Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN ISO 15923-1
Kvalita vod - Stanovení vybraných ukazatelů diskrétními analytickými systémy - Část 1: Amonné ionty, dusičnany, dusitany, chloridy, orthofosforečnany, sírany a křemičitany s fotometrickou detekcí

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Water quality - Determination of selected parameters by discrete analysis systems - Part 1: Ammonium, nitrate, nitrite, chloride, orthophosphate, sulfate and silicate with photometric detection
Třídicí znak:757389
Schválena:29.5.2017
Vydána:1.7.2017
Účinnost od:1.8.2017
Způsob převzetí:převzetím originálu
Počet stran:36
Orientační cena:325 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:921 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama