Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Vyhláška č. 30/2012 Sb. o náležitostech žádostí o schválení jmenování, volby, jiného ustanovení do funkce a odvolání orgánů nezávislého provozovatele přepravní soustavy

uveřejněno v: č. 11/2012 Sbírky zákonů na straně 238
schváleno:16.01.2012
účinnost od:26.01.2012
[Textová verze] [PDF verze (631 kB)]

30/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 16. ledna 2012 o náležitostech žádostí o schválení jmenování, volby, jiného ustanovení do funkce a odvolání orgánů nezávislého provozovatele přepravní soustavy Energetický regulační úřad stanoví podle § 98a odst. 2 písm. l) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 211/2011 Sb.: § 1 Předmět úpravy Tato vyhláška stanoví náležitosti žádosti o schválení jmenování, volby a odvolání statutárního orgánu, členů statutárního orgánu nebo členů dozorčí rady nezávislého provozovatele přepravní soustavy, náležitosti žádosti o schválení jmenování nebo jiného ustanovení do funkce a odvolání z funkce auditora programu nezávislého provozovatele přepravní soustavy a způsoby prokazování odborné způsobilosti auditora programu. § 2 Vymezení pojmů Pro účely této vyhlášky se rozumí a) údaji o vzdělání 1. název a typ vzdělávací instituce, studijní program, zaměření studijního programu, doba trvání studijního programu, způsob a datum ukončení studia, případně získané tituly, 2. přehled kurzů, stáží a studijních pobytů s významem pro působení v energetických odvětvích s uvedením roku jejich absolvování, zaměření, délky trvání a případně získaných titulů, b) údaji o odborné činnosti 1. informace o druhu odborné činnosti, 2. identifikace subjektu, u kterého je nebo byla odborná činnost vykonávána, 3. pracovní zařazení, je-li nebo byla-li odborná činnost vykonávána v pracovněprávním vztahu, nebo vykonávaná funkce, je-li nebo byla-li odborná činnost vykonávána v obchodně právním vztahu, a popis činnosti včetně vymezení práv a povinností, které bezprostředně vyplývají z pracovního zařazení nebo vykonávané funkce, 4. vymezení doby, po kterou byla odborná činnost vykonávána, c) dokladem o oprávnění k podnikání 1. u právnické osoby a u podnikající fyzické osoby, která se zapisuje do obchodního rejstříku, výpis z obchodního rejstříku, který obsahuje údaje zapsané do obchodního rejstříku ke dni podání příslušné žádosti, a to včetně návrhu na zápis do obchodního rejstříku, který nebyl ke dni podání žádosti vyřízen, anebo informace o takovém návrhu, 2. u právnické osoby, která se nezapisuje do obchodního rejstříku, doklad prokazující její existenci a doklad prokazující oprávnění k podnikání, bylo-li jí uděleno, 3. u podnikající fyzické osoby, která není zapsána v obchodním rejstříku, příslušné oprávnění k podnikání, 4. u zahraniční právnické osoby doklad prokazující oprávnění k podnikání, bylo-li jí uděleno, veřejná listina prokazující alespoň existenci právnické osoby a údaj o její registraci, právní formě a názvu; pokud tyto listiny neobsahují údaj o adrese sídla, statutárních orgánech nebo způsobu jednání zahraniční právnické osoby, doloží se takový údaj jiným průkazným způsobem, 5. u podnikající zahraniční fyzické osoby doklad prokazující oprávnění k podnikání nebo doklad obdobného charakteru. § 3 Náležitosti žádosti o schválení volby, jmenování nebo jiného ustanovení do funkce statutárního orgánu, člena statutárního orgánu, člena dozorčí rady a auditora programu nezávislého provozovatele přepravní soustavy (1) Žádost o schválení volby nebo jmenování statutárního orgánu, člena statutárního orgánu nebo člena dozorčí rady nezávislého provozovatele přepravní soustavy a žádost o schválení jmenování nebo jiného ustanovení do funkce auditora programu nezávislého provozovatele přepravní soustavy obsahuje kromě obecných náležitostí podle správního řádu tyto údaje: a) identifikační údaje osoby, jejíž jmenování, volba či jiné ustanovení do funkce má být Energetickým regulačním úřadem schváleno, kterými jsou jméno, popřípadě jména, příjmení, titul, datum narození, adresa místa trvalého pobytu, popřípadě jiného pobytu, adresa pro doručování, nebo obchodní firma nebo název, případně dodatek k názvu, sídlo nebo místo podnikání, jedná-li se o právnickou osobu, b) základní informace o funkci, do které byla osoba jmenována, zvolena či jinak ustanovena, s uvedením 1. názvu funkce, 2. dne ustanovení do funkce, 3. délky funkčního období, 4. popisu náplně funkce včetně práv a povinností vyplývajících z vykonávané funkce. (2) Součástí žádosti o schválení volby nebo jmenování statutárního orgánu, člena statutárního orgánu nebo člena dozorčí rady nezávislého provozovatele přepravní soustavy jsou dále tyto přílohy: a) vyplněný dotazník podle vzoru uvedeného v příloze k této vyhlášce podepsaný osobou zvolenou či jmenovanou do funkce statutárního orgánu, člena statutárního orgánu nebo člena dozorčí rady nezávislého provozovatele přepravní soustavy; pravost podpisu osoby musí být úředně ověřena, b) životopis osoby, který obsahuje 1. údaje o vzdělání, 2. údaje o odborné činnosti v odvětví plynárenství nebo v jiných energetických odvětvích, 3. údaje o jiné odborné činnosti, c) doklad o oprávnění k podnikání osoby, pokud osoba vykonává podnikatelskou činnost, d) smlouva o výkonu funkce osoby nebo jiná smlouva, která upravuje podmínky při výkonu funkce této osoby, e) vnitřní předpis žadatele, upravuje-li se jím náplň funkce, kterou má osoba vykonávat, včetně práv a povinností vyplývajících z této funkce, pokud takový vnitřní předpis žadatele existuje, f) popis další činnosti včetně práv a povinností vyplývajících z výkonu takové činnosti, pokud osoba u nezávislého provozovatele přepravní soustavy vykonává nebo má vykonávat další práci nebo byla ustanovena nebo má být ustanovena do další funkce, g) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců nebo doklad o bezúhonnosti vydaný cizím státem, jehož je fyzická osoba občanem, jakož i cizím státem, ve kterém se fyzická osoba v posledních 3 letech nepřetržitě zdržovala po dobu delší než 6 měsíců. (3) Součástí žádosti o schválení jmenování nebo jiného ustanovení do funkce auditora programu nezávislého provozovatele přepravní soustavy jsou dále tyto přílohy: a) vyplněný dotazník podle vzoru uvedeného v příloze k této vyhlášce podepsaný osobou jmenovanou či jinak ustanovenou do funkce auditora programu nezávislého provozovatele přepravní soustavy; pravost podpisu osoby musí být úředně ověřena, b) životopis osoby, který obsahuje 1. údaje o vzdělání, 2. údaje o odborné činnosti v odvětví plynárenství nebo v jiných energetických odvětvích, 3. údaje o jiné odborné činnosti, c) doklad o oprávnění k podnikání osoby, pokud osoba vykonává podnikatelskou činnost, d) program rovného zacházení nezávislého provozovatele přepravní soustavy, e) pracovní smlouva nebo jiná smlouva, která upravuje podmínky výkonu funkce auditora programu včetně délky funkčního období a podmínky odvolání nebo jiného předčasného ukončení výkonu funkce auditora programu, f) vnitřní předpis žadatele, upravuje-li se jím postavení auditora programu ve struktuře či organizaci nezávislého provozovatele přepravní soustavy, pokud takový vnitřní předpis žadatele existuje, g) popis další činnosti včetně práv a povinností vyplývajících z výkonu takové činnosti, pokud auditor programu u nezávislého provozovatele přepravní soustavy vykonává nebo má vykonávat další práci nebo byl nebo má být ustanoven do další funkce, h) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců nebo doklad o bezúhonnosti vydaný cizím státem, jehož je fyzická osoba občanem, jakož i cizím státem, ve kterém se fyzická osoba v posledních 3 letech nepřetržitě zdržovala po dobu delší než 6 měsíců. (4) V případě, že je do funkce auditora programu nezávislého provozovatele přepravní soustavy jmenována nebo jinak ustanovena právnická osoba, obsahuje žádost o schválení jmenování osoby nebo jiného ustanovení osoby do funkce auditora programu nezávislého provozovatele přepravní soustavy údaje podle odstavce 3, které se týkají ustanoveného odpovědného zástupce. § 4 Žádost o schválení odvolání statutárního orgánu, člena statutárního orgánu, člena dozorčí rady a auditora programu nezávislého provozovatele přepravní soustavy (1) Žádost o schválení odvolání statutárního orgánu, člena statutárního orgánu, člena dozorčí rady nebo auditora programu nezávislého provozovatele přepravní soustavy obsahuje kromě obecných náležitostí žádosti podle správního řádu tyto údaje: a) identifikační údaje osoby, jejíž odvolání má být Energetickým regulačním úřadem schváleno, kterými jsou jméno, popřípadě jména, příjmení, titul, datum narození, adresa místa trvalého pobytu, popřípadě jiného pobytu, adresa pro doručování, nebo obchodní firma nebo název, případně dodatek k názvu, sídlo nebo místo podnikání, jedná-li se o právnickou osobu, b) základní informace o funkci, do které byla osoba jmenována, zvolena či jinak ustanovena, s uvedením 1. názvu funkce, 2. dne ustanovení do funkce, 3. délky funkčního období, 4. popisu náplně funkce včetně práv a povinností vyplývajících z funkce, c) úplný a srozumitelný popis rozhodných skutečností odůvodňujících odvolání osoby z funkce. (2) Součástí žádosti o schválení odvolání statutárního orgánu, člena statutárního orgánu nebo člena dozorčí rady nezávislého provozovatele přepravní soustavy jsou dále tyto přílohy: a) smlouva o výkonu funkce osoby odvolané z funkce statutárního orgánu, člena statutárního orgánu nebo člena dozorčí rady nezávislého provozovatele přepravní soustavy, nebo jiná smlouva, která upravuje podmínky při výkonu funkce této osoby, b) rozhodnutí příslušného orgánu provozovatele přepravní soustavy o odvolání osoby z funkce, c) vnitřní předpis žadatele, upravuje-li se jím náplň funkce, kterou osoba vykonávala, včetně práv a povinností vyplývajících z této funkce, pokud takový vnitřní předpis žadatele existuje a je-li porušením povinnosti odvolání osoby z funkce odůvodněno, d) stanovy žadatele, program rovného zacházení nebo jiný vnitřní předpis žadatele, pokud jsou jím uloženy povinnosti spojené s výkonem funkce, jejichž porušením je odvolání osoby z funkce odůvodněno, e) další doklady, lze-li jimi prokázat splnění podmínek stanovených energetickým zákonem pro odvolání z funkce. (3) Součástí žádosti o schválení odvolání auditora programu provozovatele přepravní soustavy jsou dále tyto přílohy: a) pracovní smlouva nebo jiná smlouva, která upravuje podmínky výkonu funkce auditora programu včetně délky funkčního období a podmínky odvolání nebo jiného předčasného ukončení výkonu funkce auditora programu, b) rozhodnutí příslušného orgánu provozovatele přepravní soustavy o odvolání osoby z funkce auditora programu, c) program rovného zacházení nezávislého provozovatele přepravní soustavy, d) jiné doklady, lze-li jimi prokázat splnění podmínek stanovených energetickým zákonem pro odvolání z funkce auditora programu podle smlouvy schválené Energetickým regulačním úřadem, která upravuje podmínky výkonu funkce auditora programu. § 5 Společné ustanovení Pokud žadatel předkládá Energetickému regulačnímu úřadu žádost nebo její přílohy podle této vyhlášky, které jsou vyhotovené v cizím jazyce, s výjimkou jazyka slovenského, předloží žadatel tyto listiny včetně jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka. § 6 Účinnost Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení. Předsedkyně: Ing. Vitásková v. r. Příloha Vzor Dotazník k posouzení dosavadní odborné činnosti osoby jmenované či zvolené do funkce statutárního orgánu, člena statutárního orgánu nebo člena dozorčí rady nezávislého provozovatele přepravní soustavy I. IDENTIFIKACE OSOBY 1) Jméno(a) a příjmení: 2) Rodné příjmení: 3) Datum narození: 4) Místo narození (stát, okres, obec): 5) Státní občanství: II. ÚDAJE K POSOUZENÍ PŘEDPOKLADŮ PRO ŘÁDNÝ A NEZÁVISLÝ VÝKON FUNKCE 1) Vykonáváte nebo vykonávala jste kteroukoli ze srovnatelných funkcí v jiné osobě odlišné od provozovatele přepravní soustavy, která je součástí téhož vertikálně integrovaného plynárenského podnikatele jako nezávislý provozovatel přepravní soustavy nebo která vykonává kontrolu nad osobou, která je součástí téhož vertikálně integrovaného plynárenského podnikatele jako nezávislý provozovatel přepravní soustavy? Pokud ano, uveďte a) identifikaci osoby, u které je nebo byla funkce vykonávána, b) označení funkce a popis práv a povinností vyplývajících z vykonávané funkce, c) vymezení doby, po kterou byla funkce vykonávána. 2) Jste nebo byl/a jste statutárním orgánem, členem statutárního orgánu nebo členem dozorčího orgánu v jiné osobě, která je oprávněna podnikat v energetických odvětvích? Pokud ano, uveďte a) identifikaci osoby, u které je nebo byla funkce vykonávána, b) označení funkce a popis práv a povinností vyplývajících z vykonávané funkce, c) vymezení doby, po kterou byla funkce vykonávána. 3) Vykonáváte nebo vykonával/a jste pro jinou osobu odlišnou od provozovatele přepravní soustavy, která je součástí téhož vertikálně integrovaného plynárenského podnikatele jako nezávislý provozovatel přepravní soustavy nebo která vykonává kontrolu nad osobou, která je součástí téhož vertikálně integrovaného plynárenského podnikatele jako nezávislý provozovatel přepravní soustavy, jinou práci v pracovněprávním nebo jiném obdobném vztahu? Pokud ano, uveďte a) identifikaci osoby, u které je nebo byla práce vykonávána, b) vymezení pracovněprávního nebo jiného vztahu, ve kterém byla práce vykonávána, c) vymezení doby, po kterou byla práce vykonávána. 4) Vykonáváte nebo vykonával/a jste pro jinou osobu, která je oprávněna podnikat v energetických odvětvích, jinou práci v pracovněprávním nebo jiném obdobném vztahu? Pokud ano, uveďte a) identifikaci osoby, u které je nebo byla práce vykonávána, b) vymezení pracovněprávního nebo jiného vztahu, ve kterém byla práce vykonávána, c) vymezení doby, po kterou byla práce vykonávána. 5) Vykonáváte nebo vykonával/a jste kteroukoli ze srovnatelných funkcí pro jinou osobu odlišnou od nezávislého provozovatele přepravní soustavy, která vstupovala do obchodních vztahů s jinými osobami, které jsou součástí téhož vertikálně integrovaného plynárenského podnikatele jako nezávislý provozovatel přepravní soustavy? Pokud ano, uveďte a) identifikaci osoby, u které je nebo byla funkce vykonávána, b) označení funkce a popis práv a povinností vyplývajících z vykonávané funkce, c) vymezení doby, po kterou byla funkce vykonávána. 6) Vykonáváte nebo vykonával/a jste kteroukoli ze srovnatelných funkcí pro jinou osobu odlišnou od nezávislého provozovatele přepravní soustavy, která vstupovala do obchodních vztahů s osobou, která vykonává kontrolu nad osobou, která je součástí téhož vertikálně integrovaného plynárenského podnikatele jako nezávislý provozovatel přepravní soustavy? Pokud ano, uveďte a) identifikaci osoby, u které je nebo byla funkce vykonávána, b) označení funkce a popis práv a povinností vyplývajících z vykonávané funkce, c) vymezení doby, po kterou byla funkce vykonávána. 7) Vykonáváte nebo vykonával/a jste kteroukoli ze srovnatelných funkcí pro jinou osobu, která vstupovala do obchodních vztahů s jinými osobami, které jsou oprávněny podnikat v energetických odvětvích? Pokud ano, uveďte a) identifikaci osoby, u které je nebo byla funkce vykonávána, b) označení funkce a popis práv a povinností vyplývajících z vykonávané funkce, c) vymezení doby, po kterou byla funkce vykonávána. 8) Účastníte se nebo účastnil/a jste se na podnikání osoby, která vstupovala do obchodních vztahů s jinými osobami, které jsou součástí téhož vertikálně integrovaného plynárenského podnikatele jako nezávislý provozovatel přepravní soustavy? Pokud ano, uveďte a) identifikaci osoby, jejíhož podnikání se účastníte nebo jste se účastnil/a, b) formu účasti na podnikání osoby, c) předmět podnikání, d) vymezení doby, po kterou jste se podnikání této osoby účastnil/a. 9) Účastníte se nebo účastnil/a jste se na podnikání osoby, která vstupovala do obchodních vztahů s osobou, která vykonává kontrolu nad osobou, která je součástí téhož vertikálně integrovaného plynárenského podnikatele jako nezávislý provozovatel přepravní soustavy? Pokud ano, uveďte a) identifikaci osoby, jejíhož podnikání se účastníte nebo jste se účastnil/a, b) formu účasti na podnikání osoby, c) předmět podnikání, d) vymezení doby, po kterou jste se podnikání této osoby účastnil/a. 10) Účastníte se nebo účastnil/a jste se na podnikání jiné osoby, která je oprávněna podnikat v energetických odvětvích? Pokud ano, uveďte a) identifikaci osoby, jejíhož podnikání se účastníte nebo jste se účastnil/a, b) formu účasti na podnikání osoby, c) předmět podnikání, d) vymezení doby, po kterou jste se podnikání této osoby účastnil/a. 11) Vykonáváte nebo vykonával/a jste podnikatelskou činnost, při které jste přímo či zprostředkovaně vstupoval/a do obchodních vztahů s jinými osobami odlišnými od nezávislého provozovatele přepravní soustavy, které jsou součástí vertikálně integrovaného plynárenského podnikatele jako nezávislý provozovatel přepravní soustavy? Pokud ano, uveďte a) identifikaci osoby, se kterou jste vstupoval/a do obchodních vztahů, b) jakou podnikatelskou činnost se jedná nebo jednalo, c) vymezení doby, po kterou podnikatelskou činnost vykonáváte nebo jste vykonával/a. 12) Vykonával/a jste podnikatelskou činnost, při které jste přímo či zprostředkovaně vstupoval/a do obchodních vztahů s osobou vykonávající kontrolu nad osobou, která je součástí téhož vertikálně integrovaného plynárenského podnikatele jako nezávislý provozovatel přepravní soustavy? Pokud ano, uveďte a) identifikaci osoby, se kterou jste vstupoval/a do obchodních vztahů, b) jakou podnikatelskou činnost se jedná nebo jednalo, c) vymezení doby, po kterou podnikatelskou činnost vykonáváte nebo jste vykonával/a. 13) Vykonával/a jste podnikatelskou činnost, při které jste přímo či zprostředkovaně vstupoval/a do obchodních vztahů s jinou osobou, která je oprávněna podnikat v energetických odvětvích? Pokud ano, uveďte a) identifikaci osoby, se kterou jste vstupoval/a do obchodních vztahů, b) jakou podnikatelskou činnost se jedná nebo jednalo, c) vymezení doby, po kterou podnikatelskou činnost vykonáváte nebo jste vykonával/a. 14) Zprostředkováváte či obstaráváte nebo zprostředkovával/a nebo obstarával/a jste obchody pro jiné osoby odlišné od nezávislého provozovatele přepravní soustavy, které jsou součástí vertikálně integrovaného plynárenského podnikatele jako nezávislý provozovatel přepravní soustavy? Pokud ano, uveďte a) identifikaci osoby, pro kterou takovou činnost vykonáváte nebo jste vykonával/a, b) jaké obchody zprostředkováváte či obstaráváte nebo jste zprostředkovával/a či obstarával/a, identifikaci osoby, c) vymezení doby, po kterou obchody zprostředkováváte či obstaráváte nebo jste zprostředkovával/a či obstarával/a. 15) Zprostředkováváte či obstaráváte nebo zprostředkovával/a jste nebo obstarával/a jste obchody pro osobu vykonávající kontrolu nad osobou, které je součástí téhož vertikálně integrovaného podnikatele jako nezávislý provozovatel přepravní soustavy? Pokud ano, uveďte a) identifikaci osoby, pro kterou obchody zprostředkováváte či obstaráváte nebo jste zprostředkovával/a či obstarával/a, b) jaké obchody zprostředkováváte či obstaráváte nebo jste zprostředkovával/a či obstarával/a, zprostředkováváte či obstaráváte nebo jste zprostředkovával/a či obstarával/a, c) vymezení doby, po kterou obchody zprostředkováváte či obstaráváte nebo jste zprostředkovával/a či obstarával/a. 16) Zprostředkováváte či obstaráváte nebo zprostředkovával/a nebo obstarával/a jste obchody pro jinou osobu, která je oprávněna podnikat v energetických odvětvích? Pokud ano, uveďte a) identifikaci osoby, pro kterou obchody zprostředkováváte či obstaráváte nebo jste zprostředkovával/a či obstarával/a, b) jaké obchody zprostředkováváte či obstaráváte nebo jste zprostředkovával/a či obstarával/a, identifikaci osoby, pro kterou obchody zprostředkováváte či obstaráváte nebo jste zprostředkovával/a či obstarával/a, c) vymezení doby, po kterou obchody zprostředkováváte či obstaráváte nebo jste zprostředkovával/a či obstarával/a. 17) Vykonáváte nebo vykonával/a jste jinou činnost, která souvisí nebo souvisela s Vaším působením v energetických odvětvích? Pokud ano, uveďte stručně podrobnosti o této činnosti. 18) Zastáváte nebo hodláte vykonávat nějaké funkce souběžně s výkonem funkce statutárního orgánu, člena statutárního orgánu nebo člena dozorčí rady nezávislého provozovatele přepravní soustavy? Pokud ano, uveďte a) identifikaci subjektu, u kterého je nebo bude funkce vykonávána, b) označení funkce, kterou vykonáváte nebo hodláte vykonávat, a popis práv a povinností vyplývajících z vykonávané funkce. 19) Byla Vám v posledních 10 letech za přestupek nebo jiný správní delikt pro porušení právní povinnosti v souvislosti s výkonem zaměstnání, funkce či podnikatelské činnosti pravomocně uložena sankce převyšující 100 tis. Kč či uloženo jiné opatření k nápravě nebo povinnost k náhradě škody (přičemž příslušné rozhodnutí zároveň nebylo posléze zrušeno v rámci případného soudního přezkumu)? Pokud ano, stručně uveďte podrobnosti. 20) Bylo Vám pozastaveno či odňato povolení k výkonu podnikatelské činnosti nebo jiné činnosti? Pokud ano, stručně uveďte podrobnosti. 21) Byl/a jste v posledních 5 letech vyloučen/a z profesního sdružení, komory nebo asociace, včetně zahraničních? Pokud ano, stručně uveďte podrobnosti. 22) Byl/a jste statutárním orgánem, členem statutárního orgánu nebo členem dozorčího orgánu právnické osoby v době, kdy této právnické osobě byla pravomocně uložena sankce za správní delikt převyšující 100 tis. Kč nebo uložena povinnost k náhradě škody v souvislosti s působením v energetice (přičemž příslušné rozhodnutí zároveň nebylo posléze zrušeno v rámci případného soudního přezkumu)? Pokud ano, uveďte a) identifikaci subjektu, u kterého je nebo byla funkce vykonávána, b) označení funkce a popis práv a povinností vyplývajících z vykonávané funkce, c) vymezení doby, po kterou byla funkce vykonávána, d) stručně uveďte podrobnosti. 23) Byl/a jste statutárním orgánem, členem statutárního orgánu nebo členem dozorčího orgánu právnické osoby v době, kdy bylo v její věci vydáno rozhodnutí o úpadku nebo soud zamítl insolvenční návrh proto, že její majetek nepostačoval k úhradě nákladů insolvenčního řízení, popřípadě v době až 3 roky před vydáním takového rozhodnutí? Pokud ano, uveďte a) identifikaci subjektu, u kterého je nebo byla funkce vykonávána, b) označení funkce a popis práv a povinností vyplývajících z vykonávané funkce, c) vymezení doby, po kterou byla funkce vykonávána. 24) Byl/a jste statutárním orgánem, členem statutárního orgánu nebo členem dozorčího orgánu právnické osoby v době, kdy byl na její majetek prohlášen konkurs, zrušen takový konkurs nebo povoleno vyrovnání, potvrzeno nucené vyrovnání nebo zamítnut návrh na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku podle zákona č. 328/1991 Sb., o konkurzu a vyrovnání, popřípadě v době až 3 roky před vydáním takového rozhodnutí? Pokud ano, uveďte a) identifikaci subjektu, u kterého je nebo byla funkce vykonávána, b) označení funkce a popis práv a povinností vyplývajících z vykonávané funkce, c) vymezení doby, po kterou byla funkce vykonávána. 25) Byl/a jste v posledních 10 letech statutárním orgánem, členem statutárního orgánu nebo členem dozorčího orgánu právnické osoby v době, kdy byla tato osoba vyloučena z profesního sdružení, komory nebo asociace, včetně zahraničních? Pokud ano, uveďte a) identifikaci subjektu, u kterého je nebo byla funkce vykonávána, b) označení funkce a popis práv a povinností vyplývajících z vykonávané funkce, c) vymezení doby, po kterou byla funkce vykonávána. 26) Byla někdy v minulosti podána ve vztahu k Vaší osobě žádost k Energetickému regulačnímu úřadu nebo národnímu regulačnímu orgánu v jiném státě o schválení jmenování, volby či jiného ustanovení do funkce statutárního orgánu, člena statutárního orgánu, člena dozorčí rady nebo auditora programu nezávislého provozovatele přepravní soustavy? Pokud ano, uveďte a) kdy byla taková žádost podána, b) čeho se žádost týkala, c) jaký byl výsledek řízení o žádosti, d) jiné významné skutečnosti. III. PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že údaje uvedené v tomto dotazníku jsou pravdivé, aktuální a úplné. V ......................... Dne ......................... Podpis .........................

 
 
Reklama