Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Nařízení č. 14/1999 Sb. kterým se stanoví technické požadavky na výtahy

PŘEDPIS BYL ZRUŠEN 01.05.2004

se změnami:227/1999 Sb., 288/2000 Sb.
uveřejněno v: č. 6/1999 Sbírky zákonů na straně 282
schváleno:11.11.1998
účinnost od:01.04.1999
zrušeno:01.05.2004
[Textová verze]

14/1999 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 11. listopadu 1998, kterým se stanoví technické požadavky na výtahy Změna: 227/1999 Sb. Změna: 288/2000 Sb. Změna: 288/2000 Sb. (část) Vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, (dále jen "zákon") k provedení § 12 odst. 1 a 4 a § 13 odst. 2 a 4 zákona: § 1 (1) Tímto nařízením se v souladu s právem Evropských společenství1) a s mezinárodní smlouvou2) stanoví technické požadavky na výtahy. (2) Toto nařízení se vztahuje na a) výtahy trvale obsluhující různé výškové úrovně staveb, určené k přepravě osob, osob a nákladů nebo pouze nákladů, pokud klec je 1. přístupná osobám nebo pokud do ní může osoba bez obtíží vstoupit, 2. vybavena ovládači uvnitř klece nebo v dosahu osoby, která je uvnitř klece, 3. vedena tuhými vodítky odkloněnými od vodorovné roviny v úhlu větším než 15 nebo s určenou dráhou pohybu (např. výtahy s nůžkovým mechanizmem), b) bezpečnostní komponenty výtahů podle písmene a); seznam těchto bezpečnostních komponent je uveden v příloze č. 4 k tomuto nařízení. (3) Za výtahy se nepovažují: a) lanové dráhy pro veřejnou nebo neveřejnou dopravu osob, včetně pozemních lanových drah a lyžařských vleků, b) výtahy speciálně projektované a konstruované pro vojenské nebo policejní účely, c) vertikální důlní těžní zařízení, d) jevištní výtahy, e) výtahy v dopravních prostředcích, f) výtahy spojené se strojním zařízením a určené výhradně k zajištění přístupu na pracoviště, g) hřebenové a šroubové výtahy, h) stavební výtahy určené pro dopravu osob nebo osob a nákladů. (4) Za dodavatele výtahu se pro účely tohoto nařízení považuje jejich výrobce nebo jejich dovozce.3) ------------------------------------------------------------------ 1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/16/ES z 29. června 1995 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se výtahů. 2) Protokol k Evropské dohodě o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků. 3) § 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb. § 1a (1) Posouzení shody bezpečnostní komponenty podle § 3 postupy stanovenými v přílohách č. 5, 8, 9 a 11 k tomuto nařízení a označování bezpečnostní komponenty včetně vydávání ES prohlášení o shodě podle § 6a může zajišťovat výrobcem zplnomocněná osoba se sídlem, místem podnikání nebo bydlištěm v členských státech Evropského společenství (dále jen "zplnomocněný zástupce"). (2) Pokud dodavatel výtahu ani výrobce bezpečnostní komponenty nebo jím zplnomocněný zástupce nezajistí úkoly stanovené tímto nařízením, zajišťuje jejich plnění každý, kdo uvádí ve státech Evropského společenství na trh výtah nebo bezpečnostní komponentu. § 2 (1) Stanovenými výrobky podle § 12 odst. 1 zákona jsou výtahy a bezpečnostní komponenty. (2) Technické požadavky na výtahy a na bezpečnostní komponenty (dále jen "základní požadavky") jsou uvedeny v příloze č. 1 k tomuto nařízení. Je-li v tomto nařízení uvedeno riziko související s výtahy, které je zcela nebo částečně řešeno v jiném nařízení vlády, pak pro řešení takového rizika musí být využito i toto jiné nařízení vlády. (3) Pokud se harmonizovaná česká technická norma nebo v případech výtahů a bezpečnostních komponent majících původ v České republice nebo v členských státech Evropského společenství též zahraniční technická norma přejímající harmonizovanou evropskou normu v členských státech Evropské unie (§ 4a odst. 3 zákona) týká některého ze základních požadavků, má se za to, že a) výtahy, které jsou v souladu s touto technickou normou, splňují odpovídající základní požadavky, b) bezpečnostní komponenty, které jsou v souladu s touto technickou normou, umožňují, aby výtah, ve kterém jsou namontovány podle montážních pokynů výrobce, byl považován za výtah, který splňuje odpovídající základní požadavky. (4) Osoba odpovědná za realizaci staveb a dodavatel výtahu se vzájemně informují tak, aby byl zajištěn řádný provoz a bezpečné užívání výtahu. (5) V šachtách určených pro výtahy nesmí být umístěna žádná potrubí, elektrická instalace nebo zařízení, která nejsou potřebná pro provoz a bezpečnost výtahu. (6) Vystavování výtahů nebo bezpečnostních komponent na veletrzích a výstavách nebo předvádění výtahů, které nesplňují požadavky tohoto nařízení, se nepovažuje za jejich uvádění na trh,3) pokud jsou označeny údajem o tom, že nesplňují základní požadavky, že nejsou určeny k prodeji, a pokud jsou učiněna odpovídající opatření k tomu, aby byla zaručena ochrana osob. ------------------------------------------------------------------ 3) § 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb. § 3 (1) Před uvedením bezpečnostních komponent na trh zajišťuje výrobce nebo dovozce posouzení shody některým z následujících postupů (§ 12 odst. 4 zákona) podle své volby: a) přezkoušením typu bezpečnostní komponenty podle části I. přílohy č. 5 k tomuto nařízení a posouzením shody bezpečnostní komponenty s typem namátkovou kontrolou podle přílohy č. 11 k tomuto nařízení, b) přezkoušením typu bezpečnostní komponenty podle části I. přílohy č. 5 k tomuto nařízení a postupem zabezpečování jakosti bezpečnostních komponent podle přílohy č. 8 k tomuto nařízení, nebo c) komplexním zabezpečováním jakosti bezpečnostních komponent podle přílohy č. 9 k tomuto nařízení. (2) Výrobce nebo dovozce zajišťuje posouzení shody podle odstavce 1 i v případě, že bezpečnostní komponenta je určena pro jeho vlastní potřebu. § 4 (1) Před uvedením výtahů na trh zajišťuje dodavatel posouzení shody některým z následujících postupů (§ 12 odst. 4 zákona) podle své volby: a) u výtahu shodného s výtahem, který byl podroben přezkoušení typu výtahu podle části II. přílohy č. 5 k tomuto nařízení, se ve fázi výroby, montáže a zkoušení výtahu posuzuje shoda 1. závěrečnou inspekcí podle přílohy č. 6 k tomuto nařízení, 2. zabezpečováním jakosti výtahů podle přílohy č. 12 k tomuto nařízení, nebo 3. zabezpečováním jakosti výroby výtahů podle přílohy č. 14 k tomuto nařízení. Postupy posuzování shody vztahující se jak k navrhování a výrobě, tak k montáži a zkouškám výtahu se mohou provádět na tomtéž výtahu, b) u výtahu shodného se vzorovým výtahem, který byl podroben přezkoušení typu výtahu podle části II. přílohy č. 5 k tomuto nařízení, se ve fázi výroby, montáže a zkoušení výtahu posuzuje shoda 1. závěrečnou inspekcí podle přílohy č. 6 k tomuto nařízení, 2. zabezpečováním jakosti výtahů podle přílohy č. 12 k tomuto nařízení, nebo 3. zabezpečováním jakosti výroby výtahů podle přílohy č. 14 k tomuto nařízení. Vzorovým výtahem se rozumí výtah, u kterého technická dokumentace stanoví, jak budou splněny základní požadavky u výtahů odvozených od vzorového výtahu při použití shodných bezpečnostních komponent, a jednoznačně specifikuje všechny přípustné rozdíly mezi vzorovým výtahem a výtahy odvozenými od vzorového výtahu s uvedením maximálních a minimálních hodnot. Rozsah odchylek výtahů odvozených od vzorového výtahu, tvořících typovou řadu, může být prokázán výpočtem nebo konstrukčními výkresy anebo obojím způsobem, c) u výtahu shodného s výtahem, u kterého byl uplatněn postup komplexního zabezpečování jakosti výtahů podle přílohy č. 13 k tomuto nařízení, se ve fázi výroby, montáže a zkoušení výtahu posuzuje shoda 1. závěrečnou inspekcí podle přílohy č. 6 k tomuto nařízení, 2. zabezpečováním jakosti výtahů podle přílohy č. 12 k tomuto nařízení, nebo 3. zabezpečováním jakosti výroby výtahů podle přílohy č. 14 k tomuto nařízení, d) ověřováním shody každého výtahu autorizovanou osobou podle přílohy č. 10 k tomuto nařízení, nebo e) komplexním zabezpečováním jakosti výtahů podle přílohy č. 13 k tomuto nařízení. (2) Dodavatel zajišťuje posouzení shody podle odstavce 1 i v případě, že výtah je určen pro jeho vlastní potřebu. (3) Dodavatelé výtahů majících původ v České republice a v Evropském společenství poskytují na základě žádosti kopie certifikátů nebo jiných dokumentů, včetně souvisejících dokladů, Evropské komisi, zástupcům členských států Evropského společenství, Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (dále jen "Úřad") a osobám notifikovaným v rámci Evropského společenství. § 5 (1) Doklady o použitém způsobu posouzení shody podle § 13 odst. 8 zákona zahrnují: a) technickou dokumentaci uvedenou v jednotlivých přílohách k tomuto nařízení bez ohledu na to, zda konstrukční nebo jiné doklady zpracovala jiná osoba než dodavatel, b) dokumenty a nálezy vydané při posuzování shody autorizovanou osobou. (2) V případech vyplývajících z § 13 odst. 8 zákona dovozce předkládá orgánu dozoru doklady v úředním jazyce státu, ve kterém má výrobek původ, nebo v jazyce, který s orgánem dozoru dohodne. § 6 (1) Prohlášení o shodě pro bezpečnostní komponentu se vypracovává v českém jazyce a obsahuje tyto náležitosti: a) identifikační údaje o výrobci nebo dovozci, který prohlášení o shodě vydává, (obchodní jméno, jméno a příjmení, bydliště, místo podnikání a identifikační číslo fyzické osoby nebo obchodní jméno, sídlo a identifikační číslo právnické osoby), b) identifikační údaje o bezpečnostní komponentě (např. název, typ, série, výrobní číslo, rok výroby), u dovážených bezpečnostních komponent též identifikační údaje o výrobci, c) popis a funkce bezpečnostní komponenty (výrobcem, popřípadě dovozcem určený účel použití), další údaje o bezpečnostní komponentě, d) seznam technických předpisů (§ 3 zákona) a technických norem podle § 2 odst. 3 použitých při posouzení shody, e) údaje o zvoleném postupu posuzování shody podle § 3 odst. 1, f) pokud se na posuzování shody podílí autorizovaná osoba, údaje o této osobě (obchodní jméno, sídlo, identifikační číslo autorizované osoby) a číslo a datum jejího nálezu o bezpečnostní komponentě, odkaz na certifikát přezkoušení typu bezpečnostní komponenty vydaný autorizovanou osobou, g) potvrzení výrobce nebo dovozce o tom, že vlastnosti bezpečnostní komponenty splňují základní požadavky, popřípadě požadavky jiných technických předpisů, že bezpečnostní komponenta je za podmínek obvyklého, popřípadě výrobcem nebo dovozcem určeného použití bezpečná, h) datum a místo vydání prohlášení o shodě, jméno a funkce odpovědné osoby výrobce nebo dovozce a její podpis. (2) Prohlášení o shodě pro výtah se vypracovává v českém jazyce a obsahuje tyto náležitosti: a) identifikační údaje o dodavateli, který prohlášení o shodě vydává, (obchodní jméno, jméno a příjmení, bydliště, místo podnikání a identifikační číslo fyzické osoby nebo obchodní jméno, sídlo a identifikační číslo právnické osoby), b) identifikační údaje o výtahu (např. název, typ, série, výrobní číslo, místo montáže, rok montáže), u dovážených výtahů též identifikační údaje o výrobci, c) popis a funkce výtahu (výrobcem, popřípadě dovozcem určený účel použití), další údaje o výtahu, d) seznam technických předpisů (§ 3 zákona) a technických norem podle § 2 odst. 3 použitých při posouzení shody výtahu, e) údaje o zvoleném postupu posuzování shody podle § 4 odst. 1, f) pokud se na posuzování shody podílí autorizovaná osoba, údaje o této osobě (obchodní jméno, sídlo, identifikační číslo autorizované osoby) a číslo a datum jejího nálezu o výtahu, odkaz na certifikát přezkoušení typu výtahu vydaný autorizovanou osobou, g) potvrzení dodavatele o tom, že vlastnosti výtahu splňují základní požadavky, popřípadě požadavky jiných technických předpisů, že namontovaný výtah je za podmínek obvyklého, popřípadě dodavatelem určeného použití bezpečný, h) datum a místo vydání prohlášení o shodě, jméno a funkce odpovědné osoby dodavatele a její podpis. (3) Na dovezené bezpečnostní komponenty nebo výtahy, které nemají původ v Evropském společenství, se v případech stanovených v přílohách č. 6, 8 až 14 k tomuto nařízení umísťuje česká značka shody podle zvláštního právního předpisu.4) ------------------------------------------------------------------ 4) Nařízení vlády č. 179/1997 Sb., kterým se stanoví grafická podoba české značky shody, její provedení a umístění na výrobku. § 6a (1) Na bezpečnostní komponenty a výtahy, které mají původ v České republice nebo v členských státech Evropského společenství, se umísťuje označení CE podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení a následně se bez zbytečného odkladu vydává ES prohlášení o shodě podle přílohy č. 2 k tomuto nařízení. (2) Označení CE musí být připevněno zřetelně a viditelně v každé kleci výtahu a na bezpečnostních komponentách uvedených v příloze č. 4 k tomuto nařízení, nebo pokud to není možné, na štítku neoddělitelně upevněném na bezpečnostní komponentě. (3) Podmínky autorizace k činnostem při posuzování shody výtahů a bezpečnostních komponent (§ 11 odst. 2 zákona) jsou stanoveny v příloze č. 7 k tomuto nařízení. § 7 (1) Výtahy a bezpečnostní komponenty, které budou uvedeny na trh po nabytí účinnosti tohoto nařízení do 30. září 1999, mohou namísto požadavků na jejich vlastnosti, stanovených tímto nařízením, splňovat požadavky na jejich vlastnosti stanovené dosavadními předpisy. (2) Pro postupy posuzování shody mohou být do 30. září 1999 namísto § 3 odst. 1 a 2 a § 4 odst. 1 a 2 tohoto nařízení použity dosavadní předpisy. (3) Výtahy, které jsou uváděny na trh na základě smluv uzavřených přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, mohou namísto požadavků na jejich vlastnosti stanovených tímto nařízením splňovat požadavky stanovené předpisy platnými v den uzavření smlouvy. § 8 Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1999. Předseda vlády: Ing. Zeman v. r. Ministr průmyslu a obchodu: doc. Ing. Grégr v. r. Příl.1 ZÁKLADNÍ POŽADAVKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Základní požadavky se na výtahy nebo bezpečnostní komponenty vztahují jen tehdy, pokud při používání výtahu nebo bezpečnostní komponenty za podmínek určených dodavatelem výtahu anebo výrobcem bezpečnostní komponenty mohou vzniknout nebezpečí, ke kterým se základní požadavky vztahují. Možnost vzniku nebezpečí výrobce bezpečnostní komponenty a dodavatel výtahu předem analyzuje, vyhodnocuje a zajišťuje výrobu s ohledem na tuto analýzu. 2. Jestliže nelze při současném stavu techniky dosáhnout plně účelu, pro který byly stanoveny základní požadavky, je nutné, aby výrobce bezpečnostních komponent nebo dodavatel výtahu dbali na zajištění bezpečnosti v míře, co nejvíce se přibližující základním požadavkům. ZÁKLADNÍ POŽADAVKY PRO OCHRANU ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTI VZTAHUJÍCÍ SE NA KONSTRUKCI A VÝROBU VÝTAHŮ A BEZPEČNOSTNÍCH KOMPONENT 1. Všeobecně 1.1 Pokud může vzniknout nebezpečí, které není uvedeno v této příloze, platí pro výtahy a bezpečnostní komponenty základní požadavky podle přílohy č. 1 nařízení vlády č. 170/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení. Na výtahy se vztahují rovněž základní požadavky uvedené v nařízení vlády č. 178/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky, v platném znění. Základní požadavky bodu 1.1.1 přílohy č. 1 nařízení vlády č. 170/1997 Sb. platí pro výtahy a bezpečnostní komponenty v každém případě. 1.2 Klec výtahu Klec výtahu musí být navržena a vyrobena tak, aby její prostor a pevnost odpovídaly výrobcem stanovenému maximálnímu počtu osob a nosnosti výtahu. Jestliže to rozměry dovolují, musí být klec výtahů určených pro přepravu osob navržena a vyrobena takovým způsobem, aby její konstrukce nepřekážela nebo nebránila tělesně postiženým osobám v přístupu a užití výtahu a aby umožňovala veškeré vhodné úpravy, které mohou těmto osobám usnadnit její užívání. 1.3 Závěsná a podpěrná zařízení Závěsná a podpěrná zařízení klece výtahu, její upevňovací a spojovací části musí být navržena a vybrána tak, aby zajišťovala potřebnou úroveň bezpečnosti a minimalizovala riziko pádu klece, přičemž se berou v úvahu podmínky užívání, použitý materiál a výrobní podmínky. Tam, kde se k zavěšení klece užívají lana nebo řetězy, musí se použít minimálně dvě samostatná lana nebo řetězy, každé se samostatným upevněním. Lana a řetězy nesmějí být nastavovány ani splétány, pokud to není nutné pro upevnění nebo k vytvoření ok. 1.4 Kontrola zatížení (včetně nadměrné rychlosti) 1.4.1 Výtahy musí být navrženy, vyrobeny a namontovány tak, aby v případě překročení výrobcem stanovené nosnosti bylo zabráněno jejich uvedení do pohybu. 1.4.2 Výtahy musí být vybaveny omezovačem rychlosti. Tento požadavek se nevztahuje na výtahy, u nichž konstrukce pohonu zabraňuje překročení rychlosti. 1.4.3 Rychlovýtahy musí být vybaveny zařízením kontrolujícím a omezujícím rychlost. 1.4.4 Výtahy poháněné třecími kotouči musí být konstruovány tak, aby byla zajištěna trakce nosných lan na kotouči. 1.5 Výtahový stroj 1.5.1 Každý osobní výtah musí mít svůj vlastní výtahový stroj. Tento požadavek se nevztahuje na výtahy, ve kterých jsou vyvažovací závaží nahrazena druhou klecí. 1.5.2 Dodavatel výtahu zabezpečí, aby výtahový stroj a k němu příslušející zařízení nebyly přístupné, s výjimkou údržby a nouzových případů. 1.6 Ovládání 1.6.1 Ovládací prvky výtahů určených pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace musí být vhodně konstruovány a umístěny. 1.6.2 Funkce ovládacích prvků musí být jasně označeny. 1.6.3 Přivolávací obvody skupiny výtahů mohou být společné nebo propojené. 1.6.4 Elektrické obvody výtahů musí být namontovány a zapojeny tak, aby: a) byla vyloučena možnost záměny s obvody, které s výtahem nesouvisejí; b) bylo možné vypínání napájení pod zatížením; c) jízda výtahu byla možná jen při správné činnosti elektrických bezpečnostních zařízení umístěných v samostatném elektrickém (ovládacím) bezpečnostním obvodu; d) závada v elektrické instalaci nebyla příčinou vzniku nebezpečné situace. 2. Nebezpečí pro osoby nacházející se mimo klec 2.1 Výtah musí být navržen a vyroben tak, aby prostor, ve kterém se klec pohybuje, byl nepřístupný pro osoby, s výjimkou provádění údržby a nouzových případů. Než oprávněná osoba do tohoto prostoru vstoupí, musí se vyloučit normální použití výtahu. 2.2 Výtah musí být navržen a vyroben tak, aby zabraňoval riziku sevření osob, je-li klec v některé z koncových poloh. Tento požadavek je splněn volným prostorem nebo únikovým prostorem v oblasti koncových poloh. Vzhledem k tomu, že ve zvláštních případech, zejména v existujících budovách, není uvedené řešení možné, mohou se použít jiná odpovídající opatření k zabránění tomuto riziku. 2.3 Místa pro vstup a výstup z klece musí být vybavena šachetními dveřmi, které musí mít pro předpokládané podmínky provozu odpovídající mechanickou odolnost. Zajišťovací zařízení musí během normálního provozu zabraňovat: a) rozjezdu klece, ať zamýšlenému, či nezamýšlenému, dokud nejsou šachetní dveře zavřené a zajištěné, b) otevření šachetních dveří, je-li klec ještě v pohybu a je mimo určené otevírací pásmo. Je však povoleno dojíždění s otevřenými dveřmi v určitém pásmu za podmínky, že dojíždějící rychlost je kontrolována. 3. Nebezpečí pro osoby nacházející se v kleci 3.1 Výtahové klece musí být zcela uzavřeny plnými stěnami po celé výšce včetně podlahy a stropu, s výjimkou větracích otvorů, a plnostěnnými dveřmi. Tyto dveře musí být konstruovány a namontovány tak, aby se klec nemohla pohybovat, pokud nejsou dveře zavřené, s výjimkou dojíždění uvedeného v poslední větě bodu 2.3, a zastavila se, jestliže jsou dveře otevřené. Dveře klece musí zůstat zavřené a zajištěné, jestliže dojde k zastavení mezi dvěma podlažími, pokud je riziko pádu mezi klec a šachtu nebo pokud je výtah bez šachty. 3.2 Pro případ výpadku proudu nebo závady na konstrukčních částech výtahu musí být výtah vybaven zařízením zabraňujícím volnému pádu klece nebo nekontrolovatelnému pohybu klece vzhůru. Zařízení zabraňující volnému pádu klece nesmí být závislé na závěsu klece. Toto zařízení musí být schopné zastavit klec při zatížení odpovídajícím nosnosti a při maximální rychlosti stanovené výrobcem výtahu. Při jakémkoliv zatížení nesmí zastavení tímto zařízením způsobit zpomalení nebezpečné pro dopravované osoby. 3.3 Mezi dnem šachty a podlahou klece výtahu musí být umístěny nárazníky. V tomto případě se volný prostor podle bodu 2.2 musí měřit s úplně stlačenými nárazníky. Tento požadavek se nevztahuje na výtahy, jejichž klec se vzhledem ke konstrukci pohonného systému nemůže dostat do volného prostoru podle bodu 2.2. 3.4 Výtahy musí být navrženy a vyrobeny tak, aby je nebylo možné uvést do pohybu, jestliže zařízení uvedené v bodu 3.2 není v pohotovostní poloze. 4. Jiná nebezpečí 4.1 Šachetní a klecové dveře nebo oboje dveře současně, zavírají-li se motoricky, musí mít zařízení proti sevření pohybujícími se dveřmi. 4.2 Mají-li šachetní dveře přispívat k ochraně stavby před šířením požáru, a to včetně svých prosklených částí, musí mít přiměřenou požární odolnost, pokud jde o jejich celistvost, izolační vlastnosti (odolnost vůči plamenům) a radiaci (hustotu tepelného toku). 4.3 Vyvažovací závaží musí být namontováno tak, aby se zabránilo jakémukoliv riziku střetnutí s klecí nebo pádu na klec. 4.4 Výtahy musí být vybaveny prostředky umožňujícími vyproštění a evakuaci osob uvězněných v kleci. 4.5 Klece výtahu musí být vybaveny obousměrným dorozumívacím zařízením umožňujícím spojení se stálou vyprošťovací službou. 4.6 Výtahy musí být navrženy a vyrobeny tak, aby mohly dokončit jízdu v případě, že teplota v prostoru výtahového stroje přesáhne maximum stanovené výrobcem výtahu, ale aby nereagovaly na další příkazy. 4.7 Klece výtahu musí být navrženy a vyrobeny tak, aby bylo pro dopravované osoby zajištěno dostačující větrání, a to i v případě delšího přerušení provozu. 4.8 Klec výtahu musí být odpovídajícím způsobem osvětlena, pokud je obsazena anebo jsou dveře klece otevřeny; klec musí mít rovněž nouzové osvětlení. 4.9 Dorozumívací zařízení podle bodu 4.5 a nouzové osvětlení podle bodu 4.8 musí být navrženo a vyrobeno tak, aby bylo funkční i bez normální dodávky proudu. Doba jejich funkce musí být dostatečně dlouhá, aby umožňovala normální záchranný zákrok. 4.10 Řídicí obvody výtahů, které se smějí používat v případě požáru, (požární nebo evakuační výtahy) musí být navrženy a vyrobeny tak, aby zabraňovaly zastavení výtahu ve stanovených úrovních a umožňovaly prioritní řízení výtahu záchrannými četami. 5. Značení 5.1 Kromě minimálních údajů vyžadovaných pro každé strojní zařízení podle přílohy č. 1 bodu 1.7.3 nařízení vlády č. 170/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení, musí být každá klec vybavena zřetelně viditelným štítkem jasně udávajícím nosnost v kilogramech a maximální počet osob, které v ní mohou být přepravovány. 5.2 Jestliže je výtah konstruován tak, že umožňuje osobám uvězněným v kleci osvobodit se bez vnější pomoci, musí být odpovídající návod v českém jazyce umístěn jasně a viditelně v kleci. 6. Návod k používání 6.1 Bezpečnostní komponenty musí být opatřeny návodem vypracovaným v českém jazyce nebo v jazyce, který autorizovaná osoba dohodne s výrobcem nebo dovozcem, tak, aby a) montáž, b) připojení, c) seřizování, d) údržba mohly být prováděny správně a bez nebezpečí. 6.2 Každý výtah musí být vybaven dokumentací vypracovanou v českém jazyce. Dokumentace obsahuje minimálně: a) návod na používání včetně výkresů a schémat nezbytných pro běžný provoz a vztahujících se k údržbě, zkoušení, opravám, pravidelným kontrolám a vyprošťování osob podle bodu 4.4, b) knihu výtahu, do které se zaznamenávají opravy, pravidelné kontroly apod. Příl.2 ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ 1. OBSAH ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ PRO BEZPEČNOSTNÍ KOMPONENTY ES prohlášení o shodě (dále jen "prohlášení o shodě") musí obsahovat následující údaje: a) identifikační údaje o výrobci bezpečnostních komponent, b) identifikační údaje o zplnomocněném zástupci, pokud byl stanoven, c) popis bezpečnostní komponenty, označení typu nebo série a výrobní číslo, pokud existuje, d) bezpečnostní funkce bezpečnostní komponenty, pokud není zřejmá z popisu, e) rok výroby bezpečnostní komponenty, f) všechna příslušná ustanovení, jimž bezpečnostní komponenta vyhovuje, g) odkazy na technické normy podle § 2 odst. 3, pokud byly použity, h) identifikační údaje o autorizované osobě, pokud provedla ES přezkoušení typu podle § 3 odst. 1 písm. a) a b), i) odkaz na certifikát ES přezkoušení typu, pokud byl vydán, j) identifikační údaje o autorizované osobě, pokud provedla kontrolu výroby podle § 3 odst. 1 písm. b), k) identifikační údaje o autorizované osobě, pokud posuzovala systém zabezpečování jakosti zajišťovaný výrobcem podle § 3 odst. 1 písm. c), l) údaje o podepsané osobě oprávněné jednat v zastoupení výrobce bezpečnostních komponent nebo o jejím zplnomocněném zástupci. Prohlášení o shodě musí být napsáno na stroji nebo tiskacími písmeny v tomtéž jazyce jako návod na používání podle přílohy č. 1 bodu 6.1. 2. OBSAH PROHLÁŠENÍ O SHODĚ PRO NAMONTOVANÉ VÝTAHY Prohlášení o shodě musí obsahovat následující údaje: a) identifikační údaje o dodavateli výtahu, b) popis výtahu, označení typu nebo série, výrobní číslo a adresu, kde je výtah namontován, c) rok montáže výtahu, d) všechna příslušná ustanovení, jimž výtah vyhovuje, e) odkaz na technické normy podle § 2 odst. 3, pokud byly použity, f) identifikační údaje o autorizované osobě, pokud provedla ES přezkoušení typu vzorového výtahu ve shodě s § 4 odst. 1 písm. a) a b), g) odkaz na certifikát ES přezkoušení typu, pokud byl vydán, h) identifikační údaje o autorizované osobě, pokud provedla ověření shody výtahu podle § 4 odst. 1 písm. d), i) identifikační údaje o autorizované osobě, pokud provedla závěrečnou inspekci výtahu podle § 4 odst. 1 bodu 1 písm. a), b), c), j) identifikační údaje o autorizované osobě, pokud posuzovala systém zabezpečování jakosti zajišťovaný dodavatelem podle § 4 odst. 1 bodů 2 a 3 písmen a), b), c) a podle písmene e), k) údaje o podepsané osobě oprávněné jednat v zastoupení dodavatele výtahu. Prohlášení o shodě musí být napsáno na stroji nebo tiskacími písmeny v tomtéž jazyce jako návod na používání podle přílohy č. 1 bodu 6.2. Příl.3 CE OZNAČENÍ SHODY Grafická podoba označení CE je stanovena zvláštním právním předpisem.5) Minimální rozměr 5 mm nemusí být dodržen u malých bezpečnostních komponent. Za CE označením shody je uvedeno identifikační číslo autorizované osoby, která se zabývá a) postupy uvedenými v § 3 odst. 1 písm. b) a c), b) postupy uvedenými v § 4 odst. 1. ------------------------------------------------------------------ 5) Nařízení vlády č. 291/2000 Sb., kterým se stanoví grafická podoba označení CE. Příl.4 SEZNAM BEZPEČNOSTNÍCH KOMPONENT 1. Zařízení k zajišťování šachetních dveří. 2. Zařízení podle přílohy č. 1 bodu 3.2, která zabraňují pádu klece nebo nekontrolovatelnému pohybu vzhůru. 3. Zařízení k zabránění nadměrné rychlosti. 4. a) Zařízení k tlumení nárazů akumulací energie: - buď nelineární, - nebo s tlumením zpětného chodu. b) Zařízení k tlumení nárazů pohlcováním energie. 5. Bezpečnostní zařízení hydraulického válce hydraulického silového obvodu sloužící jako zařízení pro zabránění pádu. 6. Elektrická zabezpečovací zařízení představovaná bezpečnostními spínači s elektronickými součástmi. Příl.5 PŘEZKOUŠENÍ TYPU I. ES PŘEZKOUŠENÍ TYPU BEZPEČNOSTNÍ KOMPONENTY 1. ES přezkoušení typu (dále jen "přezkoušení typu") bezpečnostní komponenty je postup, kterým autorizovaná osoba zjišťuje a osvědčuje, že vzorek bezpečnostní komponenty umožňuje, aby výtah, ve kterém je bezpečnostní komponenta správně zamontována, splňoval základní požadavky. 2. Výrobce nebo dovozce bezpečnostní komponenty poskytuje autorizované osobě a) své identifikační údaje (obchodní jméno, jméno a příjmení, bydliště, místo podnikání a identifikační číslo fyzické osoby nebo obchodní jméno, sídlo a identifikační číslo právnické osoby) a údaje o místě výroby bezpečnostní komponenty; dovozce pak údaje o výrobci bezpečnostní komponenty, b) písemné prohlášení, že smlouva o provedení přezkoušení typu nebyla sjednána s další autorizovanou osobou, c) technickou dokumentaci, která umožní posouzení shody a posouzení vhodnosti bezpečnostní komponenty tak, aby výtah, do kterého je zamontována, vyhovoval ustanovením tohoto nařízení. Pro účel posuzování shody je nutné, aby technická dokumentace obsahovala: 1. obecný popis bezpečnostní komponenty včetně určené oblasti použití (především případné omezení rychlosti, zatížení a energie) a podmínek (zejména prostředí s nebezpečím výbuchu, vliv klimatických podmínek), 2. konstrukční a výrobní výkresy nebo schémata, 3. uvažovaný základní požadavek (požadavky) a opatření přijatá pro jeho (jejich) splnění (např. odkazem na použití harmonizované české technické normy), 4. výsledky zkoušek nebo výpočtů provedených výrobcem nebo dovozcem nebo jimi zadaných (v tom případě i údaje o osobě, která zkoušky nebo výpočty provedla), 5. návod pro montáž bezpečnostních komponent, 6. popis opatření provedených ve stadiu výroby pro to, aby sériově vyráběné bezpečnostní komponenty byly shodné se zkoušeným vzorkem bezpečnostní komponenty, d) vzorek bezpečnostní komponenty nebo přesné určení místa, kde může být vyzkoušena. Autorizovaná osoba si může vyžádat další vzorky. 3. Autorizovaná osoba zajišťuje: 1. posouzení technické dokumentace, zda splňuje stanovený účel, 2. přezkoušení bezpečnostní komponenty k ověření, zda odpovídá technické dokumentaci, 3. potřebné kontroly a zkoušky, které provede nebo nechá provést, aby prověřila, zda řešení přijatá výrobcem bezpečnostní komponenty splňují základní požadavky a umožňují, aby bezpečnostní komponenta splnila svou funkci, pokud je správně namontována na výtahu. 4. Vyhovuje-li vzorek bezpečnostní komponenty základním požadavkům, vystaví autorizovaná osoba certifikát, který nazve u výrobků majících původ v České republice nebo v členských státech Evropského společenství ES certifikát o přezkoušení typu, u ostatních výrobků certifikát o přezkoušení typu (dále jen "certifikát o přezkoušení typu"), který žadateli předá. Certifikát obsahuje identifikační údaje o výrobci bezpečnostní komponenty, závěry přezkoušení, podmínky platnosti certifikátu a údaje potřebné k identifikaci certifikovaného typu bezpečnostní komponenty. Jestliže autorizovaná osoba odmítne výrobci vystavit certifikát o přezkoušení typu, uvede důvody pro toto odmítnutí ve zprávě, kterou výrobci předá. 5. Výrobce bezpečnostní komponenty informuje autorizovanou osobu o jakékoliv změně, která byla provedena nebo kterou plánuje provést na certifikovaném typu bezpečnostní komponenty, včetně změn nebo úprav, které nebyly uvedeny v původní technické dokumentaci. Autorizovaná osoba posoudí změny a uvědomí žadatele o tom, zda původní certifikát o přezkoušení typu platí i pro bezpečnostní komponentu s provedenými změnami nebo zda je nutno provést novou certifikaci typu, popřípadě původní certifikát o přezkoušení typu doplní. 6. Certifikát o přezkoušení typu, dokumentace a korespondence vztahující se k průběhu přezkoušení typu se vypracovávají v českém jazyce a popřípadě také v jazyce, který autorizovaná osoba dohodne s výrobcem nebo dovozcem bezpečnostní komponenty. II. PŘEZKOUŠENÍ TYPU VÝTAHU 1. Přezkoušení typu výtahu je postup, kterým autorizovaná osoba zjišťuje a osvědčuje, že vzorový výtah nebo výtah, u něhož nebudou provedeny žádné změny nebo úpravy, (dále jen "typový představitel výtahu") vyhovuje požadavkům tohoto nařízení. 2. Dodavatel výtahu poskytuje autorizované osobě: a) své identifikační údaje (obchodní jméno, jméno a příjmení, bydliště, místo podnikání a identifikační číslo fyzické osoby nebo obchodní jméno, sídlo a identifikační číslo právnické osoby) a údaje o místě výroby výtahu; dovozce pak údaje o výrobci výtahu, b) písemné prohlášení, že smlouva o provedení přezkoušení typu nebyla sjednána s jinou autorizovanou osobou, c) technickou dokumentaci, která umožní posouzení shody výtahu s ustanoveními tohoto nařízení a porozumění konstrukci a provozu výtahu. V této souvislosti je nutné, aby pro účely posuzování shody technická dokumentace obsahovala: 1. obecný popis typového představitele výtahu. Technická dokumentace má jasně stanovovat všechny jeho přípustné úpravy, 2. konstrukční a výrobní výkresy nebo schémata, 3. základní uvažované požadavky a opatření přijatá pro jejich splnění (např. odkaz na harmonizovanou českou technickou normu), 4. kopie prohlášení o shodě bezpečnostních komponent použitých při výrobě výtahu, 5. výsledky veškerých zkoušek nebo výpočtů uskutečněných nebo zadaných výrobcem nebo dovozcem, 6. návod na používání výtahu, 7. opatření prováděná při montáži k zajištění toho, aby sériově vyráběné výtahy odpovídaly ustanovením tohoto nařízení, d) údaje o místě, kde může být typový představitel výtahu přezkoušen. Typový představitel výtahu je přezkušován v konečném provedení, a pokud je schopen obsluhovat minimálně tři stanice (horní, střední a dolní). 3. Autorizovaná osoba zajišťuje: 1. posouzení technické dokumentace, zda plní zamýšlené cíle, 2. přezkoušení typového představitele výtahu k ověření, zda byl vyroben v souladu s technickou dokumentací, 3. potřebné kontroly a zkoušky, které provede nebo nechá provést pro ověření, zda řešení přijatá dodavatelem výtahu splňují základní požadavky a umožňují, aby jim výtah odpovídal. 4. Vyhovuje-li typový představitel výtahu ustanovením tohoto nařízení, která se na něj vztahují, vystavuje autorizovaná osoba certifikát, který nazve u výrobků majících původ v České republice nebo v členských státech Evropského společenství ES certifikát o přezkoušení typu, u ostatních výrobků certifikát o přezkoušení typu (dále jen "certifikát o přezkoušení typu"). Certifikát obsahuje identifikační údaje o dodavateli výtahu, závěry zkoušek, podmínky platnosti certifikátu a údaje potřebné k identifikaci certifikovaného typu výtahu. Jestliže autorizovaná osoba odmítne vystavit certifikát o přezkoušení typu, uvede ve zprávě důvody pro toto odmítnutí. 5. Dodavatel výtahu informuje autorizovanou osobu o jakékoliv změně nebo úpravě, která byla provedena nebo kterou plánuje provést na certifikovaném typu výtahu, včetně nových změn nebo úprav, které nebyly uvedeny v původní technické dokumentaci. Autorizovaná osoba posoudí změny a uvědomí žadatele o tom, zda certifikát o přezkoušení typu platí i pro výtah s provedenými změnami nebo zda je nutno provést novou certifikaci typu, popřípadě původní certifikát o přezkoušení typu doplní. 6. Certifikát o přezkoušení typu, dokumentace a korespondence vztahující se k průběhu přezkoušení typu se vypracovávají v českém jazyce a popřípadě také v jazyce, který si autorizovaná osoba dohodne s dodavatelem výtahu. Příl.6 ZÁVĚREČNÁ INSPEKCE 1. Závěrečná inspekce je postup, jímž se dodavatel výtahu, splňující ustanovení bodu 2., přesvědčuje a prohlašuje, že výtah, který uvádí na trh, splňuje základní požadavky. Dodavatel výtahu umísťuje v kleci každého výtahu majícího původ v České republice nebo v členských státech Evropského společenství označení CE, u ostatních výtahů českou značku shody a vydává prohlášení o shodě podle § 6a odst. 1. 2. Dodavatel výtahu provede všechna opatření, aby výtah, který uvádí na trh, se shodoval s certifikovaným typem výtahu a vyhovoval základním požadavkům, které se na něj vztahují. 3. Autorizovaná osoba provede nebo nechá provést na výtahu, který má být uveden na trh, odpovídající zkoušky a kontroly definované v příslušných českých technických normách (§ 2 odst. 3) nebo ekvivalentní zkoušky, kterými ověří shodu výtahu se základními požadavky. Tyto kontroly a zkoušky zahrnují především: a) posouzení dokumentace pro zjištění, zda se výtah shoduje s typovým představitelem výtahu, na který byl vydán certifikát typu v souladu s přílohou č. 5 část II., b) funkční zkoušku nezatíženého a maximálně zatíženého výtahu pro ověření správné montáže a funkce bezpečnostních zařízení (koncové vypínače, zajišťovací zařízení apod.), funkční zkoušku výtahu při maximálním zatížení a bez zatížení pro ověření správné činnosti bezpečnostních zařízení v případě výpadku proudu, statickou zkoušku se zatížením rovným 1,25násobku jmenovitého zatížení, které odpovídá příloze č. 1 bodu 5.1. Po provedení těchto zkoušek autorizovaná osoba ověří, že nedošlo k žádné deformaci nebo poškození, které by mohly ohrozit užívání výtahu. 4. Dodavatel předává autorizované osobě následující dokumentaci: a) výkres sestavy kompletního výtahu, b) výkresy a schémata nutné pro ověřování shody výtahu s certifikovaným typem, zejména schémata řídicího obvodu, c) návod k používání výtahu podle přílohy č. 1 bodu 6.2. Autorizovaná osoba nesmí požadovat podrobné výkresy nebo podrobné informace, které nejsou nezbytné pro ověření shody výtahu, jenž má být uveden na trh, s typovým představitelem výtahu popsaným v certifikátu o přezkoušení typu. 5. Jestliže výtah vyhovuje ustanovením tohoto nařízení, autorizovaná osoba připojí nebo nechá dodavatele připojit k české značce shody své identifikační číslo a vydá certifikát o ověření shody výtahu s certifikovaným typem s uvedením provedených zkoušek a kontrol. Autorizovaná osoba vyplní příslušné údaje v knize výtahu uvedené v příloze č. 1 bodu 6.2. Jestliže autorizovaná osoba odmítne vydat certifikát o ověření shody s certifikovaným typem, uvede ve zprávě podrobné důvody pro odmítnutí. Nové ověření shody s certifikovaným typem zajišťuje dodavatel u téže autorizované osoby. 6. Certifikát o ověření shody s certifikovaným typem, technická dokumentace a korespondence týkající se procesu ověřování shody výtahu s certifikovaným typem se vypracovávají v českém jazyce a popřípadě také v jazyce, který autorizovaná osoba dohodne s dodavatelem výtahu. Příl.7 PODMÍNKY AUTORIZACE 1. Ředitelem autorizované osoby a jejími zaměstnanci pověřenými prováděním inspekcí a zkoušek nesmí být projektant, konstruktér, dodavatel nebo výrobce bezpečnostních komponent nebo dodavatel výtahů, u nichž vykonává inspekci, ani zplnomocněný zástupce kterékoliv z těchto stran. Ředitelem autorizované osoby a jejími zaměstnanci pověřenými posouzením systémů zabezpečování jakosti u postupů posouzení shody podle § 3 a 4 nesmí být projektant, konstruktér, dodavatel nebo výrobce bezpečnostních komponent nebo dodavatel výtahů, u nichž vykonává inspekci, ani zplnomocněný zástupce kterékoliv z těchto stran. Ředitel autorizované osoby a její zaměstnanci nesmějí být zainteresováni přímo nebo jako pověření zástupci na konstrukci, výrobě, marketingu či servisu bezpečnostních komponent nebo na dodávce výtahu. To nevylučuje možnost výměny technických informací mezi výrobcem nebo dovozcem bezpečnostních komponent nebo dodavatelem výtahu a autorizovanou osobou. 2. Autorizovaná osoba a její zaměstnanci musí provádět inspekční činnost a zkoušky s nejvyšším stupněm profesionální poctivosti a technické způsobilosti a nesmějí na ně působit žádné tlaky a stimuly, zejména finanční, které by mohly ovlivnit jejich rozhodování nebo výsledky inspekce, zejména od osob nebo skupin osob, které jsou zainteresovány na výsledcích prověřování. 3. Autorizovaná osoba musí mít k dispozici potřebné pracovníky a vlastnit nezbytné vybavení, aby mohla správně vykonávat administrativní a technické úkoly spojené s inspekcí a zkouškami; musí mít také přístup k vybavení potřebnému pro speciální ověřování. 4. Zaměstnanci odpovědní za inspekční činnost musí mít a) dobrý technický a odborný výcvik; b) vyhovující znalosti požadavků na provádění zkoušek a odpovídající zkušenosti s těmito zkouškami; c) schopnost vypracovat certifikáty, záznamy a zprávy požadované pro prokazování prováděných zkoušek. 5. Musí být zaručena nestrannost zaměstnanců provádějících inspekci. Odměna zaměstnance nesmí záviset na počtu provedených zkoušek ani na výsledcích těchto zkoušek. 6. Autorizovaná osoba musí uzavřít pojištění zákonné odpovědnosti. 7. Zaměstnanci autorizované osoby jsou povinni dodržovat obchodní tajemství s ohledem na všechny informace získané při provádění svých činností na základě tohoto nařízení. Příl.8 ZABEZPEČOVÁNÍ JAKOSTI BEZPEČNOSTNÍCH KOMPONENT 1. Zabezpečování jakosti bezpečnostních komponent je postup, jímž jejich výrobce splňující ustanovení bodu 2. se přesvědčuje a prohlašuje, že bezpečnostní komponenty jsou shodné s typem popsaným v certifikátu o přezkoušení typu a splňují požadavky tohoto nařízení, které se na ně vztahují, a že správně namontovaná bezpečnostní komponenta umožní, aby výtah splňoval základní požadavky. Výrobce nebo dovozce bezpečnostní komponenty odpovídající předchozímu ustanovení umístí na každou bezpečnostní komponentu mající původ v České republice nebo v členských státech Evropského společenství označení CE, na ostatní bezpečnostní komponenty českou značku shody a vydá prohlášení o shodě podle § 6a odst. 1. Označení CE musí být doplněno identifikačním číslem autorizované osoby provádějící dohled podle bodu 4. 2. Výrobce uplatňuje systém zabezpečování jakosti výrobků pro přezkušování bezpečnostních komponent podle bodu 3. a je podroben dohledu podle bodu 4. 3. Systém zabezpečování jakosti 3.1 Výrobce bezpečnostní komponenty poskytuje autorizované osobě: a) své identifikační údaje (obchodní jméno, jméno a příjmení, bydliště, místo podnikání a identifikační číslo fyzické osoby nebo obchodní jméno, sídlo a identifikační číslo právnické osoby) a údaje o místě výroby bezpečnostní komponenty; dovozce pak údaje o výrobci, b) všechny potřebné informace o bezpečnostních komponentách, c) dokumentaci o systému zabezpečování jakosti, d) technickou dokumentaci týkající se bezpečnostních komponent a kopie certifikátů o přezkoušení typu. 3.2 V rámci systému zabezpečování jakosti musí být každá bezpečnostní komponenta přezkoušena a musí být provedeny zkoušky stanovené v příslušných českých technických normách (§ 2 odst. 3) nebo zkoušky ekvivalentní, aby byla ověřena shoda se základními požadavky. Všechny prvky systému, požadavky a opatření přijaté výrobcem bezpečnostních komponent musí být systematicky a řádně písemně dokumentovány ve formě instrukcí, postupů a návodů. Tato dokumentace systému jakosti musí umožňovat jednotnou interpretaci programů, plánů, příruček a záznamů o jakosti. Dokumentace obsahuje zejména přiměřený popis: a) cílů jakosti, b) organizační struktury, odpovědnosti a pravomocí vedení ve vztahu k jakosti bezpečnostní komponenty, c) zkoušek, které budou prováděny po výrobě, d) prostředků pro ověřování účinného fungování systému zabezpečování jakosti, e) záznamů o jakosti, jako jsou inspekční zprávy, výsledky zkoušek, údaje o kalibraci, zprávy o kvalifikaci příslušných pracovníků atd. 3.3 Autorizovaná osoba posuzuje systém zabezpečování jakosti, aby určila, zda vyhovuje požadavkům uvedeným v bodu 3.2. Předpoklad shody s těmito požadavky na systémy jakosti je splněn u systémů jakosti, které odpovídají příslušné české technické normě.6) Postup zahrnuje posouzení na pracovištích výrobce bezpečností komponenty. Ve skupině provádějící posouzení musí být alespoň jeden člen se zkušenostmi v posuzování výtahové techniky. Výsledky posouzení jsou písemně oznámeny výrobci bezpečnostních komponent. Oznámení obsahuje závěry přezkušování a zdůvodněný závěr o posouzení. 3.4 Výrobce bezpečnostních komponent zajišťuje plnění závazků vyplývajících z posouzeného systému zabezpečování jakosti a udržuje ho tak, aby byl stále přiměřený a účinný. Výrobce nebo dovozce bezpečnostních komponent průběžně informuje autorizovanou osobu, která posuzovala systém zabezpečování jakosti, o každé zamýšlené změně tohoto systému. Autorizovaná osoba posoudí navrhované úpravy a rozhodne, zda pozměněný systém zabezpečování jakosti bude i nadále vyhovovat požadavkům uvedeným v bodu 3.2, nebo zda je třeba provést nové posuzování. Své rozhodnutí oznamuje výrobci. Oznámení obsahuje závěry posouzení včetně odůvodnění. 4. Dohled autorizovanou osobou 4.1 Účelem dohledu je zabezpečit, aby výrobce bezpečnostní komponenty náležitě plnil závazky vyplývající ze systému zabezpečování jakosti. 4.2 Pro účely dohledu výrobce umožňuje autorizované osobě vstup do přejímacích, zkušebních a skladovacích prostor a poskytuje nezbytné podklady, zejména: a) dokumentaci systému zabezpečování jakosti, b) technickou dokumentaci, c) záznamy o jakosti, např. zprávy o kontrolách a výsledky zkoušek, údaje o kalibraci, zprávy o kvalifikaci příslušných pracovníků atd. 4.3 Autorizovaná osoba provádí pravidelný dohled, aby se ubezpečila, že výrobce bezpečnostní komponenty udržuje a používá systém zabezpečování jakosti, a výrobci bezpečnostní komponenty předává zprávy o výsledcích dohledu. 4.4 Navíc může autorizovaná osoba provádět u výrobce bezpečnostních komponent neohlášený dohled. Při neohlášeném dohledu může autorizovaná osoba, jestliže je to nutné, provádět nebo zadat provedení zkoušek pro ověření správné funkce systému zabezpečování jakosti. Výrobci bezpečnostních komponent předává autorizovaná osoba zprávu o výsledcích dohledu a v případě provedení zkoušky i zprávu o výsledcích zkoušky. ------------------------------------------------------------------ 6) ČSN EN 29003 doplněná, pokud je to nutné, o zvláštnosti vztahující se k bezpečnostním komponentám. Příl.9 KOMPLEXNÍ ZABEZPEČOVÁNÍ JAKOSTI BEZPEČNOSTNÍCH KOMPONENT 1. Komplexní zabezpečování jakosti bezpečnostních komponent je postup, jímž výrobce splňující ustanovení bodu 2. se přesvědčuje a prohlašuje, že bezpečnostní komponenty vyhovují základním požadavkům a že bezpečnostní komponenta umožní, aby výtah, do něhož je správně namontována, splňoval základní požadavky tohoto nařízení. Výrobce nebo dovozce bezpečnostní komponenty umístí na každou vyhovující bezpečnostní komponentu mající původ v České republice nebo v členských státech Evropského společenství označení CE, na ostatní bezpečnostní komponenty českou značku shody a vydá prohlášení o shodě podle § 6a odst. 1. Označení CE musí být doplněno identifikačním číslem autorizované osoby provádějící dohled podle bodu 4. 2. Výrobce uplatňuje systém zabezpečování jakosti pro navrhování, výrobu a pro přezkušování bezpečnostních komponent podle bodu 3. a je podroben dohledu podle bodu 4. 3. Systém zabezpečování jakosti 3.1 Výrobce bezpečnostní komponenty poskytuje autorizované osobě: a) své identifikační údaje (obchodní jméno, jméno a příjmení, bydliště, místo podnikání a identifikační číslo fyzické osoby nebo obchodní jméno, sídlo a identifikační číslo právnické osoby) a údaje o místě výroby bezpečnostní komponenty; dovozce pak ještě údaje o výrobci, b) všechny potřebné informace o bezpečnostních komponentách, c) dokumentaci systému zabezpečování jakosti. 3.2 Systém zabezpečování jakosti musí zajistit, aby bezpečnostní komponenty vyhovovaly základním požadavkům a umožnily, aby výtah, ve kterém jsou namontovány, tyto základní požadavky splňoval. Všechny prvky systému, požadavky a opatření přijatá výrobcem musí být systematicky a řádně písemně dokumentovány ve formě instrukcí, postupů a návodů. Tato dokumentace systému zabezpečování jakosti musí umožňovat jednotnou interpretaci programů, plánů, příruček a záznamů o jakosti. Dokumentace obsahuje zejména přiměřený popis: a) cílů jakosti a organizační struktury, odpovědnosti a pravomoci vedení ve vztahu k návrhu a jakosti bezpečnostních komponent, b) technických specifikací návrhu včetně použitých českých technických norem, a pokud nebudou plně použity české technické normy (§ 2 odst. 3), prostředků použitých pro zabezpečení a splnění základních požadavků nařízení, které se na bezpečnostní komponenty vztahují, c) kontrol a metod ověřování konstrukce, postupů a systematických činností, které budou použity při navrhování bezpečnostních komponent, d) používaných odpovídajících výrobních postupů, kontroly jakosti a zabezpečování jakosti a systematických činností, e) prováděných přezkoušení a zkoušek používaných v předvýrobní, výrobní a povýrobní etapě a periodicity, se kterou jsou prováděny, f) záznamů o jakosti, jako jsou zprávy o inspekcích a výsledky zkoušek, údaje o kalibraci, záznamy o kvalifikaci příslušných pracovníků atd., g) prostředků, jimiž lze sledovat, zda bylo dosaženo požadované jakosti konstrukce a výrobku a účinného fungování systému zabezpečování jakosti. 3.3 Autorizovaná osoba posuzuje systém zabezpečování jakosti, aby určila, zda vyhovuje požadavkům uvedeným v bodu 3.2. Předpoklad shody s těmito požadavky na systémy jakosti je splněn u systémů jakosti, které odpovídají příslušné české technické normě.7) Postup zahrnuje posouzení na pracovištích výrobce bezpečnostní komponenty. Ve skupině provádějící posouzení musí být alespoň jeden člen se zkušenostmi v posuzování výtahové techniky. Výsledky posuzování jsou písemně oznámeny výrobci bezpečnostních komponent. Oznámení obsahuje závěry přezkušování a zdůvodněný závěr o posuzování. 3.4 Výrobce bezpečnostních komponent zajišťuje plnění závazků vyplývajících z posouzeného systému zabezpečování jakosti a udržuje ho tak, aby byl stále přiměřený a účinný. Výrobce nebo dovozce informuje autorizovanou osobu, která posuzovala systém zabezpečování jakosti, o každé zamýšlené změně systému zabezpečování jakosti. Autorizovaná osoba posoudí navrhované změny a rozhodne, zda pozměněný systém zabezpečování jakosti bude i nadále vyhovovat požadavkům podle bodu 3.2, nebo zda je třeba provést nové posuzování.Své rozhodnutí oznamuje výrobci. Oznámení obsahuje závěry posouzení včetně odůvodnění. 4. Dohled autorizovanou osobou 4.1 Účelem dohledu je zabezpečit, aby výrobce bezpečnostních komponent náležitě plnil své závazky vyplývající ze systému zabezpečování jakosti. 4.2 Pro účely dohledu výrobce bezpečnostních komponent umožňuje autorizované osobě vstup do konstrukčních, výrobních, kontrolních, zkušebních a skladovacích prostor a poskytuje nezbytné podklady, zejména: a) dokumentaci systému zabezpečování jakosti, b) záznamy o jakosti zajišťované v projektové části systému zabezpečování jakosti, např. výsledky analýz, výpočtů, zkoušek atd., c) záznamy o jakosti, zajišťované ve výrobní části systému zabezpečování jakosti, např. inspekční zprávy, výsledky zkoušek, údaje o kalibraci, zprávy o kvalifikaci příslušného personálu atd. 4.3 Autorizovaná osoba provádí pravidelný dohled, aby se ubezpečila, že výrobce bezpečnostních komponent udržuje a používá systém zabezpečování jakosti a předává výrobci bezpečnostních komponent zprávy o výsledcích dohledu. 4.4 Navíc může autorizovaná osoba provádět u výrobce bezpečnostních komponent neohlášený dohled. Při neohlášeném dohledu může autorizovaná osoba, jestliže je to nutné, provádět nebo zadat provedení zkoušek pro ověření správné funkce systému zabezpečování jakosti. Výrobci bezpečnostních komponent předává autorizovaná osoba zprávu o výsledcích dohledu a v případě provedení zkoušky i zprávu o výsledcích zkoušek. 5. Dokumentace a korespondence týkající se postupů při komplexním zabezpečování jakosti bezpečnostní komponenty se vypracovává v českém jazyce a popřípadě také v jazyce, který autorizovaná osoba dohodne s výrobcem nebo dovozcem bezpečnostní komponenty. ------------------------------------------------------------------ 7) ČSN EN 29001 doplněná, pokud je to nutné, o zvláštnosti vztahující se k bezpečnostním komponentám. Příl.10 OVĚŘOVÁNÍ SHODY KAŽDÉHO VÝTAHU AUTORIZOVANOU OSOBOU 1. Ověřování shody každého výtahu autorizovanou osobou je postup, jímž se dodavatel výtahu přesvědčuje a prohlašuje, že výtah, který je uváděn na trh a obdržel certifikát o shodě podle bodu 4., splňuje požadavky tohoto nařízení, které se na něj vztahují. Dodavatel výtahu vydává prohlášení o shodě podle § 6a odst. 1 a umísťuje v kleci výtahů majících původ v České republice nebo v členských státech Evropského společenství označení CE, u ostatních výtahů českou značku shody. 2. Dodavatel výtahu poskytuje autorizované osobě: a) své identifikační údaje (obchodní jméno, jméno a příjmení, bydliště, místo podnikání a identifikační číslo fyzické osoby nebo obchodní jméno, sídlo a identifikační číslo právnické osoby) a údaje o výrobci a o místě instalace výtahu, b) písemné prohlášení, že smlouva o ověřování jednotlivých výtahů nebyla sjednána s jinou autorizovanou osobou, c) technickou dokumentaci. 3. Účelem technické dokumentace je umožnit posuzování shody výtahu s požadavky tohoto nařízení a porozumění konstrukci, montáži a provozu výtahu. Pokud je to pro posuzování shody potřebné, technická dokumentace obsahuje: a) obecný popis výtahu, b) výkresy a schémata týkající se provedení a výroby, c) příslušné základní požadavky a řešení přijatá za účelem jejich splnění (např. odkaz na použití harmonizované české technické normy), d) výsledky zkoušek nebo výpočtů provedených nebo zadaných dodavatelem výtahu, e) návod k používání výtahu, f) kopii certifikátu o přezkoušení typu použitých bezpečnostních komponent. 4. Autorizovaná osoba posuzuje technickou dokumentaci a provádí odpovídající zkoušky výtahu stanovené v příslušných českých technických normách (§ 2 odst. 3) nebo ekvivalentní zkoušky tak, aby zjistila jeho shodu s požadavky tohoto nařízení. Jestliže výtah vyhovuje ustanovením tohoto nařízení, autorizovaná osoba připojí nebo nechá připojit své identifikační číslo v souladu s přílohou č. 3 a podle provedených zkoušek vydá certifikát o shodě. Autorizovaná osoba vyplní příslušné údaje v knize výtahu uvedené v příloze č. 1 bodu 6.2. Jestliže autorizovaná osoba odmítne vydat certifikát o shodě, uvede ve zprávě podrobné důvody pro odmítnutí a navrhne způsob, jak dosáhnout nápravy. Nové ověření shody zajišťuje dodavatel u téže autorizované osoby. 5. Certifikát shody, dokumentace a korespondence týkající se procesů ověřování shody každého výtahu autorizovanou osobou se vypracovávají v českém jazyce nebo v jazyce, který autorizovaná osoba dohodne s dodavatelem výtahu. Příl.11 POSOUZENÍ SHODY BEZPEČNOSTNÍ KOMPONENTY S PŘEZKOUŠENÝM TYPEM NAMÁTKOVOU KONTROLOU 1. Posouzení shody bezpečnostní komponenty s přezkoušeným typem namátkovou kontrolou je postup, jímž se výrobce nebo dovozce bezpečnostních komponent přesvědčuje a prohlašuje, že bezpečnostní komponenty jsou shodné s typem popsaným v certifikátu o přezkoušení typu a vyhovují požadavkům tohoto nařízení, které se na ně vztahují, a umožňují, aby každý výtah, do kterého jsou správně namontovány, splňoval základní požadavky tohoto nařízení. Výrobce nebo dovozce bezpečnostních komponent vydá prohlášení o shodě podle § 6a odst. 1 a na každou bezpečnostní komponentu mající původ v České republice nebo v členských státech Evropského společenství umístí označení CE, na ostatní bezpečnostní komponenty českou značku shody. 2. Výrobce bezpečnostních komponent zajišťuje všechna opatření nezbytná pro to, aby výrobní postup zajišťoval shodu vyráběných bezpečnostních komponent s typem popsaným v certifikátu o přezkoušení typu a s požadavky tohoto nařízení, které se na ně vztahují. 3. Autorizovaná osoba zvolená výrobcem provádí nebo nechá provádět v nahodilých intervalech namátkovou kontrolu bezpečnostních komponent. Prověřuje vhodný vzorek zhotovených bezpečnostních komponent na místě odebraný autorizovanou osobou a provede k ověření shody výrobku s odpovídajícími požadavky tohoto nařízení odpovídající zkoušky stanovené v příslušných českých technických normách (§ 2 odst. 3) nebo zkoušky ekvivalentní. Jestliže jedna nebo více z kontrolovaných bezpečnostních komponent nejsou shodné s certifikovaným typem, předá o tom autorizovaná osoba zprávu výrobci nebo dovozci, aby se zabránilo uvedení těchto bezpečnostních komponent na trh. Výrobce označuje bezpečnostní komponenty identifikačním číslem autorizované osoby již během výrobního procesu. 4. Dokumentace a korespondence týkající se namátkových kontrol podle bodu 3. se vypracovává v českém jazyce nebo v jazyce, který autorizovaná osoba dohodne s výrobcem nebo dovozcem bezpečnostních komponent. Příl.12 ZABEZPEČOVÁNÍ JAKOSTI VÝTAHŮ 1. Zabezpečování jakosti výtahů je postup, jímž se dodavatel výtahu splňující ustanovení bodu 2. přesvědčuje a prohlašuje, že namontované výtahy jsou ve shodě s typem popsaným v certifikátu o přezkoušení typu a splňují požadavky tohoto nařízení, které se na něj vztahují. Dodavatel výtahu umístí na každý výtah mající původ v České republice nebo v členských státech Evropského společenství označení CE, na ostatní výtahy českou značku shody a vydá prohlášení o shodě podle § 6a odst. 1. Označení CE musí být doplněno identifikačním číslem autorizované osoby provádějící dohled podle bodu 4. 2. Dodavatel výtahu uplatňuje systém zabezpečování jakosti pro zkoušky výtahů podle bodu 3. a je podroben dohledu podle bodu 4. 3. Systém zabezpečování jakosti 3.1 Dodavatel výtahu poskytuje autorizované osobě: a) své identifikační údaje (obchodní jméno, jméno a příjmení, bydliště, místo podnikání a identifikační číslo fyzické osoby nebo obchodní jméno, sídlo a identifikační číslo právnické osoby) a údaje o místě výroby výtahu, b) všechny informace potřebné pro předmětné výtahy, c) dokumentaci o systému zabezpečování jakosti, d) technickou dokumentaci výtahů a kopii certifikátů o přezkoušeních typu. 3.2 V rámci systému zabezpečování jakosti musí být každý výtah přezkoušen, a aby byla ověřena jeho shoda s požadavky tohoto nařízení, které se na něj vztahují, musí být provedeny vhodné zkoušky stanovené v příslušných českých technických normách (§ 2 odst. 3) nebo zkoušky ekvivalentní. Všechny prvky systému, požadavky a opatření přijaté výrobcem musí být systematicky a řádně písemně dokumentovány ve formě instrukcí, postupů a návodů. Tato dokumentace systému zabezpečování jakosti musí umožňovat jednotnou interpretaci programů, plánů, příruček a záznamů o jakosti. Dokumentace obsahuje zejména přiměřený popis: a) cílů jakosti, b) organizační struktury, odpovědnosti a pravomoci vedení ve vztahu k jakosti výtahů, c) přezkušování a zkoušek, které budou provedeny před uvedením na trh, obsahující především zkoušky uvedené v příloze č. 6 bodu 3. písm. b), d) prostředků ověřování účinného fungování systému zabezpečování jakosti, e) záznamů o jakosti, jako např. inspekční zprávy a výsledky zkoušek, údaje o kalibraci, zprávy o kvalifikaci příslušných pracovníků atd. 3.3 Autorizovaná osoba posuzuje systém zabezpečování jakosti, aby určila, zda vyhovuje požadavkům uvedeným v bodu 3.2. Předpoklad shody s těmito požadavky na systémy jakosti je splněn u systémů jakosti, které odpovídají příslušné české technické normě.8) Postup posuzování zahrnuje dohled na pracovištích dodavatele výtahu a v místě montáže výtahu. Ve skupině provádějící posouzení musí být alespoň jeden člen se zkušenostmi v posuzování výtahové techniky. Výsledky posuzování jsou písemně oznámeny dodavateli výtahu. Oznámení obsahuje závěry zkoušky a zdůvodněný závěr o posuzování. 3.4 Dodavatel výtahu zajišťuje plnění závazků vyplývajících z posouzeného systému zabezpečování jakosti a udržuje ho tak, aby byl stále přiměřený a účinný. Dodavatel výtahu průběžně informuje autorizovanou osobu, která posuzovala systém zabezpečování jakosti, o každé zamýšlené změně systému zabezpečování jakosti. Autorizovaná osoba posoudí navrhované změny a rozhodne, zda pozměněný systém zabezpečování jakosti bude i nadále vyhovovat požadavkům uvedeným v bodu 3.2, nebo zda je potřebné provést nové posuzování. Své rozhodnutí oznamuje dodavateli. Oznámení obsahuje závěry přezkušování a zdůvodněný závěr o posuzování. 4. Dohled autorizovanou osobou 4.1 Účelem dohledu je zabezpečit, aby dodavatel náležitě plnil závazky vyplývající ze systému zabezpečování jakosti. 4.2 Pro účely dohledu dodavatel výtahu umožňuje autorizované osobě vstup do kontrolních a zkušebních prostor a poskytuje nezbytné podklady, zejména: a) dokumentaci systému zabezpečování jakosti, b) technickou dokumentaci, c) záznamy o jakosti, např. zprávy o kontrolách a výsledky zkoušek, údaje o kalibraci, zprávy o kvalifikaci příslušných pracovníků atd. 4.3 Autorizovaná osoba provádí pravidelný dohled, aby se ubezpečila, že dodavatel výtahu udržuje a používá systém zabezpečování jakosti, a dodavateli předává zprávu o výsledcích dohledu. 4.4 Navíc může autorizovaná osoba provádět neohlášený dohled na místě montáže výtahu. Při neohlášeném dohledu může autorizovaná osoba, jestliže je to nutné, provádět nebo zadat provedení zkoušek pro ověření správné funkce systému zabezpečování jakosti. Autorizovaná osoba poskytuje dodavateli výtahu zprávu o výsledcích dohledu a v případě provedení zkoušky i zprávu o výsledcích zkoušek. ------------------------------------------------------------------ 8) ČSN EN 29003 doplněná, pokud je to nutné, o zvláštnosti vztahující se k výtahům. Příl.13 KOMPLEXNÍ ZABEZPEČOVÁNÍ JAKOSTI VÝTAHŮ 1. Komplexní zabezpečování jakosti výtahů je postup, jímž dodavatel výtahu splňující ustanovení bodu 2. se přesvědčuje a prohlašuje, že výtahy vyhovují základním požadavkům. Dodavatel výtahu vydá prohlášení o shodě podle § 6a odst. 1 a umístí na každý výtah mající původ v České republice nebo v členských státech Evropského společenství označení CE, na ostatní výtahy českou značku shody. Označení CE musí být doplněno identifikačním číslem autorizované osoby provádějící dohled podle bodu 4. 2. Dodavatel výtahu uplatňuje systém zabezpečování jakosti pro navrhování, výrobu, interní montáž, externí montáž a zkoušení výtahu podle bodu 3. a je podroben dohledu podle bodu 4. 3. Systém zabezpečování jakosti 3.1 Dodavatel výtahu poskytuje autorizované osobě: a) své identifikační údaje (obchodní jméno, jméno a příjmení, bydliště, místo podnikání a identifikační číslo fyzické osoby nebo obchodní jméno, sídlo a identifikační číslo právnické osoby) a údaje o místě výroby výtahu, b) všechny potřebné informace o výtazích, především informace, které přispějí k pochopení vztahu mezi konstrukcí a provozem výtahu a umožní posuzování shody s požadavky tohoto nařízení, c) dokumentaci systému zabezpečování jakosti. 3.2 Systém zabezpečování jakosti musí zajišťovat shodu výtahů se základními požadavky. Všechny prvky systému, požadavky a opatření přijaté dodavatelem musí být systematicky a řádně písemně dokumentovány ve formě instrukcí, postupů a návodů. Tato dokumentace systému zabezpečování jakosti musí umožňovat jednotnou interpretaci programů, plánů, příruček a záznamů o jakosti. Dokumentace obsahuje zejména přiměřený popis: a) cílů jakosti a organizační struktury, odpovědnosti a pravomoci vedení ve vztahu ke konstrukci a jakosti výtahů, b) technických konstrukčních specifikací včetně použitých českých technických norem, a pokud nebudou plně použity české technické normy (§ 2 odst. 3), prostředků použitých pro zabezpečení splnění základních požadavků tohoto nařízení vztahujících se na výtahy, c) kontrol a metod ověřování konstrukce, postupů a systematických činností, které budou použity při konstruování výtahů, d) zkoušek, které budou prováděny při přejímkách materiálů, součástí a dílčích montáží, e) odpovídajících metod při výrobní montáži, montáži, řízení jakosti, postupů a systematických činností, které budou použity, f) zkoušek, které budou provedeny před montáží (kontrola montážních podmínek: šachta, strojovna atd.), během montáže a po montáži [zejména včetně zkoušek uvedených v příloze č. 6 bodu 3. písm. b)], g) záznamů o jakosti, jako např. zprávy a výsledky zkoušek, údaje o kalibraci, zprávy o kvalifikaci příslušných pracovníků atd., h) prostředků, jimiž lze sledovat, zda bylo dosaženo požadované jakosti konstrukce a montáže a účinného fungování systému zabezpečování jakosti. 3.3 Posouzení konstrukční dokumentace Pokud konstrukční dokumentace není zcela v souladu s harmonizovanými českými technickými normami, autorizovaná osoba zjišťuje, zda konstrukční dokumentace odpovídá ustanovením tohoto nařízení, a pokud tomu tak je, vydá dodavateli výtahu ES certifikát o posouzení konstrukční dokumentace, uvede podmínky platnosti certifikátu a podrobnosti pro identifikaci takto posouzené konstrukční dokumentace. 3.4 Posouzení systému zabezpečování jakosti Autorizovaná osoba posuzuje systém zabezpečování jakosti, aby určila, zda vyhovuje požadavkům uvedeným v bodu 3.2. Předpoklad shody s těmito požadavky na systémy jakosti je splněn u systémů jakosti, které odpovídají příslušné české technické normě.9) Postup posuzování zahrnuje dohled na pracovištích dodavatele výtahu a na místě montáže výtahu. Ve skupině provádějící posouzení musí být alespoň jeden člen se zkušenostmi v posuzování výtahové techniky. Výsledky posuzování jsou písemně oznámeny dodavateli výtahu. Oznámení obsahuje závěry zkoušek a zdůvodněný závěr o posuzování. 3.5 Dodavatel výtahu zajišťuje plnění závazků vyplývajících z posouzeného systému zabezpečování jakosti a udržuje jej tak, aby byl stále přiměřený a účinný. Dodavatel výtahu průběžně informuje autorizovanou osobu, která posuzovala systém zabezpečování jakosti, o každé zamýšlené změně systému zabezpečování jakosti. Autorizovaná osoba posuzuje navrhované změny a rozhodne, zda pozměněný systém zabezpečování jakosti bude i nadále vyhovovat požadavkům uvedeným v bodu 3.2, nebo zda je třeba provést nové posouzení. Své rozhodnutí oznamuje dodavateli. Oznámení obsahuje závěry posouzení včetně odůvodnění. 4. Dohled autorizovanou osobou 4.1 Účelem dohledu je zabezpečit, aby dodavatel výtahu náležitě plnil závazky vyplývající ze systému zabezpečování jakosti. 4.2 Pro účely dohledu dodavatel výtahu umožňuje autorizované osobě vstup do konstrukčních, výrobních, montážních, kontrolních, zkušebních a skladovacích prostor a poskytuje nezbytné podklady, zejména: a) dokumentaci systému zabezpečování jakosti, b) záznamy o jakosti týkající se konstrukčních částí systému zabezpečování jakosti, např. výsledky analýz, výpočtů, zkoušek atd., c) záznamy o jakosti v části systému zabezpečování jakosti týkající se přejímek dodávek, montáže, např. zprávy o kontrolách a výsledky zkoušek, údaje o kalibraci, zprávy o kvalifikaci příslušných pracovníků atd. 4.3 Autorizovaná osoba provádí pravidelný dohled, aby se ubezpečila, že dodavatel výtahu udržuje a používá systém zabezpečování jakosti, a předává dodavateli zprávy o výsledcích dohledu. 4.4 Navíc může autorizovaná osoba provádět neohlášený dohled na pracovištích dodavatele výtahu a na místě montáže výtahu. Při neohlášeném dohledu může autorizovaná osoba, jestliže je to nutné, provádět nebo zadat provedení zkoušek pro ověření správné funkce systému zabezpečování jakosti a dodavateli výtahu poskytuje zprávu o výsledcích dohledu a v případě provedení zkoušky i zprávy o výsledcích zkoušek. 5. Dokumentace a korespondence týkající se postupů komplexního zabezpečování jakosti se vypracovává v českém jazyce a popřípadě také v jazyce, který autorizovaná osoba dohodne s dodavatelem výtahu. ------------------------------------------------------------------ 9) ČSN EN 29001 doplněná, pokud je to nutné, o zvláštnosti vztahující se k výtahům. Příl.14 ZABEZPEČOVÁNÍ JAKOSTI VÝROBY VÝTAHŮ 1. Zabezpečování jakosti výroby výtahů je postup, jímž dodavatel výtahu splňující ustanovení bodu 2. se přesvědčuje a prohlašuje, že výtahy vyhovují požadavkům tohoto nařízení, které se na ně vztahují. Dodavatel výtahu vydá prohlášení o shodě podle § 6a odst. 1 a umístí na každý výtah mající původ v České republice nebo v členských státech Evropského společenství označení CE, na ostatní výtahy českou značku shody. Označení CE musí být doplněno identifikačním číslem autorizované osoby provádějící dohled podle bodu 4. 2. Dodavatel výtahu uplatňuje systém zabezpečování jakosti ve výrobě, montáži a zkoušení výtahu podle bodu 3. a je podroben dohledu podle bodu 4. 3. Systém zabezpečování jakosti 3.1 Dodavatel výtahu poskytuje autorizované osobě: a) své identifikační údaje (obchodní jméno, jméno a příjmení, bydliště, místo podnikání a identifikační číslo fyzické osoby nebo obchodní jméno, sídlo a identifikační číslo právnické osoby) a údaje o místě výroby výtahu, b) všechny potřebné informace o výtazích, c) dokumentaci o systému zabezpečování jakosti, d) technickou dokumentaci schváleného typu a kopii certifikátu o přezkoušení typu. 3.2 Systém zabezpečování jakosti musí zajistit, aby výtahy vyhovovaly základním požadavkům. Všechny prvky systému, požadavky a opatření přijaté výrobcem musí být systematicky a řádně písemně dokumentovány ve formě instrukcí, postupů a návodů. Tato dokumentace systému zabezpečování jakosti musí umožňovat jednotnou interpretaci programů, plánů, příruček a záznamů o jakosti. Dokumentace obsahuje zejména přiměřený popis: a) cílů jakosti a organizační struktury, odpovědnosti a pravomoci vedení ve vztahu jakosti výtahů, b) výrobních postupů, metod kontrol a zabezpečování jakosti, postupů a systematických činností, které budou použity, c) přezkoušení a zkoušek prováděných před montáží, během montáže a po montáži, které zahrnují minimálně zkoušky podle přílohy č. 6 bodu 3. písm. b), d) záznamů o jakosti, jako jsou inspekční zprávy a výsledky zkoušek, údaje o kalibraci, zprávy o kvalifikaci příslušných pracovníků atd., e) prostředků, jimiž lze sledovat, zda bylo dosaženo požadované jakosti výtahu a účinného fungování systému jakosti. 3.3 Autorizovaná osoba posuzuje systém zabezpečování jakosti, aby určila, zda vyhovuje požadavkům uvedeným v bodu 3.2. Předpoklad shody s těmito požadavky na systémy jakosti je splněn u systémů jakosti, které odpovídají příslušné české technické normě.10) Postup posuzování zahrnuje dohled na pracovištích dodavatele výtahu. Ve skupině provádějící posouzení musí být alespoň jeden člen se zkušenostmi v posuzování výtahové techniky. Výsledky posuzování jsou písemně oznámeny dodavateli výtahu. Oznámení obsahuje závěry zkoušek a zdůvodněný závěr o posuzování. 3.4 Dodavatel zajišťuje plnění závazků vyplývajících ze systému zabezpečování jakosti a udržuje jej tak, aby byl stále přiměřený a účinný. Dodavatel průběžně informuje autorizovanou osobu, která posuzovala systém zabezpečování jakosti, o každé zamýšlené změně systému zabezpečování jakosti. Autorizovaná osoba posuzuje navrhované změny a rozhodne, zda pozměněný systém zabezpečování jakosti bude i nadále vyhovovat požadavkům uvedeným v bodu 3.2, nebo zda je třeba provést nové posouzení. Své rozhodnutí oznamuje dodavateli. Oznámení obsahuje závěry posouzení včetně odůvodnění. 4. Dohled autorizovanou osobou 4.1 Účelem dohledu je zabezpečit, aby dodavatel náležitě plnil závazky vyplývající ze systému zabezpečování jakosti. 4.2 Pro účely dohledu dodavatel výtahu umožňuje autorizované osobě vstup do výrobních, montážních, kontrolních, zkušebních a skladovacích prostor a poskytuje nezbytné podklady, zejména: a) dokumentaci systému zabezpečování jakosti, b) záznamy o jakosti, jako jsou inspekční zprávy a výsledky zkoušek, údaje o kalibraci, zprávy o kvalifikaci příslušných pracovníků atd. 4.3 Autorizovaná osoba provádí pravidelný dohled, aby se ubezpečila, že dodavatel udržuje a používá systém zabezpečování jakosti, a předává dodavateli zprávy o výsledcích dohledu. 4.4 Navíc může autorizovaná osoba provádět neohlášený dohled u dodavatele. Při neohlášeném dohledu může autorizovaná osoba, jestliže je to nutné, provádět nebo zadat provedení zkoušek pro ověření správné funkce systému zabezpečování jakosti. O neohlášeném dohledu předává autorizovaná osoba dodavateli zprávu, a byla-li provedena zkouška, i zprávu o výsledcích zkoušek. 5. Dokumentace a korespondence týkající se postupů zabezpečování jakosti výroby výtahů se vypracovává v českém jazyce a popřípadě také v jazyce, který autorizovaná osoba dohodne s dodavatelem výtahu. ------------------------------------------------------------------ 10) ČSN EN 29002 doplněná, pokud je to nutné, o zvláštnosti vztahující se k výtahům.

 
 
Reklama