provozovatel přepravní soustavy provede ověření nominovaných hodnot a jejich sesouhlasení. Prostřednictvím svého informačního systému a informačního systému operátora trhu oznámí do 16:00:00 hodin subjektu zúčtování nebo zahraničnímu účastníkovi, zda jejich nominaci přijal a zaregistroval.

(2) Pokud subjekt zúčtování nebo zahraniční účastník podá nominaci přepravy jako celkovou denní nominaci pro plynárenský den, rozdělí ji provozovatel přepravní soustavy rovnoměrně na jednotlivé hodiny plynárenského dne. Výsledné hodinové hodnoty se zaokrouhlují směrem dolů, přičemž zbytek je připočten k hodnotě za poslední hodinu plynárenského dne. Hodinové hodnoty nominace nesmí překročit výši přepravní kapacity rezervované pro plynárenský den dělenou počtem hodin plynárenského dne; pro poslední hodinu plynárenského dne je toto omezení navýšeno o zbytek ze zaokrouhlení hodnot za předchozí hodiny plynárenského dne.

(3) Provozovatel přepravní soustavy vyčká před provedením sesouhlasení nominací podle odstavce 1 na bodě virtuálního zásobníku plynu na zaslání hodnot nominace uskladňování plynu provozovatelem zásobníku plynu podle § 65 odst. 2 . Provozovatel přepravní soustavy před případným krácením přerušitelné přepravní kapacity a provedením procedury sesouhlasení sníží nominace přepravy subjektu zúčtování nebo zahraničního účastníka na hodnotu zaslané nominace uskladňování podle § 65 odst. 2 .

§ 68

(1) Subjekt zúčtování podává nominace závazků dodat a závazků odebrat nejpozději do 14:00:00 hodin daného plynárenského dne na následující plynárenský den.

(2) Subjekt zúčtování podává nominace distribuce a uskladňování nejpozději do 14:00:00 hodin daného plynárenského dne na následující plynárenský den.

(3) Provozovatelé distribučních soustav a provozovatelé zásobníků plynu provedou ověření nominovaných hodnot a sesouhlasení, a prostřednictvím svých informačních systémů a informačního systému operátora trhu oznámí do 16:00:00 hodin subjektu zúčtování, zda jejich nominaci přijal a zaregistroval.

(4) Operátor trhu podává nominaci podle § 62 odst. 4 do 14:20:00 hodin.

(5) Operátor trhu podává za subjekty zúčtování upravenou nominaci závazku dodat a závazku odebrat podle § 62 odst. 3 písm. a) do deseti minut po sesouhlasení nabídky a poptávky podaných na organizovaném vnitrodenním trhu s plynem.

Postupy a termíny pro předkládání renominací přepravy, distribuce, uskladňování

§ 69

(1) Za renominace přepravy se považují veškeré nominace přepravy subjektu zúčtování a zahraničního účastníka na plynárenský den podané po termínu podle § 66 odst. 1 .

(2) Subjekt zúčtování a zahraniční účastník může provozovateli přepravní soustavy předložit renominaci.

(3) Operátor trhu prověří finanční zajištění u operátora trhu na veškeré podané renominace subjektu zúčtování v souladu s obchodními podmínkami operátora trhu a zasílá příslušným provozovatelům renominace, které jsou finančně zajištěny. V případě, že subjekt zúčtování nemá na podané renominace finanční zajištění, provede operátor trhu krácení nominací nebo renominací v pořadí podle § 66 odst. 6 tak, aby subjekt zúčtování finanční zajištění splňoval. V rámci jedné priority se v případě více renominací v jedné úrovni priority krácení provádí rovnoměrně.

(4) Renominace přepravy podle odstavce 2 se podává do dvou hodin po termínu podle § 66 odst. 1 a dále do každé celé hodiny nejpozději však do 3:00:00 hodin plynárenského dne, který nastává dva plynárenské dny po plynárenském dni, ve kterém se podávají nominace podle § 66 odst. 1 .

(5) Operátor trhu prověří finanční zajištění renominací podle odstavce 3 do dvaceti minut po každé celé hodině následující po hodině, ve které byla renominace podána.

§ 70

(1) Provozovatel přepravní soustavy renominaci schválí, pokud je podaná v souladu s přílohou č. 4 k této vyhlášce.

(2) Provozovatel přepravní soustavy oznámí subjektu zúčtování a zahraničnímu účastníkovi přijaté a zaregistrované renominace do dvou hodin po termínu podávání renominací podle § 69 odst. 4 . Subjektu zúčtování podává provozovatel přepravní soustavy oznámení podle věty první tohoto odstavce rovněž prostřednictvím informačního systému operátora trhu.

(3) Renominaci přepravy na hraničních bodech nebo virtuálních hraničních bodech přijímá operátor trhu nebo provozovatel přepravní soustavy nebo provozovatel sousední přepravní soustavy jako denní renominaci pro plynárenský den, nebo v členění na jednotlivé hodiny plynárenského dne zbývající do konce plynárenského dne.

(4) Zahraniční účastník podává renominace přepravy v termínu podle § 69 odst. 4 v systému provozovatele přepravní soustavy, případně u přepravní kapacity na hraničních bodech přepravní soustavy u sousedního provozovatele přepravní soustavy.

(5) Provozovatel přepravní soustavy vyčká před přijetím a zaregistrováním renominace podle odstavce 2 na bodě virtuálního zásobníku plynu na zaslání hodnot renominace uskladňování plynu provozovatelem zásobníku plynu podle § 71 odst. 4 . Provozovatel přepravní soustavy před případným krácením přerušitelné přepravní kapacity a provedením procedury sesouhlasení sníží renominace přepravy subjektu zúčtování nebo zahraničního účastníka na hodnotu zaslané renominace uskladňování podle § 71 odst. 4 .

§ 71

(1) Za renominaci uskladňování a distribuce se považují veškeré nominace uskladňování a distribuce subjektu zúčtování na plynárenský den podané po termínu podle § 68 odst. 2 .

(2) Subjekt zúčtování může provozovateli distribuční soustavy předkládat renominaci distribuce a provozovateli zásobníku plynu renominaci uskladňování. Zahraniční účastník může provozovateli zásobníku plynu předložit renominaci uskladňování.

(3) Renominace uskladňování a distribuce podle odstavce 2 se podává do každé celé hodiny dne následujícího po termínu podle § 68 odst. 3 a nejpozději do 3:00:00 hodin plynárenského dne, který nastává dva plynárenské dny po dni, ve kterém se podávají nominace podle § 68 odst. 2 .

(4) Provozovatel zásobníku plynu provede případné krácení přerušitelných skladovacích kapacit a zajistí neprodlené zaslání renominace uskladňování provozovateli přepravní soustavy, aby mohl provést proceduru sesouhlasení.

§ 72

(1) Provozovatel zásobníku plynu a provozovatel distribuční soustavy renominaci schválí, pokud je podaná v souladu s přílohou č. 4 k této vyhlášce.

(2) Provozovatel distribuční soustavy nebo provozovatel zásobníku plynu oznámí subjektu zúčtování, a to rovněž prostřednictvím informačního systému operátora trhu, přijaté a zaregistrované renominace do dvou hodin od celé hodiny, v rámci které byla renominace podána.

(3) Zahraniční účastník podává renominace uskladňování v termínu podle § 71 odst. 3 v systému provozovatele zásobníku plynu. Provozovatel zásobníku plynu předává operátorovi trhu renominace uskladňování podané jednotlivým zahraničním účastníkem pomocí anonymního kódu.

§ 73

Propojení informačních systémů jednotlivých provozovatelů a operátora trhu

(1) Operátor trhu, provozovatel přepravní soustavy, provozovatelé distribučních soustav a provozovatelé zásobníků plynu propojí své informační systémy tak, aby veškeré nominace a renominace přepravy podané u provozovatele přepravní soustavy nebo u sousedního provozovatele přepravní soustavy v případě koordinovaných nebo nekoordinovaných přepravních kapacit na hraničních bodech nebo virtuálních hraničních bodech přepravní soustavy, nominace a renominace distribuce podané u provozovatele distribuční soustavy a nominace a renominace uskladňování podané u provozovatele zásobníku plynu byly bez zbytečného prodlení postoupeny operátorovi trhu.

(2) Operátor trhu umožní ve svém informačním systému podávat nominace a renominace přepravy, nominace a renominace distribuce a nominace a renominace uskladňování. Nominace a renominace subjektu zúčtování podané do informačního systému operátora trhu a řádně předané operátorem trhu příslušným provozovatelům se považují za nominace a renominace přepravy, distribuce nebo uskladňování daného subjektu zúčtování podané přímo u jednotlivých provozovatelů.

§ 74

Renominace závazku dodat a závazku odebrat

(1) Za renominace závazku dodat a závazku odebrat se považují veškeré nominace závazku dodat a závazku odebrat subjektu zúčtování na plynárenský den podané po termínu podle § 68 odst. 1 , nejpozději do 5:00:00 hodin kalendářního dne, který nastává dva dny po dni, ve kterém subjekt zúčtování podává nominace podle § 68 odst. 1 .

(2) V případě, že v termínu ukončení podávání renominací závazků dodat a závazků odebrat podávaných subjekty zúčtování nedojde k sesouhlasení renominací obchodu podle dvoustranné smlouvy, operátor trhu podané renominace nezaregistruje.

(3) Po skončení každé hodiny provede operátor trhu prověření finančního zajištění veškerých renominací závazků dodat a odebrat subjektů zúčtování. V případě, že subjekt zúčtování nemá na podané renominace finanční zajištění, operátor trhu renominace zamítne.

(4) Operátor trhu nejpozději do 20 minut po skončení každé hodiny informuje příslušné subjekty zúčtování prostřednictvím informačního systému o přijetí a registraci či zamítnutí renominací závazků dodat a odebrat.

ČÁST ŠESTÁ

OBCHODNÍ VYROVNÁVÁNÍ ODCHYLEK

Přiřazení odpovědnosti za odchylku

§ 75

(1) Odpovědnost za odchylku se vztahuje ke každému jednotlivému odběrnému místu zákazníka. Odpovědnost za odchylku v odběrných místech lze přenést vždy pouze na jeden subjekt zúčtování, a to přímo nebo prostřednictvím jiného registrovaného účastníka trhu s plynem.

(2) Pokud není k odběrnému místu zákazníka přiřazen subjekt zúčtování odpovědný za odchylku, vyzve operátor trhu dotčeného účastníka trhu s plynem podle odstavce 1 ke zjednání nápravy. Nedojde-li k přiřazení subjektu zúčtování odpovědného za odchylku za odběrné místo zákazníka, postupuje operátor trhu podle § 78 .

(3) Přenesení odpovědnosti za odchylku podle odstavce 1 podléhá souhlasu operátora trhu. Žádost o přenesení odpovědnosti za odchylku podle odstavce 1 podává převádějící účastník trhu s plynem prostřednictvím informačního systému operátora trhu a přebírající subjekt zúčtování schvaluje přiřazení k odpovědnosti za odchylku v jednotlivém odběrném místě zákazníka prostřednictvím informačního systému operátora trhu. Po schválení přiřazení odpovědnosti za odchylku přebírajícím subjektem zúčtování a v případě dostatečného finančního zajištění přebírajícího subjektu zúčtování operátor trhu přenese odpovědnost za odchylku subjektu zúčtování na přebírající subjekt zúčtování.

(4) Přiřazení odpovědnosti za odchylku posuzuje operátor trhu do 60 minut po celé hodině, ve které byla žádost o přiřazení odpovědnosti za odchylku schválena přebírajícím subjektem zúčtování prostřednictvím informačního systému operátora trhu. Operátor trhu neprodleně informuje převádějícího účastníka trhu s plynem a přebírající subjekt zúčtování o výsledku posouzení přiřazení odpovědnosti za odchylku. Účinnost přiřazení odpovědnosti za odchylku nastává nejdříve následující plynárenský den po schválení operátorem trhu.

§ 76

(1) Odpovědnost za odchylku na vstupním a výstupním bodě virtuálního zásobníku plynu nese příslušný subjekt zúčtování užívající tento bod přepravní soustavy nebo zahraniční účastník prostřednictvím provozovatele přepravní soustavy.

(2) Odpovědnost za odchylku na vstupním a výstupním hraničním bodě nese příslušný subjekt zúčtování užívající tento bod přepravní soustavy nebo zahraniční účastník prostřednictvím provozovatele přepravní soustavy.

(3) Odpovědnost za odchylku na vstupním a výstupním bodě přeshraničního plynovodu nebo na bodu výrobny plynu nese příslušný subjekt zúčtování, který užívá tento bod nebo místo distribuční nebo přepravní soustavy.

(4) Provozovatel distribuční soustavy zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup a sděluje operátorovi trhu alokační pravidla na jednotlivých bodech přeshraničních plynovodů a bodech výroben plynu. Operátor trhu zveřejňuje bez zbytečného odkladu alokační pravidla na jednotlivých bodech přeshraničních plynovodů a bodech výroben plynu způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(5) Provozovatel přepravní soustavy zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup a sděluje operátorovi trhu alokační pravidla na jednotlivých hraničních bodech a bodech virtuálního zásobníku plynu. Operátor trhu zveřejňuje neprodleně alokační pravidla na jednotlivých hraničních bodech a bodech virtuálního zásobníku plynu způsobem umožňujícím dálkový přístup.

§ 77

(1) Celkovou odchylku subjektu zúčtování lze smluvně přenést na jiný subjekt zúčtování. Přenesením celkové odchylky subjektu zúčtování na jiný subjekt zúčtování je postoupena také flexibilita a hodnota bilančního účtu odchylek převádějícího subjektu zúčtování.

(2) Žádost o přenesení celkové odchylky podává převádějící subjekt zúčtování prostřednictvím informačního systému operátora trhu a přebírající subjekt zúčtování přijímá přenesení celkové odchylky prostřednictvím informačního systému operátora trhu. Po přijetí přenesení celkové odchylky přebírajícím subjektem zúčtování operátor trhu posuzuje do 60 minut po celé hodině, ve které byla žádost o přenesení celkové odchylky přijata přebírajícím subjektem zúčtování prostřednictvím informačního systému operátora trhu, dostatečnost finančního zajištění přebírajícího subjektu zúčtování.

(3) Operátor trhu neprodleně informuje převádějící a přebírající subjekt zúčtování o výsledku posouzení přenesení celkové odpovědnosti za odchylku. V případě dostatečného finančního zajištění přebírajícího subjektu zúčtování operátor trhu přenesení celkové odchylky subjektu zúčtování schválí. Pokud subjekty zúčtování neurčí pozdější termín přenesení celkové odchylky, nastává účinnost přenesení celkové odchylky subjektu zúčtování nejdříve následující plynárenský den po schválení operátorem trhu.

(4) Celkovou odchylku subjektu zúčtování, který převzal celkovou odchylku od jiného subjektu zúčtování, nelze dále přenést na jiný subjekt zúčtování. Ukončení přenesení celkové odchylky mezi převádějícím a přebírajícím subjektem zúčtování provede operátor trhu na žádost subjektu zúčtování k poslednímu dni plynárenského měsíce, vyjma případů spojených s ukončením činnosti subjektu zúčtování.

(5) Denní vyrovnávací množství subjektu zúčtování, který přenesl svou celkovou odchylku na jiný subjekt zúčtování, je za plynárenský den předcházející prvnímu dni, od kterého dojde k přenesení odchylky na jiný subjekt zúčtování, navýšeno o hodnotu bilančního účtu odchylek subjektu zúčtování, který přenesl celkovou odchylku na jiný subjekt zúčtování.

§ 78

(1) Uplynutím doby trvání dodávky plynu uvedeného u odběrného místa registrovaného v informačním systému operátora trhu nebo na základě žádosti o zkrácení dodávky plynu podle § 114 zruší operátor trhu k požadovanému datu přiřazení odběrného místa k dodavateli plynu a subjektu zúčtování.

(2) V případě odběrného místa zákazníka, které není registrované v informačním systému operátora trhu a ke kterému nebude po datu ukončení smlouvy o sdružených službách dodávky plynu nebo smlouvy o dodávce plynu u stávajícího dodavatele plynu přiřazen nový dodavatel plynu a subjekt zúčtování, kromě případů podle § 119 odst. 4 a požadavku zákazníka na demontáž měřicího zařízení, provede provozovatel distribuční soustavy nebo provozovatel přepravní soustavy do 23:00:00 hodin desátého pracovního dne před dnem, v němž dojde k ukončení dodávky plynu do odběrného místa zákazníka ze strany stávajícího dodavatele plynu, registraci tohoto odběrného místa v informačním systému operátora trhu ode dne, od něhož nebude odběrnému místu zákazníka přiřazen žádný dodavatel plynu.

(3) V případě žádosti o ukončení dodávky z důvodu odstoupení od smlouvy podle § 11a odst. 2 , 5 a 6 energetického zákona nebo v případě výpovědi smlouvy podle § 11a odst. 3 energetického zákona provede provozovatel distribuční soustavy nebo provozovatel přepravní soustavy registraci odběrného místa podle odstavce 2 do 23:00:00 hodin posledního pracovního dne před dnem, v němž dojde k ukončení dodávky plynu do odběrného místa zákazníka ze strany stávajícího dodavatele plynu.

(4) V případě identifikace odběrného místa zákazníka, které bude v informačním systému operátora trhu alespoň po dobu jednoho dne bez přiřazeného smluvního subjektu zúčtování, označí operátor trhu ve svém informačním systému toto odběrné místo příznakem s uvedením dne, od něhož nebude k odběrnému místu zákazníka přiřazen dodavatel plynu a smluvní subjekt zúčtování, pokud pro odběrné místo současně neprobíhá v informačním systému operátora trhu navazující změna dodavatele nebo pokud pro odběrné místo není podána žádost o prodloužení dodávky podle § 115 odst. 1 . Přiřazení tohoto příznaku provede operátor trhu do konce desátého pracovního dne před dnem, v němž dojde k ukončení dodávky plynu do odběrného místa zákazníka ze strany stávajícího dodavatele. V případě žádosti o zkrácení dodávky podle § 114 odst. 4 provede operátor trhu přiřazení tohoto příznaku do konce posledního pracovního dne před dnem, v němž dojde k ukončení dodávky plynu do odběrného místa zákazníka ze strany stávajícího dodavatele plynu.

(5) Po přiřazení příznaku podle odstavce 4 informuje operátor trhu neprodleně o přiřazení příznaku k odběrnému místu stávajícího dodavatele, stávající subjekt zúčtování a provozovatele distribuční soustavy nebo provozovatele přepravní soustavy, k níž je odběrné místo zákazníka připojeno.

(6) Provozovatel distribuční soustavy nebo provozovatel přepravní soustavy o možnosti vzniku neoprávněného odběru neprodleně informuje zákazníka, pokud pro odběrné místo současně neprobíhá v informačním systému operátora trhu změna dodavatele nebo pokud pro odběrné místo není podána žádost o prodloužení dodávky podle § 115 odst. 1 .

(7) V případě, že je k odběrnému místu označenému příznakem podle odstavce 4 přiřazen dodavatel plynu a smluvní subjekt zúčtování ke dni uvedenému v příznaku podle odstavce 4, odstraní operátor trhu v informačním systému operátora trhu příznak přiřazený k dotčenému odběrnému místu podle odstavce 4.

§ 79

Přiřazení subjektu zúčtování

(1) Ode dne, od něhož není k odběrnému místu zákazníka přiřazen dodavatel plynu a smluvní subjekt zúčtování, podává dodavatel plynu u odběrného místa označeného příznakem podle § 78 odst. 4 , ve kterém neprobíhá změna dodavatele podle § 110 , žádost o zahájení dodávek při předcházení neoprávněnému odběru podle § 113 odst. 5 .

(2) V případě, že je proces změny dodavatele podle § 110 nebo proces zahájení dodávek při předcházení neoprávněnému odběru podle odstavce 1 úspěšně dokončen a změna dodavatele je účinná nejpozději následující den po uplynutí 10 pracovních dní ode dne uvedeného v příznaku podle § 78 odst. 4 , přiřadí operátor trhu k odběrnému místu zákazníka nového dodavatele plynu a nový subjekt zúčtování uvedené v žádosti o změnu dodavatele nebo žádosti o zahájení dodávek při předcházení neoprávněnému odběru, a to ke dni uvedenému v příznaku, který byl přiřazen k dotčenému odběrnému místu podle § 78 odst. 4 . Operátor trhu provede přiřazení dodavatele plynu a subjektu zúčtování pouze v případě, že v plynárenském dni je registrovaným účastníkem trhu s plynem a má na dané období finanční zajištění u operátora trhu. Operátor trhu o tomto přiřazení informuje nového dodavatele, nový subjekt zúčtování a provozovatele distribuční soustavy nebo provozovatele přepravní soustavy, a odstraní příznak přiřazený k dotčenému odběrnému místu podle § 78 odst. 4 .

(3) Provozovatel distribuční soustavy nebo provozovatel přepravní soustavy, ke které je odběrné místo připojeno, může provést na základě informace o přiřazení subjektu zúčtování a dodavatele plynu podle odstavce 2 rezervaci distribuční nebo přepravní kapacity pro nového dodavatele plynu v případě smlouvy o sdružených službách dodávky plynu nebo zákazníka v případě samostatné smlouvy o dodávce a smlouvy o zajištění služby distribuční soustavy nebo služby přepravy plynu ode dne, kdy byl přiřazen nový dodavatel plynu a nový subjekt zúčtování podle odstavce 2. Velikost rezervované distribuční nebo přepravní kapacity je rovna velikosti rezervované distribuční nebo přepravní kapacity podle žádosti nového dodavatele plynu nebo zákazníka. Za datum účinnosti změny dodavatele se pro určení stavu měřidla podle § 113 odst. 2 a 3 považuje den, k němuž byl přiřazen nový dodavatel plynu a nový subjekt zúčtování podle odstavce 2.

(4) V případě, že není proces změny dodavatele podle § 110 nebo proces zahájení dodávek při předcházení neoprávněnému odběru podle odstavce 1 úspěšně dokončen nebo je přiřazení subjektů zúčtování účinné později než následující den po uplynutí 10 pracovních dní ode dne uvedeného v příznaku podle § 78 odst. 4 , operátor trhu změní v informačním systému operátora trhu příznak podle § 78 odst. 4 na příznak označující neoprávněný odběr v daném odběrném místě. Operátor trhu o této skutečnosti informuje příslušného provozovatele distribuční nebo přepravní soustavy.

Bilanční účet odchylek a flexibilita

§ 80

(1) Odchylka subjektu zúčtování nebo zahraničního účastníka je rozdíl mezi součtem alokací množství plynu na všech vstupních bodech plynárenské soustavy a součtem alokací na všech výstupních bodech plynárenské soustavy se zohledněním závazku dodat a odebrat subjektu zúčtování. Odchylka subjektu zúčtování se stanovuje jako denní odchylka, měsíční odchylka v rozdělení po jednotlivých plynárenských dnech a opravná měsíční odchylka v rozdělení po jednotlivých plynárenských dnech.

(2) Operátor trhu vede pro každý subjekt zúčtování nebo zahraničního účastníka bilanční účet odchylek. Předběžná hodnota bilančního účtu odchylek za daný plynárenský den je součet konečné hodnoty bilančního účtu odchylek z předcházejícího plynárenského dne a denní odchylky subjektu zúčtování za daný plynárenský den. Konečná hodnota bilančního účtu odchylek za daný plynárenský den je součet konečné hodnoty bilančního účtu odchylek z předcházejícího plynárenského dne, denní odchylky subjektu zúčtování za daný plynárenský den a denního vyrovnávacího množství subjektu zúčtování za daný plynárenský den.

(3) Každému subjektu zúčtování nebo provozovateli přepravní soustavy za zahraničního účastníka je poskytována flexibilita, jejíž velikost stanovuje operátor trhu každý plynárenský den pro každý vstupní a výstupní bod plynárenské soustavy následujícím způsobem:

a) za odběrné místo zákazníka, kde je subjekt zúčtování přiřazený k odpovědnosti za odchylku, se flexibilita pro příslušný plynárenský den stanovuje podle přílohy č. 5 k této vyhlášce,

b) za bod výrobny plynu, kde je subjekt zúčtování přiřazený k odpovědnosti za odchylku, se flexibilita pro příslušný plynárenský den stanovuje podle přílohy č. 5 k této vyhlášce,

c) za vstupní hraniční bod, za vstupní bod přeshraničního plynovodu a za vstupní bod zásobníku plynu se pro příslušný plynárenský den flexibilita subjektu zúčtování poskytuje podle přílohy č. 5 k této vyhlášce,

d) za výstupní hraniční bod, za výstupní bod přeshraničního plynovodu a za výstupní bod zásobníku plynu se pro příslušný plynárenský den flexibilita subjektu zúčtování poskytuje podle přílohy č. 5 k této vyhlášce.

(4) Je-li na hraničním bodu, na bodu zásobníku plynu, na bodu přeshraničního plynovodu nebo bodu výrobny plynu v plynárenském dni použito alokační pravidlo, kdy hodnota nominace přepravy nebo nominace distribuce je považována za hodnotu dodanou, flexibilita se v daném bodě v daný plynárenský den neposkytuje. Za virtuální body provozovatele přepravní soustavy, za virtuální body provozovatele distribuční soustavy a virtuální obchodní bod se flexibilita neposkytuje.

(5) Přidělená hodnota flexibility subjektu zúčtování a zahraničnímu účastníkovi pro příslušný plynárenský den je součtem jednotlivých dílčích částí flexibility za jednotlivé vstupní a výstupní body plynárenské soustavy stanovené podle odstavců 3 a 4.

§ 81

(1) Každý plynárenský den zpřístupní operátor trhu v termínu podle § 102 odst. 2 pro každý subjekt zúčtování a provozovateli přepravní soustavy za každého zahraničního účastníka velikost denní odchylky, předběžné alokace využití flexibility, předběžnou hodnotu bilančního účtu odchylek, předběžnou hodnotu denního vyrovnávacího množství, přidělenou hodnotu flexibility a velikost flexibility, kterou může subjekt zúčtování nebo zahraniční účastník prostřednictvím provozovatele přepravní soustavy zobchodovat podle § 89 . Předběžná hodnota denního vyrovnávacího množství je rovna nule v případě, že absolutní velikost předběžné hodnoty bilančního účtu odchylek je menší nebo rovna absolutní hodnotě přidělené hodnoty flexibility; v ostatních případech je předběžná hodnota denního vyrovnávacího množství rovna rozdílu předběžné hodnoty bilančního účtu odchylek a přidělené hodnoty flexibility s respektováním znaménkové konvence.

(2) Každý plynárenský den po oznámení výsledků trhu s nevyužitou flexibilitou v termínu podle § 89 odst. 3 , zpřístupní operátor trhu pro každý subjekt zúčtování a provozovateli přepravní soustavy za každého zahraničního účastníka denní vyrovnávací množství a konečnou hodnotu bilančního účtu odchylek.

(3) Kladné denní vyrovnávací množství je rozdíl mezi předběžnou hodnotou bilančního účtu a maximální hodnotou flexibility; v případě, že tento rozdíl je menší nebo roven nule, pak je kladné denní vyrovnávací množství rovno nule.

(4) Záporné denní vyrovnávací množství je rozdíl mezi předběžnou hodnotou bilančního účtu a minimální hodnotou flexibility; v případě, že tento rozdíl je větší nebo roven nule, pak je záporné denní vyrovnávací množství rovno nule.

(5) Hodnota poslední zaregistrované a potvrzené nominace nebo renominace závazku dodat nebo odebrat na virtuálním obchodním bodě nebo hodnota zaregistrované a potvrzené nominace nebo renominace přepravy na virtuálních bodech provozovatele přepravní soustavy je považována za hodnotu dodanou nebo odebranou.

(6) Operátor trhu každý den do 13:00:00 hodin sdělí provozovateli přepravní soustavy přidělenou hodnotu flexibility v součtu za všechny subjekty zúčtování a zahraniční účastníky pro probíhající plynárenský den.

(7) Operátor trhu každý den po oznámení výsledků trhu s nevyužitou flexibilitou sdělí provozovateli přepravní soustavy údaje o využití flexibility v součtu za všechny subjekty zúčtování a zahraniční účastníky za předchozí plynárenský den.

§ 82

Obchodní vyrovnávání odchylek při předcházení stavu nouze na celém území České republiky z důvodu nedostatku nebo přebytku plynu v plynárenské soustavě

(1) Podle tohoto ustanovení se postupuje od následujícího plynárenského dne po dni, ve kterém provozovatel přepravní soustavy vyhlásil předcházení stavu nouze z důvodu nedostatku nebo přebytku plynu v plynárenské soustavě České republiky.

(2) Provozovatel přepravní soustavy ve spolupráci s operátorem trhu neprodleně oznamuje elektronicky všem subjektům zúčtování, zahraničním účastníkům prostřednictvím provozovatele přepravní soustavy, registrovaným účastníkům trhu s plynem, provozovatelům distribučních soustav a provozovatelům zásobníků plynu, že s účinností od 06:00:00 hodin následujícího plynárenského dne bude zahájeno obchodní vyrovnávání denních odchylek při předcházení stavu nouze. Obchodní vyrovnávání denních odchylek při předcházení stavu nouze bude poprvé provedeno za plynárenský den podle věty první.

(3) Je-li na celém území České republiky stav předcházení stavu nouze z důvodu nedostatku plynu v plynárenské soustavě, není subjektům zúčtování a zahraničním účastníkům v daném plynárenském dni poskytována flexibilita nad úroveň alokace využití flexibility v předcházejícím plynárenském dni ve směru, který by měl za následek zvýšení nedostatku plynu v plynárenské soustavě. Veškerá záporná denní odchylka subjektu zúčtování nebo zahraničního účastníka je denním vyrovnávacím množstvím. V případě kladné denní odchylky subjektu zúčtování se přiděluje flexibilita a stanovuje denní vyrovnávací množství podle § 80 a 81 .

(4) V případě, že je na celém území České republiky stav předcházení stavu nouze z důvodu přebytku plynu v plynárenské soustavě, není subjektům zúčtování a zahraničním účastníkům v daném plynárenském dni poskytována flexibilita nad úroveň alokace využití flexibility v předcházejícím plynárenském dni ve směru, který by měl za následek zvýšení přebytku plynu v plynárenské soustavě. Veškerá kladná denní odchylka subjektu zúčtování nebo zahraničního účastníka je denním vyrovnávacím množstvím. V případě záporné denní odchylky subjektu zúčtování se přiděluje flexibilita a stanovuje denní vyrovnávací množství podle § 80 a 81 .

§ 83

Obchodní vyrovnávání odchylek ve stavech nouze na celém území České republiky z důvodu nedostatku nebo přebytku plynu v plynárenské soustavě

(1) Podle tohoto ustanovení se postupuje od plynárenského dne, ve kterém provozovatel přepravní soustavy vyhlásil stav nouze z důvodu nedostatku nebo přebytku plynu v plynárenské soustavě České republiky.

(2) Provozovatel přepravní soustavy ve spolupráci s operátorem trhu neprodleně oznamuje elektronicky všem subjektům zúčtování, zahraničním účastníkům prostřednictvím provozovatele přepravní soustavy, registrovaným účastníkům trhu s plynem, provozovatelům distribučních soustav a provozovatelům zásobníků plynu, že je vyhlášen stav nouze z důvodu nedostatku nebo přebytku plynu v plynárenské soustavě. Obchodní vyrovnávání denních odchylek ve stavu nouze bude poprvé provedeno za plynárenský den, ve kterém došlo k vyhlášení stavu nouze.

(3) V případě, že je na celém území České republiky stav nouze z důvodu nedostatku plynu v plynárenské soustavě

a) subjektům zúčtování a zahraničním účastníkům se v daném plynárenském dni neposkytuje flexibilita,

b) subjekt zúčtování a zahraniční účastník, kteří mají zápornou konečnou hodnotu bilančního účtu odchylek z předcházejícího plynárenského dne, mají povinnost vyrovnat hodnotu bilančního účtu odchylek v plynárenském dni na nulovou hodnotu; o toto vyrovnání se zvyšuje hodnota závazku dodat plyn subjektu zúčtování a zahraničního účastníka; veškeré vzniklé denní odchylky jsou denním vyrovnávacím množstvím a jsou řešeny finančním vyrovnáním s operátorem trhu,

c) subjekt zúčtování a zahraniční účastník, kteří mají kladnou konečnou hodnotu bilančního účtu odchylek z předcházejícího plynárenského dne, mají povinnost dodržet rovnost dodávek a odběrů z plynárenské soustavy, tedy nulovou denní odchylku; veškeré vzniklé denní odchylky jsou denním vyrovnávacím množstvím a jsou řešeny finančním vyrovnáním s operátorem trhu; stav bilančního účtu odchylek bude subjektu zúčtování nebo zahraničnímu účastníkovi obnoven následující plynárenský den po ukončení stavu nouze z důvodu nedostatku plynu v plynárenské soustavě.

(4) V případě, že je na celém území České republiky stav nouze z důvodu přebytku plynu v plynárenské soustavě

a) subjektům zúčtování a zahraničním účastníkům se v daném plynárenském dni neposkytuje flexibilita,

b) subjekt zúčtování a zahraniční účastník, kteří mají kladnou konečnou hodnotu bilančního účtu odchylek z předcházejícího plynárenského dne, mají povinnost vyrovnat hodnotu bilančního účtu odchylek v plynárenském dni na nulovou hodnotu; o toto vyrovnání se zvyšuje hodnota závazku odebrat plyn subjektu zúčtování a zahraničního účastníka; veškeré vzniklé denní odchylky jsou denním vyrovnávacím množstvím a jsou řešeny finančním vyrovnáním s operátorem trhu,

c) subjekt zúčtování a zahraniční účastník, kteří mají zápornou konečnou hodnotu bilančního účtu odchylek z předcházejícího plynárenského dne, mají povinnost dodržet rovnost dodávek a odběrů z plynárenské soustavy, tedy nulovou denní odchylku; veškeré vzniklé denní odchylky jsou denním vyrovnávacím množstvím a jsou řešeny finančním vyrovnáním s operátorem trhu; stav bilančního účtu odchylek bude subjektu zúčtování nebo zahraničnímu účastníkovi obnoven následující plynárenský den po ukončení stavu nouze z důvodu přebytku plynu v plynárenské soustavě.

§ 84

Dodávka dvou a více dodavatelů plynu do jednoho odběrného místa

(1) Zákazník může mít jednoho nebo více smluvních dodavatelů plynu.

(2) Subjekt zúčtování, který není v odběrném místě přiřazený jako subjekt zúčtování odpovědný za odchylku, uskutečňuje dodávku do odběrného místa zákazníka předáním plynu subjektu zúčtování odpovědnému za odchylku v odběrném místě na virtuálním obchodním bodě na základě vzájemného smluvního ujednání mezi dodavateli plynu a zákazníkem.

§ 85

Finanční zajištění plateb subjektů zúčtování

(1) Subjekt zúčtování poskytne operátorovi trhu finanční zajištění plateb tak, aby byla pokryta předvídatelná rizika související s činností subjektu zúčtování. Finanční zajištění plateb používá operátor trhu k pokrytí rizik spojených s dodávkou a odběrem plynu, vypořádáním odchylek, se závazky dodat na virtuálním obchodním bodě, s obchody uzavřenými na organizovaném krátkodobém trhu a s nominacemi přepravy a distribuce na výstupních bodech plynárenské soustavy. Do výše finančního zajištění plateb jsou zahrnuty také závazky operátora trhu k subjektu zúčtování.

(2) Nemá-li subjekt zúčtování dostatečné finanční zajištění plateb pro zaregistrování obchodu, operátor trhu takový obchod nezaregistruje. Odmítnutí zaregistrování obchodu oznámí operátor trhu bez zbytečného odkladu danému subjektu zúčtování.

(3) V případě odmítnutí zaregistrování obchodu podle odstavce 2 nebo v případě krácení nominací přepravy a distribuce na výstupních bodech plynárenské soustavy podle § 66 odst. 6 operátor trhu informuje o této skutečnosti daný subjekt zúčtování.

ČÁST SEDMÁ

KRÁTKODOBÝ TRH

§ 86

Krátkodobý trh, jeho organizace a způsob jeho vypořádání

(1) Operátor trhu organizuje krátkodobý trh ve formě vnitrodenního trhu s plynem a trhu s nevyužitou flexibilitou.

(2) Krátkodobého trhu se může zúčastnit pouze subjekt zúčtování.

(3) Obchody na krátkodobém trhu podle odstavce 1 jsou vůči sobě anonymní.

§ 87

Vnitrodenní trh s plynem

(1) Vnitrodenní trh je organizován v rámci plynárenského dne a lze na něm zadávat a přijímat nabídky na dodávku nebo odběr plynu pro základní produkt14) . Místem dodání a místem odběru plynu je virtuální obchodní bod. Výsledkem obchodů na vnitrodenním trhu je určení sjednaných dodávek, odběrů a cen plynu.

(2) Vnitrodenní trh pro plynárenský den je organizován od 9:00:00 hodin předcházejícího kalendářního dne do 5:00:00 hodin následujícího kalendářního dne.

(3) Poptávkou subjektu zúčtování se rozumí požadované množství na nákup plynu pro daný plynárenský den. Nabídkou subjektu zúčtování se rozumí požadované množství na prodej plynu pro daný plynárenský den.

(4) Minimální množství poptávaného nebo nabízeného plynu na vnitrodenním trhu s plynem je 0,1 MWh. Množství poptávaného nebo nabízeného plynu na vnitrodenním trhu s plynem podává subjekt zúčtování v MWh s rozlišením na 1 desetinné místo.

(5) Operátor trhu registruje údaje o sjednaných množstvích plynu jednotlivých subjektů zúčtování jako nominace zobchodovaného plynu na vnitrodenním trhu.

(6) Do 10 minut po uzavření obchodu v rámci vnitrodenního trhu upraví operátor trhu celková sjednaná množství plynu pro závazek dodat a závazek odebrat v rámci nominace zobchodovaného plynu na vnitrodenním organizovaném trhu pro příslušný plynárenský den. Závazkem odebrat se rozumí uspokojená část poptávky subjektu zúčtování podle odstavce 3 věty první, závazkem dodat se rozumí uspokojená část nabídky subjektu zúčtování podle odstavce 3 věty druhé.

(7) Do 13:00:00 hodin dne následujícího po plynárenském dni operátor trhu zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup množství plynu z uskutečněných obchodů a vážený průměr ceny plynu pro příslušný plynárenský den na vnitrodenním trhu, kde váhami je množství zobchodovaného plynu.

§ 88

Index krátkodobého trhu

Operátor trhu každý plynárenský den nejpozději v termínu podle § 102 odst. 2 zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup index krátkodobého trhu za předchozí plynárenský den. Postup stanovení indexu krátkodobého trhu je uveden v příloze č. 6 k této vyhlášce.

§ 89

Trh s nevyužitou flexibilitou

(1) Operátor trhu organizuje trh s nevyužitou flexibilitou za každý uplynulý plynárenský den.

(2) Trh s nevyužitou flexibilitou probíhá každý plynárenský den od 13:00:00 hodin do 13:45:00 hodin. V případě, že je zaslán operátorovi trhu nesouhlas s výsledky denního vyhodnocení odchylek podle § 102 odst. 6 , oznámí operátor trhu jednotlivým subjektům zúčtování nový termín pro zahájení trhu s nevyužitou flexibilitou, nejpozději však do 16:00:00 hodin téhož dne.

(3) Operátor trhu oznámí výsledky trhu s nevyužitou flexibilitou ve 13:55:00 hodin, v případě odloženého zahájení trhu s nevyužitou flexibilitou do 10 minut po skončení trhu s nevyužitou flexibilitou. Po oznámení výsledků trhu s nevyužitou flexibilitou jednotlivým účastníkům zveřejní operátor trhu způsobem umožňujícím dálkový přístup nabídkové a poptávkové křivky, množství uskutečněných obchodů na trhu s nevyužitou flexibilitou a dosaženou cenu za nevyužitou flexibilitu v plynárenském dni.

§ 90

Finanční vypořádání obchodů na vnitrodenním trhu s plynem

Operátor trhu oznamuje v termínech podle § 87 odst. 7 každému účastníku vnitrodenního trhu s plynem následující informace:

a) velikost závazku dodat a závazku odebrat vyplývající ze zobchodovaného množství plynu v MWh s rozlišením na 1 desetinné místo,

b) dosažené ceny v EUR/MWh po jednotlivých obchodech,

c) objemy plateb za sjednané odběry plynu a sjednané dodávky plynu v EUR.

ČÁST OSMÁ

FYZICKÉ VYROVNÁVÁNÍ ODCHYLEK

§ 91

(1) Provozovatel přepravní soustavy ve spolupráci s provozovateli distribučních soustav zajišťuje fyzické vyrovnávání plynárenské soustavy.

(2) Činnosti provozovatele přepravní soustavy související se skutečným nebo očekávaným vyrovnáváním odchylek subjektů zúčtování se považují za vyrovnávací akce.

(3) Provozovatel přepravní soustavy k fyzickému vyrovnávání odchylek využívá vyrovnávací akce. Vyrovnávací akce provádí provozovatel přepravní soustavy nákupem a prodejem plynu na vnitrodenním trhu s plynem nebo využitím vyrovnávací služby.

(4) Pro účely vypořádání fyzického vyrovnávání odchylek operátor trhu zřizuje a vede konto provozovatele. Velikost konta provozovatele eviduje operátor trhu. Operátor trhu zveřejňuje aktuální stav konta provozovatele do 10 minut po jeho změně.

(5) Operátor trhu upraví stav konta provozovatele o nominace závazku dodat a závazku odebrat podle § 62 odst. 4 a nominace vyrovnávací akce na virtuálním bodě provozovatele přepravní soustavy.

§ 92

Úrovně konta provozovatele a vyrovnávací akce

(1) V případě, že to dovoluje aktuální nebo predikovaný provozní stav přepravní soustavy, neprovádí provozovatel přepravní soustavy žádné vyrovnávací akce, pokud je velikost konta provozovatele vyšší než hodnota uvedená v příloze č. 7 bodu 1 a nižší než hodnota uvedená v příloze č. 7 bodu 2 k této vyhlášce.

(2) V případě, že po podání nominací podle § 62 odst. 4 jsou splněny podmínky uvedené v příloze č. 7 bodech 1 a 2 k této vyhlášce, může provozovatel přepravní soustavy provést vyrovnávací akci, a to postupem uvedeným v příloze č. 7 k této vyhlášce.

(3) V případě, že jsou splněny podmínky uvedené v příloze č. 8 bodu 1, 2, 8, 9 nebo 10 k této vyhlášce, může provozovatel přepravní soustavy provést vyrovnávací akci, a to postupem uvedeným v příloze č. 8 k této vyhlášce.

(4) Provozovatel přepravní soustavy zveřejní do 15 minut od realizace vyrovnávací akce prostřednictvím informačního systému operátora trhu informace o provedené vyrovnávací akci v rozsahu stanoveném v příloze č. 9 k této vyhlášce.

(5) Provozovatel přepravní soustavy zveřejní do 15 minut od zrušení požadavku na realizaci vyrovnávací akce prostřednictvím informačního systému operátora trhu informace o zrušené vyrovnávací akci.

§ 93

Postupy pro stanovení jednotkové ceny za denní vyrovnávací množství

(1) Jednotková cena za kladné denní vyrovnávací množství v příslušném plynárenském dni se stanoví postupem uvedeným v příloze č. 10 k této vyhlášce.

(2) Jednotková cena za záporné denní vyrovnávací množství v příslušném plynárenském dni se stanoví postupem uvedeným v příloze č. 10 k této vyhlášce.

(3) Pro jednotkové ceny uvedené v odstavcích 1 a 2 se v případě potřeby jejich převedení na CZK/MWh použije denní kurz vyhlašovaný Českou národní bankou pro den, ke kterému se jednotkové ceny stanovují; pokud není denní kurz k dispozici, použije se hodnota v nejbližším bezprostředně předcházejícím dni, kdy byla hodnota denního kurzu publikována.

§ 94

Konto neutrality

(1) Operátor trhu eviduje konto neutrality jako oddělené příjmy a výdaje spojené s vypořádáním denního vyrovnávacího množství a příjmy a výdaje provozovatele přepravní soustavy spojené s vyrovnávací akcí na základě údajů podle § 92 odst. 4 od prvního plynárenského dne kalendářního roku do konce posledního plynárenského dne kalendářního roku.

(2) Provozovatel přepravní soustavy provede poslední den v roce postupem v souladu s § 92 odst. 2 nebo 3 vyrovnávací akci, kterou vyrovná k poslednímu plynárenskému dni kalendářního roku konto provozovatele na nulovou hodnotu. Vyrovnávací akce se provádí i v případě, že je splněna podmínka podle § 92 odst. 1 .

(3) Operátor trhu zveřejňuje aktuální stav konta neutrality při každé jeho změně a na začátku plynárenského dne.

ČÁST DEVÁTÁ

ROZSAH, TERMÍNY PŘEDÁVÁNÍ A ZVEŘEJŇOVÁNÍ ÚDAJŮ A VYÚČTOVÁNÍ DODÁVEK PLYNU A OSTATNÍCH SLUŽEB

§ 95

Předávání údajů provozovatelem distribuční soustavy

(1) Každý kalendářní den nejpozději do 12:00:00 hodin předá provozovatel distribuční soustavy operátorovi trhu prostřednictvím informačního systému operátora trhu za předcházející plynárenský den

a) denní alokaci dodávek plynu na bodech přeshraničních plynovodů po jednotlivých vstupních bodech, jednotlivých subjektech zúčtování v rozdělení po jednotlivých dovozcích s uvedením jejich označení,

b) denní alokace dodávek plynu z bodů výroben plynu v rozdělení po jednotlivých bodech výroben plynu a po jednotlivých subjektech zúčtování,

c) denní hodnoty dodávek a odběrů plynu v předávacích místech mezi distribučními sítěmi; údaje zasílá provozovatel distribuční soustavy, který provozuje měřicí zařízení,

d) denní alokaci odběrů plynu na bodech přeshraničních plynovodů po jednotlivých výstupních bodech, jednotlivých subjektech zúčtování v rozdělení po jednotlivých odběratelích s uvedením jejich označení,

e) denní hodnoty odběrů plynu v odběrných místech zákazníků s měřením typu A,

f) hodnoty rezervované distribuční kapacity v odběrných místech zákazníků s měřením typu A a B,

g) denní hodnotu vlastní spotřeby plynu,

h) denní hodnotu změny akumulace,

i) hodnoty rezervované distribuční kapacity bodů výroben plynu, po jednotlivých bodech výroben plynu a po jednotlivých subjektech zúčtování,

j) hodnoty rezervované pevné a přerušitelné distribuční kapacity v bodech přeshraničních plynovodů po jednotlivých vstupních a výstupních bodech a jednotlivých subjektech zúčtování.

(2) Nejpozději do 12:00:00 hodin devátého kalendářního dne, nejpozději však do 12:00:00 hodin šestého pracovního dne, plynárenského měsíce předá provozovatel distribuční soustavy operátorovi trhu v rozdělení za jednotlivé plynárenské dny předcházejícího plynárenského měsíce

a) měsíční alokaci dodávek plynu na bodech přeshraničních plynovodů po jednotlivých vstupních bodech, jednotlivých subjektech zúčtování v rozdělení po jednotlivých dovozcích s uvedením jejich označení,

b) měsíční alokace dodávek plynu z bodů výroben plynu v rozdělení po jednotlivých bodech výroben plynu a po jednotlivých subjektech zúčtování,

c) měsíční hodnoty dodávek a odběrů plynu v předávacích místech mezi distribučními sítěmi; údaje zasílá provozovatel distribuční soustavy, který provozuje měřicí zařízení,

d) měsíční alokaci odběrů plynu na bodech přeshraničních plynovodů po jednotlivých výstupních bodech, jednotlivých subjektech zúčtování v rozdělení po jednotlivých odběratelích s uvedením jejich označení,

e) měsíční hodnoty odběrů plynu v odběrných místech zákazníků s měřením typu A a B,

f) hodnoty rezervované distribuční kapacity v odběrných místech zákazníků s měřením typu A a B,

g) měsíční hodnotu vlastní spotřeby plynu,

h) měsíční hodnotu změny akumulace,

i) hodnoty rezervované distribuční kapacity bodů výroben plynu, po jednotlivých bodech výroben plynu a po jednotlivých subjektech zúčtování,

j) hodnoty rezervované pevné a přerušitelné distribuční kapacity v bodech přeshraničních plynovodů po jednotlivých vstupních a výstupních bodech a jednotlivých subjektech zúčtování,

k) měsíční hodnotu spalného tepla v distribuční soustavě.

(3) Opravné údaje hodnot předaných podle odstavce 2 předává provozovatel distribuční soustavy operátorovi trhu nejpozději do tří kalendářních měsíců po termínu podle odstavce 2.

(4) Nejpozději čtvrtý kalendářní den před začátkem následujícího kalendářního měsíce do 12:00:00 hodin zasílá provozovatel distribuční soustavy operátorovi trhu

a) předpokládané hodnoty rezervovaných distribučních kapacit v odběrných místech s měřením typu A a B,

b) hodnoty plánované měsíční spotřeby plynu v odběrných místech zákazníků s měřením typu B, platné od prvního dne následujícího měsíce na následující 3 měsíce ve všech odběrných místech zákazníků.

(5) Údaje podle odstavců 1, 2 a 3 zpřístupní operátor trhu subjektu zúčtování, kterého se údaje týkají, nejpozději do 60 minut po jejich obdržení. Subjekt zúčtování může v informačním systému operátora trhu zpřístupnit tyto údaje i jinému registrovanému účastníkovi trhu s plynem.

(6) Pokud nedošlo v distribuční síti ke změně dodavatele na žádném odběrném místě zákazníka, odstavce 1 až 5 se nepoužijí.

§ 96

Předávání a zveřejňování údajů provozovatelem přepravní soustavy

(1) Každý kalendářní den nejpozději do 12:00:00 hodin předá provozovatel přepravní soustavy operátorovi trhu za předcházející plynárenský den

a) denní alokace dodávek plynu na hraničních bodech po jednotlivých vstupních a výstupních bodech, jednotlivých subjektech zúčtování a zahraničních účastníků, v rozdělení podle jednotlivých dovozců a odběratelů s uvedením jejich označení,

b) denní alokace dodávek plynu jednotlivých subjektů zúčtování a zahraničních účastníků na bodech zásobníků plynu po jednotlivých vstupních a výstupních bodech a jednotlivých kódech rezervovaných skladovacích kapacit,

c) denní alokace dodávek plynu z bodů výroben plynu připojených k přepravní soustavě v rozdělení po jednotlivých bodech výroben plynu a po jednotlivých subjektech zúčtování,

d) denní hodnoty odběrů plynu v předávacích místech nebo souhrnu předávacích míst mezi přepravní soustavou a distribuční sítí,

e) denní hodnoty odběrů plynu v odběrných místech zákazníků s měřením typu A přímo připojených k přepravní soustavě,

f) denní průměrnou hodnotu spalného tepla na vstupu do každé distribuční sítě připojené k přepravní soustavě,

g) denní alokace dodávek plynu pro vyrovnávací akce provozovatele přepravní soustavy ve virtuálním bodě provozovatele přepravní soustavy pro vyrovnávací akce,

h) denní alokace dodávek plynu provozovatele přepravní soustavy ve virtuálním technickém bodě provozovatele přepravní soustavy,

i) denní alokace dodávek plynu provozovatele přepravní soustavy ve virtuálním výrobním bodě provozovatele přepravní soustavy,

j) rezervované pevné kapacity, rezervované přerušitelné kapacity na hraničních bodech po jednotlivých vstupních a výstupních bodech, jednotlivých subjektech zúčtování a zahraničních účastnících,

k) alokační režim uplatněný na hraničních bodech po jednotlivých vstupních a výstupních bodech,

l) rezervované pevné kapacity, rezervované přerušitelné kapacity jednotlivých subjektů zúčtování a zahraničních účastníků na bodech zásobníků plynu po jednotlivých vstupních a výstupních bodech,

m) alokační režim uplatněný na bodech zásobníků plynu po jednotlivých vstupních a výstupních bodech,

n) rezervované kapacity v odběrných místech zákazníků přímo připojených k přepravní soustavě,

o) hodnoty rezervované přepravní kapacity bodů výroben plynu, po jednotlivých bodech výroben plynu a po jednotlivých subjektech zúčtování.

(2) Nejpozději do 12:00:00 hodin devátého kalendářního dne, nejpozději však do 12:00:00 hodin šestého pracovního dne, plynárenského měsíce předá provozovatel přepravní soustavy operátorovi trhu v rozdělení za jednotlivé plynárenské dny předcházejícího plynárenského měsíce

a) měsíční alokace dodávek plynu na hraničních bodech po jednotlivých vstupních a výstupních bodech, jednotlivých subjektech zúčtování a zahraničních účastnících v rozdělení podle jednotlivých dovozců a odběratelů s uvedením jejich označení,

b) měsíční alokace dodávek plynu jednotlivých subjektů zúčtování a zahraničních účastníků na bodech zásobníků plynu po jednotlivých vstupních a výstupních bodech a jednotlivých kódech rezervovaných skladovacích kapacit,

c) měsíční hodnoty odběrů plynu v předávacích místech nebo souhrnu předávacích míst mezi přepravní soustavou a distribuční sítí,

d) měsíční hodnoty odběrů plynu v odběrných místech zákazníků přímo připojených k přepravní soustavě,

e) měsíční alokace dodávek plynu z bodů výroben plynu připojených k přepravní soustavě v rozdělení po jednotlivých bodech výroben plynu a po jednotlivých subjektech zúčtování,

f) průměrnou hodnotu spalného tepla za přepravní soustavu,
g) měsíční alokace dodávek plynu pro vyrovnávací

akce provozovatele přepravní soustavy ve virtuálním bodě provozovatele přepravní soustavy pro vyrovnávací akce,

h) měsíční alokace dodávek plynu provozovatele přepravní soustavy ve virtuálním technickém bodě provozovatele přepravní soustavy,

i) měsíční alokace dodávek plynu provozovatele přepravní soustavy ve virtuálním výrobním bodě provozovatele přepravní soustavy,

j) rezervované pevné kapacity, rezervované přerušitelné kapacity na hraničních bodech po jednotlivých vstupních a výstupních bodech, jednotlivých subjektech zúčtování a zahraničních účastnících,

l) rezervované pevné kapacity, rezervované přerušitelné kapacity jednotlivých subjektů zúčtování a zahraničních účastníků na bodech zásobníků plynu po jednotlivých vstupních a výstupních bodech,

n) rezervované kapacity v odběrných místech zákazníků přímo připojených k přepravní soustavě,

o) hodnoty rezervované přepravní kapacity bodů výroben plynu, po jednotlivých bodech výroben plynu a po jednotlivých subjektech zúčtování.

(3) Opravné údaje hodnot předaných podle odstavce 2 předává provozovatel přepravní soustavy operátorovi trhu nejpozději do tří kalendářních měsíců po termínu podle odstavce 2.

(4) Nejpozději čtvrtý kalendářní den před začátkem následujícího kalendářního měsíce do 12:00:00 hodin předá provozovatel přepravní soustavy operátorovi trhu předpokládané hodnoty rezervované přepravní kapacity ve všech odběrných místech zákazníků přímo připojených k přepravní soustavě platné od prvního dne následujícího měsíce.

(5) Každý kalendářní den nejpozději do 12:00:00 hodin předá provozovatel distribuční soustavy provozovateli přepravní soustavy za předcházející plynárenský den denní hodnotu změny akumulace.

(6) Údaje podle odstavců 1, 2 a 3 zpřístupní operátor trhu subjektu zúčtování, kterého se údaje týkají, nejpozději do 60 minut po jejich obdržení. Subjekt zúčtování může v informačním systému operátora trhu zpřístupnit tyto údaje i jinému registrovanému účastníkovi trhu s plynem.

§ 97

Předávání údajů za odběrná místa s měřením typu C nebo CM

(1) Nejpozději do 12:00:00 hodin devátého kalendářního dne, nejpozději však do 12:00:00 hodin šestého pracovního dne, plynárenského měsíce předá provozovatel distribuční soustavy operátorovi trhu za předcházející plynárenský měsíc

a) skutečné hodnoty odběrů plynu v odběrných místech zákazníků s měřením typu C nebo CM, kteří změnili dodavatele plynu a u nichž nedošlo k ukončení poskytování služby distribuční soustavy, pokud byl u nich proveden a ověřen v předchozím plynárenském měsíci odečet plynu a datum odečtu plynu, třídu typového diagramu dodávky a hodnotu plánované roční spotřeby plynu,

b) změnu třídy typového diagramu dodávky a plánované roční spotřeby plynu u těch zákazníků, kteří změnili dodavatele plynu a u nichž nedošlo k ukončení poskytování služby distribuční soustavy, pokud u nich došlo ke změně charakteru odběrného místa nebo změně plánované roční spotřeby plynu a nebyl proveden odečet plynu,

c) hodnotu celkové plánované roční spotřeby pro jednotlivé třídy typových diagramů dodávky za všechna odběrná místa zákazníků s měřením typu C nebo CM v příslušné distribuční síti, kteří nezměnili dodavatele plynu, platnou k poslednímu plynárenskému dni příslušného kalendářního měsíce.

(2) Provozovatel distribuční soustavy sdělí nejpozději do 15. prosince operátorovi trhu plánované procento ztrát v následujícím kalendářním roce po jednotlivých distribučních sítích. Provozovatel distribuční soustavy může plánované procento ztrát v aktuálním kalendářním roce aktualizovat, a to nejpozději do patnáctého kalendářního dne měsíce předcházejícího měsíci, od kterého má platit aktualizované plánované procento ztrát. Operátor trhu hodnotu plánovaného procenta ztrát bez zbytečného odkladu zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(3) Do 12:00:00 hodin devátého kalendářního dne, nejpozději však do 12:00:00 hodin šestého pracovního dne, plynárenského měsíce předá provozovatel distribuční soustavy operátorovi trhu za předcházející plynárenský měsíc veškeré údaje podle přílohy č. 11 k této vyhlášce za předcházející plynárenský měsíc pro odběrná místa, kde došlo ke změně dodavatele plynu a u nichž nedošlo k ukončení poskytování služby distribuční soustavy.

(4) Operátor trhu zpřístupní údaje předané provozovatelem distribuční soustavy podle odstavce 3 za odběrné místo nejpozději 24 hodin po jejich obdržení dodavateli plynu a všem dotčeným subjektům zúčtování.

(5) Operátor trhu každý den nejpozději do 13:00:00 hodin zpřístupní ve svém informačním systému denní hodnoty odběru plynu v odběrném místě zákazníka, který změnil dodavatele plynu, dodavateli plynu a všem dotčeným subjektům zúčtování. U odběrných míst s měřením typu A se zpřístupní hodnoty zaslané podle § 95 odst. 1 písm. e) nebo § 96 odst. 1 písm. e) . U odběrných míst s měřením typu B operátor trhu zveřejní náhradní hodnotu stanovenou podle § 101 odst. 2 . U odběrných míst s měřením typu C nebo CM jsou zveřejněny denní sumární hodnoty za skupiny odběrných míst subjektu zúčtování v členění za příslušnou síť a třídu typového diagramu dodávek. Za denní hodnotu odběru plynu se považuje hodnota určená operátorem trhu podle § 99 odst. 6 .

(6) Operátor trhu nejpozději každý jedenáctý den kalendářního měsíce do 12:00:00 hodin zpřístupní v informačním systému pro odběrné místo zákazníka, který změnil dodavatele plynu, dodavateli plynu a všem dotčeným subjektům zúčtování skutečné hodnoty z měření za předchozí měsíc za každý jednotlivý plynárenský den.

(7) Pokud nedošlo v distribuční síti ke změně dodavatele plynu na žádném odběrném místě zákazníka, odstavce 1 až 6 se nepoužijí.

§ 98

(1) Opravné údaje hodnot zaslaných podle § 97 odst. 1 , § 95 odst. 2 a § 96 odst. 2 zasílá provozovatel distribuční soustavy a provozovatel přepravní soustavy operátorovi trhu nejpozději do tří kalendářních měsíců po termínu podle § 97 odst. 1 .

(2) Ustanovení § 97 odst. 3 a 4 se pro opravné údaje hodnot použijí přiměřeně.

(3) Pokud nedošlo v distribuční síti ke změně dodavatele plynu na žádném odběrném místě zákazníka, odstavce 1 a 2 se nepoužijí.

Vyhodnocování odběrů s využitím typových diagramů dodávky v odběrných místech zákazníků s měřením typu C nebo CM

§ 99

(1) Typové diagramy dodávky se používají jako náhradní metoda stanovení odběru plynu v odběrných místech zákazníků s měřením typu C nebo CM.

(2) Operátor trhu vytváří na základě dat poskytnutých provozovateli distribučních soustav normalizované typové diagramy dodávky platné pro celou plynárenskou soustavu pro jednotlivé třídy typových diagramů dodávky a po celý kalendářní rok.

(3) Třídy typových diagramů dodávky jsou uvedeny v příloze č. 12 k této vyhlášce.

(4) Provozovatel distribuční soustavy přiřazuje jednotlivé třídy typových diagramů dodávky k odběrným místům zákazníků s měřením typu C nebo CM při připojení odběrného plynového zařízení zákazníka, při změně charakteru odběrného místa a při změně plánované roční spotřeby plynu. Každému odběrnému místu je možno přiřadit pro dané období pouze jeden typový diagram dodávky. Přiřazení třídy typového diagramu dodávky k odběrnému místu se provádí podle přílohy č. 12 k této vyhlášce. Charaktery odběrných míst jsou pro tyto účely uvedeny v příloze č. 13 k této vyhlášce. Provozovatel distribuční soustavy vede evidenci přiřazování tříd typových diagramů dodávky nejméně za období posledních 3 let.

(5) Operátor trhu vypočítá odběr plynu podle odstavce 6 pro odběrné místo zákazníka s měřením typu C nebo CM za plynárenský den pro určení denních hodnot odběru plynu, měsíčních hodnot odběru plynu v rozdělení na jednotlivé plynárenské dny a opravných měsíčních hodnot odběru plynu v rozdělení na jednotlivé plynárenské dny.

(6) Výpočet odběru plynu pro odběrné místo zákazníka s měřením typu C nebo CM provádí operátor trhu z velikosti plánované roční spotřeby v odběrném místě, denní hodnoty příslušného přepočteného typového diagramu dodávky a korekce na zbytkový diagram odběru v příslušné plynárenské síti podle přílohy č. 14 k této vyhlášce. Výpočet odběru plynu se provádí samostatně pro určení denních hodnot odběru plynu, měsíčních hodnot odběru plynu v rozdělení na jednotlivé plynárenské dny a opravných měsíčních hodnot odběru plynu v rozdělení na jednotlivé plynárenské dny. Takto stanovené hodnoty jsou považovány za hodnoty odběrů plynu zákazníků s měřením typu C nebo CM pro potřebu stanovení denních odchylek, měsíčních odchylek a opravných měsíčních odchylek jednotlivých subjektů zúčtování.

§ 100

(1) Plánovanou roční spotřebu plynu v odběrných místech zákazníků s měřením typu C nebo CM stanovuje provozovatel distribuční soustavy postupem uvedeným v příloze č. 15 k této vyhlášce.

(2) Zbytkový diagram odběru v příslušné distribuční síti stanoví operátor trhu pro každý plynárenský den postupem podle přílohy č. 14 k této vyhlášce.

(3) Zbytkový diagram odběru za každý plynárenský den rozpočítává operátor trhu na odběrná místa zákazníků s měřením typu C nebo CM po jednotlivých třídách typových diagramů dodávky pomocí korekce na zbytkový diagram odběru v příslušné plynárenské síti podle přílohy č. 14 k této vyhlášce. Korekce se rozpočítá na všechna odběrná místa s měřením typu C nebo CM v příslušné distribuční síti.

(4) Přepočtený typový diagram stanoví operátor trhu z normalizovaného typového diagramu podle aktuálních klimatických podmínek. Nejsou-li pro přepočtený typový diagram dodávky k dispozici hodnoty skutečných klimatických podmínek, použije se hodnota poslední známé předpovědi klimatických podmínek pro příslušný plynárenský den.

§ 101

Vyhodnocování odběrů s využitím náhradních hodnot pro měření typu B

(1) Náhradní hodnotu pro měření typu B použije operátor trhu pro stanovení odběru plynu v odběrných místech zákazníků s měřením typu B pro denní vyhodnocování odchylek a stanovení denních hodnot odběru plynu. Pro měsíční vyhodnocování odchylek a měsíčních hodnot odběru plynu v rozdělení na jednotlivé plynárenské dny a opravných měsíčních hodnot odběru plynu v rozdělení na jednotlivé plynárenské dny se používají skutečně naměřené hodnoty odběru plynu v odběrném místě.

(2) Pro denní vyhodnocení odchylek použije v odběrných místech zákazníků s měřením typu B operátor trhu pro stanovení denní alokace pro vypořádání odchylek odhad denní spotřeby plynu stanovený jako podíl plánované měsíční spotřeby plynu a počtu dní v kalendářním měsíci. V případě, že plánovaná měsíční spotřeba plynu není k dispozici, použije operátor trhu odhad vypočítaný jako průměr skutečných hodnot za poslední známé 4 plynárenské dny stejné podle názvu uložených v systému operátora trhu. Pokud v systému operátora trhu nejsou uloženy žádné skutečné hodnoty, stanoví operátor trhu denní alokace na hodnotu vypočtenou jako 66 % rezervované distribuční kapacity převedené na energetické jednotky hodnotou spalného tepla 10,647 kWh/m3 .

Zveřejňování dat operátorem trhu

§ 102

(1) Operátor trhu zveřejňuje nejpozději 1 kalendářní měsíc před prvním plynárenským dnem daného kalendářního roku:

a) normalizované typové diagramy dodávky platné po celý kalendářní rok,

b) rozsah období, za které se normální klimatické podmínky stanovují,

c) normální klimatické podmínky platné pro celý kalendářní rok.

(2) Operátor trhu zveřejňuje nejpozději do 13:00:00 hodin plynárenského dne:

a) přepočtené typové diagramy dodávky platné pro předchozí plynárenský den,

b) denní hodnoty zbytkových diagramů jednotlivých distribučních sítí pro předchozí plynárenský den,

c) denní koeficienty zbytkových diagramů jednotlivých distribučních sítí pro předchozí plynárenský den,

d) skutečné klimatické podmínky pro celé území České republiky za předchozí plynárenský den poskytnuté Českým hydrometeorologickým ústavem; v případě, že skutečné klimatické podmínky nebudou známé, použije se hodnota poslední známé předpovědi klimatických podmínek pro příslušný plynárenský den,

e) přepočtené typové diagramy dodávky na následujících 7 plynárenských dní na základě předpovědi klimatických podmínek,

f) první aktualizované hodnoty přepočtených typových diagramů dodávky na probíhající plynárenský den na základě aktualizované předpovědi klimatických podmínek poskytnuté Českým hydrometeorologickým ústavem; v případě, že první aktualizované klimatické podmínky nebudou známé, použije se hodnota poslední známé předpovědi klimatických podmínek pro příslušný plynárenský den,

g) předpokládanou spotřebu měření typu B v jednotlivých distribučních sítích na následující 3 plynárenské dny,

h) celkovou alokaci odběrů za měření typu A v plynárenských sítích za předchozí plynárenský den,

i) velikost a směr systémové odchylky,

j) přidělenou hodnotu flexibility souhrnně za všechny subjekty zúčtování a zahraniční účastníky,

k) skutečné klimatické podmínky pro územní členění České republiky určené operátorem trhu, za předchozí plynárenský den poskytnuté Českým hydrometeorologickým ústavem.

(3) Operátor trhu zveřejňuje nejpozději do 23:00:00 hodin plynárenského dne druhou aktualizovanou hodnotu přepočtených typových diagramů dodávky na probíhající plynárenský den na základě aktualizované předpovědi klimatických podmínek poskytnuté Českým hydrometeorologickým ústavem; v případě, že druhé aktualizované klimatické podmínky nebudou známé, použije se hodnota poslední známé předpovědi klimatických podmínek pro příslušný plynárenský den.

(4) Operátor trhu zveřejňuje nejpozději do 12:00:00 hodin jedenáctého kalendářního dne měsíce:

a) měsíční hodnoty zbytkových diagramů jednotlivých distribučních sítí po jednotlivých plynárenských dnech předcházejícího plynárenského měsíce,

b) měsíční koeficienty zbytkových diagramů jednotlivých distribučních sítí po jednotlivých plynárenských dnech předcházejícího plynárenského měsíce,

c) opravné měsíční hodnoty zbytkových diagramů jednotlivých distribučních sítí po jednotlivých plynárenských dnech plynárenského měsíce předcházejícího 4 plynárenské měsíce,

d) opravné měsíční koeficienty zbytkových diagramů jednotlivých distribučních sítí po jednotlivých plynárenských dnech plynárenského měsíce předcházejícího 4 plynárenské měsíce.

(5) Operátor trhu zpřístupní výsledky denního vyhodnocení odchylek každému subjektu zúčtování a zahraničnímu účastníkovi prostřednictvím provozovatele přepravní soustavy a případně dalším subjektům zúčtování oprávněným k seznámení se s těmito údaji tím, že zpřístupní každý plynárenský den nejpozději do 13:00:00 hodin plynárenského dne za předchozí plynárenský den:

a) denní odchylku,

b) denní rozdíl alokací a nominací na hraničním bodě a bodě přeshraničního plynovodu s rozlišením po jednotlivých dovozcích plynu,

c) denní rozdíl alokací a nominací na bodě virtuálního zásobníku plynu s rozlišením po jednotlivých kódech rezervovaných skladovacích kapacit,

d) denní rozdíl alokací a nominací na předávacím místě nebo souhrnu předávacích míst výrobny plynu,

e) přidělenou hodnotu flexibility,

f) předběžnou alokaci využití flexibility,

g) předběžnou hodnotu bilančního účtu odchylek,

h) předběžnou hodnotu denního vyrovnávacího množství,

i) velikost flexibility, kterou může subjekt zúčtování nebo zahraniční účastník prostřednictvím provozovatele přepravní soustavy zobchodovat na trhu s nevyužitou flexibilitou podle § 89 .

(6) Každý den do 13:30:00 hodin může subjekt zúčtování nebo zahraniční účastník prostřednictvím provozovatele přepravní soustavy zaslat operátorovi trhu nesouhlas s výsledky denního vyhodnocení odchylek za předcházející plynárenský den podle odstavce 5. Operátor trhu přijme nesouhlas s výsledky denního vyhodnocení odchylek pouze od subjektu zúčtování nebo zahraničního účastníka prostřednictvím provozovatele přepravní soustavy, kterému na základě oznámení podle odstavce 5 byla stanovena předběžná hodnota denního vyrovnávacího množství různá od nuly, nebo jehož denní odchylka podle odstavce 5 písm. a) je větší než 3 000 MWh. V případě, že operátor trhu vyhodnotí podaný nesouhlas s výsledky denního vyhodnocení odchylek jako oprávněný, oznámí nejpozději do 16:00:00 hodin téhož dne jednotlivým subjektům zúčtování a zahraničním účastníkům prostřednictvím provozovatele přepravní soustavy nový termín pro zveřejnění dat podle odstavce 5.

(7) Operátor trhu zveřejňuje nejpozději do 14:00:00 hodin plynárenského dne

a) alokaci využití flexibility souhrnně za všechny subjekty zúčtování a zahraniční účastníky,

b) souhrn kladných denních vyrovnávacích množství a souhrn záporných denních vyrovnávacích množství subjektů zúčtování.

§ 103

(1) Operátor trhu zúčtuje a finančně vypořádává se subjektem zúčtování nebo zahraničním účastníkem prostřednictvím provozovatele přepravní soustavy denní vyrovnávací množství. Operátor trhu zúčtuje a vypořádá s provozovatelem přepravní soustavy rozdíl mezi přijatými platbami od subjektů zúčtování nebo zahraničních účastníků prostřednictvím provozovatele přepravní soustavy za denní vyrovnávací množství a uhrazenými platbami subjektům zúčtování nebo zahraničním účastníkům prostřednictvím provozovatele přepravní soustavy za denní vyrovnávací množství.

(2) Operátor trhu zpřístupní každému subjektu zúčtování a zahraničnímu účastníkovi prostřednictvím provozovatele přepravní soustavy a případně dalším subjektům zúčtování oprávněným k seznámení se s těmito údaji každý plynárenský den nejpozději do 13:55:00 hodin plynárenského dne za předchozí plynárenský den případně v náhradním termínu, pokud došlo k zaslání nesouhlasu s výsledky denního vyhodnocení odchylek podle § 102 odst. 6 :

a) alokaci využití flexibility,

b) hodnotu bilančního účtu odchylek,

c) hodnotu denního vyrovnávacího množství.

(3) Operátor trhu zpřístupní výsledky měsíčního vyhodnocení odchylek každému subjektu zúčtování a zahraničnímu účastníkovi prostřednictvím provozovatele přepravní soustavy a případně dalším subjektům zúčtování oprávněným k seznámení se s těmito údaji, nejpozději do 12:00:00 hodin jedenáctého plynárenského dne následujícího plynárenského měsíce:

a) měsíční odchylku v rozdělení za jednotlivé plynárenské dny,

b) měsíční rozdíl alokací a nominací na hraničním bodě a bodě přeshraničního plynovodu s rozlišením po jednotlivých dovozcích nebo odběratelích plynu a jednotlivých plynárenských dnech,

c) měsíční rozdíl alokací a nominací na bodě virtuálního zásobníku plynu s rozlišením po jednotlivých kódech rezervovaných skladovacích kapacit a jednotlivých plynárenských dnech,

d) měsíční rozdíl alokací a nominací na bodech výroben plynu po jednotlivých bodech výroben plynu.

(4) V den oznámení podle odstavce 3 nejpozději do 15:00:00 hodin může subjekt zúčtování nebo zahraniční účastník prostřednictvím provozovatele přepravní soustavy zaslat operátorovi trhu nesouhlas s výsledky měsíčního vyhodnocení odchylek za předcházející plynárenský měsíc podle odstavce 3. Operátor trhu přijme nesouhlas s výsledky měsíčního vyhodnocení odchylek pouze od subjektu zúčtování nebo zahraničního účastníka prostřednictvím provozovatele přepravní soustavy, u kterého je v plynárenském dni rozdíl mezi odchylkou v denním a měsíčním vyhodnocení odchylek větší než 3 000 MWh. V případě, že operátor trhu vyhodnotí podaný nesouhlas s výsledky měsíčního vyhodnocení odchylek jako oprávněný, oznámí nejpozději do 18:00:00 hodin téhož dne jednotlivým subjektům zúčtování a zahraničním účastníkům prostřednictvím provozovatele přepravní soustavy nový termín pro zveřejnění dat podle odstavce 3.

(5) Operátor trhu zpřístupní výsledky měsíčního vyhodnocení odchylek po zaslání opravných hodnot odečtu každému subjektu zúčtování a zahraničnímu účastníkovi prostřednictvím provozovatele přepravní soustavy a případně dalším účastníkům trhu s plynem oprávněným k seznámení se s těmito údaji tím, že zpřístupní nejpozději do 12:00:00 hodin jedenáctého plynárenského dne následující tři plynárenské měsíce po termínu podle odstavce 3:

a) opravnou měsíční odchylku v rozdělení za jednotlivé plynárenské dny,

b) opravný měsíční rozdíl alokací a nominací na hraničním bodě a bodě přeshraničního plynovodu s rozlišením po jednotlivých dovozcích nebo odběratelích plynu a jednotlivých plynárenských dnech,

c) opravný měsíční rozdíl alokací a nominací na bodě virtuálního zásobníku plynu s rozlišením po jednotlivých kódech rezervovaných skladovacích kapacit a jednotlivých plynárenských dnech,

d) opravný měsíční rozdíl alokací a nominací na bodech výroben plynu po jednotlivých bodech výroben plynu.

§ 104

Vyhodnocování a zúčtování rozdílů mezi hodnotami podle typových diagramů dodávek a skutečnými hodnotami spotřeby

(1) Při užívání typových diagramů dodávek vzniká rozdíl mezi hodnotou určenou touto metodou a skutečnou hodnotou spotřeby v příslušném odběrném místě. Vyhodnocování a zúčtování těchto rozdílů subjektům zúčtování provádí operátor trhu v měsíčních cyklech.

(2) Skutečnou hodnotu spotřeby v příslušném odběrném místě s měřením typu C nebo CM rozdělí operátor trhu do jednotlivých plynárenských dnů v období, ke kterému se skutečná hodnota spotřeby vztahuje, postupem podle přílohy č. 17 k této vyhlášce.

(3) Operátor trhu provádí vyhodnocení rozdílů mezi hodnotami skutečné spotřeby plynu rozdělenými podle odstavce 2 a vypočtenými hodnotami odběru plynu podle § 99 odst. 6 v rozdělení po jednotlivých plynárenských dnech.

(4) Operátor trhu sečte rozdíly podle odstavce 3 za všechny zákazníky příslušného subjektu zúčtování a tyto rozdíly vyúčtuje subjektu zúčtování za aritmetický průměr denních hodnot indexu krátkodobého trhu stanoveného podle přílohy č. 6 k této vyhlášce za plynárenský měsíc, kterého se rozdíly týkají. Pro jednotkové ceny se v případě potřeby jejich převedení na CZK/MWh použije denní kurz vyhlašovaný Českou národní bankou pro den, ke kterému se jednotkové ceny stanovují.

(5) Za příslušný kalendářní měsíc se zúčtované rozdíly podle odstavce 4 v rozdělení po jednotlivých distribučních sítích vyúčtují s opačným znaménkem subjektu zúčtování, který v příslušné distribuční soustavě převzal odpovědnost za odchylku u ztrát..

(6) Každý kalendářní měsíc nejpozději čtrnáctý kalendářní den do 12:00:00 hodin zpřístupní operátor trhu v informačním systému subjektům zúčtování, případně dalším subjektům zúčtování oprávněným k seznámení se s těmito údaji, vyhodnocení vyúčtování rozdílů mezi hodnotami skutečné spotřeby plynu v rozdělení podle odstavce 2 a vypočtenými hodnotami odběru plynu podle § 99 odst. 6 .

(7) Pokud byla za odběrná místa zákazníků s měřením typu C nebo CM zaslána provozovatelem distribuční soustavy opravná hodnota odečtu plynu podle § 98 , provede operátor trhu nejpozději čtrnáctý kalendářní den do 12:00:00 hodin čtvrtého měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byl proveden odečet plynu podle § 97 odst. 1 písm. c) , zúčtování rozdílů podle odstavců 2 až 5 a tyto hodnoty zveřejní v informačním systému.

(8) Finanční vypořádání rozdílů podle odstavců 2 až 7 provádí operátor trhu. Operátor trhu zohlední při stanovení finanční způsobilosti subjektu zúčtování přiřazeného k odpovědnosti za odchylku virtuálního odběrného místa provozovatele distribuční soustavy výši možných odchylek vznikajících podle odstavců 1 až 7.

§ 105

Provozovatel distribuční soustavy zašle jedenkrát ročně nejpozději ke dni 30. června skutečnou hodnotu ztrát v příslušné distribuční síti za předchozí kalendářní rok.

§ 106

Vyhodnocení a vyúčtování rozdílů mezi denními a měsíčními alokacemi a mezi měsíčními a opravnými měsíčními lokacemi odchylek po zaslání měsíčních hodnot odečtu a po zaslání opravných hodnot odečtu

(1) Operátor trhu stanoví pro každý subjekt zúčtování a každého zahraničního účastníka:

a) denní odchylku na základě denních alokací a odběrů,

b) měsíční odchylku v rozdělení po jednotlivých plynárenských dnech na základě měsíčních alokací a odběrů,

c) opravnou měsíční odchylku v rozdělení po jednotlivých plynárenských dnech na základě opravných měsíčních alokací v těch vstupních a výstupních bodech, kde došlo k zaslání opravných hodnot alokace nebo odběru plynu.

(2) Operátor trhu provádí vyhodnocení rozdílů mezi hodnotami denní odchylky a měsíční odchylky v rozdělení po jednotlivých plynárenských dnech pro každý subjekt zúčtování a každého zahraničního účastníka za hodnotu indexu krátkodobého trhu stanoveného podle přílohy č. 6 k této vyhlášce pro každý jednotlivý plynárenský den zvlášť. Pro jednotkové ceny se v případě potřeby jejich převedení na CZK/MWh použije denní kurz vyhlašovaný Českou národní bankou pro den, ke kterému se jednotkové ceny stanovují.

(3) Vypořádání podle odstavce 2 provede operátor trhu nejpozději třináctý kalendářní den do 17:00:00 hodin po kalendářním měsíci, jehož se vypořádání podle odstavce 2 týká. Současně zpřístupní operátor trhu v informačním systému subjektům zúčtování, případně dalším subjektům zúčtování oprávněným k seznámení se s těmito údaji, vypořádání podle odstavce 2 v rozdělení po jednotlivých plynárenských dnech. Pokud není třináctý kalendářní den pracovním dnem, provede operátor trhu vypořádání do 17:00:00 hodin prvního pracovního dne následujícího po třináctém kalendářním dni.

(4) Operátor trhu provádí vyhodnocení rozdílů mezi hodnotami měsíční odchylky v rozdělení po jednotlivých plynárenských dnech a opravné měsíční odchylky v rozdělení po jednotlivých plynárenských dnech pro každý subjekt zúčtování a každého zahraničního účastníka za hodnotu indexu krátkodobého trhu stanoveného podle přílohy č. 6 k této vyhlášce pro každý jednotlivý plynárenský den zvlášť. Pro jednotkové ceny se v případě potřeby jejich převedení na CZK/MWh použije denní kurz vyhlašovaný Českou národní bankou pro den, ke kterému se jednotkové ceny stanovují.

(5) Vypořádání podle odstavce 4 provede operátor trhu nejpozději šestnáctý kalendářní den do 17:00:00 hodin čtyři kalendářní měsíce po kalendářním měsíci, jehož se vypořádání podle odstavce 4 týká. Současně zpřístupní operátor trhu v informačním systému subjektům zúčtování, případně dalším subjektům zúčtování oprávněným k seznámení se s těmito údaji, vypořádání podle odstavce 4 v rozdělení po jednotlivých plynárenských dnech.

(6) Finanční vypořádání rozdílů podle odstavců 2 až 5 provádí operátor trhu. Operátor trhu zúčtuje a vypořádá s provozovatelem přepravní soustavy rozdíl mezi přijatými a uhrazenými platbami za rozdíly podle odstavců 2 až 5.

§ 107

Užití typových diagramů dodávek plynu pro účely vyúčtování dodávek plynu

(1) Spotřeba plynu a její rozdělení do jednotlivých období se stanoví postupem podle přílohy č. 18 k této vyhlášce, přičemž se zohlední odečty provedené provozovatelem distribuční soustavy a samoodečty zákazníka.

(2) V případě nedostupnosti údajů zaznamenaných měřicím zařízením za období stanovené jiným právním předpisem, který upravuje měření plynu15), provozovatel distribuční soustavy použije pro stanovení spotřeby zákazníka s měřením typu C nebo CM odečty provedené provozovatelem distribuční soustavy a řádně přijaté samoodečty tohoto zákazníka nebo dodavatele plynu od posledního vyúčtování dodávky plynu. Pro stanovení odhadu spotřeby plynu za zbývající období provozovatel distribuční soustavy postupuje podle přílohy č. 18 bodu 2 k této vyhlášce.

§ 108

Skladba ceny souvisejících služeb v plynárenství

Ceny za související službu v plynárenství jsou cena služby přepravy plynu, cena služby distribuční soustavy a cena za činnosti operátora trhu. Skladba ceny služby přepravy plynu, ceny služby distribuční soustavy a ceny za činnosti operátora trhu je stanovena v příloze č. 19 k této vyhlášce.

§ 109

Postup pro stanovení zálohových plateb

(1) Obchodník s plynem nebo výrobce plynu stanovuje zálohové platby nejvýše v rozsahu plánované roční spotřeby plynu v odběrném místě zákazníka s měřením typu C nebo CM postupem podle přílohy č. 15 k této vyhlášce.

(2) Obchodník s plynem nebo výrobce plynu stanovuje zálohové platby nejvýše v rozsahu smluvně sjednané spotřeby plynu v odběrném místě zákazníka s měřením typu A nebo B.

ČÁST DESÁTÁ

ZMĚNA DODAVATELE PLYNU

Standardní změna dodavatele plynu

§ 110

(1) Standardní změnou dodavatele plynu účastníka trhu s plynem je

a) změna dodavatele plynu za jiného dodavatele plynu,

b) změna dodavatele plynu z dodavatele poslední instance.

(2) Před podáním žádosti o standardní změnu dodavatele plynu podle odstavce 3 uzavírá zákazník s novým dodavatelem plynu smlouvu o dodávce plynu nebo smlouvu o sdružených službách dodávky plynu.

(3) Nejdříve 4 měsíce před změnou dodavatele plynu a nejpozději desátý pracovní den do 10:00:00 hodin před požadovaným termínem změny dodavatele plynu doručí nový dodavatel plynu žádost o standardní změnu dodavatele plynu operátorovi trhu. V případě, že nový dodavatel plynu zajišťuje dodávku podle smlouvy o sdružených službách dodávky plynu, podává žádost o rezervaci distribuční kapacity podle § 39 nejpozději v den podání žádosti o standardní změnu dodavatele plynu a nejdříve 10 pracovních dnů před podáním žádosti o standardní změnu dodavatele plynu. Žádost o standardní změnu dodavatele plynu musí obsahovat následující údaje:

a) identifikace nového dodavatele plynu formou kódu přiřazeného podle § 5 odst. 1 ,

b) typ smlouvy o dodávce plynu a datum, od kterého se má dodávka plynu uskutečnit, a dobu trvání smlouvy,

c) identifikace subjektu zúčtování formou kódu přiřazeného podle § 5 odst. 1 , který má být přiřazen k odpovědnosti za odchylku v odběrném místě, které je změnou dodavatele plynu dotčeno,

d) odběrné místo a jeho identifikaci formou kódu přiřazeného podle § 5 odst. 1 ,

e) informaci, zda byla smlouva o dodávce plynu nebo sdružených službách dodávky plynu uzavřena spotřebitelem v prostorách obvyklých k podnikání nebo mimo prostory obvyklé k podnikání nového dodavatele plynu nebo zda byla uzavřena distančním způsobem.

(4) Každý pracovní den nejpozději do 12:00:00 hodin, pokud byla žádost podle odstavce 3 přijata do 10:00:00 hodin daného pracovního dne, informuje operátor trhu prostřednictvím svého informačního systému stávajícího dodavatele plynu, stávající subjekt zúčtování, nového dodavatele plynu, nový subjekt zúčtování, provozovatele distribuční nebo přepravní soustavy, ke které je odběrné místo připojeno, a další dotčené subjekty, kterých se žádost o standardní změnu dodavatele týká, o plánované standardní změně dodavatele plynu zasláním identifikace odběrného místa formou kódu přiřazeného podle § 5 odst. 1 , termínu, od kterého se má dodávka novým dodavatelem plynu uskutečnit, a údaj podle odstavce 3 písm. e). Žádost podle odstavce 3, která byla přijata po 10:00:00 hodině pracovního dne, se považuje za žádost přijatou následující pracovní den.

(5) Do pátého pracovního dne do 18:00:00 hodin po předání informací podle odstavce 4 provozovatel distribuční nebo přepravní soustavy informuje operátora trhu o možnosti nebo nemožnosti rezervace distribuční nebo přepravní kapacity do odběrného místa zákazníka podle odstavce 3, pokud se jedná o standardní změnu dodavatele, kdy nový dodavatel uzavřel smlouvu o sdružených službách dodávky plynu.

(6) Distribuční nebo přepravní kapacitu do odběrného místa zákazníka není možné rezervovat při nedostatečném finančním zajištění, pokud žádost nebyla podána ve stanoveném termínu nebo pokud nesplňuje náležitosti žádosti o rezervaci distribuční nebo přepravní kapacity. Za nesplnění náležitostí žádosti se považuje, pokud z žádosti není možné jednoznačně identifikovat účastníka trhu s plynem, a to přiřazením EIC kódu se jménem, příjmením a datem narození účastníka trhu s plynem nebo obchodní firmou, popřípadě názvem účastníka trhu a identifikačním číslem osoby, pokud bylo přiděleno, odběrné místo, ve kterém má dojít ke změně dodavatele, nebylo zahrnuto do podané žádosti o rezervaci distribuční kapacity nebo pokud nový dodavatel plynu žádost nedoplní nebo neupraví do 14:00:00 hodin pracovního dne následujícího po dni, kdy jej provozovatel distribuční nebo přepravní soustavy vyzval k odstranění nedostatků v žádosti s vyznačením chybných údajů.

§ 111

(1) V případě, že provozovatel distribuční nebo přepravní soustavy neinformuje operátora trhu podle § 110 odst. 5 do čtvrtého pracovního dne do 17:00:00 hodin po předání informací podle § 110 odst. 4 , operátor trhu upozorní na tuto skutečnost provozovatele distribuční nebo přepravní soustavy. Pokud provozovatel distribuční nebo přepravní soustavy ani poté nesplní informační povinnost podle § 110 odst. 5 , má se za to, že informoval operátora trhu o možnosti rezervovat distribuční nebo přepravní kapacitu. Nesplněním informační povinnosti provozovatele distribuční nebo přepravní soustavy podle § 110 odst. 5 není dotčena povinnost provozovatele distribuční nebo přepravní soustavy podle § 112 odst. 4 .

(2) Operátor trhu neprodleně po termínu podle § 110 odst. 5 informuje stávajícího dodavatele plynu, nového dodavatele plynu, všechny dotčené subjekty zúčtování a provozovatele distribuční nebo přepravní soustavy, ke které je odběrné místo zákazníka připojeno, o možnosti rezervace distribuční nebo přepravní kapacity do odběrného místa zákazníka podle § 110 odst. 3 . V případě, že není možné rezervovat distribuční nebo přepravní kapacitu do odběrného místa zákazníka podle § 110 odst. 3 , operátor trhu informuje prostřednictvím informačního systému stávajícího a nového dodavatele plynu, stávající a nový subjekt zúčtování, provozovatele přepravní nebo distribuční soustavy, ke které je odběrné místo připojeno, a další dotčené subjekty, kterých se žádost o standardní změnu dodavatele týká, o zastavení standardní změny dodavatele plynu.

(3) Do pátého pracovního dne do 18:00:00 hodin po předání informací podle § 110 odst. 4 může stávající dodavatel plynu prostřednictvím informačního systému operátora trhu požádat o pozastavení standardní změny dodavatele plynu, pokud k datu účinnosti změny dodavatele nedošlo k ukončení smlouvy se stávajícím dodavatelem plynu, jejímž předmětem je dodávka plynu, nebo pokud zákazník písemně projeví vůli změnu dodavatele plynu neprovést.

(4) Do 14:00:00 hodin osmého pracovního dne po předání informací podle § 110 odst. 4 může nový dodavatel plynu prostřednictvím informačního systému operátora trhu žádost o standardní změnu dodavatele vzít zpět.

(5) Nejpozději do pátého pracovního dne do 18:00:00 hodin po předání informací podle § 110 odst. 4 subjekt zúčtování sdělí, zda souhlasí s přiřazením odpovědnosti za odchylku. Neprodleně po vyjádření souhlasu subjektu zúčtování s přiřazením odpovědnosti za odchylku v daném odběrném místě informuje operátor trhu prostřednictvím informačního systému stávajícího dodavatele plynu, stávající subjekt zúčtování, další dotčené subjekty zúčtování a provozovatele přepravní nebo distribuční soustavy, ke které je odběrné místo připojeno, o přiřazení subjektu zúčtování.

(6) Pokud do pátého pracovního dne do 18:00:00 hodin po předání informací podle § 110 odst. 4 není v informačním systému operátora trhu souhlas subjektu zúčtování s přiřazením odpovědnosti za odchylku v daném odběrném místě, informuje operátor trhu prostřednictvím informačního systému stávajícího a nového dodavatele plynu, stávající a nový subjekt zúčtování a další dotčené subjekty zúčtování a provozovatele přepravní nebo distribuční soustavy, ke které je odběrné místo připojeno, o ukončení standardní změny dodavatele plynu.

§ 112

(1) Nejpozději do 15:00:00 hodin pracovního dne, ve kterém byla přijata žádost podle § 111 odst. 4 , informuje operátor trhu prostřednictvím informačního systému stávajícího dodavatele plynu, stávající subjekt zúčtování, provozovatele přepravní nebo distribuční soustavy, ke které je odběrné místo připojeno, a další dotčené subjekty, kterých se žádost o standardní změnu dodavatele týká, o ukončení procesu změny dodavatele.

(2) Nejpozději do 20:00:00 hodin pracovního dne, ve kterém byla přijata žádost podle § 111 odst. 3 , informuje operátor trhu prostřednictvím informačního systému nového dodavatele plynu, všechny dotčené subjekty zúčtování a provozovatele přepravní nebo distribuční soustavy, ke které je odběrné místo připojeno, že stávající dodavatel plynu požádal o zastavení standardní změny dodavatele plynu.

(3) Pokud stávající dodavatel plynu požádal o zastavení standardní změny dodavatele plynu podle § 111 odst. 3 , avšak nový dodavatel plynu na základě písemného vyjádření zákazníka, ze kterého je zřejmé, že zákazník hodlá změnit dodavatele, potvrdí v informačním systému operátora trhu podanou žádost o změnu dodavatele, a to nejpozději do osmého pracovního dne ode dne podání informace operátorem trhu podle § 110 odst. 4 do 14:00:00 hodin, operátor trhu pokračuje v procesu změny dodavatele.

(4) Do pátého pracovního dne do 12:00:00 hodin po předání informací podle § 110 odst. 4 provozovatel distribuční nebo přepravní soustavy zaregistruje u operátora trhu odběrné místo zákazníka, kde dochází ke standardní změně dodavatele plynu, a předá informace o odběrném místu podle přílohy č. 20 k této vyhlášce.

(5) Nejpozději devátý pracovní den do 8:00:00 hodin ode dne podání informace operátorem trhu podle § 110 odst. 4 oznámí operátor trhu provozovateli distribuční nebo přepravní soustavy, ke které je odběrné místo připojeno, stávajícímu dodavateli plynu, novému dodavateli plynu a všem dotčeným subjektům zúčtování výsledek posouzení žádosti o standardní změnu dodavatele plynu.

(6) Distribuční nebo přepravní kapacita je pro odběrné místo podle § 110 odst. 3 oznámením o zaregistrování standardní změny dodavatele plynu podle odstavce 5 rezervována.

(7) V případě, že v žádosti o změnu dodavatele byla uvedena informace o uzavření smlouvy mimo prostory obvyklé k podnikání nebo distančním způsobem, a zákazník odstoupil od smlouvy podle § 11a odst. 2 energetického zákona12) a současně požaduje pokračování dodávek od stávajícího dodavatele, může stávající dodavatel zastavit změnu dodavatele v termínu podle § 111 odst. 4 .

§ 113

(1) Zaregistrovaná standardní změna dodavatele plynu nabývá účinnosti k plynárenskému dni uvedenému v žádosti o standardní změnu dodavatele plynu podle § 110 odst. 3 písm. b) .

(2) K datu účinnosti standardní změny dodavatele plynu provede provozovatel distribuční nebo přepravní soustavy odečet stavu měřidla, v případě odběrných míst s měřením typu C nebo CM stanoví stav měřicího zařízení postupem podle odstavce 3, a zjištěné údaje provozovatel distribuční soustavy následně zašle operátorovi trhu. Operátor trhu tyto údaje bez zbytečného odkladu předá předchozímu a novému dodavateli plynu a předchozímu a novému subjektu zúčtování.

(3) Provozovatel distribuční soustavy stanoví stav měřicího zařízení u odběrných míst s měřením typu C nebo CM k datu účinnosti standardní změny dodavatele plynu na základě údajů v pořadí podle následujících priorit

a) odečet stavu měřicího zařízení provozovatelem distribuční soustavy, pokud jím provozovatel distribuční soustavy disponuje,

b) odečet stavu měřicího zařízení podaný zákazníkem provozovateli distribuční soustavy přímo nebo prostřednictvím stávajícího nebo nového dodavatele plynu, pokud je podán do skončení pátého pracovního dne ode dne změny dodavatele plynu,

c) odhad spotřeby plynu k datu účinnosti změny dodavatele plynu podle přílohy č. 18 k této vyhlášce.

(4) Při standardní změně dodavatele plynu v odběrném místě zákazníka s měřením typu A nebo B provozovatel distribuční nebo přepravní soustavy, ke které je odběrné místo zákazníka připojeno, zasílá operátorovi trhu nejpozději v termínu podle § 112 odst. 4 skutečné denní hodnoty odběru plynu v odběrném místě zákazníka za posledních 17 známých kalendářních měsíců a skutečné denní hodnoty odběru plynu za odběrné místo zákazníka v termínu podle § 95 odst. 2 nebo § 96 odst. 2 za plynárenské měsíce, ve kterých byla standardní změna dodavatele plynu schválena podle § 112 odst. 5 , ale nebyla účinná.

(5) Dochází-li ke změně zákazníka v odběrném místě a současně ke změně dodavatele plynu, použijí se ustanovení o standardní změně dodavatele plynu obdobně s výjimkou § 111 odst. 3 . Důvodem pro nemožnost rezervace distribuční nebo přepravní kapacity do odběrného místa zákazníka podle § 110 odst. 5 je rovněž nepodání žádosti o uzavření smlouvy o připojení. Pro zahájení dodávek do odběrného místa nově připojeného zákazníka, kdy dodavatelem plynu není obchodník s plynem, který je dodavatelem poslední instance v příslušné domácí zóně, pro zahájení dodávek do odběrného místa, které není registrováno v informačním systému operátora trhu, po neoprávněném odběru plynu nebo neoprávněné distribuci novým dodavatelem plynu, který není dodavatelem poslední instance v příslušné domácí zóně, pro zahájení dodávek do odběrného místa registrovaného v informačním systému operátora trhu po neoprávněném odběru plynu nebo neoprávněné distribuci novým dodavatelem plynu, a pro zahájení dodávek při předcházení neoprávněnému odběru se použijí ustanovení o standardní změně dodavatele plynu obdobně s tím, že:

a) žádost o standardní změnu dodavatele plynu podle § 110 odst. 3 doručuje operátorovi trhu dodavatel plynu nejpozději do 10:00:00 hodin pracovního dne předcházejícího pracovnímu dni nejbližšího možného zahájení dodávek plynu sjednaným s provozovatelem distribuční soustavy,

b) žádost o standardní změnu dodavatele plynu podle § 110 odst. 3 písm. b) musí obsahovat typ smlouvy, jejímž předmětem je dodávka plynu, datum nejbližšího možného zahájení dodávky plynu sjednaný s provozovatelem distribuční soustavy a dobu trvání smlouvy,

c) úkony k provedení změny dodavatele podle § 110 odst. 5 a 6 , § 111 odst. 1, 2 a 5 a § 112 odst. 4 se uskutečňují do 18:00:00 hodin pracovního dne předcházejícího pracovnímu dni nejbližšího možného zahájení dodávek plynu sjednaným s provozovatelem distribuční soustavy. Ustanovení § 111 odst. 3 a 4 a § 112 odst. 1 až 3 se nepoužijí,

d) operátor oznámí výsledek posouzení žádosti o standardní změnu dodavatele plynu podle § 112 odst. 5 neprodleně po provedení všech úkonů podle § 113 odst. 5 písm. c) . Účinnost změny dodavatele nastává v den nejbližšího možného zahájení dodávek plynu sjednaným s provozovatelem distribuční soustavy.

(6) Operátor trhu vyřizuje žádosti o uskutečnění změny dodavatele v pořadí, v jakém byly operátorem trhu obdrženy. Podá-li žádost podle věty první více účastníků trhu s plynem pro totéž odběrné místo se shodným požadovaným datem účinnosti změny dodavatele, považuje se za účinnou změna dodavatele, kterou operátor trhu zaregistroval jako poslední. V takovém případě operátor trhu informuje o plánovaném uskutečnění změny dodavatele a oznámí registraci změny dodavatele všem dodavatelům a subjektům zúčtování, kteří jsou změnou dodavatele dotčeni.

(7) Operátor trhu k datu účinnosti změny dodavatele zruší každá jednotlivá přiřazení odběrného nebo předávacího místa těm dodavatelům plynu, jejichž období dodávky jsou přiřazením odběrného nebo předávacího místa novému dodavateli plynu dotčena, a informuje o tom neprodleně dotčeného dodavatele plynu, dotčený subjekt zúčtování a provozovatele přepravní nebo distribuční soustavy, ke které je odběrné nebo předávací místo připojeno.

§ 114

Zkrácení dodávky plynu

(1) Žádost o zkrácení dodávky plynu do odběrného místa posílá dodavatel plynu operátorovi trhu prostřednictvím informačního systému operátora trhu nejpozději do 10:00:00 hodin desátého pracovního dne před plánovaným ukončením dodávky. Žádost o zkrácení přenesení odpovědnosti za odchylku v odběrném místě na subjekt zúčtování podává subjekt zúčtování operátorovi trhu nejpozději do 10:00:00 hodin desátého dne před plánovaným ukončením převzetí odpovědnosti za odchylku v odběrném místě. Operátor trhu ve svém systému zruší k požadovanému datu ukončení převzetí odpovědnosti za odchylku na odběrném místě k subjektu zúčtování a neprodleně o této skutečnosti informuje dodavatele, dotčené subjekty zúčtování a provozovatele přepravní soustavy nebo provozovatele distribuční soustavy.

(2) Zkrácením dodávky plynu dochází v informačním systému operátora trhu k posunu termínu ukončení dodávek stávajícím dodavatelem plynu a k posunu termínu převzetí odpovědnosti za odchylku stávajícím subjektem zúčtování. Zkrácení dodávky plynu znamená v případě smlouvy o sdružených službách dodávky plynu ukončení rezervace distribuční kapacity do odběrného místa. O zkrácení dodávek informuje operátor trhu dotčený subjekt zúčtování a provozovatele distribuční nebo přepravní soustavy, ke které je odběrné místo připojeno.

(3) Žádost o zkrácení dodávky plynu do odběrného místa v případě odstoupení od smlouvy podle § 11a odst. 2 , 5 a 6 energetického zákona12) nebo v případě výpovědi smlouvy podle § 11a odst. 3 energetického zákona12) posílá dodavatel plynu operátorovi trhu prostřednictvím informačního systému operátora trhu nejpozději do 00:00:00 hodin pracovního dne předcházejícího dni, ve kterém má nabýt účinnosti změna dodavatele v systému operátora trhu, nebo mají nastat účinky odstoupení od smlouvy podle § 11a odst. 2 , 5 a 6 energetického zákona12) nebo mají nastat účinky výpovědi smlouvy podle § 11a odst. 3 energetického zákona12) .

(4) Operátor trhu zruší k požadovanému datu ve svém systému přiřazení odběrného místa k dodavateli plynu a dotčenému subjektu zúčtování a neprodleně o této skutečnosti informuje dodavatele plynu, dotčené subjekty zúčtování a provozovatele distribuční nebo přepravní soustavy, ke které je odběrné místo připojeno.

§ 115

Prodloužení dodávky plynu

(1) Žádost o prodloužení dodávky plynu do odběrného místa posílá dodavatel plynu operátorovi trhu prostřednictvím informačního systému operátora trhu nejpozději do 23:00:00 hodin posledního kalendářního dne dodávky plynu. V žádosti původní dodavatel plynu uvede nový termín ukončení dodávky plynu. Subjekt zúčtování sdělí, zda souhlasí s přiřazením odpovědnosti za odchylku, nejpozději do 23:30:00 hodin posledního kalendářního dne dodávky plynu.

(2) Operátor trhu neprodleně informuje o prodloužení dodávky plynu dotčené subjekty zúčtování, dodavatele plynu a provozovatele přepravní soustavy nebo příslušného provozovatele distribuční soustavy, ke které je odběrné místo připojeno. Prodloužení dodávky plynu znamená v případě smlouvy o sdružených službách dodávky plynu pokračování rezervace distribuční kapacity do odběrného místa. Prodloužení dodávky plynu podle odstavce 1 nabývá účinnosti pouze tehdy, jestliže v termínu požadovaného prodloužení není k odběrnému místu v informačním systému operátora trhu přiřazen jiný dodavatel plynu.

(3) V případě, že zákazník odstoupil od smlouvy nebo více smluv podle § 11a odst. 2 energetického zákona12) a tuto skutečnost doložil dodavateli plynu, který je v rámci nejbližší změny dodavatele nahrazován jiným dodavatelem plynu (dále jen „původní dodavatel plynu“), a současně požaduje pokračování dodávky plynu od původního dodavatele plynu, posílá původní dodavatel plynu žádost o prodloužení dodávky plynu operátorovi trhu prostřednictvím informačního systému operátora trhu v termínu podle odstavce 1.

(4) Operátor trhu neprodleně informuje o žádosti o prodloužení dodávky plynu dotčené subjekty zúčtování a příslušného provozovatele přepravní nebo distribuční soustavy, ke které je odběrné místo připojeno, a dodavatele plynu. Původní dodavatel plynu v žádosti uvede nový termín ukončení dodávky plynu a jednoznačně označí, že se jedná o prodloužení dodávky plynu na základě odstoupení zákazníka od smlouvy podle § 11a odst. 2 energetického zákona12) . Subjekt zúčtování sdělí, zda souhlasí s přiřazením odpovědnosti za odchylku v termínu podle odstavce 1. Prodloužení dodávky plynu znamená v případě smlouvy o sdružených službách dodávky plynu pokračování rezervace distribuční kapacity do odběrného místa.

(5) Operátor trhu oznámí výsledek posouzení žádosti o prodloužení dodávky plynu podle odstavce 4 neprodleně po zaslání souhlasu subjektu zúčtování s převzetím odpovědnosti za odchylku.

(6) Operátor trhu k datu účinnosti prodloužení dodávky plynu podle odstavce 4 zruší každá jednotlivá přiřazení odběrného místa dodavatelům plynu, u kterých zákazník podle § 11a odst. 2 energetického zákona12) odstoupil od smlouvy, a neprodleně o této skutečnosti informuje původního dodavatele plynu, dotčené subjekty zúčtování a provozovatele distribuční nebo přepravní soustavy, ke které je odběrné místo připojeno.

Rychlá změna dodavatele plynu

§ 116

(1) V případě, že subjekt zúčtování ani po krácení nominací podle § 66 odst. 6 nemá potřebné finanční zajištění, operátor trhu zveřejňuje v 17:30:00 hodin prostřednictvím informačního systému informaci, že subjekt zúčtování nemá potřebné finanční zajištění pro pokrytí dodávek do odběrných míst zákazníků. Operátor trhu současně o této skutečnosti informuje dotčené subjekty zúčtování, dotčené dodavatele plynu a provozovatele distribuční nebo přepravní soustavy, ke které je odběrné místo připojeno.

(2) Pokud subjekt zúčtování podle odstavce 1 následující kalendářní den v 8:00:00 hodin nemá nadále potřebné finanční zajištění pro pokrytí dodávek do odběrných míst zákazníků, operátor trhu pozastaví možnost nominovat, přenášet a přebírat odpovědnost za odchylku a účastnit se vnitrodenního trhu s plynem. Operátor trhu neprodleně poskytne informaci o pozastavení možnosti subjektu zúčtování nominovat, přenášet a přebírat odpovědnost za odchylku, účastnit se vnitrodenního trhu s plynem a výčet EIC kódů odběrných míst, jichž se daná skutečnost týká, všem registrovaným účastníkům trhu s plynem a zveřejní ji způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(3) V odběrných místech zákazníků, kde je přiřazen k odpovědnosti za odchylku nebo předal odpovědnost za odchylku subjekt zúčtování, který má pozastavené právo nominovat, přenášet a přebírat odpovědnost za odchylku a účastnit se vnitrodenního trhu s plynem podle odstavce 2, je v termínu podle odstavce 2 odpovědnost za odchylku přiřazena dodavateli plynu. Pokud je subjekt zúčtování zároveň dodavatelem plynu do odběrného místa zákazníka, provozovatel distribuční nebo přepravní soustavy, ke které je odběrné místo zákazníka připojeno, zasílá neprodleně elektronicky zákazníkovi, u něhož je mu známa elektronická adresa, že k danému dni nejsou zajištěny dodávky do jeho odběrného místa nebo bude zajištěna dodávka dodavatelem poslední instance.

(4) V případě, že do 14:00:00 hodin k odběrnému místu podle odstavce 3 první věty není přiřazen subjekt zúčtování s dostatečným finančním zajištěním, operátor trhu informuje o této skutečnosti všechny registrované účastníky trhu s plynem a zveřejní tuto informaci způsobem umožňujícím dálkový přístup. Provozovatel distribuční nebo přepravní soustavy, ke které je odběrné místo zákazníka připojeno, zasílá neprodleně elektronicky zákazníkovi, u něhož je mu známa elektronická adresa, že k danému dni nejsou zajištěny dodávky do jeho odběrného místa nebo bude zajištěna dodávka dodavatelem poslední instance.

(5) Pro odběrná místa zákazníků, jejichž subjektu zúčtování operátor trhu pozastavil možnost nominovat, přenášet a přebírat odpovědnost za odchylku a účastnit se vnitrodenního trhu s plynem z důvodu nedostatečného finančního zajištění, podává žádost o rychlou změnu dodavatele plynu nový dodavatel plynu prostřednictvím informačního systému operátora trhu, a to nejpozději do dvou kalendářních dnů do 8:00:00 hodin po termínu podle odstavce 3 nebo 4. V případě, že nový dodavatel plynu zajišťuje dodávku podle smlouvy o sdružených službách dodávky plynu, podává žádost o rezervaci distribuční kapacity podle § 40 nejpozději v termínu pro podání žádosti o rychlou změnu dodavatele plynu. Žádost o rychlou změnu dodavatele plynu musí obsahovat následující údaje:

a) identifikace nového dodavatele plynu formou kódu přiřazeného podle § 5 odst. 1 ,

b) typ smlouvy o dodávce plynu a dobu trvání smlouvy,

c) identifikace subjektu zúčtování formou kódu přiřazeného podle § 5 odst. 1 , který má být přiřazen k odpovědnosti za odchylku v odběrném místě, které je změnou dodavatele plynu dotčeno,

d) odběrné místo a jeho identifikaci formou kódu přiřazeného podle § 5 odst. 1 .

§ 117

(1) Nedojde-li k podání žádosti o rychlou změnu dodavatele plynu podle § 116 odst. 5 , není třetí den po termínu podle § 116 odst. 3 nebo 4 zajištěna dodávka plynu do odběrného místa zákazníka, pokud zákazník nespadá pod režim dodavatele poslední instance.

(2) Nedojde-li k podání žádosti o rychlou změnu dodavatele plynu podle § 116 odst. 5 , je třetí den po termínu podle § 116 odst. 3 nebo 4 zajištěna dodávka plynu do odběrného místa zákazníka dodavatelem poslední instance, pokud zákazník spadá pod režim dodavatele poslední instance.

(3) Nejpozději do 60 minut po obdržení žádosti podle § 116 odst. 5 informuje operátor trhu prostřednictvím svého informačního systému nového dodavatele plynu, nový subjekt zúčtování, případně další dotčené subjekty zúčtování a provozovatele distribuční nebo přepravní soustavy, ke které je odběrné místo připojeno, že byla podána žádost podle § 116 odst. 5 . Rychlá změna dodavatele plynu nabývá účinnosti třetí den po termínu podle § 116 odst. 3 nebo 4 .

(4) Nejpozději do dvou kalendářních dnů do 12:00:00 hodin po termínu podle § 116 odst. 3 nebo 4 provozovatel distribuční nebo přepravní soustavy informuje operátora trhu o nemožnosti rezervace distribuční nebo přepravní kapacity do odběrného místa zákazníka podle odstavce 3 z důvodu nedostatečného finančního zajištění. Operátor trhu neprodleně po obdržení informace od provozovatele distribuční nebo přepravní soustavy informuje nového dodavatele plynu a všechny dotčené subjekty zúčtování o možnosti rezervace distribuční nebo přepravní kapacity do odběrného místa zákazníka podle § 116 odst. 5 . V případě nemožnosti rezervace distribuční kapacity informuje operátor trhu prostřednictvím informačního systému nového dodavatele plynu, nový subjekt zúčtování a další dotčené subjekty zúčtování a provozovatele přepravní nebo distribuční soustavy, ke které je odběrné místo připojeno, o zastavení rychlé změny dodavatele plynu.

§ 118

(1) Nejpozději do dvou kalendářních dnů do 12:00:00 hodin po termínu podle § 116 odst. 3 nebo 4 subjekt zúčtování sdělí, zda souhlasí s přiřazením odpovědnosti za odchylku do odběrného místa zákazníka podle § 117 odst. 3 . Neprodleně po vyjádření souhlasu subjektu zúčtování s přiřazením odpovědnosti za odchylku v daném odběrném místě informuje operátor trhu prostřednictvím informačního systému nového dodavatele plynu a další dotčené subjekty zúčtování a provozovatele přepravní nebo distribuční soustavy, ke které je odběrné místo připojeno, o přiřazení subjektu zúčtování. Pokud nejpozději do dvou kalendářních dnů do 12:00:00 hodin po termínu podle § 116 odst. 3 nebo 4 není v informačním systému operátora trhu souhlas subjektu zúčtování s přiřazením odpovědnosti za odchylku v daném odběrném místě, informuje operátor trhu prostřednictvím informačního systému nového dodavatele plynu, nový subjekt zúčtování a další dotčené subjekty zúčtování a provozovatele přepravní nebo distribuční soustavy, ke které je odběrné místo připojeno, o zastavení rychlé změny dodavatele plynu.

(2) Nejpozději do dvou kalendářních dnů do 12:10:00 hodin po termínu podle § 116 odst. 3 nebo 4 oznámí operátor trhu provozovateli distribuční nebo přepravní soustavy, ke které je odběrné místo připojeno, novému dodavateli plynu a všem dotčeným subjektům zúčtování výsledky posouzení žádosti o rychlou změnu dodavatele plynu a obchodníkovi s plynem v režimu dodavatele poslední instance, kterým odběrným místům bude zajištěna dodávka dodavatelem poslední instance. Operátor trhu ve svém informačním systému přiřadí k dotčenému odběrnému místu dodavatele poslední instance. Po uplynutí lhůty dané jiným právním předpisem12) postupuje operátor trhu podle § 78 a 79 .

(3) Distribuční nebo přepravní kapacita je oznámením o zaregistrování rychlé změny dodavatele plynu podle odstavce 2 rezervována.

(4) K datu účinnosti rychlé změny dodavatele plynu provede provozovatel distribuční nebo přepravní soustavy stanovení stavu měřidla podle § 113 odst. 2 .

(5) Rychlá změna dodavatele plynu podle § 116 odst. 3 až 5 a § 117 se dále použije pro odběrná místa zákazníků, kde dodavatel plynu pozbyl oprávnění nebo možnost dodávat nebo nemá zajištěnu službu přepravní nebo distribuční soustavy v případě dodávky plynu na základě smlouvy o sdružených službách dodávky plynu. V těchto případech pozastaví operátor trhu dodavateli plynu, který pozbyl oprávnění nebo možnost plyn dodávat nebo nemá zajištěnu službu přepravní nebo distribuční soustavy v případě dodávky plynu na základě smlouvy o sdružených službách dodávky plynu, možnost nominovat, přenášet a přebírat odpovědnost za odchylku a účastnit se vnitrodenního trhu s plynem. Operátor trhu neprodleně poskytne tuto informaci, včetně výčtu EIC kódů odběrných míst, jichž se daná skutečnost týká, všem registrovaným účastníkům trhu s plynem a zveřejní ji způsobem umožňujícím dálkový přístup. Postup podle § 116 odst. 2 se nepoužije.

Postup při přerušení, omezení a obnovení dodávky plynu při neoprávněném odběru, neoprávněné distribuci a neoprávněné přepravě

§ 119

(1) Dodavatel plynu podává žádost o přerušení nebo ukončení dodávky plynu u provozovatele distribuční soustavy nejpozději poslední kalendářní den před dnem požadovaného ukončení nebo přerušení dodávky plynu, nejdříve však 4 měsíce před dnem požadovaného ukončení nebo přerušení dodávky plynu.

(2) Dodavatel plynu může vzít žádost podanou podle odstavce 1 písemně nebo prostřednictvím informačního systému provozovatele distribuční soustavy zpět ve lhůtě do 16:00:00 hodin pracovního dne bezprostředně předcházejícího dni požadovaného přerušení nebo ukončení dodávky plynu bez souhlasu provozovatele distribuční soustavy. Po tomto termínu může vzít dodavatel plynu zpět žádost podanou podle odstavce 1 písemně nebo prostřednictvím informačního systému provozovatele distribuční soustavy pouze se souhlasem provozovatele distribuční soustavy.

(3) Provozovatel distribuční soustavy provede na žádost dodavatele plynu přerušení dodávky plynu při neoprávněném odběru plynu

a) u odběrného místa zákazníka kategorie střední odběratel a velkoodběratel do tří pracovních dnů ode dne požadovaného přerušení dodávky plynu, kdy doba tří pracovních dnů začíná běžet dnem požadovaného přerušení dodávky plynu včetně. V případě, že se provozovateli distribuční soustavy nepodaří přerušit dodávku plynu z důvodu nepřístupného měřidla a neposkytnutí součinnosti zákazníka při přerušení dodávky plynu do tří pracovních dnů ode dne požadovaného přerušení dodávky plynu včetně, platí, že účinek přerušení dodávky plynu nastal uplynutím pátého pracovního dne ode dne požadovaného přerušení dodávky plynu včetně,

b) u odběrného místa zákazníka kategorie maloodběratel a domácnost do deseti pracovních dnů ode dne požadovaného přerušení dodávky plynu, kdy doba deseti pracovních dnů začíná běžet dnem požadovaného přerušení dodávky plynu včetně. V případě, že se provozovateli distribuční soustavy nepodaří přerušit dodávku plynu z důvodu nepřístupného měřidla a neposkytnutí součinnosti zákazníka při přerušení dodávky plynu do desátého pracovního dne ode dne požadovaného přerušení dodávky plynu včetně, platí, že účinek přerušení dodávky nastal od patnáctého pracovního dne ode dne požadovaného přerušení dodávky plynu včetně.

(4) Provozovatel distribuční soustavy provede na žádost dodavatele plynu ukončení dodávky plynu při neoprávněném odběru plynu

a) u odběrného místa zákazníka kategorie střední odběratel a velkoodběratel do tří pracovních dnů ode dne požadovaného ukončení dodávky plynu, kdy doba tří pracovních dnů začíná běžet dnem požadovaného ukončení dodávky plynu včetně. V případě, že se nepodaří provozovateli distribuční soustavy ukončit dodávku plynu z důvodu nepřístupného měřidla a neposkytnutí součinnosti zákazníka při ukončení dodávky plynu, má se za to, že nastává účinek ukončení dodávky plynu uplynutím čtvrtého pracovního dne ode dne požadovaného ukončení dodávky plynu včetně. V případě, že nastane účinek ukončení dodávky podle předcházející věty, provede provozovatel distribuční soustavy k tomuto datu výpočet předpokládané výše spotřeby plynu podle právního předpisu, který upravuje měření plynu15) , a tento výpočet předá dodavateli plynu a operátorovi trhu u odběrných míst, která byla prostřednictvím kódu označena pro jednotlivé zasílání dat operátorovi trhu,

b) u odběrného místa zákazníka kategorie maloodběratel a domácnost do deseti pracovních dnů ode dne požadovaného ukončení dodávky plynu, kdy doba deseti pracovních dnů začíná běžet dnem požadovaného ukončení dodávky plynu včetně. V případě, že se nepodaří provozovateli distribuční soustavy ukončit dodávku plynu z důvodu nepřístupného měřidla a neposkytnutí součinnosti zákazníka při ukončení dodávky plynu, má se za to, že nastává účinek ukončení dodávky od patnáctého pracovního dne ode dne požadovaného ukončení dodávky plynu včetně. V případě, že nastane účinek ukončení dodávky podle předcházející věty, provede provozovatel distribuční soustavy k tomuto datu výpočet předpokládané výše spotřeby plynu podle právního předpisu, který upravuje měření plynu15) , a tento výpočet předá dodavateli plynu a operátorovi trhu u odběrných míst, která byla prostřednictvím kódu označena pro jednotlivé zasílání dat operátorovi trhu.

§ 120

(1) Provozovatel distribuční soustavy informuje nejpozději do čtyř pracovních dnů ode dne přerušení nebo ukončení dodávky plynu dotčené účastníky trhu s plynem a operátora trhu o přerušení nebo ukončení dodávek plynu do odběrného místa zákazníka.

(2) V případě, že nedojde k přerušení dodávky plynu podle § 119 odst. 3 , provozovatel distribuční soustavy informuje o této skutečnosti bez zbytečného odkladu předkladatele žádosti o přerušení dodávky plynu.

(3) Provozovatel distribuční soustavy provede omezení nebo přerušení distribuce plynu do odběrného místa zákazníka kategorie maloodběratel a domácnost do pěti pracovních dnů ode dne zjištění neoprávněné distribuce podle § 74 odst. 4 energetického zákona12) .

(4) V případě, že pominou důvody omezení, přerušení nebo ukončení distribuce plynu podle odstavce 3 nebo § 119 odst. 3 a 4 , nebo v případě, že zákazník nebo dodavatel plynu požádají o zahájení nebo obnovení dodávek plynu do odběrného místa zákazníka po předchozím omezení, přerušení nebo ukončení dodávky plynu podle odstavce 3 nebo § 119 odst. 3 a 4 , provozovatel distribuční soustavy zahájí nebo obnoví dodávky nebo distribuce plynu podle právního předpisu upravujícího kvalitu dodávky plynu a souvisejících služeb16) .

(5) Pro žádosti o omezení, přerušení nebo ukončení dodávky plynu při neoprávněném odběru a neoprávněné přepravě a žádosti o zahájení nebo obnovení dodávky plynu po neoprávněném odběru a neoprávněné přepravě v odběrném místě zákazníka přímo připojeného k přepravní soustavě postupuje obdobně provozovatel přepravní soustavy podle odstavců 1 až 4 a podle § 119 .

(6) Kategorizaci zákazníků stanoví příloha č. 16 k této vyhlášce.

Postupy a podmínky pro přenesení a převzetí odpovědnosti za odchylku při přeměnách obchodních společností

§ 121

(1) Subjekt zúčtování nebo dodavatel plynu informuje prostřednictvím žádosti podané v informačním systému operátora trhu o rozhodnutí provést hromadný převod odběrných míst u operátora trhu v souvislosti s převedením nebo přeměnou obchodní společnosti.

(2) Předmětem hromadného převodu je změna subjektu zúčtování, nebo změna dodavatele plynu na odběrných místech zákazníků v souvislosti s přeměnou obchodní společnosti. Ustanovení o změně dodavatele plynu podle § 110 a dále se nepoužijí.

(3) Obchodník s plynem, na nějž přejdou nebo budou převedena odběrná místa zákazníka, podává do informačního systému operátora trhu požadavek na hromadný přechod nebo převod odběrných míst z předávajícího subjektu na přebírající, ve kterém uvede následující údaje:

a) den požadovaného přechodu nebo převodu odběrných míst zákazníků,

b) identifikace přebírajícího obchodníka s plynem formou kódu přiřazeného podle § 5 odst. 1 ,

c) identifikace předávajícího obchodníka s plynem formou kódu přiřazeného podle § 5 odst. 1 ,

d) určení, zda je předmětem hromadného převodu podle odstavce 2 změna subjektu zúčtování nebo změna dodavatele,

e) seznam odběrných míst zákazníků v případě, že dochází k rozdělení obchodní společnosti,

f) písemný doklad o přeměně obchodní společnosti,

g) prohlášení o uzavření smlouvy o zajištění služby distribuční soustavy mezi provozovatelem distribuční soustavy, k níž jsou odběrná místa připojena, a přebírajícím subjektem nebo prohlášení o skutečnosti, že tato smlouva bude mezi dotčeným provozovatelem distribuční soustavy a přebírajícím subjektem uzavřena ke dni převodu odběrných míst.

(4) Požadavek podle odstavce 3 podává obchodník s plynem, na něhož budou odběrná místa zákazníka převedena, nejpozději 10 pracovních dní před termínem podle odstavce 3 písm. a).

(5) Operátor trhu informuje o podání požadavku podle odstavce 3 všechny dotčené dodavatele plynu, subjekty zúčtování a provozovatele distribučních soustav nebo provozovatele přepravní soustavy.

(6) V případě, že předávající obchodník s plynem vyjádří v informačním systému operátora trhu souhlas s požadovaným hromadným převodem odběrných míst na základě údajů uvedených v požadavku podle odstavce 3, operátor trhu provede ve dni podle odstavce 3 písm. a) v informačním systému operátora trhu hromadnou změnu dodavatele plynu nebo subjektu zúčtování na základě požadavku podle odstavce 3 písm. d) u všech jednotlivých odběrných míst registrovaných v informačním systému operátora trhu, kterých se hromadná změna dotýká. Operátor trhu provede tuto změnu s účinností od termínu uvedeného v odstavci 3 písm. a).

§ 122

(1) O změně subjektu zúčtování provedené podle § 121 odst. 6 operátor trhu neprodleně informuje prostřednictvím svého informačního systému všechny dotčené dodavatele plynu a subjekty zúčtování. Tuto informaci operátor trhu poskytne za každé odběrné místo zákazníka, u kterého došlo ke změně subjektu zúčtování.

(2) O změně dodavatele plynu provedené podle § 121 odst. 6 operátor trhu neprodleně informuje prostřednictvím svého informačního systému všechny dotčené dodavatele plynu, subjekty zúčtování a provozovatele distribučních soustav nebo provozovatele přepravní soustavy. Tuto informaci operátor trhu poskytne za každé odběrné místo zákazníka, u kterého došlo ke změně dodavatele plynu.

(3) V případě změny podle § 121 odst. 6 nepředává provozovatel distribuční soustavy prostřednictvím informačního systému operátora trhu stav měřidla v odběrném místě zákazníka stanovený ke dni podle § 121 odst. 3 písm. a) postupem podle § 113 odst. 2 a ani s tím související údaje potřebné k vyúčtování dodávky plynu a souvisejících služeb podle jiného právního předpisu upravujícího náležitosti a termíny vyúčtování dodávek plynu17) .

ČÁST JEDENÁCTÁ

USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ

§ 123

Společná ustanovení

(1) Hodnoty předávané nebo zveřejňované podle této vyhlášky se uvádějí v tisícinách MWh kromě hodnot rezervovaných distribučních kapacit, které se uvádějí v celých m3 , a hodnot podle § 95 odst. 1 písm. a) až e), g) a h) , které se předávají v m3 .

(2) Přepravní kapacita pro hraniční bod, bod virtuálního zásobníku plynu, odběrná místa zákazníků přímo připojená k přepravní soustavě a bod výrobny plynu je rezervována v tisícinách MWh/den.

(3) Nominace přepravy a alokace na hraničním bodu, bodu virtuálního zásobníku plynu, odběrných místech zákazníků přímo připojených k přepravní soustavě a bodu výrobny plynu se provádí v tisícinách MWh.

(4) Distribuční kapacita pro bod přeshraničního plynovodu a bod výrobny plynu je rezervována v tisícinách MWh/den.

(5) Nominace distribuce a alokace pro bod přeshraničního plynovodu a pro bod výrobny plynu se provádí v tisícinách MWh.

(6) Zasílání žádosti o uskutečnění změny dodavatele plynu nebo potvrzení nebo zamítnutí změny dodavatele plynu a údajů potřebných pro registraci odběrných nebo předávacích míst probíhá formou elektronických zpráv v komunikačním prostředí definovaném operátorem trhu. Zprávy jsou účastníkovi trhu s plynem zasílány ve formátu definovaném operátorem trhu.

(7) Žádosti o rezervaci distribuční kapacity a uzavření smlouvy o zajištění služby distribuční soustavy se předkládají v listinné podobě nebo elektronicky ve formátu definovaném provozovatelem distribuční soustavy.

Přechodná ustanovení

§ 124

(1) Pro nominace a renominace závazku dodat a závazku odebrat se v období do 30. června 2016 použijí ustanovení vyhlášky č. 365/2009 Sb. , ve znění účinném do dne nabytí účinnosti této vyhlášky. Pro nominace závazku dodat a závazku odebrat na plynárenský den 1. července 2016 se použijí ustanovení vyhlášky č. 365/2009 Sb. , ve znění účinném do dne nabytí účinnosti této vyhlášky.

(2) Pro obchodní vyrovnávání odchylek se v období do 30. června 2016 použijí ustanovení vyhlášky č. 365/2009 Sb. , ve znění účinném do dne nabytí účinnosti této vyhlášky.

(3) Pro fyzické vyrovnávání odchylek se v období do 30. června 2016 použijí ustanovení vyhlášky č. 365/2009 Sb. , ve znění účinném do dne nabytí účinnosti této vyhlášky.

(4) Předběžná celková odchylka subjektu zúčtování z plynárenského dne 29. a 30. června 2016 se vyrovnává podle vyhlášky č. 365/2009 Sb. , ve znění účinném do dne nabytí účinnosti této vyhlášky.

(5) Součet skutečných celkových odchylek za měsíc červen 2016 se vypořádává podle vyhlášky č. 365/2009 Sb. , ve znění účinném do dne nabytí účinnosti této vyhlášky.

§ 125

(1) Pro rozsah, termíny předávání a zveřejňování údajů a vyúčtování dodávek plynu a ostatních služeb se v období do 30. června 2016 použijí ustanovení podle vyhlášky č. 365/2009 Sb. , ve znění účinném do dne nabytí účinnosti této vyhlášky s výjimkou ustanovení o cenách souvisejících služeb v plynárenství a postupu pro stanovení zálohových plateb, které se použijí od 1. ledna 2016.

(2) Podle vyhlášky č. 365/2009 Sb. , ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, se až do svého zakončení posuzují všechny procesy, lhůty a doby pro změny dodavatele plynu, které začaly běžet před 1. lednem 2016, i když změna dodavatele bude ukončena až po 1. lednu 2016.

(3) Odhad spotřeby plynu k datu účinnosti změny dodavatele plynu podle § 113 odst. 3 se v období do 30. června 2016 provede postupem podle vyhlášky č. 365/2009 Sb. , ve znění účinném do dne nabytí účinnosti této vyhlášky.

(4) Počáteční stav bilančního účtu odchylek každého subjektu zúčtování nebo zahraničního účastníka je roven nule.

(5) K datu účinnosti této vyhlášky je počáteční velikost konta provozovatele rovna nule.

(6) Provozovatel distribuční soustavy provede registraci odběrných míst s měřením typu A nebo B do informačního systému operátora trhu do 31. ledna 2016.

§ 126

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se:

1. Vyhláška č. 365/2009 Sb. , o Pravidlech trhu s plynem.

2. Vyhláška č. 370/2010 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 365/2009 Sb. , o Pravidlech trhu s plynem.

3. Vyhláška č. 442/2011 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 365/2009 Sb. , o Pravidlech trhu s plynem, ve znění vyhlášky č. 370/2010 Sb.

4. Vyhláška č. 436/2012 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 365/2009 Sb. , o Pravidlech trhu s plynem, ve znění pozdějších předpisů.

5. Vyhláška č. 291/2014 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 365/2009 Sb. , o Pravidlech trhu s plynem, ve znění pozdějších předpisů.

§ 127

Účinnost


Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2016 s výjimkou ustanovení § 62 , 68 , 71 , 72 , 74 , § 80 až 83 , § 86 až 107 , příloh č. 5 až 15 , 17 a 18 k této vyhlášce, které nabývají účinnosti dnem 1. července 2016.

Předsedkyně:

Ing. Vitásková v. r.

Příloha 1

Náležitosti žádosti o rezervaci přepravní kapacity

Technické údaje

1. Požadovaný vstupní nebo výstupní bod přepravní soustavy

2. Požadovaný termín a doba poskytnutí přepravy plynu

3. Požadovaný typ rezervované přepravní kapacity

4. Požadovaný charakter přepravní kapacity (pevná, přerušitelná, koordinovaná, nekoordinovaná)

5. Velikost požadované kapacity v MWh/den v daném vstupním nebo výstupním bodě přepravní soustavy nebo v m3 /den pro odběrné místo zákazníka přímo připojeného k přepravní soustavě

6. Prohlášení o správnosti a pravdivosti uvedených údajů.

Příloha 2

Náležitosti žádosti o rezervaci distribuční kapacity

Technické údaje

1. Identifikace žadatele o rezervaci distribuční kapacity formou EIC kódu

2. Požadovaný termín rezervace distribuční kapacity od - do

3. Požadovaný typ rezervované distribuční kapacity

4. Důvod žádosti

5. Identifikace odběrného nebo předávacího místa případně souhrnu předávacích míst formou EIC kódu

6. Identifikace zákazníka formou

a. jména, popřípadě jmen, příjmení a data narození u kategorie domácnost

b. IČ, pokud je přiděleno, a jména, příjmení a případného dodatku nebo obchodní firmou či názvem v ostatních případech

c. EIC kódu provozovatele distribuční soustavy nebo výrobce plynu

7. Adresa odběrného místa

8. Požadovaný charakter rezervované distribuční kapacity (pevná, přerušitelná)

9. Velikost požadované distribuční kapacity v daném odběrném nebo předávacím místě případně souhrnu předávacích míst s měřením typu A nebo B. U odběrných míst s více měřícími místy se za velikost požadované distribuční kapacity považuje hodnota kapacity za měřící místa typu A a B

10. Předpokládaná výše ročního odběru plynu

11. U odběrných míst zákazníků kategorie velkoodběratel a střední odběratel nebo u odběrných míst kategorie maloodběr s měsíční periodou odečtu roční diagram předpokládané výše měsíčních odběrů plynu

12. Adresa elektronické pošty zákazníka a telefonní číslo zákazníka, pokud jsou k dispozici

13. Prohlášení o správnosti a pravdivosti uvedených údajů.

Příloha 3

Podmínky aukce na volnou skladovací kapacitu

1. Podmínky aukce musí být přiměřené, nediskriminační a transparentní.

2. Podmínky aukce obsahují

a) minimální cenu nebo způsob určení minimální ceny za jednotku skladovací kapacity za první rok nebo prvních 12 měsíců období, pro které je skladovací kapacita rezervována,

b) termín zahájení aukce,

c) požadovaný způsob zabezpečené elektronické komunikace včetně alternativního způsobu komunikace při selhání elektronické komunikace na straně žadatele,

d) způsob určení a postup složení finančního zajištění,

e) velikost nabízené volné skladovací kapacity,

f) vzor smlouvy o uskladňování plynu nebo vymezení rozsahu změn obsahu stávající smlouvy o uskladňování plynu, pokud je úprava smlouvy o uskladňování plynu rezervací skladovací kapacity vynucena, která bude uzavřena s účastníky aukce, kterým bude rezervována skladovací kapacita,

g) velikost navýšení ceny za jednotku skladovací kapacity mezi aukčními koly a způsob alokace skladovací kapacity,

h) minimální a maximální dobu rezervace skladovací kapacity,

i) způsob výpočtu ceny za jednotku skladovací kapacity pro ostatní roky nebo měsíce, po něž je skladovací kapacita rezervována,

j) typ rezervace skladovacích kapacit podle § 50 odst. 4 písm. a) nebo c) ; u rezervace podle § 50 odst. 4 písm. a) začátek rezervace skladovací kapacity a maximální doba rezervace skladovací kapacity, na které je rezervace skladovací kapacity nabízena; u rezervace podle § 50 odst. 4 písm. c) začátek rezervace skladovací kapacity a maximální počet měsíců trvání rezervace skladovací kapacity,

k) typ rezervace skladovací kapacity podle § 50 odst. 4 ,

l) dobu trvání jednotlivých aukčních kol,

m) způsob stanovení pokuty za zrušení rezervace skladovací kapacity aktivnímu uživateli, kterému byla rezervace skladovací kapacity potvrzena, ale nedošlo k uzavření smlouvy o uskladnění, včetně termínu pro její uhrazení,

n) termín složení finančního zajištění pro aktivní účast v aukci na skladovací kapacitu,

o) velikost dodatečné skladovací kapacity, která může být aktivována.

3. Podmínky aukce pro novou skladovací kapacitu dále obsahují

a) minimální množství skladovací kapacity, které musí být v aukci rezervováno, aby nebyla aukce provozovatelem zásobníku plynu zrušena,

b) celkovou nabízenou skladovací kapacitu v prvním roce uskladňování plynu a v dalších letech, pokud bude nová skladovací kapacita nebo jednotlivé parametry navyšovány postupně.

Příloha 4

Pravidla pro posouzení proveditelnosti renominace přepravy, distribuce a uskladňování plynu

Provozovatel přepravní soustavy, provozovatel distribuční soustavy nebo provozovatel zásobníku plynu odmítne renominaci na vstupním nebo výstupním bodě plynárenské soustavy, pokud

(a) nejsou vzájemně odsouhlaseny nominace na vstupním nebo výstupním bodě plynárenské soustavy,

(b) je na vstupním nebo výstupním bodě přepravní soustavy splněna některá z následujících nerovnic (1) a (2)

          1
   Nrj > Npj + ---- * Ksj * (24-T)    (1)
         24
 
   Nrj < Npj               (2)

kde

j je vstupní nebo výstupní bod plynárenské soustavy,
T je hodina plynárenského dne, od které je renominace účinná; T = 1 pro 7:00:00 hodin plynárenského dne, T=2 pro 8:00:00 hodin
plynárenského dne až T = 24 pro 6:00:00 hodin následujícího plynárenského dne,
Nrj je renominace daného subjektu zúčtování na vstupním nebo výstupním bodě plynárenské soustavy na daný plynárenský den,
KSj je součet všech denních rezervovaných pevných nebo přerušitelných kapacit daného subjektu zúčtování sjednaných ve
smlouvě (smlouvách) ve vstupním nebo výstupním bodě plynárenské soustavy j na daný plynárenský den,
Npj je nominace a renominace přijaté a zaregistrované do času t stanovené jako

           Nj(t-1) - Npj(t-1)
      Npj(t) = --------------------- + Npj(t-1)
             24 - t + 2

pro t=1  Npj(t) = 0

kde
Njt je nominace nebo renominace daného subjektu zúčtování na vstupním nebo výstupním bodě plynárenské soustavy účinná v hodině t plynárenského dne

t je hodina plynárenského dne, od které je renominace účinná; t = 1 pro interval <6:00:00, 7:00:00) až t = 24 pro interval <5:00:00, 6:00:00) následujícího plynárenského dne.


Příloha 5

Flexibilita prostřednictvím akumulace plynárenské soustavy stanovená operátorem trhu pro plynárenský den

a) Flexibilita za odběrné místo zákazníka s měřením typu A nebo B F OPMA v tisícinách MWh pro plynárenský den
FOPMA = [KOPM1 x RKOPM x Spt + KOPM2 x (RKOPM x Spt - AlOPM)],

kde
kde

KOPM1 je koeficient stanovený na hodnotu 0,03884,
KOPM2 je koeficient stanovený na hodnotu 0,
RKOPM je součet všech rezervovaných kapacit daného subjektu zúčtování
v odběrném místě zákazníka na daný plynárenský den v m3 předaných
podle § 95 odst. 1 písm. f) nebo § 96 odst. 1 písm. n),
Spt průměrná hodnota spalného tepla předávaná podle § 96 odst. 1 písm. f)
v tisícinách MWh/m3 ,
AlOPM je denní alokace daného subjektu zúčtování v odběrném místě zákazníka
předané podle § 96 odst. 1 písm. e) nebo § 95 odst. 1 písm. e) anebo
stanovená postupem podle § 101 odst. 2.
Pro odběrné místo zákazníka připojené k přepravní soustavě se součin RK OPM x S pt nahradí součtem všech rezervovaných kapacit daného subjektu zúčtování v odběrném místě zákazníka na daný plynárenský den v tisícinách MWh.

b) Flexibilita za odběrné místo zákazníka s měřením typu C nebo CM F OPMC v tisícinách MWh pro plynárenský den
            
					  CY           CY
   FOPMC = [KOPM1 x ----- x Spt + KOPM2 x (----- x Spt - DHOPM)],
           KLFSP         KLFSP

kde
kde

KOPM1 je koeficient stanovený na hodnotu 0,03884,
KOPM2 je koeficient stanovený na hodnotu 0,
CY je hodnota plánované roční spotřeby v tisícinách MWh uvedená pro
příslušný plynárenský den pro denní odchylky v informačním systému
operátora trhu,
Spt je průměrná hodnota spalného tepla předávaná podle § 96 odst. 1 písm. f)
v tisícinách MWh/m3 ,
KLFSP je koeficient stanovený na hodnotu 1171 v tisícinách MWh/m3 ,
DHOPM je denní hodnota odběru plynu podle § 99 odst. 6.

c) Flexibilita za bod výrobny plynu
FVP = [KVP x RKVP],

kde
kde

KVP je koeficient stanovený na hodnotu 0,
RKVP je součet všech rezervovaných kapacit daného subjektu zúčtování v bodě
výrobny plynu na daný plynárenský den v tisícinách MWh předaných podle
§ 96 odst. 1 písm. o) nebo podle § 95 odst. 1 písm. i).

d) Flexibilita za vstupní hraniční bod, za vstupní bod přeshraničního plynovodu a za vstupní bod zásobníku plynu
FVB = [KVB1 x RKVB + KVB2 x (RKVB - AlVB)],

kde
kde

KVB1 a KVB2 jsou koeficienty stanovené podle následující tabulky
 
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
Název vstupního bodu          KVB1     KVB2
------------------------------------------------------------
Hraniční bod             0,00442     0 
------------------------------------------------------------
Bod virtuálního zásobníku plynu    0,00442     0
------------------------------------------------------------
Bod přeshraničního plynovodu       0      0
------------------------------------------------------------

kde

RKVB je součet všech rezervovaných kapacit daného subjektu zúčtování na
příslušném vstupním bodě plynárenská soustavy v tisícinách MWh podle
§ 96 odst. 1 písm. j) nebo § 95 odst. 1 písm. j),
AlVB je denní alokace daného subjektu zúčtování na příslušném vstupním bodě
plynárenské soustavy předané operátorovi trhu podle
§ 96 odst. 1 písm. a) a b) nebo § 95 odst. 1 písm. a).

e) Flexibilita za výstupní hraniční bod, za výstupní bod přeshraničního plynovodu a za výstupní bod zásobníku plynu,
FVyB = [KVyB1 x RKVyB + KVyB2 x (RKVyB - AlVyB)],

kde
kde

KVyB1 a KVyB2 jsou koeficienty stanovené podle následující tabulky

 
------------------------------------------------------------
Název výstupního bodu          KVyB1    KVyB2
------------------------------------------------------------
Hraniční bod             0,00442     0 
------------------------------------------------------------
Bod virtuálního zásobníku plynu    0,00442     0
------------------------------------------------------------
Bod přeshraničního plynovodu     0,03361     0
------------------------------------------------------------

kde

RKVyB je součet všech rezervovaných kapacit daného subjektu zúčtování na
příslušném výstupním bodě plynárenská soustavy v tisícinách MWh podle
§ 96 odst. 1 písm. j) nebo § 95 odst. 1 písm. j),
AlVyB je denní alokace daného subjektu zúčtování na příslušném výstupním
bodě plynárenské soustavy předané operátorovi trhu podle
§ 96 odst. 1 písm. a) a b) nebo § 95 odst. 1 písm. d).

Příloha 6

Postup pro stanovení indexu krátkodobého trhu

1. Operátor trhu nejpozději v termínu podle § 88 zveřejní index krátkodobého trhu s plynem.

2. Index se stanoví v EUR/MWh následujícím způsobem:

Situace na vnitrodenním trhu organizovaném operátorem trhuVýpočet ceny INDEX OTE POTE
(EUR/MWh)
1. Existuje více než jeden uskutečněný obchod, přičemž celkový objem zobchodovaného plynu překročil 100 MWhVážený průměr všech obchodů na vnitrodenním trhu
2. Existuje právě jeden obchod nebo celkový objem zobchodovaného plynu nepřekročil 100 MWhPokud existovala ve stejném čase na trhu (a po dobu alespoň 5 minut) nabídka i poptávka se spreadem rovným nebo menším než 2 EUR/MWh a s objemem větším než 50 MWh v obou směrech, pak

PΦOr je aritmetický průměr všech dvojic maximální nabídkové ceny nákupu a minimální nabídkové ceny prodeje, které splňují podmínku, že byly k dispozici společně alespoň 5 minut, objem obou je vyšší než 50 MWh a rozdíl mezi nimi nepřekračuje 2 EUR/MWh
Pokud neexistovala ve stejném čase na trhu (a po dobu alespoň 5 minut) nabídka i poptávka se spreadem rovným nebo menším než 2 EUR/MWh a s objemem větším než 50 MWh v obou směrech
PD-1 je hodnota Indexu OTE z předcházejícího dne.
3. Neexistuje ani jeden uskutečněný obchodExistovala ve stejném čase na trhu (a po dobu alespoň 5 minut) nabídka i poptávka se spreadem rovným nebo menším než 2 EUR/MWh a s objemem větším než 50 MWh v obou směrech

POTE = PΦOr
PΦOr je aritmetický průměr všech dvojic maximální nabídkové ceny nákupu a minimální nabídkové ceny prodeje, které splňují podmínku, že byly k dispozici společně alespoň 5 minut, objem obou je vyšší než 50 MWh a rozdíl mezi nimi nepřekračuje 2 EUR/MWh
Neexistovala ve stejném čase na trhu (a po dobu alespoň 5 minut) nabídka i poptávka se spreadem rovným nebo menším než 2 EUR/MWh a s objemem větším než 50 MWh v obou směrech
POTE = PD-1
PD-1 je hodnota Indexu OTE z předcházejícího dne.


Příloha 7

Postup vyrovnávací akce na krátkodobém trhu při překročení první úrovně

1. Pokud je stav konta provozovatele po podání nominací podle § 62 odst. 4 nižší než - 3372 MWh může provozovatel přepravní soustavy nejpozději 4 hodiny po termínu podání nominací podle § 62 odst. 4 zadat požadavek na nákup plynu na vnitrodenním trhu s plynem minimálně ve výši 0,5 násobku absolutní hodnoty stavu konta provozovatele a maximálně ve výši 1,5 násobku absolutní hodnoty stavu konta provozovatele.

2. Pokud je stav konta provozovatele po podání nominací podle § 62 odst. 4 vyšší než 3372 MWh může provozovatel přepravní soustavy nejpozději 4 hodiny po termínu podání nominací podle § 62 odst. 4 zadat požadavek na prodej plynu na vnitrodenním trhu s plynem minimálně ve výši 0,5 násobku absolutní hodnoty stavu konta provozovatele a maximálně ve výši 1,5 násobku absolutní hodnoty stavu konta provozovatele.

3. Požadavek na nákup plynu podle bodu 1 zadává provozovatel přepravní soustavy za poslední známou cenu na vnitrodenním trhu s plynem sníženou o 0,5 EUR/MWh. V případě, kdy není požadavek na obchod realizován do 2 minut od zadání požadavku, zvýší provozovatel přepravní soustavy cenu o 0,1 EUR/MWh po uplynutí každých 2 minut. V případě, kdy není požadavek na obchod realizován do 30 minut od zadání požadavku, zvýší provozovatel přepravní soustavy cenu o 0,25 EUR/MWh po uplynutí každé 1 minuty. Provozovatel přepravní soustavy po dohodě s operátorem trhu může požádat operátora trhu o nastavení informačního systému operátora trhu, aby v případě požadavku na nákup plynu podle tohoto bodu probíhalo zvyšování poptávkové ceny automaticky. Poslední známou cenou vnitrodenního trhu s plynem se rozumí takový realizovaný obchod se základním produktem na požadovaný den dodávky na vnitrodenním trhu s plynem, ve kterém se zobchodovalo alespoň 50 MWh, a uskutečnil se nejpozději před začátkem celé hodiny, ve které se požadavek podává. Pokud není tato cena k dispozici, použije se cena posledního realizovaného obchodu se základním produktem na vnitrodenním trhu s plynem, ve kterém se zobchodovalo alespoň 50 MWh, a uskutečněného nejpozději před začátkem celé hodiny, ve které se požadavek podává.

4. Požadavek na prodej plynu podle bodu 2 zadává provozovatel přepravní soustavy za poslední známou cenu vnitrodenního trhu s plynem zvýšenou o 0,5 EUR/MWh. V případě, kdy není požadavek na obchod realizován do 2 minut od zadání požadavku, sníží provozovatel přepravní soustavy cenu o 0,1 EUR/MWh po uplynutí každých 2 minut. V případě, kdy není požadavek na obchod realizován do 30 minut od zadání požadavku, sníží provozovatel přepravní soustavy cenu o 0,25 EUR/MWh po uplynutí každé 1 minuty. Provozovatel přepravní soustavy po dohodě s operátorem trhu může požádat operátora trhu o nastavení informačního systému operátora trhu, aby v případě požadavku na prodej plynu podle tohoto bodu probíhalo snižování poptávkové ceny automaticky. Poslední známou cenou vnitrodenního trhu s plynem se rozumí takový realizovaný obchod se základním produktem na požadovaný den dodávky na vnitrodenním trhu s plynem, ve kterém se zobchodovalo alespoň 50 MWh, a uskutečnil se nejpozději před začátkem celé hodiny, ve které se požadavek podává. Pokud není tato cena k dispozici, použije se cena posledního realizovaného obchodu se základním produktem na vnitrodenním trhu s plynem, ve kterém se zobchodovalo alespoň 50 MWh, a uskutečněného nejpozději před začátkem celé hodiny, ve které se požadavek podává.

5. Požadavky podle bodu 3 a 4 budou zadané tak, aby bylo možné je zobchodovat i po částech.

6. Při zadání požadavku na nákup plynu na vnitrodenní trh s plynem je preferován základní produkt pro den dodání s nižší poslední známou cenou. Při zadání požadavku na prodej plynu na vnitrodenní trh s plynem je preferován základní produkt pro den dodání s vyšší poslední známou cenou. V případě, kdy na vnitrodenním trhu s plynem neproběhl žádný obchod se základním produktem jak se dnem dodání v rámci probíhajícího plynárenského dne tak v následujícím plynárenském dni, ve kterém se zobchodovalo alespoň 50 MWh před začátkem celé hodiny, ve které se požadavek podává, je preferován základní produkt vnitrodenního trhu s plynem s dodáním následující plynárenský den.

7. Jestliže provozovatel přepravní soustavy na základě povinnosti zajistit bezpečný, spolehlivý a hospodárný provoz přepravní soustavy vyhodnotí, že to vyžaduje aktuální nebo provozovatelem přepravní soustavy predikovaný stav přepravní soustavy, může se provozovatel přepravní soustavy od postupu podle bodu 1 až 6 přiměřeně odchýlit, případně může zrušit požadavek na nákup plynu podle bodu 3 nebo prodej plynu podle bodu 4 před jeho celkovou realizací.

8. Provozovatel přepravní soustavy ve spolupráci s operátorem trhu informuje subjekty zúčtování způsobem umožňujícím dálkový přístup a XML zprávou o podání nebo zrušení požadavku na nákup nebo prodej plynu, a to alespoň 15 minut před zadáním takovéhoto požadavku, nebo v případě zrušení požadavku do 15 minut po zrušení požadavku včetně uvedení důvodu zrušení. Povinnost informování o podání požadavku se na automatickou úpravu ceny podle bodu 3 a 4 nevztahuje.

Příloha 8

Postup vyrovnávací akce na krátkodobém trhu při překročení nebo očekávaném překročení druhé úrovně, nebo pokud je vyrovnávací akce na krátkodobém trhu vyžadována aktuálním nebo provozovatelem přepravní soustavy očekávaným stavem přepravní soustavy nebo pokud jsou splněny podmínky cenového vývoje na vnitrodenním trhu s plynem pro vyrovnávací akce, a priorita vyrovnávací akce, která není realizována na krátkodobém trhu

1. Pokud je stav konta provozovatele po podání nominací podle § 62 odst. 4 nižší než - 5058 MWh, nebo to vyžaduje aktuální nebo provozovatelem přepravní soustavy predikovaný provozní stav přepravní soustavy, může provozovatel přepravní soustavy podat požadavek na nákup plynu na vnitrodenním trhu s plynem minimálně ve výši 1500 MWh postupem podle bodu 3.

2. Pokud je stav konta provozovatele po podání nominací podle § 62 odst. 4 vyšší než 5058 MWh, nebo to vyžaduje aktuální nebo provozovatelem přepravní soustavy predikovaný provozní stav přepravní soustavy, může provozovatel přepravní soustavy podat požadavek na prodej plynu na vnitrodenním trhu s plynem minimálně ve výši 1500 MWh postupem podle bodu 4.

3. Požadavek na nákup plynu podle bodu 1 se podává za poslední známou cenu vnitrodenního trhu s plynem sníženou o 0,5 EUR/MWh. V případě, kdy není požadavek na obchod na probíhající plynárenský den realizován do 2 minut, zvýší provozovatel přepravní soustavy cenu o 0,1 EUR/MWh po uplynutí každých 2 minut. V případě, kdy není požadavek na obchod realizován do 30 minut, zvýší provozovatel přepravní soustavy cenu o 0,3 EUR/MWh po uplynutí každé 1 minuty. Provozovatel přepravní soustavy po dohodě s operátorem trhu může požádat operátora trhu o nastavení informačního systému operátora trhu, aby v případě pokynu na nákup plynu podle tohoto bodu probíhalo zvyšování poptávkové ceny automaticky. Poslední známou cenou vnitrodenního trhu s plynem se rozumí takový realizovaný obchod se základním produktem na požadovaný den dodávky na vnitrodenním trhu s plynem, ve kterém se zobchodovalo alespoň 50 MWh, a uskutečnil se nejpozději před začátkem celé hodiny, ve které se požadavek podává. Pokud není tato cena k dispozici, použije se cena posledního realizovaného obchodu na vnitrodenním trhu s plynem, ve kterém se zobchodovalo alespoň 50 MWh, a uskutečněného nejpozději před začátkem celé hodiny, ve které se požadavek podává.

4. Požadavek na prodej plynu podle bodu 2 se podává za poslední známou cenu vnitrodenního trhu s plynem zvýšenou o 0,5 EUR/MWh. V případě, kdy není požadavek na obchod realizován do 2 minut, sníží provozovatel přepravní soustavy cenu o 0,1 EUR/MWh po uplynutí každých 2 minut. V případě, kdy není požadavek na obchod realizován do 30 minut, sníží provozovatel přepravní soustavy cenu o 0,3 EUR/MWh po uplynutí každé 1 minuty. Provozovatel přepravní soustavy po dohodě s operátorem trhu může požádat operátora trhu o nastavení informačního systému operátora trhu, aby v případě pokynu na nákup plynu podle tohoto bodu probíhalo zvyšování poptávkové ceny automaticky. Poslední známou cenou vnitrodenního trhu s plynem se rozumí takový realizovaný obchod se základním produktem na požadovaný den dodávky na vnitrodenním trhu s plynem, ve kterém se zobchodovalo alespoň 50 MWh, a uskutečnil se nejpozději před začátkem celé hodiny, ve které se požadavek podává. Pokud není tato cena k dispozici, použije se cena posledního realizovaného obchodu na vnitrodenním trhu s plynem, ve kterém se zobchodovalo alespoň 50 MWh, a uskutečněného nejpozději před začátkem celé hodiny, ve které se požadavek podává.

5. Požadavky podle bodu 3 a 4 budou zadané tak, aby bylo možné je zobchodovat i po částech.

6. Při zadání požadavku na nákup plynu na vnitrodenní trh s plynem je preferován den dodání s nižší poslední známou cenou, pokud to dovoluje aktuální a provozovatelem přepravní soustavy predikovaný provozní stav přepravní soustavy. Při zadání požadavku na prodej plynu na vnitrodenní trh s plynem je preferován den dodání s vyšší poslední známou cenou, pokud to dovoluje aktuální a provozovatelem přepravní soustavy predikovaný provozní stav přepravní soustavy. V případě, kdy na probíhajícím vnitrodenním trhu s plynem neproběhl žádný obchod se základním produktem jak se dnem dodání v rámci probíhajícího plynárenského dne tak v následujícím plynárenském dni, ve kterém se zobchodovalo alespoň 50 MWh před začátkem celé hodiny, ve které se požadavek podává, je preferován základní produkt vnitrodenního trhu s plynem s dodáním následující plynárenský den, pokud to umožňuje aktuální nebo provozovatelem přepravní soustavy predikovaný provozní stav přepravní soustavy.

7. Požadavek provozovatele přepravní soustavy na nákup plynu nebo prodej plynu může být na probíhajícím vnitrodenním trhu s plynem rozdělen mezi základní produkty s jednotlivými dny dodání s ohledem na aktuální nebo provozovatelem přepravní soustavy predikovaný provozní stav přepravní soustavy. Při rozdělení požadavku na nákup plynu nebo prodej plynu na vnitrodenním trhu s plynem mezi jednotlivé dny dodání, vyhodnocuje se hodnota podle bodu 1 a 2 jako součet požadavků za jednotlivé dny dodání.

8. Jestliže provozovatel přepravní soustavy na základě povinnosti zajistit bezpečný, spolehlivý a hospodárný provoz přepravní soustavy vyhodnotí, že to vyžaduje aktuální nebo provozovatelem přepravní soustavy predikovaný stav přepravní soustavy, může se provozovatel přepravní soustavy od postupu podle bodu 1 až 6 přiměřeně odchýlit, případně může zrušit požadavek na nákup plynu podle bodu 3 nebo prodej plynu podle bodu 4 před jeho celkovou realizací.

9. V případě, že zobchodované množství plynu základního produktu s dodáním v probíhajícím plynárenském dni na vnitrodenním trhu s plynem překročilo 1000 MWh a zároveň je cena posledního obchodu, ve kterém se zobchodovalo alespoň 50 MWh, na vnitrodenním trhu s plynem s dodáním v probíhajícím plynárenském dni alespoň o 2 EUR/MWh vyšší než

i) vážený průměr cen na vnitrodenním trhu s plynem s dodáním v probíhajícím plynárenském dni po realizaci posledního obchodu, ve kterém se zobchodovalo alespoň 50 MWh, na vnitrodenním trhu s plynem s dodáním v probíhajícím plynárenském dni a

ii) nejvyšší cena vyrovnávací akce provozovatele přepravní soustavy pro nákup plynu s dodáním plynu v probíhajícím plynárenském dni,

tak provozovatel přepravní soustavy zadá požadavek na nákup plynu na vnitrodenním trhu s plynem s dodáním v probíhajícím plynárenském dni ve výši 100 MWh; ustanovení bodu 3 se použije přiměřeně a ustanovení bodů 6 a 7 se nepoužije. Tento požadavek podá provozovatel přepravní soustavy nejpozději do 60 minut od konce celé hodiny, ve které došlo ke splnění podmínky uvedené v bodě 9.

10. V případě, že zobchodované množství plynu základního produktu s dodáním v probíhajícím plynárenském dni na vnitrodenním trhu s plynem překročilo 1000 MWh a zároveň je cena posledního obchodu, ve kterém se zobchodovalo alespoň 50 MWh, na vnitrodenním trhu s plynem s dodáním v probíhajícím plynárenském dni alespoň o 2 EUR/MWh nižší než

i) vážený průměr cen na vnitrodenním trhu s plynem s dodáním v probíhajícím plynárenském dni po realizaci posledního obchodu, ve kterém se zobchodovalo alespoň 50 MWh, na vnitrodenním trhu s plynem s dodáním v probíhajícím plynárenském dni a

ii) nejnižší cena vyrovnávací akce provozovatele přepravní soustavy pro prodej plynu s dodáním plynu v probíhajícím plynárenském dni,

tak provozovatel přepravní soustavy zadá požadavek na prodej plynu na vnitrodenním trhu s plynem s dodáním v probíhajícím plynárenském dni ve výši 100 MWh; ustanovení bodu 4 se použije přiměřeně a ustanovení bodů 6 a 7 se nepoužije. Tento požadavek podá provozovatel přepravní soustavy nejpozději do 60 minut od konce celé hodiny, ve které došlo ke splnění podmínky uvedené v bodě 10.

11. Operátor trhu nastaví svůj informační systém tak, aby automaticky vyhodnocoval splnění pravidel podle bodu 9 a 10. V případě splnění zde uvedených podmínek automaticky informuje provozovatele přepravní soustavy o této skutečnosti. Provozovatel přepravní soustavy po dohodě s operátorem trhu může požádat operátora trhu o nastavení informačního systému operátora trhu tak, aby vyrovnávací akce podle bodu 9 a 10 byly zadávány automaticky.

12. Provozovatel přepravní soustavy ve spolupráci s operátorem trhu informuje subjekty zúčtování způsobem umožňujícím dálkový přístup a XML zprávou o podání nebo zrušení požadavku na nákup nebo prodej plynu a to alespoň 15 minut před podáním takovéhoto požadavku nebo v případě zrušení požadavku do 15 minut po jeho zrušení včetně uvedení důvodu zrušení. Povinnost informování o podání pokynu se na automatickou úpravu ceny podle bodu 3 a 4 nevztahuje.

13. V případě, že požadavek na prodej plynu podle bodu 4 není uspokojen ani po uplynutí 150 minut, může provozovatel přepravní soustavy využít další nástroje s nižší prioritou18) . V případě, že požadavek na nákup plynu podle bodu 3 není uspokojen ani po uplynutí 150 minut, může provozovatel přepravní soustavy využít další nástroje s nižší prioritou18) .

14. Před použitím nástroje s nižší prioritou18) vyčká provozovatel přepravní soustavy alespoň 30 minut na případnou realizaci vyrovnávací akce v aktuální prioritě.

Příloha 9

Informace zveřejňované provozovatelem přepravní soustavy v případě realizace vyrovnávací akce

1. množství plynu v MWh při vyrovnávací akci

2. realizovanou cenu vyrovnávací akce v EUR/MWh nebo v CZK/MWh

3. typ trhu, na němž došlo k vyrovnávací akci

4. provozovatel trhu, na němž došlo k vyrovnávací akci

5. typ poptávaného nebo nabízeného produktu

6. místo dodání

7. čas podání nabídky nebo poptávky

8. čas realizace

9. zdůvodnění realizované vyrovnávací akce

10. zdůvodnění využití vyrovnávací služby.

Příloha 10

Určení výše použitelné ceny pro denní vyrovnávací množství

I. Jednotková použitelná cena pro kladné denní vyrovnávací množství

Pro kladné denní vyrovnávací množství se za plynárenský den určí jednotková použitelná cena jako nižší z následujících dvou cen

1. Nejnižší cena za vyrovnávací akce provozovatele přepravní soustavy podle § 92 odst. 2 a 3 , u které došlo k předání plynu v příslušném plynárenském dni,

2. Náhradní cena P náhr v EUR/MWh stanovená podle vzorce
Pnáhr = Ptrh * kkDVM

kde
kde

Ptrh je index krátkodobého trhu za příslušný plynárenský den stanovený
podle přílohy č. 6 k této vyhlášce,
kkDVM je koeficient snížení indexu krátkodobého trhu pro kladné denní
vyrovnávací množství určený v intervalu 0,95 až 0,98 takto

a) pro hodnotu systémové odchylky menší nebo rovnou 0 MWh

kkDVM = 0,98

b) pro hodnotu systémové odchylky v intervalu (0; 74470 MWh)
 
              SO  
   kkDVM = 0,98 - 0,03 * -----,
              74470 

kde

SO je hodnota systémové odchylky za příslušný plynárenský den v MWh

c) pro hodnotu systémové odchylky větší nebo rovnou 74470 MWh

kkDVM = 0,95

II. Jednotková použitelná cena pro záporné denní vyrovnávací množství

Pro záporné denní vyrovnávací množství se za plynárenský den určí jednotková použitelná cena jako vyšší z následujících dvou cen

1. Nejvyšší cena za vyrovnávací akce provozovatele přepravní soustavy podle § 92 odst. 2 a 3 , u které došlo k předání plynu v příslušném plynárenském dni,

2. Náhradní cena P náhr v Kč/MWh stanovená podle vzorce
Pnáhr = Ptrh * kzDVM ,

kde
kde

Ptrh je index krátkodobého trhu za příslušný plynárenský den stanovený podle
přílohy č. 6 k této vyhlášce,
kzDVM je koeficient snížení indexu krátkodobého trhu pro záporné denní
vyrovnávací množství určený v intervalu 1,02 až 1,05 takto

a) pro hodnotu systémové odchylky větší nebo rovnou 0 MWh

kzDVM = 1,02

b) pro hodnotu systémové odchylky v intervalu (- 74470 MWh;0)
 
              SO
   kzDVM = 1,02 + 0,03 * ----- ,
              74470

kde
kde

SO je hodnota systémové odchylky za příslušný plynárenský den v MWh

c) pro hodnotu systémové odchylky menší nebo rovnou - 74470 MWh

kzDVM = 1,05

Příloha 11

Údaje za vyúčtování distribuce nebo přepravy plynu

Provozovatel distribuční nebo přepravní soustavy zasílá dodavateli plynu prostřednictvím informačního systému operátora trhu pro vyúčtování distribuce plynu za odběrné místo zákazníka minimálně tyto údaje:

A. Identifikační údaje

I. číselný kód provozovatele distribuční nebo přepravní soustavy

II. číselný kód odběrného místa (EIC kód)

III. identifikace měřících míst, číslo a typ měřicího zařízení

IV. fakturační období

V. důvod opravy (u opravných faktur)

B. Údaje z měření

I. za odběrné místo zákazníka kategorie velkoodběratel nebo střední odběratel s měřením typu A nebo B

1. přepočtené spotřeby plynu v jednotlivých plynárenských dnech v m3

2. spalné teplo objemové v jednotlivých plynárenských dnech v kWh/m3

3. distribuované množství plynu v jednotlivých plynárenských dnech v kWh

4. jednotková pevná cena za odebraný plyn v Kč/kWh

5. jednotková pevná cena za činnost zúčtování operátora trhu v Kč/kWh

6. počáteční stav měřidla v m3

7. konečný stav měřidla v m3

II. za odběrné místo s měřením typu C nebo CM

1. počáteční stav měřidla v m3

2. konečný stav měřidla v m3

3. rozdělení naměřené spotřeby na měřidle do jednotlivých plynárenských měsíců v m3

4. rozdělení naměřené spotřeby na měřidle do jednotlivých plynárenských měsíců v kWh

5. rozdělení naměřené spotřeby do jednotlivých plynárenských měsíců v kWh

6. přepočítací koeficient měřidla na standardní podmínky

7. jednotková pevná cena za odebraný plyn v jednotlivých plynárenských měsících v Kč/kWh

8. jednotková pevná cena za činnost zúčtování operátora trhu v Kč/kWh

9. hodnota spotřeby plynu použité pro zařazení odběrného místa zákazníka s řádnými odečty za období delší než 1 měsíc do odběrného pásma pro účely fakturace distribuce plynu podle výše spotřeby plynu v odběrném místě zákazníka,

10. doúčtované množství spotřebovaného plynu v případě poruchy měřicího zařízení.

C. Sjednané hodnoty

I. za odběrné místo zákazníka kategorie velkoodběratel nebo střední odběratel s měřením typu A nebo B

1. rezervovaná kapacita na dobu neurčitou

a) velikost rezervované kapacity v m3

b) procentní podíl posuzovaného období na jednotkové ceně

c) jednotková pevná roční cena za denní rezervovanou kapacitu v Kč/tis.m3

2. rezervovaná přerušitelná kapacita na dobu neurčitou

a) velikost rezervované kapacity v m3

b) procentní podíl posuzovaného období na jednotkové ceně

c) jednotková pevná roční cena za denní rezervovanou kapacitu v Kč/tis.m3

3. rezervovaná měsíční kapacita

a) velikost rezervované kapacity v m3

b) počátek platnosti rezervované kapacity

c) konec platnosti rezervované kapacity

d) procentní podíl posuzovaného období na jednotkové ceně

e) jednotková pevná cena za denní rezervovanou kapacitu v Kč/tis.m3

f) faktor kalendářního měsíce dle Cenového rozhodnutí úřadu

4. rezervovaná přerušitelná měsíční kapacita

a) velikost rezervované kapacity v m3

b) počátek platnosti rezervované kapacity

c) konec platnosti rezervované kapacity

d) procentní podíl posuzovaného období na jednotkové ceně

e) jednotková pevná cena za denní rezervovanou kapacitu v Kč/tis.m3

f) faktor kalendářního měsíce dle Cenového rozhodnutí úřadu

5. rezervovaná denní pevná kapacita na dobu neurčitou ve výši historicky dosaženého denního maxima

a) velikost rezervované kapacity v m3

b) procentní podíl posuzovaného období na jednotkové ceně

c) jednotková pevná cena za denní rezervovanou kapacitu v Kč/tis.m3

6. rezervovaná klouzavá kapacita

a) velikost rezervované kapacity v m3

b) počátek platnosti rezervované kapacity

c) konec platnosti rezervované kapacity

d) procentní podíl posuzovaného období na jednotkové ceně

e) jednotková pevná cena za denní rezervovanou kapacitu v Kč/tis.m3

f) faktor kalendářního měsíce dle Cenového rozhodnutí úřadu

7. překročení rezervované kapacity

a) maximální velikost překročení rezervované kapacity v m3

b) jednotková pevná cena za překročení denní rezervované kapacity v Kč/tis.m3

c) faktor kalendářního měsíce dle Cenového rozhodnutí úřadu

II. za odběrné místo s měřením typu C nebo CM

1. rezervovaná distribuční kapacita

a) velikost rezervované distribuční kapacity v m3 stanovené výpočtem

b) procentní podíl posuzovaného období na jednotkové ceně

c) jednotková pevná roční cena za denní rezervovanou kapacitu v Kč/tis.m3

2. stálý měsíční plat

a) počátek posuzovaného období

b) konec posuzovaného období

c) procentní podíl posuzovaného období na jednotkové ceně

d) jednotková stálá měsíční platba za přistavenou kapacitu

D. Ostatní poplatky a slevy

Příloha 12

Třídy typových diagramů dodávky

Třídy typových diagramů dodávky plynu pro kategorie domácnost, maloodběr a střední odběratel jsou přiřazeny provozovatelem distribuční soustavy na základě charakteru odběrného místa a frekvence odečtu, s tím, že název třídy TDD nevyjadřuje kategorii zákazníka. K odběrným místům jsou přiřazeny tyto třídy:
1. Zákazníci s kódem využití odběrného místa R01

--------------------------------------------------------------
            TŘÍDA TDD: DOM1
--------------------------------------------------------------
Roční spotřeba    S01 (vaření)  S02 (TUV)  S03 (otop)
--------------------------------------------------------------
do 7,56 MWh       1       0       0
do 7,56 MWh       0       1       0
do 7,56 MWh       0       0       1
do 7,56 MWh       1       1       0
do 7,56 MWh       1       0       1
do 7,56 MWh       0       1       1
do 7,56 MWh       1       1       1
--------------------------------------------------------------DOM1 Zákazníci s kódem využití odběrného místa R01 s odběrem plynu nižším než 7,56 MWh/rok.

--------------------------------------------------------------
            TŘÍDA TDD: DOM2
--------------------------------------------------------------
Roční spotřeba   S01 (vaření)  S02 (TUV)  S03 (otop)
--------------------------------------------------------------
nad 7,56 MWh       1       0       0
nad 7,56 MWh       0       1       0
nad 7,56 MWh       1       1       0
nad 7,56 MWh       1       0       1
nad 7,56 MWh       0       1       1
--------------------------------------------------------------DOM2 Zákazníci s kódem využití odběrného místa R01 s odběrem plynu větším nebo rovným 7,56 MWh/rok, bez vytápění plynem (pouze vaření nebo příprava teplé vody, případně obě možnosti současně). Dále zákazníci s kódem využitím odběrného místa R01 s odběrem plynu větším nebo rovným 7,56 MWh/rok, kombinace vaření a vytápění plynem nebo příprava teplé vody a vytápění plynem.

--------------------------------------------------------------
            TŘÍDA TDD:  DOM3
--------------------------------------------------------------
Roční spotřeba   S01 (vaření)  S02 (TUV)  S03 (otop)
--------------------------------------------------------------
nad 7,56 MWh       1       1       1
--------------------------------------------------------------

DOM3 Zákazníci s kódem využití odběrného místa R01 s odběrem plynu větším nebo rovným 7,56 MWh/rok, současně vaření a vytápění plynem a příprava teplé vody.
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
            TŘÍDA TDD:  DOM4
--------------------------------------------------------------
Roční spotřeba   S01 (vaření)  S02 (TUV)  S03 (otop)
--------------------------------------------------------------
nad 7,56 MWh       0       0       1
--------------------------------------------------------------DOM4 Zákazníci s kódem využití odběrného místa R01 s odběrem plynu větším nebo rovným 7,56 MWh/rok pouze na vytápění plynem
2. Zákazníci s kódem využití odběrného místa jiným než R01 s měřením typu C s řádnými odečty za období delší než 1 měsíc

------------------------------------------------------------------
            TŘÍDA TDD: MO1
------------------------------------------------------------------
kód využití  S01      S02      S03      S04
 OM     (vaření)    (TUV)    (otop)   (technologie)   
------------------------------------------------------------------
R02       1       0       0       x
R02       0       1       0       x
R03       1       0       0       0
R03       0       1       0       0
R03       0       0       0       1
R03       1       1       0       0
R03       1       0       1       0
R03       1       0       0       1
R03       0       1       1       0
R03       0       1       0       1
R03       0       0       1       1
R03       1       1       1       0
R03       1       1       0       1
R03       1       0       1       1
R03       0       1       1       1
R03       1       1       1       1
R04       1       0       0       0
R04       0       1       0       0
R04       0       0       0       1
R04       1       1       0       0
R04       1       0       0       1
R04       0       1       0       1
R04       0       0       1       1
R04       1       1       0       1
R04       1       0       1       1
R04       0       1       1       1
R04       1       1       1       1
R05       1       0       0       0
R05       0       1       0       0
R06       1       0       0       0
R07       1       0       0       0
R07       0       1       0       0
R07       0       0       1       0
R07       0       0       0       1
R07       1       1       0       0
R07       1       0       1       0
R07       1       0       0       1
R07       0       1       1       0
R07       0       1       0       1
R07       0       0       1       1
R07       1       1       1       0
R07       1       1       0       1
R07       1       0       1       1
R07       0       1       1       1
R07       1       1       1       1
R08       x       x       x       1
R09       x       x       x       1
R10       x       x       0       1
R11       1       0       x       x
R11       0       1       x       x
R11       1       1       x       x
R12       x       x       x       1
------------------------------------------------------------------MO1 Zákazníci s kódem využití odběrného místa R02 až R12 a všemi povolenými kombinacemi parametrů S01 až S04, kteří nejsou zařazeni do MO2 až MO4.

------------------------------------------------------------------
            TŘÍDA TDD: MO2
------------------------------------------------------------------
kód využití  S01      S02      S03      S04
 OM     (vaření)    (TUV)    (otop)   (technologie)   
------------------------------------------------------------------
R02       1       1       0       x
R04       1       0       1       0
R04       0       1       1       0
R05       0       0       0       1
R05       1       1       0       0
R05       1       0       0       1
R05       0       1       0       1
R05       0       0       1       1
R05       1       1       0       1
R05       1       0       1       1
R05       0       1       1       1
R05       1       1       1       1
R06       0       1       0       0
R06       0       0       0       1
R06       1       1       0       0
R06       1       0       1       0
R06       1       0       0       1
R06       0       1       0       1
R06       0       0       1       1
R06       1       1       0       1
R06       1       0       1       1
R06       0       1       1       1
R06       1       1       1       1
R10       x       x       1       0
R10       x       x       1       1
------------------------------------------------------------------MO2 Zákazníci s kódem využití odběrného místa R02 s odběrem pro kombinaci vaření a příprava teplé vody, s kódem využití odběrného místa R04 s odběrem pro kombinaci vytápění a příprava teplé vody nebo vytápění a vaření, s kódem využití odběrného místa R05 s odběrem pouze pro technologii nebo pro kombinace vaření a příprava teplé vody, technologie a vaření, technologie a příprava teplé vody, technologie a vytápění a dále pro kombinace technologie a příprava teplé vody a vaření, technologie a vytápění a vaření, technologie a vytápění a příprava teplé vody a pro kombinaci technologie a vytápění a příprava teplé vody a vaření, s kódem využití odběrného místa R06 s odběrem pouze pro přípravu teplé vody nebo pouze pro technologii nebo pro kombinace vaření a příprava teplé vody, vytápění a vaření, technologie a vaření, technologie a příprava teplé vody, technologie a vytápění a dále pro kombinace technologie a příprava teplé vody a vaření, technologie a vytápění a vaření, technologie a vytápění a příprava teplé vody a pro kombinaci technologie a vytápění a příprava teplé vody a vaření, s kódem využití odběrného místa R10 s odběrem pouze pro vytápění nebo pro kombinaci technologie a vytápění.

------------------------------------------------------------------
            TŘÍDA TDD: MO3
------------------------------------------------------------------
kód využití  S01      S02      S03      S04
 OM     (vaření)    (TUV)    (otop)   (technologie)   
------------------------------------------------------------------
R02       1       0       1       x
R02       0       1       1       x
R02       1       1       1       x
R03       0       0       1       0
R04       1       1       1       0
R05       1       0       1       0
R05       1       1       1       0
R06       0       1       1       0
R06       1       1       1       0
------------------------------------------------------------------MO3 Zákazníci s kódem využití odběrného místa R02 s odběrem pro kombinaci vytápění a vaření nebo vytápění a příprava teplé vody nebo vytápění a příprava teplé vody a vaření, s kódem využití odběrného místa R03 s odběrem pouze pro vytápění, s kódem využití odběrného místa R04 s odběrem pro kombinaci vytápění a příprava teplé vody a vaření, s kódem využití odběrného místa R05 s odběrem pro kombinaci vytápění a vaření nebo vytápění a příprava teplé vody a vaření, s kódem využití odběrného místa R06 s odběrem pro kombinaci vytápění a příprava teplé vody nebo vytápění a příprava teplé vody a vaření.

------------------------------------------------------------------
            TŘÍDA TDD: MO4
------------------------------------------------------------------
kód využití  S01      S02      S03      S04
 OM     (vaření)    (TUV)    (otop)   (technologie)   
------------------------------------------------------------------
R02       0       0       1       0
R04       0       0       1       0
R05       0       0       1       0
R05       0       1       1       0
R06       0       0       1       0
------------------------------------------------------------------MO4 Zákazníci s kódem využití odběrného místa R02, R04 nebo R06 s odběrem pouze pro vytápění, s kódem využití odběrného místa R05 s odběrem pouze pro vytápění nebo pro kombinaci vytápění a příprava teplé vody.
3. Zákazníci s kódem využití odběrného místa jiným než R01 s měřením typu C s řádnými měsíčními odečty

------------------------------------------------------------------
            TŘÍDA TDD: SO1
------------------------------------------------------------------
kód využití  S01      S02      S03      S04
 OM     (vaření)    (TUV)    (otop)   (technologie)   
------------------------------------------------------------------
R02       1       0       0       x
R02       0       1       0       x
R03       1       0       0       0
R03       0       1       0       0
R03       0       0       0       1
R03       1       1       0       0
R03       1       0       1       0
R03       1       0       0       1
R03       0       1       1       0
R03       0       1       0       1
R03       0       0       1       1
R03       1       1       1       0
R03       1       1       0       1
R03       1       0       1       1
R03       0       1       1       1
R03       1       1       1       1
R04       1       0       0       0
R04       0       1       0       0
R04       0       0       0       1
R04       1       1       0       0
R04       1       0       0       1
R04       0       1       0       1
R04       0       0       1       1
R04       1       1       0       1
R04       1       0       1       1
R04       0       1       1       1
R04       1       1       1       1
R05       1       0       0       0
R05       0       1       0       0
R06       1       0       0       0
R07       1       0       0       0
R07       0       1       0       0
R07       0       0       1       0
R07       0       0       0       1
R07       1       1       0       0
R07       1       0       1       0
R07       1       0       0       1
R07       0       1       1       0
R07       0       1       0       1
R07       0       0       1       1
R07       1       1       1       0
R07       1       1       0       1
R07       1       0       1       1
R07       0       1       1       1
R07       1       1       1       1
R08       x       x       x       1
R09       x       x       x       1
R10       x       x       0       1
R11       1       0       x       x
R11       0       1       x       x
R11       1       1       x       x
R12       x       x       x       1
------------------------------------------------------------------SO1 Všichni zákazníci s kódem využití odběrného místa R02 až R12 a všemi povolenými kombinacemi parametrů S01 až S04, kteří nejsou zařazeni do SO2 až SO4.

------------------------------------------------------------------
            TŘÍDA TDD: SO2
------------------------------------------------------------------
kód využití  S01      S02      S03      S04
 OM     (vaření)    (TUV)    (otop)   (technologie)   
------------------------------------------------------------------
R02       1       1       0       x
R04       1       0       1       0
R04       0       1       1       0
R05       0       0       0       1
R05       1       1       0       0
R05       1       0       0       1
R05       0       1       0       1
R05       0       0       1       1
R05       1       1       0       1
R05       1       0       1       1
R05       0       1       1       1
R05       1       1       1       1
R06       0       1       0       0
R06       0       0       0       1
R06       1       1       0       0
R06       1       0       1       0
R06       1       0       0       1
R06       0       1       0       1
R06       0       0       1       1
R06       1       1       0       1
R06       1       0       1       1
R06       0       1       1       1
R06       1       1       1       1
R10       x       x       1       0
R10       x       x       1       1
------------------------------------------------------------------SO2 Zákazníci s kódem využití odběrného místa R02 s odběrem pro kombinaci vaření a příprava teplé vody, s kódem využití odběrného místa R04 s odběrem pro kombinaci vytápění a příprava teplé vody nebo vytápění a vaření, s kódem využití odběrného místa R05 s odběrem pouze pro technologii nebo pro kombinace vaření a příprava teplé vody, technologie a vaření, technologie a příprava teplé vody, technologie a vytápění a dále pro kombinace technologie a příprava teplé vody a vaření, technologie a vytápění a vaření, technologie a vytápění a příprava teplé vody a pro kombinaci technologie a vytápění a příprava teplé vody a vaření, s kódem využití odběrného místa R06 s odběrem pouze pro přípravu teplé vody nebo pouze pro technologii nebo pro kombinace vaření a příprava teplé vody, vytápění a vaření, technologie a vaření, technologie a příprava teplé vody, technologie a vytápění a dále pro kombinace technologie a příprava teplé vody a vaření, technologie a vytápění a vaření, technologie a vytápění a příprava teplé vody a pro kombinaci technologie a vytápění a příprava teplé vody a vaření, s kódem využití odběrného místa R10 s odběrem pouze pro vytápění nebo pro kombinaci technologie a vytápění.

------------------------------------------------------------------
            TŘÍDA TDD: SO3
------------------------------------------------------------------
kód využití  S01      S02      S03      S04
 OM     (vaření)    (TUV)    (otop)   (technologie)   
------------------------------------------------------------------
R02       1       0       1       x
R02       0       1       1       x
R02       1       1       1       x
R03       0       0       1       0
R04       1       1       1       0
R05       1       0       1       0
R05       1       1       1       0
R06       0       1       1       0
R06       1       1       1       0
------------------------------------------------------------------SO3 Zákazníci s kódem využití odběrného místa R02 s odběrem pro kombinaci vytápění a vaření nebo vytápění a příprava teplé vody nebo vytápění a příprava teplé vody a vaření, s kódem využití odběrného místa R03 s odběrem pouze pro vytápění, s kódem využití odběrného místa R04 s odběrem pro kombinaci vytápění a příprava teplé vody a vaření, s kódem využití odběrného místa R05 s odběrem pro kombinaci vytápění a vaření nebo vytápění a příprava teplé vody a vaření, s kódem využití odběrného místa R06 s odběrem pro kombinaci vytápění a příprava teplé vody nebo vytápění a příprava teplé vody a vaření.

------------------------------------------------------------------
            TŘÍDA TDD: SO4
------------------------------------------------------------------
kód využití  S01      S02      S03      S04
 OM     (vaření)    (TUV)    (otop)   (technologie)   
------------------------------------------------------------------
R02       0       0       1       0
R04       0       0       1       0
R05       0       0       1       0
R05       0       1       1       0
R06       0       0       1       0
------------------------------------------------------------------SO4 Zákazníci s kódem využití odběrného místa R02, R04 nebo R06 s odběrem pouze pro vytápění, s kódem využití odběrného místa R05 s odběrem pouze pro vytápění nebo pro kombinaci vytápění a příprava teplé vody.

Poznámka: Pro zákazníky s kódem využití odběrného místa R08 a R09 (sezónní technologické odběry) budou typové diagramy dodávky individuálně upraveny provozovatelem distribuční soustavy na základě posouzení konkrétního období odběru plynu daného zákazníka.

Příloha 13

Charakter odběrného místa pro přiřazení typového diagramu dodávky

Charakter odběrného místa popisuje vlastnosti odběrného místa, na jejichž základě je k odběrnému místu přiřazen typový diagram dodávky. Charakter odběrného místa je pro tento účel určen využitím odběrného místa, časovostí a charakterem odběru. Na základě přiřazení konkrétních hodnot jednotlivých charakteristik a výše roční spotřeby bude k odběrnému místu přiřazen typový diagram dodávky.
Popis tabulky pro určení charakteru odběrného místa

V tabulce jsou uvedeny jednotlivé charakteristiky odběrných míst a jejich povolené kombinace

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CHARAKTER ODBĚRNÉHO MÍSTA             Časovost           Charakteru odběr
                        C01    C02    S01    S02    S03    S04
Kód Využití odběrného místa         SOBOTA  PRAC.DEN  vaření    TUV   vytápění  technologie
                       NEDĚLE  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
R01 Byt, rodinný dům, rekreační objekt                +     +     +       
R02 Administrativní prostory 
   (kancelářské prostory, kulturní 
   zařízení)                            +     +     +       
R03 Ubytovací a stravovací zařízení 
   (hotel, penzion, ubytovna, 
   restaurace, jídelna, bufet, bar, 
   herna, S04=velkokapacitní vaření)                +     +     +     +
R04 Výrobní prostory (hala, dílna)                  +     +     +     +
R05 Školská a sportovní zařízení                   +     +     +     +
R06 Prodejní zařízení (stavba pro 
   obchod, stavba s prodejní plochou)                +     +     +     +
R07 Nemocniční a léčebná zařízení                  +     +     +     +
R08 Sezónní technologické odběry - zima                                +
R09 Sezónní technologické odběry - léto                                +
R10 Kotelny                                        +     +
R11 Ostatní drobné odběry                      +     +
   (<7,56MWh/rok)                  
R12 Technologické odběry - celoroční                                 +
   (CNG, klimatizace)       
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
+ možné kombinace 


Příloha 14

Stanovení zbytkového diagramu odběru plynu a výpočet odběru plynu podle typového diagramu dodávky

1. Stanovení zbytkového diagramu odběru plynu

Operátor trhu stanoví zbytkový diagram odběru plynu pro jednotlivé distribuční sítě. Zbytkový diagram ZD ld odběru distribuční sítě l pro daný plynárenský den d je určený z měřených denních odběrů v odběrných místech zákazníků s měřením typu A nebo B a z denních hodnot použitých pro výpočet spotřeby (pro ztráty a vlastní spotřebu) v distribuční soustavě l podle tohoto vzorce
ZDld = PldPS + Vld + PldDSI + PldHPSI + PldDSO + PldHPSO + OldA + OldB + VSld + Zld + ZAld,

kde

PldPS je množství plynu dodaného na předávacích místech do distribuční sítě
l z přepravní soustavy za plynárenský den d,
Vld je množství plynu dodané z výroben plynu do distribuční sítě l za
plynárenský den d,
PldDSI je množství plynu dodané do distribuční sítě l z jiných distribučních
sítě za plynárenský den d,
PldHPSI je množství plynu dodané do distribuční sítě l z předávacích míst
přeshraničních plynovodů distribuční sítě l za plynárenský den d,
PldDSO je množství plynu dodané do jiné distribuční sítě z distribuční sítě
l za plynárenský den d,
PldHPSO je množství plynu dodané do předávacích míst přeshraničních plynovodů
distribuční sítě l za plynárenský den d,
OldA je součet měřených odběrů v odběrných místech zákazníků s měřením typu
A v distribuční síti l za plynárenský den d,
OldB je pro určení měsíčních odchylek v rozdělení za jednotlivé plynárenské
dny a opravných měsíčních odchylek v rozdělení za jednotlivé
plynárenské dny součet měřených odběrů v odběrných místech zákazníků
s měřením typu B v distribuční síti l za plynárenský den d,
VSld je vlastní spotřeba v distribuční síti l za plynárenský den d,
Zld jsou ztráty v distribuční síti l za plynárenský den,
ZAld je změna akumulace v distribuční síti l za plynárenský den d
(s kladným znaménkem v případě zvýšení akumulace, se záporným
znaménkem v případě snížení akumulace).

Skutečná znaménka u hodnot jsou v souladu se znaménkovou konvencí v systému operátora trhu, tzn. vstupy do soustavy mají kladnou hodnotu, výstupy ze soustavy hodnotu zápornou.
2. Odhad spotřeby zákazníků s měřením typu C nebo CM pomocí TDD

Denní odběr plynu O ild odběrného místa i s měřením typu C nebo CM v distribuční soustavě l za plynárenský den d kalendářního roku R se v systému operátora trhu vypočítá podle vzorce
Oild = OilRPRS x TDDpdR,

kde

OilRPRS je plánovaná roční spotřeba zákazníka s měřením typu C nebo CM,
TDDpdR je přepočtený typový diagram dodávky pro daný plynárenský den d
kalendářního roku R a danou třídu TDD p.
3. Korekce na hodnotu účasti na zbytkovém diagramu

Vypočtená hodnota O ild odběru plynu odběrného místa i s měřením typu C nebo CM v distribuční soustavě l ve dni d se koriguje na hodnotu účasti na zbytkovém diagramu ZD ld v distribuční síti l za plynárenský den d úměrně poměru odběrů s měřením typu C nebo CM vůči všem typům měření tak, že jeho hodnota O ild K po této korekci je
OildK = Oild x kld,

kde

kld je korekční koeficient platný pro plynárenský den d a distribuční síť
l určený podle vzorce
Příloha 15

Postup stanovení plánované a přepočtené roční spotřeby plynu zákazníků s měřením typu C nebo CM

A.


1. Pro stanovení plánované roční spotřeby plynu pro odběrné místo zákazníka s měřením typu C nebo CM se použijí poslední fakturované odběry plynu v uplynulých třech letech. Pokud zákazník odebíral plyn v období kratším než tři roky, ale delším než 10 měsíců, použije se pro stanovení plánované roční spotřeby toto kratší období.

2. Pokud je celková délka období s dostupnými hodnotami fakturovaných odběrů kratší než 10 měsíců, použije se předpokládaný odběr plynu dohodnutý ve smlouvě o zajištění služby distribuční soustavy.

3. Plánovaná roční spotřeba O PRS ilR pro odběrné místo i v distribuční soustavě l s měřením typu C nebo CM, pro které byly provedeny odečty zahrnující období D délky nejméně 10 předcházejících měsíců, se vypočítá podle vzorceB.


1. Pro stanovení přepočtené roční spotřeby plynu pro odběrné místo zákazníka s měřením typu C nebo CM se použije poslední fakturovaný odběr plynu. Pokud je délka posledního fakturačního období kratší než 10 měsíců, použijí se údaje z více fakturačních období pokrývajících období minimálně 10 měsíců. Ze spotřeby plynu v takto vymezeném období se vypočte hodnota přepočtené roční spotřeby plynu pro příslušné odběrné místo s měřením typu C nebo CM.

2. Pokud je celková délka období s dostupnými hodnotami fakturovaných odběrů kratší než 10 měsíců, použije se předpokládaný odběr plynu dohodnutý ve smlouvě o zajištění služby distribuční soustavy.

3. Přepočtená roční spotřeba O PpRS iR pro odběrné místo i s měřením typu C nebo CM, pro které byly provedeny odečty zahrnující období A délky nejméně 10 předcházejících měsíců, se vypočítá podle vzorce:
4. Přepočtená roční spotřeba plynu bude použita pro zařazení odběrného místa zákazníka kategorie domácnost a maloodběratel do odběrného pásma pro účely fakturace spotřeby plynu v odběrném místě zákazníka.

Příloha 16

Kategorizace zákazníků

Zákazníci se dělí pro potřeby trhu s plynem do těchto kategorií

a) kategorie velkoodběratel - fyzická či právnická osoba, jejíž odběrné plynové zařízení je připojeno k přepravní nebo distribuční soustavě a jejíž roční odběr plynu v odběrném místě přesahuje 4 200 MWh,

b) kategorie střední odběratel - fyzická či právnická osoba, jejíž odběrné plynové zařízení je připojeno k přepravní nebo distribuční soustavě a jejíž plánovaná roční spotřeba plynu v odběrném místě přesahuje 630 MWh a roční odběr plynu nepřesahuje 4 200 MWh,

c) kategorie domácnost - fyzická osoba, která odebírá plyn k uspokojování své osobní potřeby související s bydlením nebo osobních potřeb členů její domácnosti,

d) kategorie maloodběratel - zákazník, který není velkoodběratelem, středním odběratelem ani domácností.

Příloha 17

Užití typových diagramů dodávek plynu při rozdělení skutečné hodnoty spotřeby v odběrném místě s měřením typu C nebo CM operátorem trhu do jednotlivých plynárenských dní

Rozdělení skutečné spotřeby plynu OiD do jednotlivých plynárenských dní v odběrném místě i s měřením typu C nebo CM se vypočte tímto způsobem:Příloha 18

Užití typových diagramů dodávek plynu při rozpočtení fakturované spotřeby pomocí typových diagramů dodávky plynu provozovatelem distribuční soustavy a odhadu spotřeby v případě nedostupnosti údajů zaznamenaných měřicím zařízení v odběrném místě zákazníka s měřením typu C nebo CMPříloha 19

Skladba ceny souvisejících služeb v plynárenství

A. Cena služby přepravy plynu
I. Cena služby přepravy plynu pro vstupní a výstupní hraniční bod

1. Cenu služby přepravy plynu pro vstupní a výstupní hraniční body přepravní soustavy tvoří

a) cena za rezervovanou roční standardní pevnou přepravní kapacitu v Kč/MWh/den,

b) cena za rezervovanou čtvrtletní standardní pevnou přepravní kapacitu v Kč/MWh/den,

c) cena za rezervovanou měsíční standardní pevnou přepravní kapacitu v Kč/MWh/den,

d) cena za rezervovanou denní standardní pevnou kapacitu v Kč/MWh/den,

e) cena za rezervovanou vnitrodenní standardní pevnou kapacitu v Kč/MWh/den,

f) cena za rezervovanou denní standardní přerušitelnou přepravní kapacitu v Kč/MWh/den,

g) cena za rezervovanou vnitrodenní standardní přerušitelnou přepravní kapacitu v Kč/MWh/den,

h) kompenzace za krácení nominace nebo renominace přepravy v důsledku přerušení přerušitelné kapacity v Kč/MWh/den,

i) cena za přepravený plyn v Kč/MWh.

2. Cenu služby přepravy plynu pro vstupní a výstupní hraniční body přepravní soustavy hradí subjekt zúčtování nebo zahraniční účastník.
II. Cena služby přepravy plynu pro vstupní a výstupní pro vstupní a výstupní body zásobníků plynu

1. Cenu služby přepravy plynu pro vstupní a výstupní body zásobníků plynu tvoří

a) cena za rezervovanou měsíční pevnou přepravní kapacitu v Kč/MWh/den,

b) cena za rezervovanou pevnou denní přepravní kapacitu v Kč/MWh/den,

c) cena za pevnou přepravní kapacitu v režimu na následující den v Kč/MWh/den,

d) cena za pevnou vnitrodenní rezervovanou přepravní kapacitu v Kč/MWh/den,

e) cena za rezervovanou přerušitelnou měsíční přepravní kapacitu v Kč/MWh/den,

f) cena za rezervovanou přerušitelnou denní přepravní kapacitu v Kč/MWh/den,

g) cena za rezervovanou přerušitelnou přepravní kapacitu v režimu na následující den v Kč/MWh/den,

h) cena za rezervovanou přerušitelnou vnitrodenní přepravní kapacitu v Kč/MWh/den,

i) kompenzace za krácení nominace nebo renominace přepravy v důsledku přerušení přerušitelné kapacity v Kč/MWh/den,

j) cena za přepravený plyn v Kč/MWh.

2. Cenu služby přepravy plynu pro vstupní a výstupní body zásobníků plynu hradí subjekt zúčtování nebo zahraniční účastník.
III. Cena služby přepravy plynu pro body výroben plynu

1. Cenu služby přepravy pro body výroben plynu tvoří

a) cena za rezervovanou měsíční pevnou přepravní kapacitu v Kč/MWh/den,

b) cena za rezervovanou pevnou denní přepravní kapacitu v Kč/MWh/den,

c) cena za pevnou přepravní kapacitu v režimu na následující den v Kč/MWh/den,

d) cena za pevnou vnitrodenní rezervovanou přepravní kapacitu v Kč/MWh/den,

e) cena za rezervovanou přerušitelnou měsíční přepravní kapacitu v Kč/MWh/den,

f) cena za rezervovanou přerušitelnou denní přepravní kapacitu v Kč/MWh/den,

g) cena za rezervovanou přerušitelnou přepravní kapacitu v režimu na následující den v Kč/MWh/den,

h) cena za rezervovanou přerušitelnou vnitrodenní přepravní kapacitu v Kč/MWh/den,

i) kompenzace za krácení nominace nebo renominace přepravy v důsledku přerušení přerušitelné kapacity v Kč/MWh/den,

j) cena za přepravený plyn v Kč/MWh.

2. Cenu služby přepravy plynu pro body výroben plynu hradí výrobce plynu.
IV. Cena služby přepravy plynu pro odběrné místo zákazníka přímo připojené k přepravní soustavě

1. Cenu služby přepravy pro odběrné místo zákazníka přímo připojené k přepravní soustavě tvoří

a) cena za rezervovanou pevnou přepravní kapacitu na dobu neurčitou v Kč/MWh/den,

b) cena za rezervovanou pevnou měsíční přepravní kapacitu v Kč/MWh/den,

c) cena za rezervovanou pevnou klouzavou přepravní kapacitu v Kč/MWh/den,

d) cena za denní rezervovanou pevnou přepravní kapacitu v Kč/MWh/den,

e) cena za pevnou přepravní kapacitu v režimu na následující den v Kč/MWh/den,

f) cena za vnitrodenní rezervovanou přepravní kapacitu v Kč/MWh/den,

g) cena za rezervovanou přerušitelnou přepravní kapacitu na dobu neurčitou v Kč/MWh/den,

h) cena za rezervovanou přerušitelnou měsíční přepravní kapacitu v Kč/MWh/den,

i) cena za rezervovanou přerušitelnou klouzavou přepravní kapacitu v Kč/MWh/den,

j) cena za rezervovanou přerušitelnou denní přepravní kapacitu v Kč/MWh/den,

k) cena za rezervovanou přerušitelnou přepravní kapacitu v režimu na následující den v Kč/MWh/den,

l) cena za rezervovanou přerušitelnou vnitrodenní přepravní kapacitu v Kč/MWh/den,

m) cena za omezení nebo přerušení přerušitelné přepravní kapacity v Kč/MWh/den,

n) platba za překročení rezervované přepravní kapacity v Kč/MWh/den,

o) cena za odebraný plyn, která je součástí dvousložkové ceny v Kč/MWh,

p) cena za odebraný plyn, která tvoří jednosložkovou cenu v Kč/MWh.

2. Cenu služby přepravy pro odběrné místo zákazníka přímo připojené k přepravní soustavě hradí dodavatel plynu nebo zákazník.
V. Cena služby přepravy plynu pro souhrn předávacích míst mezi přepravní a distribuční soustavou

1. Cenu služby přepravy pro souhrn předávacích míst mezi přepravní a distribuční soustavou tvoří

a) cena za rezervovanou pevnou přepravní kapacitu v Kč/měsíc,

b) pevná cena za přepravený plyn v Kč/MWh.

2. Cenu služby přepravy plynu pro souhrn předávacích míst mezi přepravní a distribuční soustavou hradí provozovatel distribuční soustavy.
B. Cena služby distribuce plynu
I. Cena služby distribuční soustavy pro odběrné místo zákazníka, ve kterém jsou prováděny roční odečty

1. Cenu služby distribuční soustavy pro odběrné místo zákazníka, ve kterém jsou prováděny roční odečty, tvoří

a) pevná roční cena za denní rezervovanou pevnou distribuční kapacitu v Kč/tis. m3 , nebo stálý měsíční plat za přistavenou kapacitu v Kč/měsíc,

b) pevná cena za distribuovaný plyn v Kč/MWh.

2. Cenu služby distribuční soustavy pro odběrné místo zákazníka, ve kterém jsou prováděny roční odečty, hradí dodavatel plynu nebo zákazník.
II. Cena služby distribuční soustavy pro odběrné místo zákazníka, ve kterém jsou prováděny řádné měsíční odečty

1. Cenu služby distribuční soustavy pro odběrné místo zákazníka, ve kterém jsou prováděny řádné měsíční odečty, tvoří

a) cena za denní rezervovanou pevnou distribuční kapacitu v Kč/tis. m3 ,

b) cena za denní rezervovanou pevnou měsíční distribuční kapacitu v Kč/tis. m3 ,

c) cena za denní rezervovanou pevnou klouzavou distribuční kapacitu v Kč/tis. m3 ,

d) cena za denní rezervovanou přerušitelnou distribuční kapacitu na dobu neurčitou v Kč/tis. m3 ,

e) cena za denní rezervovanou přerušitelnou měsíční distribuční kapacitu v Kč/tis. m3 ,

f) cena za omezení nebo přerušení přerušitelné distribuční kapacity v Kč/tis. m3 ,

g) cena za denní rezervovanou distribuční kapacitu ve zkušebním provozu v Kč/tis. m3 ,

h) platba za překročení denní rezervované pevné a přerušitelné distribuční kapacity v Kč/měsíc,

i) cena za odebraný plyn, která je součástí dvousložkové ceny v Kč/MWh,

j) cena za odebraný plyn, která tvoří jednosložkovou cenu v Kč/MWh.

2. Cenu služby distribuční soustavy pro odběrné místo zákazníka, ve kterém jsou prováděny řádné měsíční odečty, hradí dodavatel plynu nebo zákazník.
III. Cena služby distribuční soustavy pro předávací místo mezi distribučními soustavami

1. Cenu služby distribuční soustavy pro předávací místo mezi distribučními soustavami tvoří

a) cena za denní rezervovanou pevnou distribuční kapacitu v Kč/tis. m3 ,

b) cena za denní rezervovanou pevnou měsíční distribuční kapacitu v Kč/tis. m3 ,

c) cena za denní rezervovanou pevnou klouzavou distribuční kapacitu v Kč/tis. m3 ,

d) cena za denní rezervovanou přerušitelnou distribuční kapacitu na dobu neurčitou v Kč/tis. m3 ,

e) cena za denní rezervovanou přerušitelnou měsíční distribuční kapacitu v Kč/tis. m3 ,

f) cena za omezení nebo přerušení přerušitelné distribuční kapacity v Kč/tis. m3 ,

g) cena za denní rezervovanou distribuční kapacitu ve zkušebním provozu v Kč/tis. m3 ,

h) platba za překročení denní rezervované pevné a přerušitelné distribuční kapacity v Kč/měsíc,

i) cena za odebraný plyn, která je součástí dvousložkové ceny v Kč/MWh.

2. Cenu služby distribuční soustavy pro předávací místo mezi distribučními soustavami hradí provozovatel distribuční soustavy.

3. Pokud provozovatel distribuční soustavy, která není přímo připojena k přepravní soustavě, nemá stanoveny ceny za službu distribuční soustavy, převezme ceny provozovatele distribuční soustavy, ke které je jeho zařízení připojeno a účtuje ceny jako provozovatel distribuční soustavy, jehož ceny převzal.
IV. Cena služby distribuční soustavy pro vstupní a výstupní bod distribuční soustavy v předávacím místě přeshraničního plynovodu

1. Cenu služby distribuční soustavy pro vstupní a výstupní bod distribuční soustavy v předávacím místě přeshraničního plynovodu tvoří

a) cena za denní rezervovanou pevnou distribuční kapacitu v Kč/tis. m3 a

b) cena za předaný plyn v Kč/MWh.

2. Cenu služby distribuční soustavy pro vstupní a výstupní bod distribuční soustavy v předávacím místě přeshraničního plynovodu hradí subjekt zúčtování.
V. Cena služby distribuční soustavy pro vstupní bod distribuční soustavy v předávacím místě, případně v souhrnu předávacích míst výrobny plynu

1. Cenu služby distribuční soustavy pro vstupní bod distribuční soustavy v předávacím místě, případně v souhrnu předávacích míst výrobny plynu tvoří

a) cena za denní rezervovanou pevnou distribuční kapacitu v Kč/tis. m3 ,

b) cena za denní rezervovanou pevnou měsíční distribuční kapacitu v Kč/tis. m3 ,

c) cena za denní rezervovanou přerušitelnou distribuční kapacitu na dobu neurčitou v Kč/tis. m3 ,

d) cena za denní rezervovanou přerušitelnou měsíční distribuční kapacitu v Kč/tis. m3 ,

e) cena za denní rezervovanou pevnou klouzavou distribuční kapacitu v Kč/tis. m3 ,

f) platba za překročení denní rezervované pevné a přerušitelné distribuční kapacity v Kč/měsíc.

2. Cenu služby distribuční soustavy pro vstupní bod distribuční soustavy v předávacím místě, případně v souhrnu předávacích míst výrobny plynu hradí výrobce plynu.
VI. Cena služby distribuční soustavy pro odběrné místo zákazníka, ve kterém je instalována plnicí stanice na stlačený plyn pro pohon motorových vozidel

1. Cenu služby distribuční soustavy pro odběrné místo zákazníka, ve kterém je instalována plnicí stanice na stlačený plyn pro pohon motorových vozidel tvoří

a) cena za distribuovaný plyn v Kč/MWh.

2. Cenu služby distribuční soustavy pro odběrné místo zákazníka, ve kterém je instalována plnicí stanice na stlačený plyn pro pohon motorových vozidel hradí dodavatel plynu nebo zákazník.
C. Cena za činnosti operátora trhu
I. Cena za činnosti operátora trhu

1. Cenu za činnosti operátora trhu tvoří

a) cena za registraci subjektu zúčtování do informačního systému operátora trhu v Kč,

b) cena za činnost zúčtování v Kč/měsíc,

c) cena za zúčtování v Kč/MWh,

d) cena za poskytování skutečných hodnot účastníkům trhu v Kč/měsíc,

e) cena za zobchodované množství plynu na organizovaném trhu s plynem v Kč/MWh,

f) cena za činnost poskytování údajů z evidence o obchodních transakcích na trhu s plynem organizovaném operátorem trhu v Kč/měsíc,

g) poplatek na činnost Energetického regulačního úřadu v Kč/odběrné místo/měsíc.

2. Cenu za činnosti operátora trhu podle bodu 1 písm. c) hradí dodavatel nebo zákazník provozovateli přepravní soustavy nebo provozovateli distribuční soustavy podle místa připojení odběrného místa.

3. Operátor trhu účtuje provozovateli distribuční soustavy a provozovateli přepravní soustavy cenu podle bodu 1 písm. c) za veškerý plyn spotřebovaný v rámci jeho distribuční nebo přepravní soustavy včetně ztrát a vlastní spotřeby na základě skutečných hodnot, a to nejméně jednou měsíčně.

4. Cenu za činnosti operátora trhu podle bodu 1 písm. a), b), e) a f) hradí subjekt zúčtování.

5. Cenu za činnosti operátora trhu podle bodu 1 písm. d) hradí registrovaný účastník trhu s plynem.

Příloha 20

Předání informací provozovatele distribuční nebo přepravní soustavy o odběrných místech zákazníků operátorovi trhu

Povinné registrované údaje o odběrném místu zákazníka:

1. jednoznačný identifikátor odběrného místa zákazníka (EIC kód),

2. název odběrného místa zákazníka,

3. datum, od kterého bude operátor trhu přijímat data pro dané odběrné místo,

4. typ měření,

5. distribuční nebo přepravní kapacita v odběrném místě zákazníka s měřením typu A nebo B,

6. identifikátor sítě, ke které je odběrného místa zákazníka připojeno,

7. plánovaná roční spotřeba v MWh zaokrouhlená na tři desetinná místa a třída přiřazeného typového diagramu dodávky v odběrném místě zákazníka s měřením typu C nebo CM,

8. zařazení zákazníka do kategorie podle přílohy č. 16 k této vyhlášce,

9. zařazení zákazníka do skupin pro účely stavů nouze v plynárenství podle právního předpisu, který upravuje stavy nouze v plynárenství10) .

Nepovinné údaje o odběrném místě zákazníka:

1. vlastník odběrného místa zákazníka,

2. označení a adresa odběrného místa (číslo domu; ulice; místo/obec, PSČ),

3. typ a cyklus zasílání doplňujících údajů pro fakturaci distribuce nebo přepravy plynu,

4. předpokládaný měsíc prvního odečtového cyklu (první měsíc odečtu v roce).
1) Nařízení Komise (EU) 2017/459 ze dne 16. března 2017, kterým se zavádí kodex sítě pro mechanismy přidělování kapacity v plynárenských přepravních soustavách a kterým se zrušuje nařízení (EU) č. 984/2013 .

Nařízení Komise (EU) č. 312/2014 ze dne 26. března 2014, kterým se stanoví kodex sítě pro vyrovnávání plynu v přepravních sítích.

2) Nařízení Komise (EU) 2017/459 .

3) § 2 vyhlášky č. 108/2011 Sb. , o měření plynu a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném uskladňování, neoprávněné přepravě nebo neoprávněné distribuci plynu.

4) Článek 14 odst. 5 a 6 a článek 15 odst. 2 a 3 nařízení Komise (EU) 2017/459 .

5) Článek 8 odst. 6 nařízení Komise (EU) 2017/459 .

6) Článek 17 nařízení Komise (EU) 2017/459 .

7) Článek 18 nařízení Komise (EU) 2017/459 .

8) Články 33 až 36 nařízení Komise (EU) 2017/459 .

9) Článek 14 odst. 7 nařízení Komise (EU) 2017/459 .

Článek 15 odst. 8 nařízení Komise (EU) 2017/459 .

10) Článek 32 nařízení Komise (EU) 2017/459 .

11) Vyhláška č. 344/2012 Sb. , o stavu nouze v plynárenství a o způsobu zajištění bezpečnostního standardu dodávky plynu, ve znění pozdějších předpisů.

12) Zákon č. 458/2000 Sb. , ve znění pozdějších předpisů.

13) § 67a odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb. , o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů ( energetický zákon ), ve znění pozdějších předpisů.

14) Článek 7 odst. 3 nařízení Komise (EU) č. 312/2014 .

15) Vyhláška č. 108/2011 Sb. , o měření plynu a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném uskladňování, neoprávněné přepravě nebo neoprávněné distribuci plynu, ve znění pozdějších předpisů.

16) Vyhláška č. 545/2006 Sb. , o kvalitě dodávek plynu a souvisejících služeb v plynárenství, ve znění pozdějších předpisů.

17) Vyhláška č. 210/2011 Sb. , o rozsahu, náležitostech a termínech vyúčtování dodávek elektřiny, plynu nebo tepelné energie a souvisejících služeb.

18) Článek 9 nařízení Komise (EU) č. 312/2014 ze dne 26. března 2014, kterým se stanoví kodex sítě pro vyrovnávání plynu v přepravních sítích.

19) Nařízení Komise (EU) 2015/703 ze dne 30. dubna 2015, kterým se stanoví kodex sítě pro pravidla týkající se interoperability a předávání údajů.

 
 
Reklama